งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF ผู้รับผิดชอบ นายถวัลย์ ชัยสุวิรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF ผู้รับผิดชอบ นายถวัลย์ ชัยสุวิรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF ผู้รับผิดชอบ นายถวัลย์ ชัยสุวิรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

2 ข้อมูลพื้นฐานตำบลบ้านบุ่ง หมู่ชื่อบ้านพื้นที่ ทั้งหมด พื้นที่ทางการเกษตรอื่นๆ นาพืชไร่ไม้ผลไม้ ดอก ไม้ยืน ต้น รวมพื้นที่ การเกษตร 1วังกรด6,4223,682105305-504,1422,280 2บ้านบุ่ง3,6832,393---- 1,290 3ไดชุมแสง8,4984,565-3,500--8,065433 4วังกลม3,9233,32510110-273,475448 5หนองไผ่12,38810,606-100--10,7061,682 6วังตานุ้ย3,8563,694---- 162 7บึงตะโกน3,1051,818709050 2,0781,027 รวม7 หมู่บ้าน41,87530,0861856055012734,5537,322

3 “ ลดต้นทุนการผลิตข้าว ” การใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ข้าว เป้าหมายในการ ดำเนินงาน “ ลดต้นทุนการผลิตข้าว ” การใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ข้าว

4 “ มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง การ ปรับเปลี่ยนการผลิต ” นโยบายในการ ดำเนินงาน “ มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง การ ปรับเปลี่ยนการผลิต ”

5 กรอบแนวคิดนโยบายการส่งเสริม การเกษตร ปี 2557 - ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ - Smart Extension Officer - ผู้จัดการการเกษตรในพื้นที่ เป้าหมายในการ ดำเนินงาน - พัฒนาการผลิต - พัฒนาเกษตรกร - พัฒนาองค์กรการเกษตร การบริหารจัดการ ในพื้นที่ พื้นที่ คนคน สินค้า การเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหาร จัดการองค์กร การบริหาร จัดการข้อมูล แนวทางในการดำเนินงาน - ชี้แจงนโยบายแนวทาง ส่งเสริม - กำหนดจุดเป้าหมาย - ว่างแผนการดำเนินงาน - บูรณาการทำงานในพื้นที่ - สรุปและติดตามประเมินผล

6 การจัดทำเวทีครั้งที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาในชุมชน

7

8 จากข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าวตำบล บ้านบุ่ง ( นาปี ) หมู่ที่ต้นทุนข้าวนาปี (บาท/ไร่)หมายเหตุ 14,759 24,700ทำนาปรังเดือน ต.ค.-พ.ย. 35,330(ส่วนใหญ่ทำในพื้นที่ ม.5) 44,220 54,775 6 75,100 เฉลี่ย4,808

9 จากข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าวตำบล บ้านบุ่ง ( นาปรัง ) หมู่ที่ต้นทุนข้าวนาปรัง (บาท/ไร่)หมายเหตุ 14,760 24,750 36,370 (นาดำ) 44,390 54,780 64,448 76,850 เฉลี่ย5,192

10 เวทีที่ 1 รับสมัครบุคคลเป้าหมาย ที่ชื่อ - สกุลบ้านเลขที่หมู่ที่ พื้นที่ นาปี (ไร่) พื้นที่ นาปรัง (ไร่) 1 นางสาวถุงเงิน อยู่ยงค์82330 2 นางสาวประทุม อยู่ยงค์171340 3 นางสาวทองย้อย สุขเถื่อน1239 4 นายสมใจ นิลเพชร139/2331 5 นายประสิทธิ์ อยู่เบิก139/4320 6 นางนิล อยู่สิน36/13 56 7 นางสมควร โพธิ์ภิรมย์37323 8 นางทองอยู่ อรุณเพ็ง12 / 1329 9 นางสาวกิมลั้ง สกุลเทศ66323 10 นางปาน นาคทองดี142/23 18

11 เวทีที่ 1 รับสมัครบุคคลเป้าหมาย ที่ชื่อ - สกุล บ้านเล ขที่หมู่ที่ พื้นที่ นาปี (ไร่) พื้นที่ นาปรัง (ไร่) 11 นายโกมล ปานพลับ96/3330 12 นางสาวบุญเรือน คำงาม1493 20 13 นางสมคิด คล้ายพุธ963 46 14 นางเยาวมาลย์ กุลนานันท์67/23 30 15 นางสาวกมลวรรณ พิมพ์โพธิ์ 883 38 16 นายสุชิน เหมือนวงค์91/33 25 17 นางฉวี วงค์เดชานันท์62318 นายเฉลียว มีกมล292/2130 19 นายรณยุทธ ผ่องคณะ55/36 20 นายนิยม ธะนะมั่น6246 รวม20 ราย 329253

12 กระบวนการส่งเสริม MRCF ตำบลบ้านบุ่ง โดยการกำหนด พื้นที่ – คน - สินค้า 1.จากข้อมูลการปลูกข้าวในพื้นที่นาข้าว 7 หมู่บ้าน จำนวน 30,086 ไร่ 2. จากข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าว 3. จากข้อมูลปัญหาการเกิดอุทกภัย ซ้ำซาก หมู่ที่ 1, 3,2,4,6 ได้กำหนดพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านไดชุมแสง ตำบลบ้านบุ่ง สินค้า - ข้าว

13 เวทีครั้งที่ 2 จัดทำข้อตกลงร่วมในการ ดำเนินการ MRCF จากการที่ได้ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง 1. เมล็ดพันธุ์ (ดำเนินการ ระยะที่ 1) 2. ปุ๋ย,สารเคมี 3. ค่าเช่านา 4. ค่าแรงงาน (หว่าน,ฉีดยา) 5. น้ำมันเชื้อเพลิง

14 เวทีครั้งที่ 2 กำหนดเป้าหมาย พัฒนาการลดต้นทุน 1. จัดหาเมล็ดพันธุ์ดีจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ซึ่งได้มี การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์จากศูนย์ขยายพันธุ์ข้าว 2. เก็บตัวอย่างดินเพื่อไปวิเคราะห์ 3. ถ่ายทอดให้ความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว การลดต้นทุน ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว และการปรับปรุงบำรุงดิน

15 เวทีครั้งที่ 2

16

17 กำหนดแผนปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทาง ส่งเสริม MRCF ปี 2557

18

19 - ลดต้นทุนการผลิต เรื่อง อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ จำนวน 7 จุด ได้แก่ ตำบลบ้านบุ่ง ตำบลสายคำโห้ ตำบลดงป่าคำ ตำบล ดงกลาง ตำบลไผ่ขวาง ตำบลปากทาง และตำบลท่าฬ่อ 1. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ ข้าว 2. สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าว 3. เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร - ลดต้นทุนการผลิต เรื่อง อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ จำนวน 7 จุด ได้แก่ ตำบลบ้านบุ่ง ตำบลสายคำโห้ ตำบลดงป่าคำ ตำบล ดงกลาง ตำบลไผ่ขวาง ตำบลปากทาง และตำบลท่าฬ่อ 1. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ ข้าว 2. สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าว 3. เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร พื้นที่ ดำเนินการ วัตถุประ สงค์ ๒ เรื่อง อัตราการใช้เมล็ด พันธุ์

20 แผนที่ ตำบลบ้านบุ่ง ต. บ้าน บุ่ง การบริหารจัดการข้อมูล MRCF

21 แผนที่อาณาเขตติดต่อของตำบลบ้าน บุ่ง ต. บ้านบุ่ง ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าหลวง, ตำบลป่ามะคาบ ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหัวดง ทิศตะวันออกติดต่อ กับตำบลฆะมัง, ตำบลท่าหลวง ทิศตะวันตก ติดต่อ กับตำบลสายคำโห้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าหลวง, ตำบลป่ามะคาบ ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหัวดง ทิศตะวันออกติดต่อ กับตำบลฆะมัง, ตำบลท่าหลวง ทิศตะวันตก ติดต่อ กับตำบลสายคำโห้

22 พื้นที่ เหมาะสมกับ การปลูกข้าว คำอธิบายความ เหมาะสม พื้นที่เหมาะสม กับการปลูกข้าว ปานกลาง พื้นที่เหมาะสม กับการปลูกข้าว เล็กน้อย ไม่เหมาะสมกับ การปลูกข้าว

23 อกม. ศบกต. กลุ่มวิสาฯ ชาวนาในดวงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัด จุดดำเนินการ

24 ศบกต. หมู่ 6 ตำบลบ้านบุ่ง อกม. หมู่ 1 – หมู่ 7 กลุ่มวิสาฯ หมู่ 7 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ มะขามกวน 156 หมู่ 7 ต. บ้านบุ่ง 086-9190688 ชาวนาในดวงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัด - หมู่ 3 ( น. ส. กมลวรรณ พิมพ์โพธิ์ ) - ข้าว – ไม้ผล - ประมง

25 ข้อมูลและการสื่อสารระยะไกล (Remote Sensing)  วางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตาม กระบวนการโรงเรียน เกษตรกรข้าว  จัดทำแปลงพยากรณ์ศัตรูพืช เพื่อ แจ้งเตือนสถานการณ์ ศัตรูพืช  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับ เกษตรกรผ่านหอ กระจายข่าวประจำ หมู่บ้านทุกสัปดาห์  บริการข้อมูลข่าวสารให้กับเกษตรกร ด้วยวิธีการ ติดต่อสื่อสารข้อมูล ระยะไกล เช่น โทรศัพท์, สมาร์ทโพน ไลน์ ๔

26 จบแล้ว ครับ


ดาวน์โหลด ppt ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF ผู้รับผิดชอบ นายถวัลย์ ชัยสุวิรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google