งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มาของการกำหนดกรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มาของการกำหนดกรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มิติใหม่ของการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

2 ที่มาของการกำหนดกรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 78 (4) (5) (8) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 3/1 พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 (3) มาตรา 12 มาตรา 45 มาตรา 48 มาตรา 49 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันที่ 23 สิงหาคม 2554 และแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มติคณะรัฐมนตรี

3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 78 (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ มาตรา 78 (5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทำและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 78 (8) ดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม

4 มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
“การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจ และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและ การตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งหรือ ปฏิบัติหน้าที่ต้องคำนึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้”

5 พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 9 (3) - ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด ที่ ก.พ.ร. กำหนด มาตรา 12 - เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการโดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใดเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มาตรา 45 - ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด

6 1. ที่มา พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 48 ส่วนราชการใดดำเนินการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด รวมทั้งเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบำเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการ หรือให้ส่วนราชการใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน หรือจัดสรรเป็นรางวัลให้ข้าราชการในสังกัด ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ร. กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มาตรา 49 - ส่วนราชการใดดำเนินงานไปตามเป้าหมาย สามารถเพิ่มผลงานและผลสัมฤทธิ์ โดยไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ หรือสามารถดำเนินการตามแผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. กำหนด ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพ ให้แก่ส่วนราชการ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือจัดสรรเป็นรางวัลให้ข้าราชการในสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ร. กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 6

7 มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 มี มติเห็นชอบในหลักการและรายละเอียดของแนวทางและวิธีการใน การสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่ สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องทำ การพัฒนาการปฏิบัติราชการและทำข้อตกลงกับผลงานกับ ผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล และจะได้รับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามที่ตกลง

8 มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ได้ พิจารณาเรื่องระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. เสนอ รวมทั้งข้อเสนอของสำนักงบประมาณและสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ได้ เสนอต่อที่ประชุมปลัดกระทรวงแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่าย เลขานุการ ค.ต.ป. เสนอ โดยให้สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นและข้อสังเกตของสำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการด้วย

9 มติคณะรัฐมนตรี (ต่อ) เห็นชอบให้มีการบูรณาการระบบการติดตามและประเมินผลภาครัฐ ให้มีความเป็นเอกภาพ โดยมีกรอบการประเมินเป็น 2 มิติ คือ มิติภายนอกและ มิติภายใน และการจัดระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งแนวทางการใช้ประโยชน์จากระบบการประเมินผลภาคราชการ แบบบูรณาการ โดย ให้นำระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการบางส่วน โดยเฉพาะผลการประเมินของ ปีงบประมาณ พ.ศ และ พ.ศ มาประกอบการพิจารณาคำของบประมาณ เพื่อ จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความตกลงร่วมกันในการพัฒนาและใช้ระบบการประเมินผล ภาคราชการแบบบูรณาการ รวมทั้งชี้แจงให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้รับทราบ ดำเนินการทดสอบและนำร่องการดำเนินงานตามระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ เริ่มดำเนินงานในส่วนราชการได้เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เมื่อดำเนินงานตามระบบประเมินผลดังกล่าวในส่วนราชการแล้ว ให้สำนักงาน ก.พ.ร. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาปรับใช้ในการประเมินผลของจังหวัดและองค์การมหาชนต่อไป

10 แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการ และจังหวัด
กรอบการประเมินผลและ แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการ และจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 10

11 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ส่วนราชการมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามแนวทาง และรายละเอียดของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ส่วนราชการมีการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และ ประโยชน์สุขของประชาชน

12 กรอบการประเมินผลภาคราชการ
ประเมินผลลัพธ์/ผลผลิต ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ระดับกระทรวง กลุ่มภารกิจ (ถ้ามี) กรม ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับความพึงพอใจของผู้กำหนด นโยบาย มิติภายนอก การประเมินผลประโยชน์ต่อ ค่าใช้จ่าย (Benefit-Cost Ratio) หรือการประเมินประสิทธิผลต่อ ค่าใช้จ่าย (Cost-Effectiveness) การประเมินผลกระทบ มิติด้าน ประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพ การให้บริการ มิติด้าน ประสิทธิภาพ มิติด้าน การพัฒนา องค์การ การรักษามาตรฐานระยะเวลา การให้บริการ การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต การควบคุมภายใน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดภารภาครัฐ มิติภายใน

13 กรอบการประเมินผลของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ระดับกระทรวง การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) กลุ่มภารกิจ (ถ้ามี) กรม การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ10) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้กำหนดนโยบาย มิติภายนอก (ร้อยละ70 ) การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ15) ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่าย ตามแผน ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับ แผน มิติภายใน (ร้อยละ30 ) การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ15) ขีดสมรรถนะของการบริหารจัดการ - ระดับความสำเร็จของการพัฒนา สมรรถนะของบุคลากร ปรับปรุงสารสนเทศ ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

14 กรอบการประเมินผลของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ความพึงพอใจ (16) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย การพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน การป้องกันการทุจริต(4) การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ (20) การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ผลสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย เร่งด่วนของรัฐบาล (10) การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (20) มิติด้าน ประสิทธิผล (ร้อยละ 50) มิติด้านคุณภาพ การให้บริการ (ร้อยละ 20) มิติด้าน ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 10) มิติด้าน การพัฒนา องค์การ (ร้อยละ 20) การรักษามาตรฐานระยะเวลา การให้บริการ (5) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน (5) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (20)

15 คณะกรรมการประเมินผล คณะกรรมการกำกับการจัดทำข้อตกลงและการประเมินผล
กำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการเจรจาตกลงผลงาน เป้าหมาย วิธีการประเมินผล และการจัดสรรสิ่งจูงใจ กำกับให้ส่วนราชการและคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลดำเนินการตามหลักเกณฑ์อย่างมีมาตรฐาน แก้ไขปัญหาในการจัดทำข้อตกลงและการประเมินผล คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ทำหน้าที่เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อใช้ในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ การเจรจาระดับกระทรวง/กลุ่มภารกิจ/สป.กระทรวง คกก. เจรจาข้อตกลงและประเมินผลเป็นผู้ดำเนินการเจรจาตกลงกับหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง/กลุ่มภารกิจ และผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง/กลุ่มภารกิจ เกี่ยวกับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด การเจรจาระดับกรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง/กลุ่มภารกิจ ดำเนินการเจรจากับหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพื่อตกลงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกรมที่อยู่ในมิติภายนอกในส่วนของการประเมินประสิทธิผล

16 รายละเอียดกรอบและแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของส่วนราชการ

17 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รายละเอียดกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ของส่วนราชการ ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ มิติภายนอก 70  การประเมินประสิทธิผล 1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและนโยบายสำคัญ/พิเศษของรัฐบาล 20 สำนักงาน ก.พ.ร. 1.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง (15) 1.2 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ/พิเศษของรัฐบาล (5) 2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง 10 3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ 4 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า 17

18 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รายละเอียดกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ของส่วนราชการ ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ มิติภายนอก (ต่อ) การประเมินคุณภาพ 5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 7 สำนักงาน ก.พ.ร. 6. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย 3 มิติภายใน 30 การประเมินประสิทธิภาพ 7. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 5 กรมบัญชีกลาง 8. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 9. ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ รายจ่าย สำนักงบประมาณ การพัฒนาองค์การ 10. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 11. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 12. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม องค์การ 18

19 รายละเอียดกรอบและแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของจังหวัด

20 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายละเอียดกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ของจังหวัด ประเด็นการประเมินผล ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล (50)  ผลสำเร็จตามแผน ปฏิบัติราชการ 1. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 20 - 2. ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 10 3. การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.1 ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจำนวน ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. (3) 3.2 ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. 3.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของร้อยละการจับกุมผู้กระทำ ผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณพ.ศ. 2555 (4) สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ 3.4 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สป. กระทรวงทรัพยากรฯ 3.5 ระดับความสำเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเน้น อุบัติเหตุจราจรทางบก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานด้าน ความมั่นคง สมช. และ กอ.รมน.

21 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รายละเอียดกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ของจังหวัด ประเด็นการประเมินผล ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (20)  ความพึงพอใจ 4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 8 สำนักงาน ก.พ.ร. 5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้กำหนดนโยบาย 4 6. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน  การป้องกันการทุจริต 7. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (10) การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 8. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 5 การบริหารงบประมาณ 9. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน กรมบัญชีกลาง มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ การบริหารจัดการองค์การ 10. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 20

22 ตัวชี้วัดด้านประสิทธิผล
แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของส่วนราชการ หน่วยงานเจ้าภาพและสำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำร่างรายละเอียดกรอบตัวชี้วัดมิติภายนอกของกระทรวง/กรม จนท.สำนักงาน ก.พ.ร.หารือคณะกรรมการเจรจาของแต่ละกระทรวง เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดมิติภายนอกด้านประสิทธิผลของกระทรวง/กรม ไม่ต้องมีการเจรจา สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำเอกสาร คำรับรองฯ พร้อมรายละเอียดให้มีการลงนามตามลำดับ กระทรวง/กรม พิจารณาตัวชี้วัดด้านประสิทธิผล ตกลง ปฏิเสธ จัดให้มีการเจรจาโดยคณะกรรมการเจรจากระทรวงเพื่อตกลงตัวชี้วัดด้านประสิทธิผล แนวทางการประชุมเจรจาเพื่อกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตามกลไกการเจรจาที่กำหนด โดย  คณะกรรมการเจรจาฯ เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนักและเกณฑ์การให้คะแนนในระดับกระทรวง กลุ่มภารกิจ และสป. กระทรวงของกระทรวงที่รับผิดชอบ ปฏิเสธ คณะกรรมการ กระทรวง และกระทรวง/สป. ร่วมเจรจาตกลง ตัวชี้วัดด้านประสิทธิผล ตกลง 22

23 แนวทางการเจราจาข้อตกลงตัวชี้วัด ในมิติที่ 1 ปีงบประมาณ พ. ศ
แนวทางการเจราจาข้อตกลงตัวชี้วัด ในมิติที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ ของจังหวัด สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำรายการตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ในมิติที่ 1 เสนอ อ.ก.พ.ร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ สำนักงาน ก.พ.ร.ส่งรายการตัวชี้วัด ให้จังหวัดพิจารณาและให้จังหวัดเสนอ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนมายัง สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร. วิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่จังหวัดเสนอมา ตัวชี้วัดใดไม่เป็นไปตามรายการตัวชี้วัด ที่ อ.ก.พ.ร. ให้ความเห็นชอบ ตัวชี้วัดทุกตัวที่จังหวัดเสนอ เป็นไปตาม รายการตัวชี้วัด ที่ อ.ก.พ.ร. ให้ความเห็นชอบ เจรจากับคณะกรรมการเจรจาฯ โดยผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล สรุปผล แจ้ง อ.ก.พ.ร.ฯ และจังหวัด สรุปผลแจ้ง อ.ก.พ.ร. ฯ และจังหวัด จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

24 แนวทางการเจรจาตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

25 หลักการกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการเจรจา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
หลักการกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการเจรจา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับที่ 5 ดีกว่าเป้าหมายมาก : ส่วนราชการต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถบรรลุผลลัพธ์ (Outcome)หรือมีการเทียบกับมาตรฐาน (Benchmarking) ในระดับต่างๆ เช่น ระดับชาติ หรือระดับสากล หรือ Top 10 ระดับที่ 4 ดีกว่าเป้าหมาย : ส่วนราชการต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ หรือนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ หรือผลการดำเนินงานทำให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome) อย่างไร เป็นต้น ระดับที่ 3 เป็นไปตามเป้าหมาย : เป็นการวางเป้าหมายที่จะทำสำเร็จตามแผนงานประจำปี หรือจะพัฒนาต่อเนื่องจากผลการดำเนินงานในปีก่อนเป็น Continuous Improvement หรือถ้าตัวชี้วัดใดที่มีผลการดำเนินงานได้สูงสุดและไม่สามารถปรับปรุงได้อีก ก็อาจจะถอดตัวชี้วัดนั้นออก หรือให้ลดน้ำหนักตัวชี้วัดนั้นลง ระดับที่ 2 ต่ำกว่าเป้าหมาย ระดับที่ 1 ต่ำกว่าเป้าหมายมาก

26 การกำหนดค่าเป้าหมายจากข้อมูล พื้นฐาน (Baseline)
หลักการกำหนดค่าเป้าหมายปี 2555 การกำหนดค่าเป้าหมายจากข้อมูล พื้นฐาน (Baseline) 2. การกำหนดค่าเป้าหมายเป็น Milestone

27 หลักการกำหนดค่าเป้าหมายจากข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) มีทั้งสิ้น 8 รูปแบบ
รูปแบบที่ 1 กรณีผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (Baseline) 3 ปี ย้อนหลัง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น/ดีขึ้นให้กำหนด x หมายถึง ผลการดำเนินงานในปี 54 โดยกำหนด x ไว้ที่ค่า คะแนน 3 x = ผลการดำเนินงานปี 54

28 ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)
ตัวอย่างรูปแบบที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) เกณฑ์การให้คะแนน 2552 2553 2554 1 2 3 4 5 60 75 80 70 85 90

29 X = ค่าเฉลี่ยผลงานย้อนหลัง 3 ปี
หลักการกำหนดค่าเป้าหมายจากข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) มีทั้งสิ้น 8 รูปแบบ (ต่อ) รูปแบบที่ 2 กรณีผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (Baseline) 3 ปี ย้อนหลังมีแนวโน้มขึ้นลงไม่แน่นอนให้กำหนด x หมายถึงผลการดำเนินงานเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (ขึ้นอยู่กับข้อมูลจริงที่ปรากฏ) แล้วกำหนด x ไว้ที่ ค่าคะแนน 3 X = ค่าเฉลี่ยผลงานย้อนหลัง 3 ปี

30 ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)
ตัวอย่างรูปแบบที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) เกณฑ์การให้คะแนน 2552 2553 2554 1 2 3 4 5 80 75 93 72.66 77.66 82.66 87.66 92.66

31 รูปแบบที่ 3 กรณีผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (Baseline) 3 ปี
ย้อนหลังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ให้กำหนด x หมายถึงผลการดำเนินงาน ปี 54 โดยกำหนด x ไว้ที่ค่า คะแนน 3 (ไม่ควรใช้เป็นค่าเฉลี่ย) X = ผลการดำเนินงานปี 54

32 ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)
ตัวอย่างรูปแบบที่ 3 ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) เกณฑ์การให้คะแนน 2552 2553 2554 1 2 3 4 5 80 77 68 48 58 78 88

33 หลักการกำหนดค่าเป้าหมายจากข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) มีทั้งสิ้น 8 รูปแบบ (ต่อ)
รูปแบบที่ 4 กรณีที่เป็น Mandate ที่รัฐบาลกำหนดค่า เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงซึ่งเป็นค่า เป้าหมายให้ใช้ค่าเป้าหมายนั้น เป็นค่า x = 5 คะแนน และ ให้กำหนดช่วง interval ค่าคะแนน 4 ,3 ตามความ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามค่าคะแนน 3 ต้องไม่ต่ำ กว่าผลการดำเนินงานปี 54 ด้วย รูปแบบที่ 5 ในกรณีที่ไม่มีแนวโน้ม (Trend) ข้อมูล แต่กำหนด เป็นต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ตามงบประมาณที่ หน่วยงานได้รับ การตั้งค่าเป้าหมายให้ใช้ค่าคะแนน 3 ที่เป็น Unit Cost นั้น ตัวอย่างเช่น เงินงบประมาณ 10 ลบ. ดำเนินการได้ 8 เรื่อง ดังนั้น ค่าเป้าหมาย 8 เรื่อง ได้คะแนน = 3,ดำเนินการได้ 10 เรื่อง ได้คะแนน = 4 เป็นต้น

34 ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)
ตัวอย่างรูปแบบที่ 4 ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) เกณฑ์การให้คะแนน 2552 2553 2554 1 2 3 4 5 2,000 2,323 2,489 1,800 2,100 2,400 2,700 3,000 (กำหนดเป้าหมาย 3,000)

35 ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)
ตัวอย่างรูปแบบที่ 5 ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) เกณฑ์การให้คะแนน 2552 2553 2554 1 2 3 4 5 ไม่มีแนวโน้มข้อมูลแต่กำหนดเป็นต้นทุนต่อหน่วย(Unit Cost) ตามงบประมาณที่ หน่วยงานได้รับ การตั้งค่าเป้าหมายให้ใช้ค่าคะแนน 3 ที่เป็น Unit Cost นั้น 4 เรื่อง 6 เรื่อง 8 เรื่อง 10 เรื่อง 12 เรื่อง

36 หลักการกำหนดค่าเป้าหมายจากข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) มีทั้งสิ้น 8 รูปแบบ (ต่อ)
รูปแบบที่ 6 กรณีที่มีการเทียบเคียงผลงานกับหน่วยงานที่ เป็นตัวอย่างที่ดี (Benchmark) 6.1 หากส่วนราชการใด มีผลงานได้ดีกว่าหน่วยงานเทียบเคียง ควร ใช้ผลงานของส่วนราชการนั้นที่ทำได้ให้กำหนดเป็น x ไว้ที่ คะแนน = 3 ของผลงานตนเอง 6.2 หากส่วนราชการใด มีผลงานต่ำกว่าหน่วยงานเทียบเคียง ควร ใช้ค่าเฉลี่ยของผลงานของหน่วยงานที่เทียบเคียงเป็นค่า คะแนน 3

37 หลักการกำหนดค่าเป้าหมายจากข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) มีทั้งสิ้น 8 รูปแบบ (ต่อ)
รูปแบบที่ 7 กรณีที่ค่าเป้าหมายเป็นสัดส่วน (Proportion) เช่น 70:30 , 65:35 ควรกำหนด Baseline เป็น ค่า >< ตามสัดส่วนด้วย รูปแบบที่ 8 กรณีที่เป็นการจัดอันดับ (Ranking) ค่าคะแนน = 3 ควรจะ Rank ที่อันดับเดิม หรืออาจกำหนดเป็น ช่วง (Interval) ก็ได้ เช่น ถ้าผลการดำเนินงานที่ผ่าน มา อยู่ระหว่างอันดับที่ 5-10 ได้ค่าคะแนน = 3 และ หากอันดับที่ดีขึ้น เช่น ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง อันดับที่ 1-4 ได้คะแนน = 4 หรือ 5 แล้วแต่กรณี

38 ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)
ตัวอย่างรูปแบบที่ 8 ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) เกณฑ์การให้คะแนน 2552 2553 2554 1 2 3 4 5 13 12 14 อันดับ สูงกว่า 19 17-19 14-16 11-13 อันดับ ต่ำกว่า 11

39 ควร กำหนดเป็น Milestone + Output = Hybrid

40 ตัวอย่าง : ตัวชี้วัดแบบ Hybrid
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระดับหมู่บ้าน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 1,755 หมู่บ้าน ระดับ 2 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 2,633 หมู่บ้าน ระดับ 3 มีการประเมินความสุขมวลรวมของชุมชน (Gross Village Happiness: GVH) ครั้งที่ 1 (2,633 หมู่บ้าน) ระดับ 4 มีการประเมินความสุขมวลรวม ครั้งที่ 2 และความสุขมวลรวม ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพิ่มขึ้นร้อยละ (1,054 หมู่บ้าน) ระดับ 5 ความสุขมวลรวมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 (1,317 หมู่บ้าน)

41 ตัวอย่าง : ตัวชี้วัดแบบ Hybrid
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 กำหนดกลุ่มผู้ผลิตชุมชนเป้าหมายที่มีความต้องการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชนของแต่ละจังหวัด (ร้อยละ 25 ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ลงทะเบียนฯ หรือ 4,427 กลุ่ม) ระดับ 2 กลุ่มผู้ผลิตชุมชนเป้าหมายมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม (4,427 กลุ่ม) ระดับ 3 ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ผลิตชุมชนเป้าหมายผ่านการรับรองผลการปรับปรุงและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก KBO จังหวัด ได้ร้อยละ 60 ในภาพรวม (2,656 กลุ่ม)  ระดับ 4 ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ผลิตชุมชนเป้าหมายผ่านการรับรองผลการปรับปรุงและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก KBO จังหวัด ได้ร้อยละ 62.5 ในภาพรวม (2,767 กลุ่ม) ระดับ 5 มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ผลิตชุมชนเป้าหมายรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้น มากกว่าค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

42 ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
เสริมสร้างสังคมสมานฉันท์ และรากฐานการพัฒนาที่สมดุล เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความเจริญเติบโตอย่างสมดุล สร้างหลักประกันความมั่นคง ความปลอดภัยในสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เร่งรัดการบริหารจัดการที่ดิน รัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย จัดระบบการบริหารจัดการที่ดี ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการแผนชุมชนและการบริหารจัดการท้องถิ่น การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

43 ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
เสริมสร้างสังคมสมานฉันท์ และรากฐานการพัฒนาที่สมดุล เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความเจริญเติบโตอย่างสมดุล สร้างหลักประกันความมั่นคง ความปลอดภัยในสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เร่งรัดการบริหารจัดการที่ดิน รัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย จัดระบบการบริหารจัดการที่ดี ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน ระดับความสำเร็จของการสนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยกระบวนการ มีส่วนร่วม ร้อยละของจำนวน เรื่องร้องเรียน ที่ได้รับการแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนด ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ /พิเศษของรัฐบาล ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง (Joint KPI) ร้อยละที่ลดลงของจำนวนผู้เสพ/ ผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพติด อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกต่อประชากรแสนคน จำนวนด้านตามตัวชี้วัดการวิจัย เรื่อง “Doing Business ของ ธนาคารโลก” ของประเทศไทยที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กระทรวงมีอันดับดีขึ้น ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ในการดำเนินมาตรการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์อุทกภัย ของส่วนราชการ

44 ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการแผนชุมชนและการบริหารจัดการท้องถิ่น การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด จำนวนของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ร้อยละของเทศบาล และ อบต. ต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

45 ประเด็นยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้นำ อช. ที่ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ปี ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ระดับความสำเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับ 3 มีการจัดสวัสดิการชุมชน

46 มิติภายนอก มิติภายใน การประเมินคุณภาพ
การประเมินประสิทธิภาพ ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อ หน่วยผลผลิต ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณตามแผน ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้ จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตาม เอกสารงบประมาณรายจ่าย การพัฒนาองค์การ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะ ของบุคลากร ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุง สารสนเทศ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุง วัฒนธรรมองค์การ การประเมินคุณภาพ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้กำหนดนโยบาย

47 การบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวง ในยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายร่วมกัน
และการจัดทำตัวชี้วัดร่วมยุทธศาสตร์ (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

48 นัยสำคัญของการจัดทำตัวชี้วัดร่วม
เพื่อให้มีระบบประเมินและติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางการบริหารจัดการ เชิงยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานมีการกำหนดเป้าหมายและแผนงานร่วมกันระหว่างกระทรวง Past to Present (Function-based) Present to Future (Agenda-based) การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ(Efficient Resource Allocation) เชื่อมโยงยุทธศาสตร์และผลงาน (Bridging strategy & performance) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Building collaborative network) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมมือมากขึ้น ( Better stakeholders Engagement) ให้แรงจูงใจตามผลงาน (Performance-based incentives) Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Joint KPI by Agenda KPI KPI KPI KPI KPI KPI KPI KPI Monitoring & Evaluation Systems Monitoring & Evaluation Systems Incentive & Reward Systems Incentive & Reward Systems

49 ยุทธศาสตร์ในการจัดทำตัวชี้วัดร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
1 6 ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ข้าวไทย 2 7 ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนภาคใต้ ยุทธศาสตร์พลังงานผสม (เอทานอล) 3 8 ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยทางถนน ยุทธศาสตร์เอดส์ 4 9 ยุทธศาสตร์การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม (คุณภาพน้ำ) 5 ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม (คุณภาพอากาศและหมอกควัน) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 18 กระทรวง ยกเว้นกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวง ICT

50 สรุปตัวชี้วัดร่วมยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ส่วนราชการ ยุทธศาสตร์ รวมจำนวน ยาเสพติด ชายแดนภาคใต้ อุบัติเหตุทางถนน คุณภาพน้ำ หมอกควัน ข้าวไทย พลังงานผสม เอดส์ Doing Business KPIs กระทรวงกลาโหม 3 5 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2 กระทรวงการคลัง 4 กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7 กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย (จว.) กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศอ.บต สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ 11 6 8 9 21 50

51 ระบบการประเมินผลภาคราชการ แบบบูรณาการ Government Evaluation System (GES)

52 ความซ้ำซ้อนสิ้นเปลือง เป็นภาระ งานเอกสาร ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
ใช้เวลาและ กำลัง คนมาก ปัญหาอุปสรรคที่พบ:

53 ที่มา ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ได้พิจารณาเรื่องการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ แล้วมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)รับไปพิจารณาในรายละเอียดร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำตัวชี้วัดการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐและใช้เป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงาน โดยให้ยกเลิกตัวชี้วัดเดิมที่ไม่จำเป็นและให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน แล้วแจ้งผลให้สำนักงบประมาณทราบเพื่อดำเนินการให้หน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติ และใช้เป็นตัวชี้วัดประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ต่อไป ทั้งนี้ให้นำความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบในขั้นการดำเนินการต่อไปด้วย

54 มติที่ประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ 4/2553
มติที่ประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ 4/2553 การประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ได้พิจารณาเรื่องมติ ค.ร.ม. เรื่องการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐและการบูรณาการระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ แล้วมีมติสรุปได้ดังนี้ 1 เห็นชอบกับแนวคิดและหลักการในการบูรณาการระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐให้เป็นเอกภาพ โดยกำหนดกรอบตัวชี้วัดในการประเมินผลให้มีจำนวนเท่าที่จำเป็นและสามารถสะท้อนความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อภารกิจและงานบริการของภาครัฐได้อย่างชัดเจน 2 เห็นชอบให้มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานภาครัฐขึ้น ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการจัดทำรายงานของส่วนราชการที่เสนอต่อหน่วยงานกลางที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหารและเพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลของภาครัฐมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการรายงานต่อสาธารณะและการตรวจสอบของประชาชน

55 มติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554
เรื่องระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ 1. เห็นชอบตามความเห็นของ ค.ต.ป. และข้อเสนอของสำนัก งบประมาณและสำนักงาน ก.พ.ร. ที่เสนอต่อที่ประชุมปลัดกระทรวง เกี่ยวกับระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ Government Evaluation System (GES) 2. เมื่อดำเนินงานตามระบบประเมินผล GES ในส่วนราชการ แล้ว เห็นชอบให้สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา ปรับใช้ในการประเมินผลของจังหวัดและองค์การมหาชนต่อไป ทั้งนี้ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ ความเห็นและข้อสังเกตของสำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ. และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป พิจารณาดำเนินการด้วย 55

56 ระบบและกลไกของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ส่วนราชการ รัฐสภา (คณะกรรมาธิการ) องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประชาชน/ Watchdogs หน่วยงานกลาง สงป บก สลค สศช ปปท สปน. สขร กพ กพร ครม นรม/รมต ปปชสตง สตผ ตรวจสอบภายใน/ตรวจราชการ

57 ระบบประเมินผล / ตัวชี้วัดที่ส่วนราชการต้องรายงานในปัจจุบัน
หน่วยงานกลาง ระบบประเมินผล / ตัวชี้วัดที่ส่วนราชการต้องรายงานในปัจจุบัน การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี* การรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประจำปีงบประมาณ รายงานค่าใช้จ่ายผลผลิต ประจำปีงบประมาณ แบบ สงป. 301 (ระดับผลผลิต) - สงป. 302 (ระดับกิจกรรม) จัดทำแผนต้นปีงบประมาณ และรายงานทุกไตรมาส แบบสอบถาม 5 ชุดคำถาม (ก-จ) รวม 30 ข้อคำถาม ต้นปีงบประมาณ แบบฟอร์ม 109 ข้อ ประกอบคำของบประมาณ รายงานฯ ทุก 6 เดือน รายงานฯ สิ้นปีงบประมาณ สงป. การเบิกจ่ายเงินงปม.รายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555* ต้นทุนต่อหน่วย* รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (GFMIS) ระบบการตรวจสอบภายใน (แผนฯ และรายงานผลฯ) รายงานผ่านระบบคำรับรองฯ ของ สกพร. ทุกรอบ 6, 9 และ 12 เดือน เข้าระบบผ่าน password ที่ได้รับ แผนฯ (ต้นปีงบประมาณ) รายงานผลฯ (ทุก 2 เดือน) กรมบัญชีกลาง ตัวชี้วัดที่กำหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยังไม่เคยมีการรายงานผลฯ สศช. การดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ฯ การดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ* KPI ทุกส่วนราชการประมาณ 700 ตัว รายปีตามวาระการดำรงตำแหน่งของนายกฯ รายงานผ่านระบบคำรับรองฯ ของ สกพร. ทุกรอบ 6, 9 และ 12 เดือน สลค. หมายเหตุ * เป็นตัวชี้วัดฝากในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน ก.พ.ร.

58 ระบบประเมินผล / ตัวชี้วัดที่ส่วนราชการต้องรายงานในปัจจุบัน (ต่อ)
หน่วยงานกลาง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต* รายงานผ่านระบบคำรับรองฯ ของ สกพร. ทุกรอบ 6, 9 และ 12 เดือน ปปท. การขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ* รายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ (สขร.) รายงานผ่านระบบคำรับรองฯ ของ สกพร. ทุกรอบ 6, 9 และ 12 เดือน รายงานผ่านเว็บไซต์ของ สขร. สิ้นปีงบประมาณ สปน. รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลตามระเบียบ ก.พ. 2553 เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ แบบฟอร์มรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) + รายงานสถิติประจำปีของส่วนราชการ สิ้นปีงบประมาณ ตามความสมัครใจของส่วนราชการ ก.พ. ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR-Card) และรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน องค์กรอิสระตาม รธน. ความสำเร็จของการควบคุมภายใน* แผนการตรวจสอบภายในประจำปี แบบ ปย ปอ. 1-3 และแบบ ปส. ใช้เอกสารเช่นเดียวกับที่ส่งกรมบัญชีกลาง สตง. การติดตามและประเมินการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รายงานตามมาตราใน รธน. เฉพาะที่เกี่ยวข้อง ทุกไตรมาส สตผ. หมายเหตุ * เป็นตัวชี้วัดฝากในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน ก.พ.ร.

59 ระบบการประเมินผลภาคราชการ - แบบบูรณาการ
วัตถุประสงค์: เป็นการยกระดับธรรมาภิบาลของแต่ละส่วนราชการ ตามแนวทางมาตรฐานสากล หลักการและแนวทาง: Public Accountability แต่ละส่วนราชการต้องมีความพร้อมต่อการตรวจสอบ โดยต้องจัดให้มีฐานข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น (บูรณาการตัวชี้วัด) และเผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านทาง website เพื่อแสดงความโปร่งใส (ไม่ต้องจัดส่งข้อมูลและรายงานต่างๆ ให้แก่หน่วยงานกลาง) แต่ละส่วนราชการต้องทำการประเมินและรายงานผลด้วยตนเอง (Self-assessment Report) ตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานะของผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ รวมถึงขีดสมรรถนะและศักยภาพของหน่วยงานในด้านต่างๆ Public Trust & Confidence หน่วยงานกลางจะ access เข้าไปในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (อาจจัดให้มี site visit) เพื่อสอบทานความถูกต้องและประเมินผล เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในด้านต่างๆ ต่อไป เช่น การจัดสรรทรัพยากร การลงโทษและให้รางวัลตอบแทน เป็นต้น *เงื่อนไข : แต่ละส่วนราชการต้องมอบหมาย CIO ทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานความถูกต้อง และทันเวลาของข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบดังกล่าวนี้

60 กรอบตัวชี้วัดในการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ
1. การประเมินประสิทธิผล 1.1 การประเมินผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย (Benefit - Cost Ratio) 1.2 การประเมินประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost – Effectiveness) 1.3 ระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 1.4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้บริการ 2. การประเมินประสิทธิภาพ 2.1 ต้นทุนต่อหน่วย 2.2 สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร 2.3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 2.4 สัดส่วนเวลาที่ใช้จริงในการให้บริการเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนด 2.5 คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ 2.6 ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 2.7 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ 3. การประเมินผลกระทบ 3.1 ผลกระทบต่อประชาชน 3.2 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 3.3 ผลกระทบต่อสังคม 3.4 ผลกระทบต่อการเมือง 3.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 4. การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)

61 สรุปการวิเคราะห์เชื่อมโยงตัวชี้วัดตามความเห็นของ ค.ต.ป.
ประเมินความคุ้มค่า(สศช.) การประเมินประสิทธิผล 1.1 Benefit - Cost Ratio 1.2 Cost – Effectiveness 1.3 ระดับความสำเร็จในการบรรลุ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 1.4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้ บริการ 2. การประเมินประสิทธิภาพ 2.1 ต้นทุนต่อหน่วย 2.2 สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร 2.3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่าย ตามแผน 2.4 สัดส่วนเวลาที่ใช้จริงในการ ให้บริการเปรียบเทียบกับระยะเวลา ที่กำหนด 2.5 คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ตามคู่มือการประกันคุณภาพและ ควบคุมคุณภาพ 2.6 ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบ เทียบกับแผน 2.7 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ กระบวนการให้บริการ 3. การประเมินผลกระทบ 3.1 ผลกระทบต่อประชาชน 3.2 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 3.3 ผลกระทบต่อสังคม 3.4 ผลกระทบต่อการเมือง 3.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 4. การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) คำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ปี 2554 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 1. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและนโยบายสำคัญ/พิเศษของรัฐบาล 1.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 1.2 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ/พิเศษของรัฐบาล 1.3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง 1.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน 2. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ 3. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 3.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก 3.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 3.3 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ 3.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพมาตรฐาน (ตามมติ ค.ร.ม. 11 พ.ค. 2553) มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 4.ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 5.ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย 6. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 7. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 8. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงิน โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 9. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 10. ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน 11. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ 12. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เอกสารงบประมาณ( สงป.) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

62 กรอบการประเมินผลภาคราชการ - แบบบูรณาการ ให้เลือกเฉพาะบางโครงการ
มิติภายนอก (External Impacts) (70%) มิติภายใน (Internal Management) (30%) การประเมินผลกระทบต่อ ประชาชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์/ผลผลิต) ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ระดับกระทรวง* กลุ่มภารกิจ (ถ้ามี) กรม การประเมินผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย (Benefit-Cost Ratio) หรือ การประเมินประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost-Effectiveness) การประเมินคุณภาพ (ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ ผู้กำหนดนโยบาย) ต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากการ ใช้บริการ ต่อกระบวนการให้บริการ *รวมถึงระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของรัฐบาล และ Joint KPIs (ถ้ามี) การประเมินประสิทธิภาพ ต้นทุนต่อหน่วย (วัดจากต้นทุนและผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง) สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่าย ตามแผน (สามารถเรียกได้จากระบบ GFMIS online-real time, เอกสาร สงป รายไตรมาส) ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน (เอกสาร สงป. 301 รายไตรมาส) สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร (สามารถดูจาก ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย) การพัฒนาองค์การ ขีดสมรรถนะของการบริหารจัดการ ให้ สศช. เลือก เฉพาะบาง Policy area ให้เลือกเฉพาะบางโครงการ PART PMQA มาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ ส่วนราชการ

63 นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ออกแบบระบบโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการฐานข้อมูลให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถดึงข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม หน่วยงานกลางสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ ฐานข้อมูลกลางของประเทศ ฐานข้อมูล ของส่วนราชการ Accountability Report กรม Database ภายในอื่น ๆ ระบบ GES Database กลาง เช่น GFMIS, e-Budgeting ระบบ GES กรม Database ภายในอื่น ๆ ระบบ GES กรม Database ภายในอื่น ๆ ระบบ GES กรม Database อื่น ๆ แต่ละส่วนราชการมีหน้าที่ที่จะต้องนำเข้าข้อมูลพื้นฐานของตนไว้ในระบบ เพื่อพร้อมต่อการรายงานและการตรวจสอบสาธารณะ (Public Accountability) ประมวลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต และระบบ StatXchange ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

64 ข้อดีของระบบการประเมินผลภาคราชการ - แบบบูรณาการ
1 การทำงานแบบ Work Collaboration ระบบจะคำนึงถึงการทำงานจริงของผู้ใช้ เป็นหลัก โดยผู้ใช้สามารถบันทึกผลการ ดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้าของงาน ปัญหาอุปสรรค และติดต่อสื่อสารกันระหว่าง ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร นอกจากนั้นข้อมูลที่ บันทึกในระบบจะสามารถแลกเปลี่ยนแบบเว็บ เซอร์วิสได้ ซึ่งจะช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบงานของหน่วยงาน อื่นได้อัตโนมัติ ดังนั้น ระบบที่สร้างขึ้นจึงมิใช่ เพียงเพื่อการรายงานให้แก่หน่วยงานกลาง เท่านั้น แต่ผลผลิตหลักของระบบ คือ ผลสำเร็จของงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ ระบบงาน 2 ลดความซ้ำซ้อนของการจัดทำรายงาน เนื่องจากระบบนี้มีฐานข้อมูลเดียว ซึ่ง สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ทั้งที่เป็น Structure (DBMS) และ Unstructure (.doc, .xls, .ppt, .pdf) โดยระบบถูกออกแบบให้สามารถ เชื่อมโยงข้อมูลในฐานข้อมูลกับ Item ต่าง ๆ ในรายงานที่ต้องการเพื่อสร้างรูปแบบรายงาน ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐาน เดียวกันโดยอัตโนมัติจากฐานข้อมูลที่ผู้ใช้ สร้างไว้ ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระในการบันทึก ข้อมูลและการจัดทำรายงานของเจ้าหน้าที่ และจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการของ หัวหน้าส่วนราชการ และการรายงานผลต่อ หน่วยงานกลาง 3 การตรวจสอบและประเมินผล Online หน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ในการ ตรวจสอบและประเมินผลสามารถตรวจสอบ รายงานและเอกสารประกอบผ่านระบบ ก่อนที่จะ Site Visit ส่วนราชการ หรือจะส่ง Feedback เช่น ผลการประเมิน หรือข้อ ซักถามแบบออนไลน์ได้

65 คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ตัวอย่าง การประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการส่งออก (เดิม) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลักดันการส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการโดยการสร้าง supply chain และ value creation และลดต้นทุน โลจิสติกส์ทางการค้า 1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกของไทย (US$) (ตัวชี้วัดระดับกระทรวง) 2 ระดับความสำเร็จในการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ (ตัวชี้วัดระดับกระทรวง) 3 ส่วนแบ่งการตลาดสินค้าเครื่องนุ่งห่มในประเทศญี่ปุ่น (ตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาธุรกิจครบวงจร 4 จำนวนธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถดำเนินธุรกิจในต่างประเทศได้ (ตัวชี้วัดระดับกระทรวง) 5 ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สินค้า/บริการไทยสามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ (ตัวชี้วัดระดับกระทรวง) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ใช้ข้อตกลงทางการค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 6 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกที่มีการใช้สิทธิพิเศษข้อตกลง FTA เทียบกับมูลค่าการส่งออกของสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษ (ตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจ) 7 จำนวนประเด็นปัญหา/อุปสรรคทางการค้าที่ได้รับการแก้ไขมีผลบรรลุตามเป้าหมาย (ตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจ)

66 การประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการส่งออก (เดิม)
ตัวอย่าง การประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการส่งออก (เดิม) (ต่อ) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ผลักดันการส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการเชิงรุก 8 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกเครือข่ายการส่งเสริมการส่งออก (ระดับกรม) 9 ระดับความสำเร็จของการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ส่งออก (ระดับกรม) 10 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีสู่ระดับสากล (ระดับกรม) 11 ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาด้านธุรกิจส่งออกมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น (ระดับกรม) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและเสริมสร้างตลาดภายในประเทศให้มีการแข่งขันเสรี และเป็นธรรม (นโยบายสำคัญ/พิเศษ) 12 ร้อยละของระดับการแข่งขันทางการค้าของธุรกิจเป้าหมายมีความเป็นธรรมดีขึ้น (ตัวชี้วัดระดับกระทรวง) 13 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน (ตัวชี้วัดระดับกระทรวง) 14 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย)

67 ตัวอย่าง การประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการส่งออก (เดิม) (ต่อ) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 15 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 16 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย 17 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 18 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ 19 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 20 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 21 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 22 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 23 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน 24 ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน 25 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของ ส่วนราชการ มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ 26 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รวมจำนวนตัวชี้วัด

68 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด
ตัวอย่าง การประเมินผลภาคราชการ-แบบบูรณาการ คำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการส่งออก (ปรับปรุงใหม่) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด มิติภายนอก (70%) ด้านประสิทธิผล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลักดันการส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการโดยการสร้าง supply chain และ value creation และลดต้นทุนโลจิสติกส์ทางการค้า 1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกของไทย (US$) (ตัวชี้วัดระดับกระทรวง และเป็นตัวเชื้วัดดียวกับเอกสารงบประมาณ) 2 ระดับความสำเร็จในการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ (ตัวชี้วัดระดับกระทรวง) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาธุรกิจครบวงจร 3 จำนวนธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถดำเนินธุรกิจในต่างประเทศได้ (ตัวชี้วัดระดับกระทรวง) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ใช้ข้อตกลงทางการค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกที่มีการใช้สิทธิพิเศษข้อตกลง FTA เทียบกับมูลค่าการส่งออกของสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษ (ตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจ)

69 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด
ตัวอย่าง การประเมินผลภาคราชการ-แบบบูรณาการ คำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการส่งออก (ปรับปรุงใหม่) (ต่อ) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ผลักดันการส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการเชิงรุก 5 ระดับความสำเร็จของการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ส่งออก (ระดับกรม) 6 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีสู่ระดับสากล (ระดับกรม) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและเสริมสร้างตลาดภายในประเทศให้มีการแข่งขันเสรี และเป็นธรรม (นโยบายสำคัญ/พิเศษ)

70 รวมจำนวนตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด ตัวอย่าง
การประเมินผลภาคราชการ-แบบบูรณาการ คำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการส่งออก (ปรับปรุงใหม่) (ต่อ) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด มิติภายนอก (ต่อ) ด้านคุณภาพ 7 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 8 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย มิติภายใน (30%) ด้านประสิทธิภาพ 9 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 10 สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 11 ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน 12 สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร ด้านการพัฒนาองค์การ 13 PART/PMQA (ใหม่) รวมจำนวนตัวชี้วัด หมายเหตุ: การประเมินผลกระทบ และ การประเมินผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย/การประเมินประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Option)

71 A B C D E ผลการดำเนินงานระดับองค์การ Organizational Performance
แนวทางการนำผลการประเมินภาคราชการมาใช้ประกอบใน การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี การเลื่อนเงินเดือนและเงินรางวัล ปัจจุบันยังไม่ได้แปรผันตามผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานระดับองค์การ Organizational Performance ระดับผลการดำเนินงาน Incentive Scheme 1.งบประมาณประจำปีของส่วนราชการ 2. Base Pay + Merit Increase (6% ของฐานเงินเดือน) 3. เงินรางวัลตามผลงาน A B C D E 5.00 3.00 1.00 ผลงานระดับบุคคล Individual Performance แปรผันตามผลงาน 0-12% * Note: FY 2553 FY 2555 *ประเมินปีละ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 6% และ ไม่เกิน Mid-point ของเงินเดือนแต่ละบุคคล

72 ระบบค่าตอบแทนในภาคราชการไทย
เงินเดือน (Base Pay) ค่าตอบแทนพิเศษแปรผัน (Variable Pay) สวัสดิการ/ผลประโยชน์ (Welfare and benefits) 1 2 3 4 เงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนประจำปี (Salary & Merit Increase) ค่าตอบแทนพิเศษ * (Allowance Pay) ค่าตอบแทนตามผลงาน (Performance Pay) สวัสดิการ/ผลประโยชน์ เงินรางวัลประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติ ค่ารักษาพยาบาล บำเหน็จ บำนาญ เงินประจำตำแหน่ง ** (Position Allowance) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร * เช่น เงินเบี้ยกันดาร เงินยังชีพภาคใต้ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการที่ผ่านการอบรม และได้ใบประกาศนียบัตรภาษามาลายู เงินค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายโดย กระทรวงการคลังซึ่งมีอัตราเท่ากับ เงินประจำตำแหน่ง ** เช่น เงินประจำตำแหน่งเป็นไป ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน ฯ คะแนนการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

73 Roadmap เริ่มใช้เต็มรูปแบบตั้งแต่ปี งปม. 2555 Test & Run
ช่วงกลางปี งปม. 2554 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำความตกลงร่วมกันในการพัฒนาและใช้ระบบ GES สามารถใช้การประเมินผลบางส่วนของปี 2552 มาใช้ประกอบคำของบประมาณประจำปี 2555 เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554


ดาวน์โหลด ppt ที่มาของการกำหนดกรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google