งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาและส่งเสริมความมุ่งมั่นในการ ทำงานของนักเรียน ระดับ ปวช. 1 สาขาช่างยนต์ 1103 ที่เรียนรายวิชางาน เชื่อมและโลหะแผ่น คณะผู้วิจัย ยิ่งยง บุญยิ่ง บรรจง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาและส่งเสริมความมุ่งมั่นในการ ทำงานของนักเรียน ระดับ ปวช. 1 สาขาช่างยนต์ 1103 ที่เรียนรายวิชางาน เชื่อมและโลหะแผ่น คณะผู้วิจัย ยิ่งยง บุญยิ่ง บรรจง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาและส่งเสริมความมุ่งมั่นในการ ทำงานของนักเรียน ระดับ ปวช. 1 สาขาช่างยนต์ 1103 ที่เรียนรายวิชางาน เชื่อมและโลหะแผ่น คณะผู้วิจัย ยิ่งยง บุญยิ่ง บรรจง เรือนมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย สภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน สาระ เพิ่มเติม นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่น รหัส 2100- 1005 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ในแต่ละปีการศึกษาที่ผ่าน ๆ มา จากการสังเกตพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนเวลาให้ ปฏิบัติงาน จะมีนักเรียนหลายกลุ่ม ที่จะทำงานช้า ขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน ชอบเอารัดเอา เปรียบเพื่อนร่วมงาน และเข้าห้องเรียนสาย และจะ ยิ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว ของนักเรียนแสดงให้เห็นถึงการขาดความ รับผิดชอบและไม่มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ถ้า หากปล่อยไว้จนเป็นนิสัยจะก่อให้เกิดผลเสียหลายๆ ด้าน และที่สำคัญคือ มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน จะทำให้ผลการประเมินต่ำ การเข้า ห้องเรียนสายจะทำให้ทำงานเสร็จไม่ทันตามเวลาที่ กำหนด

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาความมุ่งมั่นในการทำงานของ นักเรียนระดับ ปวช.1 ช่างยนต์ 1103 ที่ เรียนรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่น 2. เพื่อส่งเสริมความมุ่งมั่นในการทำงานของ นักเรียนระระดับ ปวช.1 ช่างยนต์ 1103 ที่ เรียนรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่น

4 กรอบแนวคิด ตัวแปรต้น - ข้อตกลงการทำงาน - การเข้าห้องเรียน - แบบประเมินความมุ่งมั่น ในการทำงาน - แบบประเมินตนเอง เรื่อง ความมุ่งมั่นในการทำงาน ตัวแปรตาม การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมความ มุ่งมั่นในการ ทำงาน ในการส่ง งานและการเข้า ห้องเรียนของ นักเรียน

5 รายการประเมิน ค่าเฉลี่ ย S.D. ระดับ ความ คิดเห็น 1. ตนเองมีความมุ่งมั่นและเป็นมีความอดทนมากขึ้น 4.910.29 มาก ที่สุด 2. ตนเองเป็นคนตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อ งานกลุ่มมากขึ้น 4.940.24 มาก ที่สุด 3. ตนเองเป็นคนเห็นคุณค่าของความมุ่งมั่นอดทนและ เป็นคนตรงต่อเวลามากขึ้น 5.000.00 มาก ที่สุด 4. ตนเองมีการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องความมุ่งมั่น ในการทำงาน 4.790.58 มาก ที่สุด 5. เวลาที่เสียไปในการมาสายหรือเข้าห้องเรียนสายในแต่ ละครั้ง ทำให้ตนเองเห็นคุณค่าของเวลาที่มีต่อการ ทำงานมากขึ้น 4.810.63 มาก ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.890.35 มาก ที่สุด ผลการประเมินตนเองของนักเรียนหลังจากการ ศึกษาวิจัย ทั้ง 5 รายการ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด คือตนเองเป็นคนเห็นคุณค่าของความมุ่งมั่น อดทนและเป็นคนตรงต่อเวลามากขึ้น

6 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ความ มุ่งมั่นในการทำงาน อยู่ในระดับมากที่สุด พฤติกรรมความมุ่งมั่นในการทำงาน การส่งงาน และการเข้าห้องเรียนของนักเรียนก่อนและหลังใช้ ข้อตกลงแตกต่างกัน หลังใช้ข้อตกลงของ ห้องเรียนนักเรียนมีพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการ ทำงานเพิ่มมากขึ้น และการเข้าห้องเรียนสาย ลดลง มากกว่าก่อนใช้ข้อตกลง และผลการ ประเมินตนเองของนักเรียน เรื่อง ความมุ่งมั่นใน การทำงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้ง 3 ประการที่ทำการศึกษา วิจัย

7 ประโยชน์ที่ได้จากการ ศึกษาวิจัย 1. ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของความมุ่งมั่นในการ ทำงานมากยิ่งขึ้น 2. ครูสามารถใช้ผลการศึกษาไปใช้เป็นตัวอย่างใน การทำวิจัยในชั้นเรียนเรื่องอื่นๆ 3. เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของนักเรียนด้านอื่นๆ

8 4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา งานโลหะแผ่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สูงขึ้น 6. เป็นแนวทางในการพัฒนาความมุ่งมั่น ในการทำงาน ให้กับนักเรียนในรายวิชา อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาและส่งเสริมความมุ่งมั่นในการ ทำงานของนักเรียน ระดับ ปวช. 1 สาขาช่างยนต์ 1103 ที่เรียนรายวิชางาน เชื่อมและโลหะแผ่น คณะผู้วิจัย ยิ่งยง บุญยิ่ง บรรจง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google