งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจ งบกลาง 58,000 ล้านบาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจ งบกลาง 58,000 ล้านบาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจ งบกลาง 58,000 ล้านบาท

2 หลักเกณฑ์การพิจารณา กลั่นกรองโครงการ 1. วัตถุประสงค์ สร้างรายได้ สร้างโอกาส สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจรากฐาน เสริมสร้างศักยภาพคน ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม สนับสนุนภาคการผลิตและบริการ

3 2. การใช้จ่ายเงิน งาน / โครงการที่ตอบสนองต่อ วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้เร็ว มีความ พร้อมและขีดความสามารถ โปร่งใสและตรวจสอบได้

4 3. ลักษณะโครงการ เป็นโครงการใหม่หรือโครงการต่อยอด มีระยะเวลาการดำเนินงานไม่เกิน 1 ปี เน้นการจ้างงานในท้องถิ่นและใช้วัตถุ / วัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตได้ในประเทศเป็นหลัก

5 แผนงาน การเกษตร ช่วยคนในภาคเกษตร การท่องเที่ยว กระจายรายได้ สร้าง เงินตราต่างประเทศ อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SME) * สร้างงาน สร้างรายได้ การ ส่งออก * เพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขัน ชุมชนพึ่งพาตนเอง วางรากฐาน การพัฒนา เสริมนโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาล ฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพ คน ให้ความรู้ มีทักษะ มีฝีมือ สร้างโอกาส การมีงานทำ

6

7

8 ** ประเภทโครงการด้านชุมชน ก่อให้เกิดการจ้างงานและเพิ่มรายได้ ชุมชน ดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การมีส่วนร่วมของ ชุมชน ส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง เน้นการใช้วัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตได้ใน ประเทศเป็นหลัก เป็นโครงการใหม่ที่มาจากเวทีพิจารณาร่วม ของชุมชน เป็นโครงการต่อยอดเพื่อขยายผลโครงการ เดิม

9 ** ประเภทโครงการด้านชุมชน ( ต่อ ) เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการและ เบิกจ่ายได้ในปี 2545 ไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณแหล่งอื่น สามารถวัดผลประโยชน์ของโครงการได้ หน่วยปฏิบัติ ( ชุมชน ) มีความพร้อม

10


ดาวน์โหลด ppt ค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจ งบกลาง 58,000 ล้านบาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google