งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มิติใหม่ของการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มิติใหม่ของการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มิติใหม่ของการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 1

2 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 78 (4) (5) (8) พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันที่ 23 สิงหาคม 2554 และแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2554 - 2557 นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาตรา 3/1 มาตรา 9 (3) มาตรา 12 มาตรา 45 มาตรา 48 มาตรา 49 มติคณะรัฐมนตรี 1.ที่มาของการกำหนดกรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

3 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการทำงาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ มาตรา 78 (5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การ จัดทำและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 78 (8) ดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิ ประโยชน์อย่างเหมาะสม

4 4 มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 “การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจ และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและ การตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งหรือ ปฏิบัติหน้าที่ต้องคำนึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้”

5 5 พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 (3) - ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้อง กับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด ที่ ก.พ.ร. กำหนด มาตรา 45 - ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตาม หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด มาตรา 12 - เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อ คณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการโดยวิธีการจัดทำ ความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใดเพื่อแสดงความ รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

6 6 มาตรา 48 -ส่วนราชการใดดำเนินการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด รวมทั้งเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพิ่ม พิเศษเป็นบำเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการ หรือให้ส่วนราชการใช้เงินงบประมาณเหลือ จ่ายของส่วนราชการเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน หรือจัดสรรเป็นรางวัลให้ ข้าราชการในสังกัด ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ร. กำหนดโดยความเห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรี พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 49 - ส่วนราชการใดดำเนินงานไปตามเป้าหมาย สามารถเพิ่มผลงานและผลสัมฤทธิ์ โดยไม่ เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ หรือสามารถดำเนินการตามแผนการลด ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. กำหนด ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรี จัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพ ให้แก่ส่วนราชการ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการ ปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือจัดสรรเป็นรางวัลให้ข้าราชการในสังกัด ทั้งนี้ ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ร. กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 1. ที่มา

7 7 มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 มี มติเห็นชอบในหลักการและรายละเอียดของแนวทางและวิธีการใน การสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่ สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องทำ การพัฒนาการปฏิบัติราชการและทำข้อตกลงกับผลงานกับ ผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล และจะได้รับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามที่ตกลง

8 8 มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ได้ พิจารณาเรื่องระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. เสนอ รวมทั้งข้อเสนอของสำนักงบประมาณและสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ได้ เสนอต่อที่ประชุมปลัดกระทรวงแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่าย เลขานุการ ค.ต.ป. เสนอ โดยให้สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นและข้อสังเกตของสำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการด้วย

9 9 มติคณะรัฐมนตรี (ต่อ) เห็นชอบให้มีการบูรณาการระบบการติดตามและประเมินผลภาครัฐ ให้มีความเป็นเอกภาพ โดยมีกรอบการประเมินเป็น 2 มิติ คือ มิติภายนอกและ มิติภายใน และการจัดระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งแนวทางการใช้ประโยชน์จากระบบการประเมินผลภาคราชการ แบบบูรณาการ โดย ให้นำระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการบางส่วน โดยเฉพาะผลการประเมินของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 มาประกอบการพิจารณาคำของบประมาณ เพื่อ จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความตกลงร่วมกันในการพัฒนาและใช้ระบบการประเมินผล ภาคราชการแบบบูรณาการ รวมทั้งชี้แจงให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้รับทราบ ดำเนินการทดสอบและนำร่องการดำเนินงานตามระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ เริ่มดำเนินงานในส่วนราชการได้เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เมื่อดำเนินงานตามระบบประเมินผลดังกล่าวในส่วนราชการแล้ว ให้สำนักงาน ก.พ.ร. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาปรับใช้ในการประเมินผลของจังหวัดและองค์การมหาชนต่อไป

10 10 กรอบการประเมินผลและ แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการ และจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555

11 11 วัตถุประสงค์  เพื่อให้ส่วนราชการมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ  เพื่อให้ส่วนราชการสามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามแนวทาง และรายละเอียดของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  เพื่อให้ส่วนราชการมีการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และ ประโยชน์สุขของประชาชน

12 กรอบการประเมินผลภาคราชการ ประเมินผลลัพธ์/ผลผลิต ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ระดับกระทรวง กลุ่มภารกิจ (ถ้ามี) กรม ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับความพึงพอใจของผู้กำหนด นโยบาย  การรักษามาตรฐานระยะเวลา การให้บริการ  การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน  ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  การควบคุมภายใน  การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดภารภาครัฐ มิติด้าน ประสิทธิภาพ มิติด้านคุณภาพ การให้บริการ มิติด้าน การพัฒนา องค์การ การประเมินผลประโยชน์ต่อ ค่าใช้จ่าย (Benefit-Cost Ratio) หรือการประเมินประสิทธิผลต่อ ค่าใช้จ่าย (Cost-Effectiveness) การประเมินผลกระทบ มิติด้าน ประสิทธิผล มิติภายนอก มิติภายใน

13 กรอบการประเมินผลของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มิติภายนอก (ร้อยละ70 ) การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ระดับกระทรวง การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) กลุ่มภารกิจ (ถ้ามี) กรม การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ10) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้กำหนดนโยบาย มิติภายใน (ร้อยละ30 ) การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ15) ขีดสมรรถนะของการบริหารจัดการ - ระดับความสำเร็จของการพัฒนา สมรรถนะของบุคลากร - ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงสารสนเทศ - ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ15) ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่าย ตามแผน ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับ แผน

14 กรอบการประเมินผลของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ (20) การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด  ผลสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย เร่งด่วนของรัฐบาล (10)  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (20)  ความพึงพอใจ (16) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย การพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์ บริการประชาชน  การป้องกันการทุจริต(4) การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริ ต  การรักษามาตรฐานระยะเวลา การให้บริการ (5)  การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน (5)  การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (20) มิติด้าน ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 10) มิติด้าน ประสิทธิผล (ร้อยละ 50) มิติด้านคุณภาพ การให้บริการ (ร้อยละ 20) มิติด้าน การพัฒนา องค์การ (ร้อยละ 20)

15 15 คณะกรรมการประเมินผล คณะกรรมการกำกับการจัดทำข้อตกลงและการประเมินผล  กำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการเจรจาตกลงผลงาน เป้าหมาย วิธีการ ประเมินผล และการจัดสรรสิ่งจูงใจ  กำกับให้ส่วนราชการและคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ดำเนินการตามหลักเกณฑ์อย่างมีมาตรฐาน  แก้ไขปัญหาในการจัดทำข้อตกลงและการประเมินผล คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล  ทำหน้าที่เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่า เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อใช้ในการจัดทำคำ รับรองการปฏิบัติราชการ การเจรจาระดับกระทรวง / กลุ่มภารกิจ / สป. กระทรวง  คกก. เจรจาข้อตกลงและประเมินผลเป็นผู้ดำเนินการเจรจา ตกลงกับหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง / กลุ่มภารกิจ และ ผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง / กลุ่ม ภารกิจ เกี่ยวกับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด การเจรจาระดับกรม  หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง / กลุ่มภารกิจ ดำเนินการเจรจากับหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เพื่อตกลงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้ คะแนนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกรมที่ อยู่ในมิติภายนอกในส่วนของการประเมิน ประสิทธิผล

16 16 รายละเอียดกรอบและแนวทางการ ประเมินผล การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 ของส่วนราชการ

17 17 รายละเอียดกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของส่วนราชการ ประเด็นการ ประเมินผล การปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ มิติภายนอก 70  การ ประเมิน ประสิทธิผล 1ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและนโยบาย สำคัญ/พิเศษของรัฐบาล 20 สำนักงาน ก.พ.ร. 1.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง (15) 1.2 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ/พิเศษ ของรัฐบาล (5) 2ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ ดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมาย ร่วมกันระหว่างกระทรวง 10สำนักงาน ก.พ.ร. 3ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ 10สำนักงาน ก.พ.ร. 4ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของกรมหรือ เทียบเท่า 20สำนักงาน ก.พ.ร.

18 18 ประเด็นการ ประเมินผล การปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ มิติภายนอก (ต่อ) การประเมิน คุณภาพ 5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 7สำนักงาน ก.พ.ร. 6. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย 3สำนักงาน ก.พ.ร. มิติภายใน 30 การประเมิน ประสิทธิภาพ 7. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต5กรมบัญชีกลาง 8. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน5กรมบัญชีกลาง 9. ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ รายจ่าย 5สำนัก งบประมาณ การพัฒนา องค์การ 10. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 5สำนักงาน ก.พ.ร. 11. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 5สำนักงาน ก.พ.ร. 12. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม องค์การ 5สำนักงาน ก.พ.ร. รายละเอียดกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของส่วนราชการ

19 19 รายละเอียดกรอบและแนวทางการ ประเมินผล การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 ของจังหวัด

20 20 รายละเอียดกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของจังหวัด ประเด็นการ ประเมินผล ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล(50)  ผลสำเร็จ ตามแผน ปฏิบัติราชการ 1.1. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 20- 2.2.ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล10- 3.3.การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20 3.1 ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจำนวน ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. (3)(3) 3.2 ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด (3)สำนักงาน ป.ป.ส. 3.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของร้อยละการจับกุมผู้กระทำ ผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณพ.ศ. 2555 (4)สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ 3.4 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (4)สป. กระทรวง ทรัพยากรฯ 3.5 ระดับความสำเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเน้น อุบัติเหตุจราจรทางบก (3)กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย 3.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานด้าน ความมั่นคง (3)สมช. และ กอ.รมน.

21 21 รายละเอียดกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของจังหวัด ประเด็นการ ประเมินผล ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (20)  ความพึงพอใจ 4.ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 8สำนักงาน ก.พ.ร. 5.ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้กำหนดนโยบาย 4สำนักงาน ก.พ.ร. 6.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือ เคาน์เตอร์บริการประชาชน 4สำนักงาน ก.พ.ร.  การป้องกัน การทุจริต 7.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4สำนักงาน ป.ป.ท. มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (10) การรักษา มาตรฐาน ระยะเวลาการ ให้บริการ 8.ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ รักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 5สำนักงาน ก.พ.ร. การบริหาร งบประมาณ 9.ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน5กรมบัญชีกลาง มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ (20) การบริหาร จัดการ องค์การ 10.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ 20สำนักงาน ก.พ.ร.

22 22 แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของส่วนราชการ ไม่ต้องมีการ เจรจา สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำเอกสาร คำรับรองฯ พร้อม รายละเอียดให้มี การลงนาม ตามลำดับ แนวทางการประชุมเจรจาเพื่อกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตามกลไกการเจรจาที่กำหนด โดย  คณะกรรมการเจรจาฯ เจรจาความเหมาะสมของ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนักและเกณฑ์การให้คะแนนใน ระดับกระทรวง กลุ่มภารกิจ และสป. กระทรวงของกระทรวงที่ รับผิดชอบ จัดให้มีการเจรจาโดย คณะกรรมการเจรจากระทรวงเพื่อ ตกลงตัวชี้วัดด้านประสิทธิผล ตกลง ปฏิเสธ หน่วยงานเจ้าภาพและสำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำร่าง รายละเอียดกรอบตัวชี้วัดมิติภายนอกของกระทรวง/กรม จนท.สำนักงาน ก.พ.ร.หารือคณะกรรมการ เจรจาของแต่ละกระทรวง เพื่อพิจารณาตัวชี้วัด มิติภายนอกด้านประสิทธิผลของกระทรวง/กรม กระทรวง / กรม พิจารณาตัวชี้วัด ด้านประสิทธิผล คณะกรรมการ กระทรวง และกระทรวง / สป. ร่วมเจรจาตกลง ตัวชี้วัดด้านประสิทธิผล

23 สำนักงาน ก.พ.ร.ส่งรายการตัวชี้วัด ให้จังหวัดพิจารณาและให้จังหวัดเสนอ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนมายัง สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร.ส่งรายการตัวชี้วัด ให้จังหวัดพิจารณาและให้จังหวัดเสนอ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนมายัง สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำรายการตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ในมิติที่ 1 เสนอ อ.ก.พ.ร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ สำนักงาน ก.พ.ร. วิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่จังหวัดเสนอมา ตัวชี้วัดทุกตัวที่จังหวัดเสนอ เป็นไปตาม รายการตัวชี้วัด ที่ อ.ก.พ.ร. ให้ความเห็นชอบ สรุปผล แจ้ง อ.ก.พ.ร.ฯ และจังหวัด ตัวชี้วัดใดไม่เป็นไปตามรายการตัวชี้วัด ที่ อ.ก.พ.ร. ให้ความเห็นชอบ เจรจากับคณะกรรมการเจรจาฯ โดยผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล สรุปผลแจ้ง อ.ก.พ.ร. ฯ และจังหวัด จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ แนวทางการเจราจาข้อตกลงตัวชี้วัด ในมิติที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของจังหวัด

24 แนวทางการเจรจาตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

25 25 หลักการกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการเจรจา ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับที่ 5 ดีกว่าเป้าหมายมาก : ส่วนราชการต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถบรรลุ ผลลัพธ์ (Outcome) หรือมีการเทียบกับมาตรฐาน (Benchmarking) ใน ระดับต่างๆ เช่น ระดับชาติ หรือระดับสากล หรือ Top 10 ระดับที่ 4 ดีกว่าเป้าหมาย : ส่วนราชการต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถบรรลุ เป้าหมายของตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ หรือนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ หรือผลการดำเนินงานทำให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome) อย่างไร เป็นต้น ระดับที่ 3 เป็นไปตามเป้าหมาย : เป็นการวางเป้าหมายที่จะทำสำเร็จตาม แผนงานประจำปี หรือจะพัฒนาต่อเนื่องจากผลการดำเนินงานในปีก่อนเป็น Continuous Improvement หรือถ้าตัวชี้วัดใดที่มีผลการดำเนินงานได้สูงสุด และไม่สามารถปรับปรุงได้อีก ก็อาจจะถอดตัวชี้วัดนั้นออก หรือให้ลด น้ำหนักตัวชี้วัดนั้นลง ระดับที่ 2 ต่ำกว่าเป้าหมาย ระดับที่ 1 ต่ำกว่าเป้าหมายมาก

26 26 หลักการกำหนดค่าเป้าหมายปี 2555 1. การกำหนดค่าเป้าหมายจากข้อมูล พื้นฐาน (Baseline) 2. การกำหนดค่าเป้าหมายเป็น Milestone

27 27 1. หลักการกำหนดค่าเป้าหมายจากข้อมูล พื้นฐาน (Baseline) มีทั้งสิ้น 8 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 กรณีผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (Baseline) 3 ปี ย้อนหลัง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น / ดีขึ้นให้กำหนด x หมายถึง ผลการดำเนินงานในปี 54 โดยกำหนด x ไว้ที่ค่า คะแนน 3 x = ผลการ ดำเนินงานปี 54

28 ตัวอย่างรูปแบบที่ 1 28 ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) เกณฑ์การให้คะแนน 25522553255412345 6075807075808590

29 29 รูปแบบที่ 2 กรณีผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (Baseline) 3 ปี ย้อนหลังมีแนวโน้มขึ้นลงไม่แน่นอนให้กำหนด x หมายถึงผลการดำเนินงานเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ( ขึ้นอยู่กับข้อมูลจริงที่ปรากฏ ) แล้วกำหนด x ไว้ที่ ค่าคะแนน 3 X = ค่าเฉลี่ยผลงาน ย้อนหลัง 3 ปี 1. หลักการกำหนดค่าเป้าหมายจากข้อมูล พื้นฐาน (Baseline) มีทั้งสิ้น 8 รูปแบบ ( ต่อ )

30 ตัวอย่างรูปแบบที่ 2 30 ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) เกณฑ์การให้คะแนน 25522553255412345 80759372.6677.6682.6687.6692.66

31 31 รูปแบบที่ 3 กรณีผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (Baseline) 3 ปี ย้อนหลังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ให้กำหนด x หมายถึงผลการดำเนินงาน ปี 54 โดยกำหนด x ไว้ที่ค่า คะแนน 3 ( ไม่ควรใช้เป็นค่าเฉลี่ย ) X = ผลการดำเนินงานปี 54 1. หลักการกำหนดค่าเป้าหมายจากข้อมูล พื้นฐาน (Baseline) มีทั้งสิ้น 8 รูปแบบ ( ต่อ )

32 ตัวอย่างรูปแบบที่ 3 32 ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) เกณฑ์การให้คะแนน 25522553255412345 8077684858687888

33 33 รูปแบบที่ 4 กรณีที่เป็น Mandate ที่รัฐบาลกำหนดค่า เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงซึ่งเป็นค่า เป้าหมายให้ใช้ค่าเป้าหมายนั้น เป็นค่า x = 5 คะแนน และ ให้กำหนดช่วง interval ค่าคะแนน 4,3 ตามความ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามค่าคะแนน 3 ต้องไม่ต่ำ กว่าผลการดำเนินงานปี 54 ด้วย รูปแบบที่ 5 ในกรณีที่ไม่มีแนวโน้ม (Trend) ข้อมูล แต่กำหนด เป็นต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ตามงบประมาณที่ หน่วยงานได้รับ การตั้งค่าเป้าหมายให้ใช้ค่าคะแนน 3 ที่เป็น Unit Cost นั้น ตัวอย่างเช่น เงินงบประมาณ 10 ลบ. ดำเนินการได้ 8 เรื่อง ดังนั้น ค่า เป้าหมาย 8 เรื่อง ได้คะแนน = 3, ดำเนินการได้ 10 เรื่อง ได้คะแนน = 4 เป็นต้น 1. หลักการกำหนดค่าเป้าหมายจากข้อมูล พื้นฐาน (Baseline) มีทั้งสิ้น 8 รูปแบบ ( ต่อ )

34 ตัวอย่างรูปแบบที่ 4 34 ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) เกณฑ์การให้คะแนน 25522553255412345 2,0002,3232,4891,8002,1002,4002,7003,000 (กำหนดเป้าหมาย 3,000)

35 ตัวอย่างรูปแบบที่ 5 35 ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) เกณฑ์การให้คะแนน 25522553255412345 ไม่มีแนวโน้มข้อมูลแต่กำหนด เป็นต้นทุนต่อหน่วย(Unit Cost) ตามงบประมาณที่ หน่วยงานได้รับ การตั้งค่า เป้าหมายให้ใช้ค่าคะแนน 3 ที่เป็น Unit Cost นั้น 4 เรื่อง6 เรื่อง8 เรื่อง10 เรื่อง12 เรื่อง

36 36 รูปแบบที่ 6 กรณีที่มีการเทียบเคียงผลงานกับหน่วยงานที่ เป็นตัวอย่างที่ดี (Benchmark) 6.1 หากส่วนราชการใด มีผลงานได้ดีกว่าหน่วยงานเทียบเคียง ควร ใช้ผลงานของส่วนราชการนั้นที่ทำได้ให้กำหนดเป็น x ไว้ที่ คะแนน = 3 ของผลงานตนเอง 6.2 หากส่วนราชการใด มีผลงานต่ำกว่าหน่วยงานเทียบเคียง ควร ใช้ค่าเฉลี่ยของผลงานของหน่วยงานที่เทียบเคียงเป็นค่า คะแนน 3 1. หลักการกำหนดค่าเป้าหมายจากข้อมูล พื้นฐาน (Baseline) มีทั้งสิ้น 8 รูปแบบ ( ต่อ )

37 37 รูปแบบที่ 7 กรณีที่ค่าเป้าหมายเป็นสัดส่วน (Proportion) เช่น 70:30, 65:35 ควรกำหนด Baseline เป็น ค่า >< ตามสัดส่วนด้วย รูปแบบที่ 8 กรณีที่เป็นการจัดอันดับ (Ranking) ค่าคะแนน = 3 ควรจะ Rank ที่อันดับเดิม หรืออาจกำหนดเป็น ช่วง (Interval) ก็ได้ เช่น ถ้าผลการดำเนินงานที่ผ่าน มา อยู่ระหว่างอันดับที่ 5-10 ได้ค่าคะแนน = 3 และ หากอันดับที่ดีขึ้น เช่น ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง อันดับที่ 1-4 ได้คะแนน = 4 หรือ 5 แล้วแต่กรณี 1. หลักการกำหนดค่าเป้าหมายจากข้อมูล พื้นฐาน (Baseline) มีทั้งสิ้น 8 รูปแบบ ( ต่อ )

38 ตัวอย่างรูปแบบที่ 8 38 ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) เกณฑ์การให้คะแนน 25522553255412345 131214อันดับ สูงกว่า 19 17-1914-1611-13 อันดับ ต่ำกว่า 11

39 39 2. การกำหนดค่าเป้าหมายเป็น Milestone ควร กำหนดเป็น Milestone + Output = Hybrid ให้กำหนดเป็น Milestone อยู่ที่คะแนน 1-2 และค่า คะแนน 3-5 กำหนดเป็นผลผลิต (Output) 2. หลักการกำหนดค่าเป้าหมายเป็น Milestone

40 40 ตัวอย่าง : ตัวชี้วัดแบบ Hybrid ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระดับหมู่บ้าน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 1,755 หมู่บ้าน ระดับ 2 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 2,633 หมู่บ้าน ระดับ 3 มีการประเมินความสุขมวลรวมของชุมชน (Gross Village Happiness: GVH) ครั้งที่ 1 (2,633 หมู่บ้าน ) ระดับ 4 มีการประเมินความสุขมวลรวม ครั้งที่ 2 และความสุขมวลรวม ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 (1,054 หมู่บ้าน ) ระดับ 5 ความสุขมวลรวมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 (1,317 หมู่บ้าน )

41 41 ตัวอย่าง : ตัวชี้วัดแบบ Hybrid ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 กำหนดกลุ่มผู้ผลิตชุมชนเป้าหมายที่มีความต้องการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชนของแต่ละจังหวัด ( ร้อยละ 25 ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ลงทะเบียนฯ หรือ 4,427 กลุ่ม ) ระดับ 2 กลุ่มผู้ผลิตชุมชนเป้าหมายมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม (4,427 กลุ่ม ) ระดับ 3 ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ผลิตชุมชนเป้าหมายผ่านการรับรองผลการปรับปรุงและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก KBO จังหวัด ได้ร้อยละ 60 ในภาพรวม (2,656 กลุ่ม ) ระดับ 4 ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ผลิตชุมชนเป้าหมายผ่านการรับรองผลการปรับปรุงและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก KBO จังหวัด ได้ร้อยละ 62.5 ในภาพรวม (2,767 กลุ่ม ) ระดับ 5 มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ผลิตชุมชนเป้าหมายรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้น มากกว่าค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

42 เสริมสร้างสังคม สมานฉันท์ และ รากฐานการ พัฒนาที่สมดุล เสริมสร้างความ สงบเรียบร้อยและ ความมั่นคง ภายในประเทศ พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับความ เจริญเติบโตอย่าง สมดุล สร้างหลักประกัน ความมั่นคง ความ ปลอดภัยในสังคม เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิต เร่งรัดการบริหารจัดการ ที่ดิน รัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความ ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย จัดระบบการ บริหารจัดการที่ดี การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของชุมชน ให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในกระบวนการ แผนชุมชนและการบริหาร จัดการท้องถิ่น การพัฒนากลไกการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประเด็นยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ ชุมชนอยู่เย็น เป็นสุข เสริมสร้างขีด ความสามารถ การบริหารงาน ชุมชน ส่งเสริม เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ เสริมสร้างธรร มาภิบาลและ ความมั่นคง ของทุนชุมชน เสริมสร้าง องค์กรให้มีขีด สมรรถนะสูง

43 เสริมสร้างสังคม สมานฉันท์ และ รากฐานการ พัฒนาที่สมดุล เสริมสร้างความ สงบเรียบร้อยและ ความมั่นคง ภายในประเทศ พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับความ เจริญเติบโตอย่าง สมดุล สร้างหลักประกัน ความมั่นคง ความ ปลอดภัยในสังคม เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิต เร่งรัดการบริหารจัดการ ที่ดิน รัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความ ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย จัดระบบการ บริหารจัดการที่ดี ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ระดับความสำเร็จของการ พัฒนาตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงระดับ หมู่บ้าน ระดับความสำเร็จของการสนับสนุน/ ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยกระบวนการ มีส่วนร่วม ร้อยละของจำนวน เรื่องร้องเรียน ที่ได้รับการแก้ไขตาม เกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนด ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ในการดำเนินมาตรการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์อุทกภัย ของส่วนราชการ ร้อยละที่ลดลงของจำนวนผู้เสพ/ ผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพติด อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกต่อประชากรแสนคน จำนวนด้านตามตัวชี้วัดการวิจัย เรื่อง “Doing Business ของ ธนาคารโลก” ของประเทศไทยที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กระทรวงมีอันดับดีขึ้น ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง (Joint KPI)  ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ / พิเศษของรัฐบาล

44 การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของชุมชน ให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในกระบวนการ แผนชุมชนและการบริหาร จัดการท้องถิ่น การพัฒนากลไกการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวนของครัวเรือน ยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำ กว่าเกณฑ์ จปฐ. ร้อยละของเทศบาล และ อบต. ต้นแบบ ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด ตัวชี้วัด

45 สร้างสรรค์ ชุมชนอยู่เย็น เป็นสุข เสริมสร้างขีด ความสามารถ การบริหารงาน ชุมชน ส่งเสริม เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ เสริมสร้างธรร มาภิบาลและ ความมั่นคง ของทุนชุมชน เสริมสร้าง องค์กรให้มีขีด สมรรถนะสูง ประเด็นยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ระดับความสำเร็จของ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ ผลิตระดับ 3 มีการจัด สวัสดิการชุมชน ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้นำ อช. ที่ดำเนินการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ปี 2554 ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

46 มิติภายนอก มิติภายใน  การประเมินคุณภาพ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้กำหนดนโยบาย  การประเมินประสิทธิภาพ ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อ หน่วยผลผลิต ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณตามแผน ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้ จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตาม เอกสารงบประมาณรายจ่าย  การพัฒนาองค์การ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะ ของบุคลากร ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุง สารสนเทศ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุง วัฒนธรรมองค์การ

47 การบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวง ในยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายร่วมกัน และการจัดทำตัวชี้วัดร่วมยุทธศาสตร์ (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

48 48 การจัดสรรทรัพยากร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Resource Allocation) เชื่อมโยงยุทธศาสตร์และ ผลงาน (Bridging strategy & performance) สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือ (Building collaborative network) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า มาร่วมมือมากขึ้น ( Better stakeholders Engagement) ให้แรงจูงใจตามผลงาน (Performance-based incentives) KPI Ministry นัยสำคัญของการจัดทำตัวชี้วัดร่วม Joint KPI by Agenda KPI Incentive & Reward Systems Ministry Past to Present (Function-based) Present to Future (Agenda-based) เพื่อให้มีระบบประเมินและติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางการบริหารจัดการ เชิงยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานมีการกำหนดเป้าหมายและแผนงานร่วมกันระหว่างกระทรวง Monitoring & Evaluation Systems Incentive & Reward Systems Monitoring & Evaluation Systems

49 12345 9 6 78 ยุทธศาสตร์ในการจัดทำตัวชี้วัดร่วม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน ภาคใต้ ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทา อุบัติภัยทางถนน ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม (คุณภาพน้ำ) ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม (คุณภาพอากาศ และหมอกควัน) ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ยุทธศาสตร์พลังงานผสม (เอทานอล) ยุทธศาสตร์เอดส์ ยุทธศาสตร์การปรับปรุงบริการเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบ ธุรกิจของประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 18 กระทรวง ยกเว้นกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวง ICT

50 50 ส่วนราชการ ยุทธศาสตร์รวมจำนวน ยาเสพติด ชายแดน ภาคใต้ อุบัติเหตุ ทางถนน คุณภาพ น้ำ หมอกควัน ข้าวไทย พลังงาน ผสม เอดส์ Doing Business ยุทธศาสตร์ KPIs กระทรวงกลาโหม  35 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  22 กระทรวงการคลัง  34 กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  11 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  47 กระทรวงคมนาคม  33 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  22 กระทรวงพลังงาน  12 กระทรวงพาณิชย์  24 กระทรวงมหาดไทย  (จว.)  53 กระทรวงยุติธรรม  23 กระทรวงแรงงาน  33 กระทรวงวัฒนธรรม  22 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  23 กระทรวงศึกษาธิการ  22 กระทรวงสาธารณสุข  23 กระทรวงอุตสาหกรรม  35 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  24 ศอ.บต  13 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  13 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  13 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  35 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมฯ  11 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  11 รวมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์1163435668921 สรุปตัวชี้วัดร่วมยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

51 ระบบการประเมินผลภาคราชการ แบบบูรณาการ Government Evaluation System (GES)

52 ความซ้ำซ้อน สิ้นเปลือง เป็นภาระ งานเอกสาร ข้อมูลยังไม่ สมบูรณ์ครบถ้วน ใช้เวลาและ กำลัง คนมาก ปัญหาอุปสรรคที่พบ: 52

53 ที่มา 53 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ได้พิจารณา เรื่องการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ แล้วมี มติมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)รับไปพิจารณาในรายละเอียดร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. และ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำตัวชี้วัดการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติ ภารกิจของภาครัฐและใช้เป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการของแต่ ละหน่วยงาน โดยให้ยกเลิกตัวชี้วัดเดิมที่ไม่จำเป็นและให้ดำเนินการให้แล้ว เสร็จภายใน 60 วัน แล้วแจ้งผลให้สำนักงบประมาณทราบเพื่อดำเนินการให้ หน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติ และใช้เป็นตัวชี้วัดประกอบการพิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อไป ทั้งนี้ให้นำ ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบในขั้นการดำเนินการต่อไปด้วย

54 มติที่ประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ 4/2553 เห็นชอบกับแนวคิดและหลักการในการบูรณาการระบบการตรวจสอบและ ประเมินผลภาครัฐให้เป็นเอกภาพ โดยกำหนดกรอบตัวชี้วัดในการประเมินผลให้มี จำนวนเท่าที่จำเป็นและสามารถสะท้อนความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อภารกิจ และงานบริการของภาครัฐได้อย่างชัดเจน การประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ได้พิจารณา เรื่องมติ ค.ร.ม. เรื่องการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐและการบูรณาการ ระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ แล้วมีมติสรุปได้ดังนี้ เห็นชอบให้มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานภาครัฐขึ้น ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการจัดทำรายงานของส่วนราชการที่เสนอต่อ หน่วยงานกลางที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหารและเพื่อให้การบริหารจัดการ ข้อมูลของภาครัฐมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการรายงานต่อสาธารณะและการ ตรวจสอบของประชาชน 1 2 54

55 มติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ มติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ 1. เห็นชอบตามความเห็นของ ค.ต.ป. และข้อเสนอของสำนัก งบประมาณและสำนักงาน ก.พ.ร. ที่เสนอต่อที่ประชุมปลัดกระทรวง เกี่ยวกับระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ Government Evaluation System (GES) 2. เมื่อดำเนินงานตามระบบประเมินผล GES ในส่วนราชการ แล้ว เห็นชอบให้สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา ปรับใช้ในการประเมินผลของจังหวัดและองค์การมหาชนต่อไป ทั้งนี้ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ ความเห็นและข้อสังเกตของสำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ. และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป พิจารณาดำเนินการด้วย 1. เห็นชอบตามความเห็นของ ค.ต.ป. และข้อเสนอของสำนัก งบประมาณและสำนักงาน ก.พ.ร. ที่เสนอต่อที่ประชุมปลัดกระทรวง เกี่ยวกับระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ Government Evaluation System (GES) 2. เมื่อดำเนินงานตามระบบประเมินผล GES ในส่วนราชการ แล้ว เห็นชอบให้สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา ปรับใช้ในการประเมินผลของจังหวัดและองค์การมหาชนต่อไป ทั้งนี้ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ ความเห็นและข้อสังเกตของสำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ. และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป พิจารณาดำเนินการด้วย 55

56 ส่วนราชการ รัฐสภา (คณะกรรมาธิการ) องค์กรอิสระ ตาม รัฐธรรมนูญ ประชาชน/ Watchdogs หน่วยงาน กลาง สงป บก สลค สศช ปปท สปน. สขร กพ กพร ปปช สตง สตผ ครม นรม/รมต ตรวจสอบภายใน/ ตรวจราชการ ระบบและกลไกของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 56

57 การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี* การรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประจำปีงบประมาณ รายงานค่าใช้จ่ายผลผลิต ประจำปีงบประมาณ ระบบประเมินผล / ตัวชี้วัดที่ส่วนราชการต้องรายงานในปัจจุบัน  แบบ สงป. 301 ( ระดับผลผลิต ) - สงป. 302 ( ระดับกิจกรรม ) จัดทำแผนต้นปีงบประมาณ และ รายงานทุกไตรมาส  แบบสอบถาม 5 ชุดคำถาม ( ก - จ ) รวม 30 ข้อคำถาม ต้น ปีงบประมาณ  แบบฟอร์ม 109 ข้อ ประกอบคำ ของบประมาณ  รายงานฯ ทุก 6 เดือน  รายงานฯ สิ้นปีงบประมาณ สล ค. การดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ฯ การดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ*  KPI ทุกส่วนราชการประมาณ 700 ตัว รายปีตามวาระการดำรง ตำแหน่งของนายกฯ  รายงานผ่านระบบคำรับรองฯ ของ สกพร. ทุกรอบ 6, 9 และ 12 เดือน การเบิกจ่ายเงินงปม.รายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการลงทุน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555* ต้นทุนต่อหน่วย* รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (GFMIS) ระบบการตรวจสอบภายใน (แผนฯ และรายงานผลฯ)  รายงานผ่านระบบคำรับรองฯ ของ สกพร. ทุกรอบ 6, 9 และ 12 เดือน  เข้าระบบผ่าน password ที่ ได้รับ  แผนฯ ( ต้นปีงบประมาณ ) รายงานผลฯ ( ทุก 2 เดือน ) หน่วยงาน กลาง สง ป. กรมบั ญชีก ลาง สศ ช. ตัวชี้วัดที่กำหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยังไม่เคยมีการรายงานผลฯ หมายเหตุ * เป็นตัวชี้วัดฝากในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน ก.พ.ร. 57

58 ระบบประเมินผล / ตัวชี้วัดที่ส่วนราชการต้องรายงานในปัจจุบัน ( ต่อ ) ปป ท. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต*  รายงานผ่านระบบคำรับรองฯ ของ สกพร. ทุกรอบ 6, 9 และ 12 เดือน ความสำเร็จของการควบคุมภายใน* แผนการตรวจสอบภายในประจำปี  แบบ ปย. 1-2 ปอ. 1-3 และ แบบ ปส.  ใช้เอกสารเช่นเดียวกับที่ส่ง กรมบัญชีกลาง สต ง. รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลตามระเบียบ ก.พ. 2553 เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ  แบบฟอร์มรายงานสถานภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) + รายงานสถิติประจำปีของส่วน ราชการ สิ้นปีงบประมาณ  ตามความสมัครใจของส่วน ราชการ การขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ ราชการ* รายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (สขร.)  รายงานผ่านระบบคำรับรองฯ ของ สกพร. ทุกรอบ 6, 9 และ 12 เดือน  รายงานผ่านเว็บไซต์ของ สขร. สิ้นปีงบประมาณ ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR-Card) และรายงานผล การปฏิบัติราชการฯ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน การติดตามและประเมินการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  รายงานตามมาตราใน รธน. เฉพาะที่เกี่ยวข้อง ทุกไตรมาส สต ผ. สป น. ก.พ.ก.พ. องค์กร อิสระตาม รธน. หน่วยงาน กลาง หมายเหตุ * เป็นตัวชี้วัดฝากในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน ก.พ.ร. 58

59 หลักการและแนวทาง:  Public Accountability  แต่ละส่วนราชการต้องมีความพร้อมต่อการตรวจสอบ โดยต้องจัดให้มีฐานข้อมูลสารสนเทศ ที่จำเป็น (บูรณาการตัวชี้วัด) และเผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านทาง website เพื่อแสดงความ โปร่งใส (ไม่ต้องจัดส่งข้อมูลและรายงานต่างๆ ให้แก่หน่วยงานกลาง)  แต่ละส่วนราชการต้องทำการประเมินและรายงานผลด้วยตนเอง (Self-assessment Report) ตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานะของผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ ราชการ รวมถึงขีดสมรรถนะและศักยภาพของหน่วยงานในด้านต่างๆ  Public Trust & Confidence  หน่วยงานกลางจะ access เข้าไปในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (อาจจัดให้มี site visit) เพื่อสอบทานความถูกต้องและประเมินผล เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในด้าน ต่างๆ ต่อไป เช่น การจัดสรรทรัพยากร การลงโทษและให้รางวัลตอบแทน เป็นต้น *เงื่อนไข : แต่ละส่วนราชการต้องมอบหมาย CIO ทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานความถูกต้อง และทันเวลาของข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบดังกล่าวนี้ วัตถุประสงค์: เป็นการยกระดับธรรมาภิบาลของแต่ละส่วนราชการ ตามแนวทางมาตรฐานสากล ระบบการประเมินผลภาคราชการ - แบบบูรณาการ 59

60 กรอบตัวชี้วัดในการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ 1. การประเมินประสิทธิผล 1.1 การประเมินผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย (Benefit - Cost Ratio) 1.2 การประเมินประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost – Effectiveness) 1.3 ระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 1.4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้บริการ 2. การประเมินประสิทธิภาพ 2.1 ต้นทุนต่อหน่วย 2.2 สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร 2.3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 2.4 สัดส่วนเวลาที่ใช้จริงในการให้บริการเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนด 2.5 คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ 2.6 ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 2.7 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ 3. การประเมินผลกระทบ 3.1 ผลกระทบต่อประชาชน 3.2 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 3.3 ผลกระทบต่อสังคม 3.4 ผลกระทบต่อการเมือง 3.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 4. การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 60

61 สรุปการวิเคราะห์เชื่อมโยงตัวชี้วัดตามความเห็นของ ค.ต.ป. ประเมินความคุ้มค่า(สศช.) 1.การประเมินประสิทธิผล 1.1 Benefit - Cost Ratio 1.2 Cost – Effectiveness 1.3 ระดับความสำเร็จในการบรรลุ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 1.4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้ บริการ 2. การประเมินประสิทธิภาพ 2.1 ต้นทุนต่อหน่วย 2.2 สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร 2.3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่าย ตามแผน 2.4 สัดส่วนเวลาที่ใช้จริงในการ ให้บริการเปรียบเทียบกับระยะเวลา ที่กำหนด 2.5 คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ตามคู่มือการประกันคุณภาพและ ควบคุมคุณภาพ 2.6 ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบ เทียบกับแผน 2.7 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ กระบวนการให้บริการ 3. การประเมินผลกระทบ 3.1 ผลกระทบต่อประชาชน 3.2 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 3.3 ผลกระทบต่อสังคม 3.4 ผลกระทบต่อการเมือง 3.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 4. การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานจากการใช้จ่าย งบประมาณ (PART) คำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ปี 2554 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 1. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและนโยบายสำคัญ/พิเศษของรัฐบาล 1.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 1.2 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ/พิเศษของรัฐบาล 1.3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง 1.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน 2. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ 3. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 3.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก 3.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วน ราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 3.3 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ 3.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบ และ รับรองคุณภาพมาตรฐาน (ตามมติ ค.ร.ม. 11 พ.ค. 2553) มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 4.ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 5.ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย 6. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 7. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 8. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงิน โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 9. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 10. ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน 11. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ 12. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เอกสารงบประมาณ ( สงป.) เป้าหมายการ ให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด เป้าหมายการ ให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด 61

62 กรอบการประเมินผลภาคราชการ - แบบบูรณาการ มิติภายนอก (External Impacts) (70%) มิติภายใน (Internal Management) (30%) การประเมินผลกระทบต่อ ประชาชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์/ผลผลิต) ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ระดับกระทรวง* กลุ่มภารกิจ (ถ้ามี) กรม การประเมินผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย (Benefit-Cost Ratio) หรือ การประเมินประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost-Effectiveness) การประเมินคุณภาพ (ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ ผู้กำหนดนโยบาย) ต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากการ ใช้บริการ ต่อกระบวนการให้บริการ *รวมถึงระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของรัฐบาล และ Joint KPIs (ถ้ามี) การประเมินประสิทธิภาพ ต้นทุนต่อหน่วย (วัดจากต้นทุนและผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง) สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่าย ตามแผน (สามารถเรียกได้จากระบบ GFMIS online-real time, เอกสาร สงป. 302 รายไตรมาส) ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน (เอกสาร สงป. 301 รายไตรมาส) สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร (สามารถดูจาก ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย) การพัฒนาองค์การ ขีดสมรรถนะของการบริหารจัดการ PARTPMQA มาตรฐาน ความ โปร่งใสและ ตรวจสอบ ได้ของ ส่วนราชการ ให้ สศช. เลือก เฉพาะบาง Policy area ให้เลือก เฉพาะบาง โครงการ 62

63 ฐานข้อมูลกลาง ของประเทศ ฐานข้อมูล ของส่วนราชการ 63 นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ออกแบบระบบโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการฐานข้อมูลให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถดึงข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม ประมวลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต และระบบ StatXchange ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ Database กลาง เช่น GFMIS, e-Budgeting Database อื่น ๆ ระบบ GES กรมกรม กรมกรม กรมกรม กรมกรม กรมกรม กรมกรม Database ภายในอื่น ๆ ระบบ GES กรม Database ภายในอื่น ๆ ระบบ GES กรม Database ภายในอื่น ๆ ระบบ GES กรม แต่ละส่วนราชการมีหน้าที่ที่จะต้องนำเข้าข้อมูล พื้นฐานของตนไว้ในระบบ เพื่อพร้อมต่อการรายงาน และการตรวจสอบสาธารณะ (Public Accountability) Accountability Report หน่วยงานกลางสามารถ เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้

64 ข้อดีของระบบการประเมินผลภาคราชการ - แบบบูรณาการ 1 การทำงานแบบ Work Collaboration ระบบจะคำนึงถึงการทำงานจริงของผู้ใช้ เป็นหลัก โดยผู้ใช้สามารถบันทึกผลการ ดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้าของงาน ปัญหาอุปสรรค และติดต่อสื่อสารกันระหว่าง ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร นอกจากนั้นข้อมูลที่ บันทึกในระบบจะสามารถแลกเปลี่ยนแบบเว็บ เซอร์วิสได้ ซึ่งจะช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบงานของหน่วยงาน อื่นได้อัตโนมัติ ดังนั้น ระบบที่สร้างขึ้นจึงมิใช่ เพียงเพื่อการรายงานให้แก่หน่วยงานกลาง เท่านั้น แต่ผลผลิตหลักของระบบ คือ ผลสำเร็จของงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ ระบบงาน 2 ลดความซ้ำซ้อนของการจัดทำรายงาน เนื่องจากระบบนี้มีฐานข้อมูลเดียว ซึ่ง สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ทั้งที่เป็น Structure (DBMS) และ Unstructure (.doc,.xls,.ppt,.pdf) โดยระบบถูกออกแบบให้สามารถ เชื่อมโยงข้อมูลในฐานข้อมูลกับ Item ต่าง ๆ ในรายงานที่ต้องการเพื่อสร้างรูปแบบรายงาน ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐาน เดียวกันโดยอัตโนมัติจากฐานข้อมูลที่ผู้ใช้ สร้างไว้ ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระในการบันทึก ข้อมูลและการจัดทำรายงานของเจ้าหน้าที่ และจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการของ หัวหน้าส่วนราชการ และการรายงานผลต่อ หน่วยงานกลาง 3 การตรวจสอบและประเมินผล Online หน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ในการ ตรวจสอบและประเมินผลสามารถตรวจสอบ รายงานและเอกสารประกอบผ่านระบบ ก่อนที่จะ Site Visit ส่วนราชการ หรือจะส่ง Feedback เช่น ผลการประเมิน หรือข้อ ซักถามแบบออนไลน์ได้ 64

65 คำรับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัด มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลักดันการส่งออกสินค้าและธุรกิจ บริการโดยการสร้าง supply chain และ value creation และลดต้นทุน โลจิสติกส์ทางการค้า 1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกของไทย (US$) (ตัวชี้วัดระดับกระทรวง) 2 ระดับความสำเร็จในการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ (ตัวชี้วัดระดับกระทรวง) 3 ส่วนแบ่งการตลาดสินค้าเครื่องนุ่งห่มในประเทศญี่ปุ่น (ตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาธุรกิจครบวงจร 4 จำนวนธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถดำเนินธุรกิจ ในต่างประเทศได้ (ตัวชี้วัดระดับกระทรวง) 5 ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สินค้า/บริการไทยสามารถจด ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ (ตัวชี้วัดระดับกระทรวง) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ใช้ข้อตกลงทางการค้าให้เกิด ประโยชน์สูงสุด 6 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกที่มีการใช้สิทธิ พิเศษข้อตกลง FTA เทียบกับมูลค่าการส่งออกของสินค้าที่ได้รับ สิทธิพิเศษ (ตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจ) 7 จำนวนประเด็นปัญหา/อุปสรรคทางการค้าที่ได้รับการแก้ไขมีผล บรรลุตามเป้าหมาย (ตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจ) การประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการส่งออก (เดิม) ตัวอย่าง 65

66 คำรับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ผลักดันการส่งออกสินค้าและธุรกิจ บริการเชิงรุก 8 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกเครือข่าย การส่งเสริมการส่งออก (ระดับกรม) 9 ระดับความสำเร็จของการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ส่งออก (ระดับกรม) 10 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี สู่ระดับสากล (ระดับกรม) 11 ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาด้านธุรกิจส่งออกมี ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น (ระดับกรม) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและเสริมสร้างตลาด ภายในประเทศให้มีการแข่งขันเสรี และเป็นธรรม (นโยบายสำคัญ/พิเศษ) 12 ร้อยละของระดับการแข่งขันทางการค้าของธุรกิจเป้าหมายมี ความเป็นธรรมดีขึ้น (ตัวชี้วัดระดับกระทรวง) 13 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์ บริการประชาชน (ตัวชี้วัดระดับกระทรวง) 14 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมาย ผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) การประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการส่งออก (เดิม) (ต่อ) การประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการส่งออก (เดิม) (ต่อ) ตัวอย่าง 66

67 คำรับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัด มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการ ให้บริการ 1515 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 1616 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย 17 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปราม การทุจริต 18 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ 19 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐาน ระยะเวลาการให้บริการ 20 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงิน โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 21 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 2323 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน 2424 ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน 2525 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของ ส่วนราชการ มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ 2626 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รวมจำนวนตัวชี้วัด 2626 การประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการส่งออก (เดิม) (ต่อ) การประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการส่งออก (เดิม) (ต่อ) ตัวอย่าง 67

68 คำรับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัด มิติภายนอก (70%) ด้านประสิทธิผล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลักดันการส่งออกสินค้าและธุรกิจ บริการโดยการสร้าง supply chain และ value creation และลด ต้นทุนโลจิสติกส์ทางการค้า 1ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกของไทย (US$) (ตัวชี้วัดระดับกระทรวง และเป็นตัวเชื้วัดดียวกับเอกสาร งบประมาณ) 2ระดับความสำเร็จในการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ (ตัวชี้วัดระดับกระทรวง) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาธุรกิจครบวงจร 3จำนวนธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถดำเนิน ธุรกิจในต่างประเทศได้ (ตัวชี้วัดระดับกระทรวง) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ใช้ข้อตกลงทางการค้าให้เกิด ประโยชน์สูงสุด 4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกที่มีการใช้สิทธิ พิเศษข้อตกลง FTA เทียบกับมูลค่าการส่งออกของสินค้าที่ได้รับ สิทธิพิเศษ (ตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจ) การประเมินผลภาคราชการ-แบบบูรณาการ คำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการส่งออก (ปรับปรุงใหม่) การประเมินผลภาคราชการ-แบบบูรณาการ คำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการส่งออก (ปรับปรุงใหม่) ตัวอย่าง 68

69 คำรับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ผลักดันการส่งออกสินค้าและธุรกิจ บริการเชิงรุก 5ระดับความสำเร็จของการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ส่งออก (ระดับกรม) 6ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี สู่ระดับสากล (ระดับกรม) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและเสริมสร้างตลาด ภายในประเทศให้มีการแข่งขันเสรี และเป็นธรรม (นโยบายสำคัญ/พิเศษ) 69 การประเมินผลภาคราชการ-แบบบูรณาการ คำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการส่งออก (ปรับปรุงใหม่) (ต่อ) การประเมินผลภาคราชการ-แบบบูรณาการ คำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการส่งออก (ปรับปรุงใหม่) (ต่อ) ตัวอย่าง

70 คำรับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัด มิติภายนอก (ต่อ) ด้านคุณภาพ 7ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 8 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย มิติภายใน (30%) ด้านประสิทธิภาพ 9 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 10 สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 11 ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 12 สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร ด้านการพัฒนาองค์การ 13 PART/PMQA (ใหม่) รวมจำนวนตัวชี้วัด 13 70 หมายเหตุ: การประเมินผลกระทบ และ การประเมินผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย/การประเมินประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Option) การประเมินผลภาคราชการ-แบบบูรณาการ คำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการส่งออก (ปรับปรุงใหม่) (ต่อ) การประเมินผลภาคราชการ-แบบบูรณาการ คำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการส่งออก (ปรับปรุงใหม่) (ต่อ) ตัวอย่าง

71 ผลการดำเนินงานระดับองค์การ Organizational Performance ผลงานระดับบุคคล Individual Performance ระดับผลการดำเนินงาน B B C C E E D D A A 1. งบประมาณ ประจำปี ของส่วน ราชการ 2. Base Pay + Merit Increase (6% ของฐาน เงินเดือน) 3. เงินรางวัล ตาม ผลงาน ปัจจุบันยังไม่ได้ แปรผันตามผลการ ดำเนินงาน แปรผันตามผลงาน 0-12% * 5.003.001.00 Incentive Scheme Note: FY 2553 FY 2555 แนวทางการนำผลการประเมินภาคราชการมาใช้ประกอบใน การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี การเลื่อนเงินเดือนและเงินรางวัล *ประเมินปีละ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 6% และ ไม่เกิน Mid-point ของเงินเดือนแต่ละบุคคล 71

72 72 ระบบค่าตอบแทนในภาคราชการไทย ค่าตอบแทนตามผลงาน (Performance Pay) ค่าตอบแทนตามผลงาน (Performance Pay) เงินเดือน และการ เลื่อน เงินเดือน ประจำปี (Salary & Merit Increase) ค่าตอบแทน พิเศษ * (Allowance Pay) ค่ารักษาพยาบาล บำเหน็จ บำนาญ เงินรางวัลประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร 1 2 3 ค่าตอบแทนพิเศษแปรผัน (Variable Pay) เงินเดือน (Base Pay) สวัสดิการ/ ผลประโยชน์ (Welfare and benefits) เงินประจำ ตำแหน่ง ** (Position Allowance) * เช่น เงินเบี้ยกันดาร เงินยังชีพภาคใต้ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการที่ ผ่านการอบรม และได้ใบประกาศนียบัตรภาษามาลายู เงินค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายโดย กระทรวงการคลังซึ่งมีอัตราเท่ากับ เงินประจำตำแหน่ง ** เช่น เงินประจำตำแหน่งเป็นไป ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน ฯ สวัสดิการ/ ผลประโยชน์ 4 คะแนนการ ประเมินผล การปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ

73 Roadmap เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำความตกลงร่วมกันใน การพัฒนาและใช้ระบบ GES สามารถใช้การประเมินผล บางส่วนของปี 2552 มาใช้ ประกอบคำของบประมาณ ประจำปี 2555 เริ่มใช้เต็ม รูปแบบตั้งแต่ ปี งปม. 2555 Test & Run ช่วงกลางปี งปม. 2554 73


ดาวน์โหลด ppt มิติใหม่ของการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google