งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมเชิงปฏิบัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน(สพท. เขต4) GL 47 วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม อำเภอ เทิง จังหวัดเชียงราย

2 โดย นายบุญเพิ่ม สุริยมณฑล วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
นายบุญเพิ่ม สุริยมณฑล วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) นายชัยพร กิจสร้างสรรค์ วุฒิ ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน(สพท. เขต4) GL 47 การวางแผนการเงิน การบัญชีของโรงเรียนเอกชน ตามที่ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 บัญญัติเรื่องการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการศึกษาในมาตรา 60 ให้มีระบบการตรวจสอบติดตามและการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษาแนวทางจัดการศึกษา และ คุณภาพการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนเอกชนมีระบบ การรับ-การจ่าย และรายงานการเงินที่แสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของโรงเรียนตามเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ที่สะท้อนต้นทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายของโรงเรียน จำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนต้องมีการบันทึกบัญชีของโรงเรียนที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา

4 หลักการบัญชี GL 47 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
- เป็นระบบบัญชีคู่ (Double Entry System) เป็นการลงรายการบัญชีสองบัญชีด้วยจำนวนเท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านซ้าย(เดบิต) และด้ายขวา(เครดิต) - ใช้เกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย (Accrual Basis) เป็นการบันทึกการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย เมื่อมีรายได้หรือค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ดำเนินการ ไม่ว่ารายการนั้นจะมีการรับหรือจ่ายเงินสดหรือไม่ - รอบระยะเวลาบัญชี กำหนดเริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน ของปีถัดไป 1 รอบ เท่ากับ 12 เดือน หรือ 1 ปีการศึกษา

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน(สพท. เขต4) GL 47 สิ่งที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการใช้งาน GL 47 - เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ MS Window98 ขึ้นไป - เนื้อที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ไม่ต่ำกว่า 200 MB - มีเครื่องอ่านแผ่นซีดี - จอภาพแสดงผลในโหมดความละเอียดที่ 800 x 600 จุด - เครื่องพิมพ์ - มีโปรแกรม MS-Access 2000/XP ติดตั้งอยู่ในเครื่อง

6 เมนูหลัก การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน(สพท. เขต4) GL 47 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม ใส่แผ่น CD – ROM โปรแกรมระบบบัญชีโรงเรียนเอกชนที่ Drive CD-ROM เริ่มต้นการติดตั้งโปรแกรมโดย ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกที่ Icon Setup จากนั้นก็ดำเนินการติดตั้งตามปกติ จนกว่าจะเสร็จสิ้น เมนูหลัก

7 - ชื่อและที่อยู่ - รอบบัญชี - ตั้งกำไรขาดทุน - ผังบัญชี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน(สพท. เขต4) GL 47 การจัดทำบัญชีในโปรแกรม GL47 สิ่งที่ต้องทราบและดำเนินการดังต่อไปนี้ - ชื่อและที่อยู่ - รอบบัญชี - ตั้งกำไรขาดทุน - ผังบัญชี

8 สมการทางบัญชี สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน(สพท. เขต4) GL 47 ระบบบัญชีซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย การแทนค่าในผังบัญชี - ทรัพย์สิน - หนี้สิน - ทุน - รายได้ - รายจ่าย สมการทางบัญชี สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน

9 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน(สพท. เขต4) GL 47 ในการบันทึกบัญชีในโปรแกรม GL47 เป็นการบันทึกหลักการบัญชีคู่ ทุกเดบิตจะต้องมีเครดิต ด้วยจำนวนเงินที่เท่าๆ กัน(รับซ้าย จ่ายขวา) สำหรับด้านซ้ายมีชื่อว่าลูกหนี้ Debit ด้านที่ได้รับประโยชน์ อาจเป็นเงินสด เงินโอนเข้าธนาคาร สิ่งของ ด้านขวามือใช้ชื่อว่าเจ้าหนี้ Credit ด้านที่จ่ายออกไปหรือเสียประโยชน์หรือเสียสิทธิ

10 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน(สพท. เขต4) GL 47 การบันทึกบัญชีในโปรแกรม GL 47 ต้องบันทึกในสมุดรายวันทั่วไป และทางโปรแกรม จะผ่าน(post) ให้ ไปยังงบทดลองก่อนปิดบัญชี ต้องพิมพ์ทุกเดือนเพื่อดูสถานะทางการเงินว่าเป็นอย่างไร ส่วนบัญชีแยกประเภท งบกำไรขาดทุน งบทดลองหลังปิดบัญชี พิมพ์ออกมาเมื่อสิ้นปีงบประมาณ(เมษายน)

11 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน(สพท. เขต4) GL 47 เอกสารประกอบการลงบัญชี - เอกสารการับเงิน (ใบสำคัญคู่รับ) - เอกสารการจ่ายเงิน(ใบสำคัญคู่จ่าย) - เอกสารการฝากเงิน (ใบ Pay in ) - เอกสารการถอนเงิน (เช็ค รายการในสมุดออมทรัพย์)


ดาวน์โหลด ppt การอบรมเชิงปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google