งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

3 ข้อมูลทั่วไปของประชาชนในเขตรับผิดชอบ และผู้ที่มาใช้บริการประชาชนทุกคนที่มีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ (1,2) ประชากรทุกคนที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ (3) ผู้ มารับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ (4,5) ข้อมูลที่บันทึก 1. ข้อมูลบ้าน 2. ข้อมูลบุคคลในบัญชี 1 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

4

5 ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข person_duty สถานะในชุมชน blood_group หมู่เลือด provis_bgroup หมู่เลือด person_labor_type รหัสความเป็นคนต่าง ด้าว provis_typearea รหัสความเป็นคนต่าง ด้าว ( ส่งออก ) house_regist_type สถานะบุคคล occupation รหัสอาชีพเก่า provis_occupa รหัสอาชีพใหม่ provis_race รหัสเชื้อชาติ สัญชาติ ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข person_duty สถานะในชุมชน blood_group หมู่เลือด provis_bgroup หมู่เลือด person_labor_type รหัสความเป็นคนต่าง ด้าว provis_typearea รหัสความเป็นคนต่าง ด้าว ( ส่งออก ) house_regist_type สถานะบุคคล occupation รหัสอาชีพเก่า provis_occupa รหัสอาชีพใหม่ provis_race รหัสเชื้อชาติ สัญชาติ เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

6 ข้อมูลที่อยู่ของผู้ที่มารับบริการที่อาศัยอยู่นอก เขตรับผิดชอบ (4,5) หรือประชาชนที่อาศัยในเขตรับผิดชอบแต่มี ทะเบียนบ้านอยู่ นอกเขตรับผิดชอบ (3) เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

7 ข้อมูลประวัติการเสียชีวิตของประชาชนทุกคน ที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ และผู้ป่วยที่มารับ บริการ หมายเหตุ เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล หมายถึง ตำบลที่ตั้ง หรือพื้นที่รับผิดชอบ กรณีเสียชีวิตในโรงพยาบาล “ โรงพยาบาล ที่ดูแลผู้ป่วยจะเป็นผู้บันทึกข้อมูล ” สถานบริการปฐมภูมิจะบันทึกประชาชนใน เขตรับผิดชอบที่เสียชีวิตเฉพาะ 1. เสียชีวิตนอกสถานพยาบาล 2. เสียชีวิตในสถานพยาบาลนอกสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธาธารณสุข เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

8 ตัวอย่าง 1 กรณีคนไข้ในรับผิดชอบของหน่วย บริการปฐมภูมิเสียชีวิตที่โรงพยาบาลให้ โรงพยาบาลเป็นผู้บันทึกข้อมูล ( ใน HOSxP ของโรงพยาบาล ) เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

9 ตัวอย่าง 1 หน่วยบริการปฐมภูมิ ( คนไข้ เสียชีวิตในโรงพยาบาล : HOSxP PCU) เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com กดปิดไม่ต้องบันทึก

10 ดังนั้นเมื่อส่งออก 43 แฟ้มจะไม่มีข้อมูล DEATH ส่งออก เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

11 ตัวอย่าง 2 กรณีคนไข้ในรับผิดชอบของหน่วย บริการปฐมภูมิ - เสียชีวิตนอกสถานพยาบาล - เสียชีวิตในสถานพยาบาลนอกสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยบริการปฐมภูมิบันทึกข้อมูลลง HOSxP PCU หากไม่ทราบสถานที่เสียชีวิตให้ลงบันทึก เป็น “99999” หมายเหตุ แนวทางการลงบันทึกข้อมูลดังกล่าว เข้าใจว่าเป็นการป้องกันการส่งรายงานข้อมูล คนตายซ้ำซ้อนระหว่าง รพ. สต. และ โรงพยาบาล เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

12 ข้อมูลประวัติการมีหลักประกันสุขภาพของ ประชาชนทุกคนในเขตรับผิดชอบ และผู้ป่วย ที่มารับบริการ

13 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข pttype ประเภทสิทธิการรักษารหัสเดิม provis_instype ประเภทสิทธิการรักษารหัส ใหม่ ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข pttype ประเภทสิทธิการรักษารหัสเดิม provis_instype ประเภทสิทธิการรักษารหัส ใหม่

14 ข้อมูลประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วยที่มารับบริการ ( HOSxP) เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

15 ข้อมูลประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วยที่มารับบริการ ( HOSxP PCU) เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

16 ข้อมูลประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วยที่มารับบริการ ( HOSxP PCU) เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

17 ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข allergy_seriousness ระดับความรุนแรง ของการแพ้ยา allergy_relation ระดับความสัมพันธ์ ประเภทการวินิจฉัยการแพ้ยา ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข allergy_seriousness ระดับความรุนแรง ของการแพ้ยา allergy_relation ระดับความสัมพันธ์ ประเภทการวินิจฉัยการแพ้ยา


ดาวน์โหลด ppt LOGO. เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google