งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมอบหลักปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมอบหลักปฏิบัติงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมอบหลักปฏิบัติงาน
ภายใต้ Core Business ของพาณิชย์จังหวัด โดย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ศิริพล ยอดเมืองเจริญ) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพาณิชย์จังหวัดที่จะประชุม ในวันที่ 9 สิงหาคม เวลา ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

2 ประเด็นนำเสนอ 1.การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในภารกิจหลักของพาณิชย์จังหวัด (Core Business) เมื่อวันที 21 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมริชมอนด์ 2.การดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตามแนวทาง Core Business

3 ประเด็นนำเสนอ 1.การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในภารกิจหลักของพาณิชย์จังหวัด (Core Business) เมื่อวันที 21 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมริชมอนด์

4 2. Visionary Thinker/Implementer
1. Change Agent 2. Visionary Thinker/Implementer Change Agent การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง จากระบบเศรษฐกิจการค้าได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในเวทีการค้ากระแสแรงผลักดันนโยบายการค้าเสรี (Free Trade Policy) ซึ่งส่งผลกระทบถึงภาครัฐและกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและบริการ Visionary Thinker/Implementer ต้องเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ และจะต้องเป็นนักปฏิบัติที่ดี แบบ “Think Global Act Local “ คือสามารถมองเห็นภาพรวม และคิดต่อยอดถึงโอกาสในการลงมือปฏิบัติจริงให้เกิดผล 3. Strategist ต้องเป็นนักกลยุทธ์ รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะทั้งร้อยครั้ง 4. Creator ต้องเป็นนักจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ ในสิ่งที่เป็นไปได้ ไม่เพ้อฝัน สามารถวาดภาพจังหวัดให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ควรจะเป็น 5. Leader ต้องเป็นผู้นำตามธรรมชาติ นั่นคือ สามารถใช้เวลา คน ทรัพยากร และงบประมาณ ได้อย่างมีอรรถประโยชน์สูงสุด 5. Leader 3. Strategist 4. Creator

5 ประเด็นนำเสนอ 2.การดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตามแนวทาง Core Business

6 1. พัฒนาเศรษฐกิจการค้าของจังหวัด โดยร่วมมือกับภาคราชการ หอการค้าจังหวัด สมาคมการค้า และสถาบันการค้า
Core Business 1 Outcome 1.หอการค้าจังหวัด สมาคมการค้า และสถาบันการค้า มีความเข้มแข็งและมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของจังหวัด 2.พาณิชย์จังหวัดมีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการค้าของจังหวัด 3.จังหวัดมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจการค้าที่มีเป้าหมายชัดเจน และสามารถดำเนินการได้เป็นรูปธรรม Objective พัฒนาเศรษฐกิจการค้าและภาคธุรกิจการค้าของจังหวัด Strategy จัดตั้งคณะกรรมการฯ ทำงานร่วมกับภาคธุรกิจการค้า สร้างเครือข่ายและพัฒนาความเข้มแข็งของภาคธุรกิจการค้า พัฒนาบุคลากร ผลการดำเนินงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดแล้ว 13 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย ลำพูน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี สระบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สระแก้ว ชลบุรี ระยอง หนองคาย ร้อยเอ็ด และ อุบลราชธานี อยู่ระหว่างการดำเนินการ 62 จังหวัด

7 2. จัดทำอุปสงค์สินค้า และบริการเป้าหมาย (Demand Side) และขนาดของตลาด (Market Size)
Core Business 2 Outcome พยากรณ์ความต้องการของตลาด วางแผนการผลิต/การตลาด วางแผนบริหารจัดการสถานการณ์ Objective จัดทำอุปสงค์สินค้า/บริการเป้าหมาย Strategy Development HRD System Network ผลการดำเนินงาน กบภ. ได้เสนอแนวทางการจัดทำอุปสงค์สินค้าและบริการของจังหวัดเพื่อนำเสนอที่ประชุม โดยมีข้อมูลสำคัญๆที่ใช้ประกอบคือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การค้าจังหวัด แล้วนำมาวิเคราะห์ศักยภาพตามทฤษฎีModel ของ Boston Consulting Group (BCG) เพื่อนำมาวิเคราะห์ความสามารถแข่งขันของสินค้าในตลาด

8 3. สนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจการค้าของจังหวัด ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการธุรกิจการค้า (Business Action Center) Core Business 3 Outcome 1. ผู้ประกอบวิสาหกิจการค้าที่มารับบริการที่ มีความพึงพอใจ 2. มีภาพลักษณ์ใหม่ของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดในการพัฒนาและบริหารจัดการเชิงรุก 3. มีการพัฒนาวิธีคิด / บริการของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด Strategy ตั้งศูนย์บริการธุรกิจการค้า เป็น One Stop Access และมี Mobile Unit แนะนำด้านประกอบุธุรกิจ อำนวยความสะดวกด้านการค้า สนับสนุนการขยายการค้าและการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า พัฒนาบุคลากร Objective สนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจการค้าของจังหวัดให้แข่งขันได้ ผลการดำเนินงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ดำเนินการเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกย่านการค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดแล้ว จำนวน 60 จังหวัดรวม 77 ย่านการค้า โดยส่วนใหญ่เป็นย่านการค้าที่มีอยู่เดิมและพาณิชย์จังหวัดได้นำมาพัฒนาศักยภาพ

9 การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการพาณิชย์ ได้ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย
4.ให้บริการประชาชนด้านการพาณิชย์ (One Stop Service Center) Core Business 4 Outcome 1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 2. มีบริการครบวงจรตอบสนองความต้องการของประชาชน 3. มีการบริหารจัดการของภาครัฐแนวใหม่ Objective ให้บริการข้อมูล เอกสารทางการค้า และรับเรื่องร้องเรียนด้านการพาณิชย์ Strategy พัฒนาบุคลากร (CRM) พัฒนาระบบข้อมูล และบริการ สร้างเครือข่าย ภาคประชาชน ผลการดำเนินงาน การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการพาณิชย์ ได้ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย 1) การขอเบอร์โทรศํพท์สายด่วน (4 หลัก) อยู่ระหว่างการดำเนินการขอหมายเลขจาก กทช. ซึ่งอยู่ระหว่างการรอพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดใหญ่ 2) Walk In ณ สพจ. โดยมีเคาเตอร์ให้บริการนำร่อง 4 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ขอนแก่นร้อยเอ็ด สุพรรณบุรี 3) Web Site ของ สพจ. ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซด์ของสพจ.เพื่อเพิ่มช่องการให้บริการประชาชนผ่านทางเว็บไซด์

10 5.ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าและบริการของจังหวัด
Core Business 5 Outcome สร้างรายได้ /มูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัดมากยิ่งขึ้น สินค้า/บริการของจังหวัดมีคุณภาพ/รูปแบบเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สามารถพัฒนาต่อยอดสินค้า/บริการสู่ระดับสากล Objective ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้า และบริการของจังหวัด Strategy พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์Product และ การส่งเสริมการจำหน่าย Promotion ผลการดำเนินงาน กระทรวงฯได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามภารกิจหลักของพาณิชย์จังหวัดและให้ สพจ. แจ้งผลพิจารณาคัดเลือกสินค้าพร้อมจัดทำ Business Plan โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ข้อมูลพื้นฐาน 2.การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของสินค้า 3.กิจกรรมที่ สพจ. มีส่วนร่วมส่งเสริมในปัจจุบัน 4.กิจกรรมที่เห็นควรส่งเสริมต่อไปในอนาคต 5.ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ซึ่งสินค้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลือกส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าหัตถกรรม

11 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัด
บทบาทสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ตามภารกิจหลัก เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัด การพัฒนาโครงสร้าง/กลไกการทำงาน/บุคลากร การพัฒนาแผนงาน/กิจกรรม 1.Business Action Center 2.One Stop Service Center 1.เลือกสินค้า/บริการเป้าหมาย 2.จัดทำแผนร่วมกับภาคธุรกิจ/เอกชน 3.จัดทำDemand Side/Market Size บทบาทของ สพจ ตามภารกิจหลักในการพัฒนาตามภารกิจหลัก แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1.การพัฒนาโครงสร้างและกลไกการทำงานของบุคลากร พณจ. ซึ่งก็คือการทำ Business Action Center และ One stop service 2.การพัฒนาแผนงานและกิจกรรมโดยการทำงานร่วมกับภาคธุรกิจและเอกชน ในรูปแบบของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดโดยการร่วมกันพัฒนาแผนธุรกิจของสินค้าที่สำคัญของจังหวัดและการจัดทำจัดทำอุปสงค์สินค้า และบริการเป้าหมาย ซึ่งจะเห็นการเชื่อมโยงในการทำงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดให้พัฒนาอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจการค้าจังหวัดขยายตัวและเติบโตอย่างยั่งยืนประชาชนในจังหวัดอยู่ดีมีสุข


ดาวน์โหลด ppt การมอบหลักปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google