งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Manuscript Preparation Dr. Wasu Pathom-aree. Scientific Paper What is it? – รายงานการค้นคว้าวิจัยหรืองานเขียนที่ รวบรวมและเรียบเรียงความรู้ในเรื่องใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Manuscript Preparation Dr. Wasu Pathom-aree. Scientific Paper What is it? – รายงานการค้นคว้าวิจัยหรืองานเขียนที่ รวบรวมและเรียบเรียงความรู้ในเรื่องใด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Manuscript Preparation Dr. Wasu Pathom-aree

2 Scientific Paper What is it? – รายงานการค้นคว้าวิจัยหรืองานเขียนที่ รวบรวมและเรียบเรียงความรู้ในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง Why bother? – เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย – เพื่อจบการศึกษา – เพื่อประกอบการขอตำแหน่งทาง วิชาการ

3 Types of scientific paper Research article ( บทความวิจัย ) –Original paper/article/Full paper –Short communication also called Short note /Research note/Brief report/Letter Review article ( บทความปริทัศน์ ) General article ( บทความวิชาการ )

4 Original Paper

5 Original Scientific Paper

6 Original Article

7 Original Investigation

8 Original Research

9 Research Paper

10 Full Length Research Paper

11 Full Length Article

12 Research Article

13 Article

14

15

16 Short Communication

17 Notes

18 Research Letter

19 Brief Reports

20 Rapid Communication

21 Letter to Editor

22 Note to Editor

23 Short Technical Reports

24 Review article

25 Comprehensive Review

26 MiniReview

27 บทความ ปริทัศน์

28 บทความ วิชาการ

29

30 Online databases for journal search Dr Wasu Pathom-aree

31 Useful databases Web of Science (WoS) –http://apps.isiknowledge.com/WOS_GeneralSe arch_input.do?product=WOS&search_mode=Ge neralSearch&SID=R22oiOKO@B5AibB@LCE&pr eferencesSaved=&highlighted_tab=WOS SCOPUS –www.scopus.com

32

33

34

35 Topic search

36 1 2 3

37

38

39 1 2 3

40 1 2 3

41

42 2 1

43 How to select journal “A good journal of course!!!!”

44 What is a good journal?

45 Strong peer review process Publish significant paper A must read by people in the field

46 Which journal? Many ways to choose Choose from journals related from your work Choose from related literatures eg. those cited in your list of references

47 Which journal? Choose from impact factor –Journal Impact Factor –Thai impact factor @ TCI

48 What is journal impact factor? Measurement of citations to academic journals จำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารนั้นได้รับ การอ้างอิงในแต่ละปี Journal Impact Factor (JIF)/Impact Factor (IF) Founded by Eugene Garfield and Irving H. Sher from Institute for Scientific Information (ISI) in 1960

49 Journal Impact Factor ISI citation databases –Science Citation Index = 6,670 science and technical journals –Social Science Citation Index = 1,979 journals –Arts and Humanities Citation Index = 1,160 journals

50 What does it mean?

51 How to calculate JIF? 2011 IF = A/B A = No of articles cited in index journal in 2009+2010 B = No of total articles published in 2009+2010

52 Example of JIF calculation New Engl J Med IF=31.736 No of citations in 2011 of article published in New Engl J Med in 2009-10 –2009 = 12,226 citations –2010 = 11,703 citations –Total = 12,226+11,703= 23,929 No of paper in 2009 = 379;2010 = 375 –Total = 379+375= 754 IF = 23,929/754 = 31.736

53 Where do we find it? Journal Citation Reports Journal website

54 Journal Citation Reports

55

56

57 Example of Journal Website

58

59

60 Thai Journal Citation Index Founded in 2547 by support of Thai Research Fund (TRF) and KMITT Available at http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T- JIF.html Thai academic journal database TCI impact factor –Publish annually on TCI website on 15 July each year since 2545

61

62 Numbers of Thai academic journal in TCI database Total = 479 journals Science & Technology = 239 titles Arts & Social Sciences = 240 titles

63 Top 10 Science Journals based onTCI Impact Factor 2553

64 Top 10 Science Journals based onTCI Impact Factor 2551-2553

65 Searching TCI databases

66

67

68 Which journal? Choose from recommended list –From Commission on Higher Education ( สกอ.) –From TRF-RGJ ( สกว.)

69 บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ ระดับนานาชาติ List of Approved International Journals เป็นวารสารที่แนะนำให้ สกอ. ใช้ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก ประกอบด้วย วารสารจำนวน 13 ฉบับ ดังนี้ ตามมติที่ประชุม : คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยในการประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2551

70 บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ ระดับนานาชาติ List of Approved International Journals  ScienceAsia  Songklanakarin Journal of Science and Technology  ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communication (ECTI-EEC)  Thai Journal of Agricultural Science  Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology  The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health  Journal of the Medical Association of Thailand  Kasetsart Journal : Natural Science  Thai Forest Bulletin  Siriraj Medical Journal  Asian Biomedicine  Journal of Environmental Environment Research  Thai Journal of Nursing Research

71 บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ ระดับชาติ List of Approved National Journals เป็นวารสารที่แนะนำให้ สกอ. ใช้เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ประกอบด้วยวารสาร จำนวน 47 ฉบับ ตามมติที่ประชุม : คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552

72 List of Approved National Journals Journal of Nursing Science Chulalongkorn University Chulalongkorn University Dental Journal Thai Journal of Veterinary Medicine Thai journal of nursing research Ramathibodi Nursing Journal Vajira Medical Journal The Thai journal of nursing council KKU Research Journal Thai Journal of Hematology and Transfusion Medicine The Journal of the Royal Institute of Thailand Agricultural Science Journal Ladkrabang engineering journal Journal of the nephrology society of Thailand ASEAN Journal on Science and Technology for Development Journal of the National Research Council of Thailand KMUTT Research and Development Journal International Journal of the Engineering Institute of Thailand

73 List of Approved National Journals Suranaree Journal of Science & Technology Thammasat International Journal of science & Technology R & D Journal of the Engineering Institute of Thailand Internal Medicine Journal of Thailand วารสารพยาบาลศาสตร์ วารสารธรรมชาติวิทยาแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศ ไทย วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร KMITL Science Journal วารสารพยาบาล Chiang Mai Journal of Science วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์

74 List of Approved National Journals วารสารพยาบาลทหารบก วารสารวิชาการเกษตร ศรีนครินทร์เวชสาร วารสารวิทยาศาสตร์ มข. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร วารสารแพทยสารทหารอากาศ วารสารสงขลานครินทร์เวชสาร วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา ตามมติที่ประชุม : คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและ พัฒนางานวิจัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 วารสารพยาบาลสาร วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ วารสารสารธารณสุขศาสตร์ วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร

75 Approved list of journals by RGJ

76 Which journal? Choose from indexed journals –2 main databases: ISI/SCI by Thompson Reuters Scopus

77 How to check journals in SCI

78

79 Thai Journals in SCI with impact factor 2010

80 Some Thai Journals in SCI Chiang Mai Journal of Science ScienceAsia Maejo International Journal of Science and Technology Songklanakarin Journal of Science and Technology Thai Journal of Veterinary Medicine Thai Journal of Hospital Pharmacy Thai Studies in Biodiversity Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology Journal of The Medical Association of Thailand Thailand Natural History Museum Journal

81 How to check journals indexed in Scopus

82

83 Journal search

84

85

86 21 Thai Journals in Scopus

87

88 Journal ranking

89 How to prepare manuscript Checklist –Aim and scope –Instruction for authors –Submission procedures

90 How to prepare manuscript

91

92 Scientific Writing Purpose = to communicate new scientific findings Key = clarity-as clear and simple as possible

93 Writing an introduction

94 “A bad beginning makes a bad ending.” Euripides

95 Purpose of introduction To supply background information Provide rational of study Briefly and clearly state purpose in writing paper

96 Suggestions for introduction Outline of paper Begin writing while work is still in progress State clearly nature and scope of your work Review all related publication State methods used and reason for chosen State principal findings and conclusions

97 Conclusion Good introduction: –Brief and informative –Explain reason why you do the research (state problems) –Explain how you solve the problem –State principal finding and conclusion

98 How to Write Material and Methods?

99 Purpose of the section To describe experimental design Give enough detail for repeat of study Use past tense in writing

100 Material section Include exact technical and specifications and quantities and source or method of preparation Avoid use of trade name Preferable use of generic and chemical names

101 Method section Chronological order of presentation Related methods should be described together Answer “how” and “how much” precisely Standard method-cite reference New method-give all detail

102 How to Write the Results?

103 Purpose of the section To describe data obtain from experiment Use past tense in writing Most important part but the shortest

104 Tips for writing results “The fools collect facts; the wise man selects them”-present representative data Few data-describe as texts Many data-use table or graph Clear and simply stated Avoid redundancy eg. text and table/graph

105 How to Write the Discussion?

106 Components of good discussion Try to present principles, relationships and generalizations shown by the results Do not recapitulate results Point out any exception/agreement with previous work State implication of your work/any possible practical applications State significance of results State your conclusion as clearly as possible

107 Writing an abstract

108 Definition A summary of information in a document A brief summary of a research article

109 Purpose and limitations Brief summary of research Save time to select relevance information For selection of presentation For indexing service Must not be used solely for reference-use full text

110 Structure of abstract Typically outline 4 elements: Research focus (statement of problems/research issue addressed) Research methods used (experimental research, case studies, questionnaires) Results/findings of research Main conclusions and recommendations

111 Characteristics of good abstract 1.Accuracy: 2.Concise and specific 3.Orderly and easy to read

112 Conclusion The abstract should: –State principal objectives and scope of investigation –Describe methods employed –Summarize results –State principal conclusion

113 Conclusion Good abstract: –Brief and informative –Not exceed the words limit

114 Ethical Misconduct in Publishing

115 Definition Using someone else’s words, ideas or results without attribution Use of others’ published/unpublished ideas or words without permission and present them as new and original

116 Two forms of plagiarism Self plagiarism –Reuse parts of their own writings in subsequent paper = redundant & duplicate publication Salami slicing –Dividing results of research into as many papers as possible in order to maximize numbers of publication

117 Duplicate publication vs secondary publication Duplicate publication = self plagiarism = “practice of authors using part of their previous writing on same topic in another of their publication without citing it” –Form of redundant publication Secondary publication = author publish same article elsewhere with permission from original publisher, inform current editor and indicate existence of previous publication –local journal, non-English-international journal, English to reach more readers

118 Detection tool Freely available program: –Déjà vu (http://spore.swmed.edu/dejavu/) –eT-Blast (http://etest.vbi.vt.edu/etblast3/) Commercial product: CrossCheck from CrossRef

119

120 Causes of plagiarism Lack of awareness Sloppy note-taking Intentionally stealing Pressure on publication to get promotion, grant funding, recognition

121 How to prevent plagiarism? High standard peer review Shared responsibility of authors, editors, reviewers, university/institute Educate people involved in publishing process

122 Fate of your submitted manuscript Primary screening –Usually by editor/editorial board members Reviewing process –Usually by 2 referees Manuscript revision –Major vs minor Publish –Copyrights transfer agreement

123 Top 10 Reasons Why Manuscripts Are Rejected

124 No.10 Wrong journal –Not in scope of the journal

125 No.9 Wrong format –Types of manuscript on offer: –full length or original article –short communications/n ote –Review articles

126 No.8 Not following instructions –read author’s guideline

127 No.7 Poor writing –Write the simplest and direct message –Answering 4 questions –Why did you do? ( introduction, background and hypothesis) –What did you do? (method) –What did you find? (results) –What does it mean? (discussion)

128 No.6 Poor discussion –Explain the meaning of your results –Explain how they fit in with previous works –Point out limitations –Speculate cautiously how they may extend current knowledge

129 No.5 Citation does matter –Use reference(s) from journal that you submitted

130 No.4 Inadequate description of method –Not enough detail –Too much information better than too brief

131 No.3 Poor study design –No control –Small sample size –Inadequate method –Good research plan help

132 No.2 Failure to revise and resubmit after peer review

133 No.1 Failure to write and submit a paper

134 Conclusion Manuscripts submitted for possible publication may be rejected for many reasons, most of which are potentially avoidable.

135 References Day, R.A. 1998. How to write and publish a scientific paper. 5 th edition. Cambridge University Press. Pierson, D.J. 2004. The top 10 reasons why manuscripts are not accepted for publication. Respiratory Care 49(10): 1246- 1252.

136 References Berlin, L. 2009. Plagiarism, salami slicing, and Lobachevsky. Skeletal Radiology 38: 1-4. Habibzadeh, F. and Winker, M.A. 2009. Duplicate publication and plagiarism: causes and cures. Notfall Rettungsmed 12: 415-418. Sarr, M.G. and Warshaw, A.L. 2006. Ethical misconduct in publishing: the editors’ perspective. World Journal of Surgery 30: 1374-1376.


ดาวน์โหลด ppt Manuscript Preparation Dr. Wasu Pathom-aree. Scientific Paper What is it? – รายงานการค้นคว้าวิจัยหรืองานเขียนที่ รวบรวมและเรียบเรียงความรู้ในเรื่องใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google