งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน ( สพท. เขต 4) GL 47 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน ( สพท. เขต 4) GL 47 วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน ( สพท. เขต 4) GL 47 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน ( สพท. เขต 4) GL 47 วันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน ( สพท. เขต 4) GL 47 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน ( สพท. เขต 4) GL 47 วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม อำเภอ เทิง จังหวัดเชียงราย

2 โดย นายบุญเพิ่ม สุริ ยมณฑล วุฒิ ศษ. ม.( การบริหาร การศึกษา ) นายชัยพร กิจ สร้างสรรค์ วุฒิ ป. บัณฑิต ( วิชาชีพ ครู )

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน ( สพท. เขต 4) GL 47 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน ( สพท. เขต 4) GL 47 การวางแผนการเงิน การบัญชีของโรงเรียน เอกชน ตามที่ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 บัญญัติ เรื่องการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการศึกษาในมาตรา 60 ให้มีระบบการ ตรวจสอบติดตามและการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัด การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวทางจัดการศึกษา และ คุณภาพการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนเอกชนมีระบบ การรับ - การ จ่าย และรายงานการเงินที่แสดงผลการ ดำเนินงานและฐานะการเงินของโรงเรียนตาม เกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย ที่สะท้อนต้นทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายของโรงเรียน จำเป็นอย่างยิ่งที่ โรงเรียนต้องมีการบันทึกบัญชีของโรงเรียนที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน ( สพท. เขต 4) GL 47 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน ( สพท. เขต 4) GL 47 หลักการบัญชี GL 47 - เป็นระบบบัญชีคู่ (Double Entry System) เป็นการลงรายการบัญชีสองบัญชีด้วยจำนวน เท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านซ้าย ( เดบิต ) และด้าย ขวา ( เครดิต ) - ใช้เกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย (Accrual Basis) เป็นการบันทึกการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย เมื่อมีรายได้หรือค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในรอบบัญชี ที่ดำเนินการ ไม่ว่ารายการนั้นจะมีการรับหรือ จ่ายเงินสดหรือไม่ - รอบระยะเวลาบัญชี กำหนดเริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน ของปี ถัดไป 1 รอบ เท่ากับ 12 เดือน หรือ 1 ปี การศึกษา

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน ( สพท. เขต 4) GL 47 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน ( สพท. เขต 4) GL 47 สิ่งที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการใช้งาน GL 47 - เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ MS Window98 ขึ้นไป - เนื้อที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ไม่ต่ำกว่า 200 MB - มีเครื่องอ่านแผ่นซีดี - จอภาพแสดงผลในโหมดความละเอียดที่ 800 x 600 จุด - เครื่องพิมพ์ - มีโปรแกรม MS-Access 2000/XP ติดตั้ง อยู่ในเครื่อง

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน ( สพท. เขต 4) GL 47 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน ( สพท. เขต 4) GL 47 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม ใส่แผ่น CD – ROM โปรแกรมระบบบัญชี โรงเรียนเอกชนที่ Drive CD-ROM เริ่มต้นการ ติดตั้งโปรแกรมโดย ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกที่ Icon Setup จากนั้นก็ดำเนินการติดตั้งตามปกติ จนกว่า จะเสร็จสิ้น เมนูหลัก

7 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน ( สพท. เขต 4) GL 47 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน ( สพท. เขต 4) GL 47 การจัดทำบัญชีในโปรแกรม GL47 สิ่งที่ต้อง ทราบและดำเนินการดังต่อไปนี้ - ชื่อและที่อยู่ - รอบบัญชี - ตั้งกำไรขาดทุน - ผังบัญชี

8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน ( สพท. เขต 4) GL 47 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน ( สพท. เขต 4) GL 47 ระบบบัญชีซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย การแทนค่าในผังบัญชี - ทรัพย์สิน - หนี้สิน - ทุน - รายได้ - รายจ่าย สมการทางบัญชี สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน สมการทางบัญชี สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน

9 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน ( สพท. เขต 4) GL 47 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน ( สพท. เขต 4) GL 47 ในการบันทึกบัญชีในโปรแกรม GL47 เป็นการ บันทึกหลักการบัญชีคู่ ทุกเดบิตจะต้องมี เครดิต ด้วยจำนวนเงินที่เท่าๆ กัน ( รับซ้าย จ่าย ขวา ) สำหรับด้านซ้ายมีชื่อว่าลูกหนี้ Debit ด้านที่ได้รับประโยชน์ อาจเป็นเงินสด เงิน โอนเข้าธนาคาร สิ่งของ ด้านขวามือใช้ชื่อว่า เจ้าหนี้ Credit ด้านที่จ่ายออกไปหรือเสีย ประโยชน์หรือเสียสิทธิ

10 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน ( สพท. เขต 4) GL 47 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน ( สพท. เขต 4) GL 47 การบันทึกบัญชีในโปรแกรม GL 47 ต้องบันทึก ในสมุดรายวันทั่วไป และทางโปรแกรม จะผ่าน (post) ให้ ไปยังงบทดลองก่อนปิดบัญชี ต้อง พิมพ์ทุกเดือนเพื่อดูสถานะทางการเงินว่าเป็น อย่างไร ส่วนบัญชีแยกประเภท งบ กำไรขาดทุน งบทดลองหลังปิดบัญชี พิมพ์ ออกมาเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ( เมษายน )

11 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน ( สพท. เขต 4) GL 47 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน ( สพท. เขต 4) GL 47 เอกสารประกอบการลงบัญชี - เอกสารการับเงิน ( ใบสำคัญคู่รับ ) - เอกสารการจ่ายเงิน ( ใบสำคัญคู่จ่าย ) - เอกสารการฝากเงิน ( ใบ Pay in ) - เอกสารการถอนเงิน ( เช็ค รายการในสมุด ออมทรัพย์ )


ดาวน์โหลด ppt การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน ( สพท. เขต 4) GL 47 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน ( สพท. เขต 4) GL 47 วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google