งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Supply Chain สินค้าเกษตร ในสหกรณ์การเกษตร โดย ศิริภร กลิ่นกล่ำ ผู้เชียวชาญด้านธุรกิจข้าวของสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Supply Chain สินค้าเกษตร ในสหกรณ์การเกษตร โดย ศิริภร กลิ่นกล่ำ ผู้เชียวชาญด้านธุรกิจข้าวของสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Supply Chain สินค้าเกษตร ในสหกรณ์การเกษตร โดย ศิริภร กลิ่นกล่ำ ผู้เชียวชาญด้านธุรกิจข้าวของสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

2 1. สรุป นิยามของ Supply Chain สินค้าเกษตร คือ การเชื่อมโยงของทั้งหมดต่อกันทั้งในส่วนของ วัตถุดิบ สินค้า ข้อมูลและกิจกรรม เพื่อต้องการ ที่จะทำผลิตสินค้า จัดส่งสินค้า และให้บริการ แก่ลูกค้า รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าและการไหล ของเงินสด (Cash Flow)

3 ระบบโซ่อุปทานสินค้าเกษตรของสหกรณ์ การไหลของข้อมูล สมาชิก สหกรณ์ ผู้ค้า ลูกค้า การไหลของ ผลิตภัณฑ์ขั้นต้น การไหล ของ ผลิตภัณฑ์ ขั้นต้น การไหลของเงิน

4 2. การทำ Supply Chain สิ่งที่จะต้องให้ได้ข้อมูล คือ - สมาชิกส่วนใหญ่ทำอาชีพอะไร - กิจกรรม ทำอะไรบ้าง - ทำเมื่อไหร่ - ค่าใช้จ่ายเท่าไร ( 1 ไร่ / 1 ครั้ง ) - สหกรณ์ให้บริการครบหรือยัง - สหกรณ์มีการวางแผนธุรกิจ ตรงจุดหรือไม่

5 3. ถ้าจัดทำ Supply Chain จะได้อะไรบ้าง - รู้อาชีพของสมาชิกมีอะไรบ้าง - รู้ธุรกิจสหกรณ์ควรจัดการเสริมเติมเต็มให้สมาชิก - สามารถชี้ชัดให้สหกรณ์เห็นถึงการบริหารงาน การให้ความรู้กับสมาชิก ทั้งด้านสหกรณ์และอาชีพ - รู้ทิศทางที่จะช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ สมาชิก ผู้บริหารสหกรณ์ หน่วยที่ส่งเสริมสหกรณ์

6 4. หลักการจัดทำ Supply Chain - ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่จะทำ SC - ตามขั้นตอน 8 ข้อ - ในการจัดทำกระบวนการ SC ต้องไม่ใช้ความเห็น ผู้จัดทำและการโน้มน้าว ต้องเป็นของสมาชิกโดยตรง - เจ้าหน้าที่ส่งเสริมนำ SC มาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการ ส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งด้านข้อมูล SC และหน้าที่ธุรกิจ เพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์ของสมาชิก

7 5. ประโยชน์จาก Supply chain 1. สร้างระบบการบริหารจัดการสินค้า ให้มีระบบ 2. สามารถควบคุมการทำงานได้ง่าย 3. ทำให้เกิดการประหยัดจากการลดต้นทุนได้ 4. ทำให้การบริการลูกค้าเกิดความสะดวก และไม่ตกหล่นการบริการ

8 6. ต้องทำ Supply chain ทุกอาชีพ กับสมาชิกเพื่อสามารถจัดทำแผนธุรกิจ

9 การทำ Supply Chain ของสหกรณ์ สมาชิก สหกรณ์ 12,000 คน SC ยางพารา SC ปาล์มน้ำมัน SC สับปะรด SC กล้วยหักมุก ธุรกิจรวบรวม ธุรกิจจัดหาฯ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ การให้เช่าห้องเย็น แผนธุรกิจ รวบรวม แผนธุรกิจ จัดหาฯ แผนธุรกิจ สินเชื่อ แผนธุรกิจ รับฝากเงิน รายได้การ ให้เช่าพื้นที่ รายได้การให้ เช่าห้องเย็น การจัดทำ แผนธุรกิจ ของ สหกรณ์ คณะ กรรมการ ดำเนิน การ ฝ่าย จัดการ สหกรณ์

10 7. การพัฒนาสหกรณ์ในอนาคต การลดต้นทุนหรือระบบโลจิสติก

11 การ รวบรวม ผลผลิต การ เกษตร การไหลของเงินสด เกษตร กร สมาชิก สหกรณ์ สหกรณ์ การเกษตร ข้อมูลสารสนเทศ วัตถุดิบ สินค้า เกษตร การแปร รูป ผลผลิต การเกษ ตร สินค้า คงคลัง ศูนย์ กระจา ย สินค้า คง คลัง ลูกค้า ผู้บริโภค ความพึง พอใจ คุณภาพ ราคา การ จัดส่ง การบริการ ผู้ค้าส่ง ผู้ค้า ปลีก สินค้า คงคลัง กระบวนก ารจัดการ ซัพพลาย เชน สินค้า เกษตร วางแผ น จัดหา คลังสิ นค้า จัดหา การ ผลิต เคลื่อน ย้าย การ ผลิต การคืน ส่งมอบ สินค้า คงคลัง ส่งมอบ การคืน มุมมองในอนาคต


ดาวน์โหลด ppt Supply Chain สินค้าเกษตร ในสหกรณ์การเกษตร โดย ศิริภร กลิ่นกล่ำ ผู้เชียวชาญด้านธุรกิจข้าวของสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google