งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF
ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ผู้รับผิดชอบ นายถวัลย์ ชัยสุวิรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

2 ข้อมูลพื้นฐานตำบลบ้านบุ่ง
หมู่ ชื่อบ้าน พื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ทางการเกษตร อื่นๆ นา พืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ยืนต้น รวมพื้นที่การเกษตร 1 วังกรด 6,422 3,682 105 305 - 50 4,142 2,280 2 บ้านบุ่ง 3,683 2,393 1,290 3 ไดชุมแสง 8,498 4,565 3,500 8,065 433 4 วังกลม 3,923 3,325 10 110 27 3,475 448 5 หนองไผ่ 12,388 10,606 100 10,706 1,682 6 วังตานุ้ย 3,856 3,694 162 7 บึงตะโกน 3,105 1,818 70 90 2,078 1,027 รวม 7 หมู่บ้าน 41,875 30,086 185 605 127 34,553 7,322

3 เป้าหมายในการดำเนินงาน “ ลดต้นทุนการผลิตข้าว ” การใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ข้าว

4 นโยบายในการดำเนินงาน “ มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนการผลิต”
นโยบายในการดำเนินงาน “ มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนการผลิต”

5 กรอบแนวคิดนโยบายการส่งเสริมการเกษตร ปี 2557
- ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ - Smart Extension Officer - ผู้จัดการการเกษตรในพื้นที่ เป้าหมายในการดำเนินงาน พัฒนาการผลิต พัฒนาเกษตรกร พัฒนาองค์กรการเกษตร การบริหารจัดการในพื้นที่ แนวทางในการดำเนินงาน ชี้แจงนโยบายแนวทางส่งเสริม กำหนดจุดเป้าหมาย ว่างแผนการดำเนินงาน บูรณาการทำงานในพื้นที่ สรุปและติดตามประเมินผล พื้นที่ การเรียนรู้ การมีส่วนร่วม สินค้า คน การบริหาร จัดการข้อมูล การบริหาร จัดการองค์กร

6 การจัดทำเวทีครั้งที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาในชุมชน

7 การจัดทำเวทีครั้งที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาในชุมชน

8 จากข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าวตำบลบ้านบุ่ง (นาปี)
หมู่ที่ ต้นทุนข้าวนาปี (บาท/ไร่) หมายเหตุ 1 4,759 2 4,700 ทำนาปรังเดือน ต.ค.-พ.ย. 3 5,330 (ส่วนใหญ่ทำในพื้นที่ ม.5) 4 4,220 5 4,775 6 7 5,100 เฉลี่ย 4,808

9 จากข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าวตำบลบ้านบุ่ง (นาปรัง)
หมู่ที่ ต้นทุนข้าวนาปรัง (บาท/ไร่) หมายเหตุ 1 4,760 2 4,750 3 6,370 (นาดำ) 4 4,390 5 4,780 6 4,448 7 6,850 เฉลี่ย 5,192

10 เวทีที่ 1 รับสมัครบุคคลเป้าหมาย
เวทีที่ 1 รับสมัครบุคคลเป้าหมาย ที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ พื้นที่ นาปี (ไร่) พื้นที่ นาปรัง (ไร่) 1 นางสาวถุงเงิน อยู่ยงค์ 82 3 30 2 นางสาวประทุม อยู่ยงค์ 171 40 นางสาวทองย้อย สุขเถื่อน 12 9 4 นายสมใจ นิลเพชร 139/2 31 5 นายประสิทธิ์ อยู่เบิก 139/4 20 6 นางนิล อยู่สิน 36/1 56 7 นางสมควร โพธิ์ภิรมย์ 37 23 8 นางทองอยู่ อรุณเพ็ง 12 / 1 29 นางสาวกิมลั้ง สกุลเทศ 66 10 นางปาน นาคทองดี 142/2 18

11 เวทีที่ 1 รับสมัครบุคคลเป้าหมาย
เวทีที่ 1 รับสมัครบุคคลเป้าหมาย ที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ พื้นที่ นาปี (ไร่) พื้นที่ นาปรัง (ไร่) 11 นายโกมล ปานพลับ 96/3 3 30 12 นางสาวบุญเรือน คำงาม 149 20 13 นางสมคิด คล้ายพุธ 96 46 14 นางเยาวมาลย์ กุลนานันท์ 67/2 15 นางสาวกมลวรรณ พิมพ์โพธิ์ 88 38 16 นายสุชิน เหมือนวงค์ 91/3 25 17 นางฉวี วงค์เดชานันท์ 62 18 นายเฉลียว มีกมล 292/2 1 19 นายรณยุทธ ผ่องคณะ 55/3 6 นายนิยม ธะนะมั่น 2 รวม 20 ราย 329 253

12 กระบวนการส่งเสริม MRCF ตำบลบ้านบุ่ง
โดยการกำหนด พื้นที่ – คน - สินค้า จากข้อมูลการปลูกข้าวในพื้นที่นาข้าว 7 หมู่บ้าน จำนวน 30,086 ไร่ 2. จากข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าว 3. จากข้อมูลปัญหาการเกิดอุทกภัย ซ้ำซาก หมู่ที่ 1, 3,2,4,6 ได้กำหนดพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านไดชุมแสง ตำบลบ้านบุ่ง สินค้า - ข้าว

13 เวทีครั้งที่ 2 จัดทำข้อตกลงร่วมในการดำเนินการ MRCF
จากการที่ได้ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง 1. เมล็ดพันธุ์ (ดำเนินการ ระยะที่ 1) 2. ปุ๋ย,สารเคมี 3. ค่าเช่านา 4. ค่าแรงงาน (หว่าน,ฉีดยา) 5. น้ำมันเชื้อเพลิง

14 เวทีครั้งที่ 2 กำหนดเป้าหมายพัฒนาการลดต้นทุน
1. จัดหาเมล็ดพันธุ์ดีจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ซึ่งได้มี การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์จากศูนย์ขยายพันธุ์ข้าว 2. เก็บตัวอย่างดินเพื่อไปวิเคราะห์ 3. ถ่ายทอดให้ความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว การลดต้นทุน ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว และการปรับปรุงบำรุงดิน

15 เวทีครั้งที่ 2

16

17 กำหนดแผนปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางส่งเสริม MRCF ปี 2557

18 กำหนดแผนปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางส่งเสริม MRCF ปี 2557

19 การดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (MRCF)
การดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (MRCF) เรื่อง อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ - ลดต้นทุนการผลิต เรื่อง อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์จำนวน 7 จุด ได้แก่ ตำบลบ้านบุ่ง ตำบลสายคำโห้ ตำบลดงป่าคำ ตำบลดงกลาง ตำบลไผ่ขวาง ตำบลปากทาง และตำบลท่าฬ่อ 1.เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 2.สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าว 3.เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร พื้นที่ดำเนินการ วัตถุประสงค์

20 การบริหารจัดการข้อมูล MRCF
แผนที่ ตำบลบ้านบุ่ง ต.บ้านบุ่ง

21 แผนที่อาณาเขตติดต่อของตำบลบ้านบุ่ง
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่า หลวง ,ตำบลป่ามะคาบ ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหัวดง ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบล ฆะมัง,ตำบลท่าหลวง ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบล สายคำโห้ ต.บ้านบุ่ง

22 คำอธิบายความเหมาะสม พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว
พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวปานกลาง พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวเล็กน้อย ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว

23 ศบกต. อกม. กลุ่มวิสาฯ จุดดำเนินการ ชาวนาในดวงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัด

24 ศบกต. หมู่ 6 ตำบลบ้านบุ่ง
อกม หมู่ 1 – หมู่ 7 กลุ่มวิสาฯ หมู่ 7 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์มะขามกวน 156 หมู่ 7 ต.บ้านบุ่ง ชาวนาในดวงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัด - หมู่ 3 (น.ส.กมลวรรณ พิมพ์โพธิ์) - ข้าว – ไม้ผล - ประมง

25 ข้อมูลและการสื่อสารระยะไกล (Remote Sensing)
ข้อมูลและการสื่อสารระยะไกล (Remote Sensing) วางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามกระบวนการโรงเรียน เกษตรกรข้าว จัดทำแปลงพยากรณ์ศัตรูพืช เพื่อแจ้งเตือนสถานการณ์ ศัตรูพืช ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับเกษตรกรผ่านหอ กระจายข่าวประจำหมู่บ้านทุกสัปดาห์ บริการข้อมูลข่าวสารให้กับเกษตรกรด้วยวิธีการ ติดต่อสื่อสารข้อมูลระยะไกล เช่น โทรศัพท์, สมาร์ทโพน ไลน์

26 จบแล้วครับ


ดาวน์โหลด ppt ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google