งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมอบหลักปฏิบัติงาน ภายใต้ Core Business ของพาณิชย์จังหวัด โดย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ศิริพล ยอดเมืองเจริญ) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพาณิชย์จังหวัดที่จะประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมอบหลักปฏิบัติงาน ภายใต้ Core Business ของพาณิชย์จังหวัด โดย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ศิริพล ยอดเมืองเจริญ) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพาณิชย์จังหวัดที่จะประชุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมอบหลักปฏิบัติงาน ภายใต้ Core Business ของพาณิชย์จังหวัด โดย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ศิริพล ยอดเมืองเจริญ) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพาณิชย์จังหวัดที่จะประชุม ในวันที่ 9 สิงหาคม 2551 เวลา 09.00-09.30 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

2 ประเด็นนำเสนอ 1.การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในภารกิจ หลักของพาณิชย์จังหวัด (Core Business) เมื่อวันที 21 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมริชมอนด์ 2.การดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ตามแนวทาง Core Business

3 ประเด็นนำเสนอ 1.การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในภารกิจ หลักของพาณิชย์จังหวัด (Core Business) เมื่อวันที 21 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมริชมอนด์

4 1. Change Agent 2. Visionary Thinker/Implementer 3. Strategist 4. Creator 5. Leader

5 ประเด็นนำเสนอ 2.การดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ตามแนวทาง Core Business

6 1. พัฒนาเศรษฐกิจการค้าของจังหวัด โดยร่วมมือกับภาคราชการ หอการค้าจังหวัด สมาคมการค้า และสถาบันการค้า Outcome 1. หอการค้าจังหวัด สมาคมการค้า และสถาบันการค้า มีความเข้มแข็งและมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าของจังหวัด 2. พาณิชย์จังหวัดมีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ปรึกษา ด้านเศรษฐกิจการค้าของจังหวัด 3. จังหวัดมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจการค้าที่มีเป้าหมาย ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้เป็นรูปธรรม Outcome 1. หอการค้าจังหวัด สมาคมการค้า และสถาบันการค้า มีความเข้มแข็งและมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าของจังหวัด 2. พาณิชย์จังหวัดมีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ปรึกษา ด้านเศรษฐกิจการค้าของจังหวัด 3. จังหวัดมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจการค้าที่มีเป้าหมาย ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้เป็นรูปธรรม Objective พัฒนาเศรษฐกิจการค้า และภาคธุรกิจการค้าของ จังหวัด Objective พัฒนาเศรษฐกิจการค้า และภาคธุรกิจการค้าของ จังหวัด Core Business 1 ผลการดำเนินงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ พัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดแล้ว 13 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด เชียงราย ลำพูน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี สระบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สระแก้ว ชลบุรี ระยอง หนองคาย ร้อยเอ็ด และ อุบลราชธานี อยู่ระหว่างการดำเนินการ 62 จังหวัด Strategy จัดตั้งคณะกรรมการฯ ทำงานร่วมกับภาคธุรกิจ การค้า สร้างเครือข่ายและพัฒนา ความเข้มแข็งของภาค ธุรกิจการค้า พัฒนาบุคลากร Strategy จัดตั้งคณะกรรมการฯ ทำงานร่วมกับภาคธุรกิจ การค้า สร้างเครือข่ายและพัฒนา ความเข้มแข็งของภาค ธุรกิจการค้า พัฒนาบุคลากร

7 2. จัดทำอุปสงค์สินค้า และบริการเป้าหมาย (Demand Side) และขนาดของตลาด (Market Size) Outcome 1. พยากรณ์ความต้องการของตลาด 2. วางแผนการผลิต / การตลาด 3. วางแผนบริหารจัดการสถานการณ์ Outcome 1. พยากรณ์ความต้องการของตลาด 2. วางแผนการผลิต / การตลาด 3. วางแผนบริหารจัดการสถานการณ์ Objective จัดทำอุปสงค์สินค้า / บริการเป้าหมาย Objective จัดทำอุปสงค์สินค้า / บริการเป้าหมาย Strategy Development HRD System Network Strategy Development HRD System Network Core Business 2 ผลการดำเนินงาน กบภ. ได้เสนอแนวทางการจัดทำอุปสงค์สินค้าและบริการของ จังหวัดเพื่อนำเสนอที่ประชุม โดยมีข้อมูลสำคัญๆที่ใช้ประกอบคือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ การค้าจังหวัด แล้วนำมาวิเคราะห์ศักยภาพตามทฤษฎีModel ของ Boston Consulting Group (BCG) เพื่อนำมาวิเคราะห์ความสามารถ แข่งขันของสินค้าในตลาด

8 3. สนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจการค้าของจังหวัด ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการธุรกิจการค้า (Business Action Center) Outcome 1. ผู้ประกอบวิสาหกิจการค้าที่มารับบริการที่ มีความพึงพอใจ 2. มีภาพลักษณ์ใหม่ของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดในการพัฒนาและบริหารจัดการเชิงรุก 3. มีการพัฒนาวิธีคิด / บริการของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด Outcome 1. ผู้ประกอบวิสาหกิจการค้าที่มารับบริการที่ มีความพึงพอใจ 2. มีภาพลักษณ์ใหม่ของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดในการพัฒนาและบริหารจัดการเชิงรุก 3. มีการพัฒนาวิธีคิด / บริการของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด Objective สนับสนุนผู้ประกอบ วิสาหกิจการค้าของจังหวัด ให้แข่งขันได้ Objective สนับสนุนผู้ประกอบ วิสาหกิจการค้าของจังหวัด ให้แข่งขันได้ Core Business 3 ผลการดำเนินงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ดำเนินการเสนอเพื่อพิจารณา คัดเลือกย่านการค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดแล้ว จำนวน 60 จังหวัดรวม 77 ย่านการค้า โดยส่วนใหญ่เป็นย่านการค้าที่มีอยู่ เดิมและพาณิชย์จังหวัดได้นำมาพัฒนาศักยภาพ Strategy ตั้งศูนย์บริการธุรกิจการค้า เป็น One Stop Access และมี Mobile Unit แนะนำด้านประกอบุธุรกิจ อำนวยความสะดวกด้าน การค้า สนับสนุนการขยายการค้า และการใช้สิทธิประโยชน์ ทางการค้า พัฒนาบุคลากร Strategy ตั้งศูนย์บริการธุรกิจการค้า เป็น One Stop Access และมี Mobile Unit แนะนำด้านประกอบุธุรกิจ อำนวยความสะดวกด้าน การค้า สนับสนุนการขยายการค้า และการใช้สิทธิประโยชน์ ทางการค้า พัฒนาบุคลากร

9 4. ให้บริการประชาชนด้านการพาณิชย์ (One Stop Service Center) Outcome 1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 2. มีบริการครบวงจรตอบสนองความต้องการ ของประชาชน 3. มีการบริหารจัดการของภาครัฐแนวใหม่ Outcome 1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 2. มีบริการครบวงจรตอบสนองความต้องการ ของประชาชน 3. มีการบริหารจัดการของภาครัฐแนวใหม่ Objective ให้บริการข้อมูล เอกสาร ทางการค้า และรับเรื่อง ร้องเรียนด้านการพาณิชย์ Objective ให้บริการข้อมูล เอกสาร ทางการค้า และรับเรื่อง ร้องเรียนด้านการพาณิชย์ Core Business 4 ผลการดำเนินงาน การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการพาณิชย์ ได้ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย 1) การขอเบอร์โทรศํพท์สายด่วน (4 หลัก) อยู่ระหว่างการดำเนินการ ขอหมายเลขจาก กทช. ซึ่งอยู่ระหว่างการรอพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ ชุดใหญ่ 2) Walk In ณ สพจ. โดยมีเคาเตอร์ให้บริการนำร่อง 4 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ขอนแก่นร้อยเอ็ด สุพรรณบุรี 3) Web Site ของ สพจ. ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซด์ของสพจ.เพื่อ เพิ่มช่องการให้บริการประชาชนผ่านทางเว็บไซด์ Strategy พัฒนาบุคลากร (CRM) พัฒนาระบบข้อมูล และบริการ สร้างเครือข่าย ภาคประชาชน Strategy พัฒนาบุคลากร (CRM) พัฒนาระบบข้อมูล และบริการ สร้างเครือข่าย ภาคประชาชน

10 5. ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าและบริการของจังหวัด Outcome 1. สร้างรายได้ / มูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัดมาก ยิ่งขึ้น 2. สินค้า / บริการของจังหวัดมีคุณภาพ / รูปแบบเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 3. สามารถพัฒนาต่อยอดสินค้า / บริการสู่ ระดับสากล Outcome 1. สร้างรายได้ / มูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัดมาก ยิ่งขึ้น 2. สินค้า / บริการของจังหวัดมีคุณภาพ / รูปแบบเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 3. สามารถพัฒนาต่อยอดสินค้า / บริการสู่ ระดับสากล Objective ส่งเสริมและพัฒนาการ ตลาดสินค้า และบริการ ของจังหวัด Objective ส่งเสริมและพัฒนาการ ตลาดสินค้า และบริการ ของจังหวัด Core Business 5 ผลการดำเนินงาน กระทรวงฯได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามภารกิจหลักของพาณิชย์จังหวัดและให้ สพจ. แจ้งผลพิจารณาคัดเลือกสินค้าพร้อมจัดทำ Business Plan โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ข้อมูลพื้นฐาน 2.การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของสินค้า 3.กิจกรรมที่ สพจ. มีส่วนร่วมส่งเสริมในปัจจุบัน 4.กิจกรรมที่เห็นควรส่งเสริมต่อไปในอนาคต 5.ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ซึ่งสินค้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลือกส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเกษตรแปรรูป และ สินค้าหัตถกรรม Strategy พัฒนากลยุทธ์ทาง การตลาด ด้าน ผลิตภัณฑ์ Product และ การส่งเสริมการจำหน่าย Promotion Strategy พัฒนากลยุทธ์ทาง การตลาด ด้าน ผลิตภัณฑ์ Product และ การส่งเสริมการจำหน่าย Promotion

11 บทบาทสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัด ตาม ภารกิจ หลัก 1.Business Action Center 2.One Stop Service Center 1.Business Action Center 2.One Stop Service Center 1.เลือกสินค้า/บริการเป้าหมาย 2.จัดทำแผนร่วมกับภาคธุรกิจ/เอกชน 3.จัดทำDemand Side/Market Size 1.เลือกสินค้า/บริการเป้าหมาย 2.จัดทำแผนร่วมกับภาคธุรกิจ/เอกชน 3.จัดทำDemand Side/Market Size เศรษฐกิจการค้าจังหวัดขยายตัวและเติบโตอย่าง ยั่งยืนประชาชนในจังหวัดอยู่ดีมีสุข การพัฒนาโครงสร้าง/กลไก การทำงาน/บุคลากร การพัฒนาแผนงาน/กิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt การมอบหลักปฏิบัติงาน ภายใต้ Core Business ของพาณิชย์จังหวัด โดย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ศิริพล ยอดเมืองเจริญ) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพาณิชย์จังหวัดที่จะประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google