งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. ปี 2558. 2 เป้าหมาย จปฐ. ปี 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. ปี 2558. 2 เป้าหมาย จปฐ. ปี 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. ปี 2558

2 2 เป้าหมาย จปฐ. ปี 2558

3 พื้นที่เป้าหมาย ในการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. ทุกครัวเรือนในเขตชนบท (อบต. และเทศบาลตำบลที่ยกฐานะจาก อบต.) ระยะเวลาในการจัดเก็บ ในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน และตำบล ในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน และตำบล ธันวาคม – 31 มกราคม 2558

4 จัดเก็บและบันทึกประมวลผล ทุกครัวเรือนเสร็จแล้ว ต้องนำเสนอในที่ประชุมระดับตำบล การจัดส่งข้อมูล จปฐ. ทุกระดับ ต้องส่งแบบคำรับรองข้อมูล จปฐ. ด้วย ระดับตำบล แบบคำรับรองฯ หมายเลข 1 ระดับอำเภอ แบบคำรับรองฯ หมายเลข 2 ระดับจังหวัด แบบคำรับรองฯ หมายเลข 3

5 แนวทางการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 1. เตรียมการและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ( ต. ค. – ธ. ค. 57) 1.1 จัดทำ ปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานบริหารการ จัดเก็บข้อมูลฯ และคณะทำงานติดตามฯ ทุกระดับ ( จังหวัด / อำเภอ / ตำบล / หมู่บ้าน ) 1.1 จัดทำ ปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานบริหารการ จัดเก็บข้อมูลฯ และคณะทำงานติดตามฯ ทุกระดับ ( จังหวัด / อำเภอ / ตำบล / หมู่บ้าน ) ปี 2558 จังหวัดให้แต่งตั้งคณะทำงานบริหาร การจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับหมู่บ้าน ประกอบด้วย ปี 2558 จังหวัดให้แต่งตั้งคณะทำงานบริหาร การจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับหมู่บ้าน ประกอบด้วย ๑. ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน ( กม.) หัวหน้าคณะทำงาน ๒. ประธาน กพสม. หรือ ผู้แทน คณะทำงาน ๓. ผู้แทน คณะกรรมการ กทบ. หรือผู้แทนกลุ่มออมทรัพย์ฯ คณะทำงาน ๔. ผู้แทน สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน คณะทำงาน ๕. ผู้แทนอาสาพัฒนาชุมชน ( อช.) คณะทำงานและเลขานุการ

6 แนวทางการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. โดยมีหน้าที่ ดังนี้ ๑ ) สำรวจและจัดทำทะเบียนครัวเรือน ทั้งหมดในหมู่บ้าน แล้วจำแนกเป็นครัวเรือนที่อาศัย อยู่จริงในรอบปีที่ผ่านมา ๒ ) บริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. ๒ค ในระดับหมู่บ้าน ตามที่คณะทำงาน บริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับตำบล มอบหมาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เสร็จทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด ๓ ) พิจารณาเสนอรายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ( ผู้จัดเก็บ ๑ คนรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลฯ จำนวน ๒๐ ครัวเรือน ) เพื่อให้อำเภอจัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง ๔ ) นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ของ หมู่บ้านทุกตัวชี้วัด ต่อเวทีประชาคมหมู่บ้าน / ชุมชน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ๕ ) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7 แนวทางการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 1.2 แต่งตั้งผู้จัดเก็บฯ / ผู้บันทึกข้อมูลฯ 1.3 คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ทุกระดับ ประชุมเตรียมการ วางแผนการ บริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และจัดทำแผนปฏิบัติ การฯ ทุกระดับ 1.4 ประชุมชี้แจงผู้จัดเก็บข้อมูลฯ / คัดเลือก หัวหน้าทีมฯ และจัดทำแผน การจัดเก็บข้อมูล ฯ ของผู้จัดเก็บฯ 1.5 ฝึกอบรมโปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูล จปฐ. ให้ผู้บันทึกฯ และจัดทำแผนการบันทึก ข้อมูลฯ ของผู้บันทึกฯ

8 2. จัดเก็บ / บันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ( ธ. ค – ก. พ. 2558) 2.1 เริ่มจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เดือน ธันวาคม เริ่มจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เดือน ธันวาคม ) จัด D-Day การจัดเก็บข้อมูลฯ ในช่วง สัปดาห์รณรงค์การจัดเก็บข้อมูลฯ ( ๓ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ) 2) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือน ให้ แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ 3) หัวหน้าทีมผู้จัดเก็บ จปฐ. ของหมู่บ้าน รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดส่งให้พัฒนากร / ผู้ บันทึกข้อมูล

9 2.2 บันทึกประมวลผล และนำเสนอ ระดับตำบล 1) ผู้บันทึกฯ บันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ทุกครัวเรือน และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ) ผู้บันทึกฯ บันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ทุกครัวเรือน และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ) พัฒนากร และผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. นำเสนอผลข้อมูล จปฐ. ต่อที่ประชุมระดับตำบล เพื่อรับทราบและร่วมตรวจสอบ / ปรับปรุง / แก้ไข / ยืนยันผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. นำไปใช้ ประโยชน์และสำเนาข้อมูลทั้งหมด ส่งให้อำเภอ พร้อมคำรับรองข้อมูล จปฐ. หมายเลข 1 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ) พัฒนากร และผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. นำเสนอผลข้อมูล จปฐ. ต่อที่ประชุมระดับตำบล เพื่อรับทราบและร่วมตรวจสอบ / ปรับปรุง / แก้ไข / ยืนยันผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. นำไปใช้ ประโยชน์และสำเนาข้อมูลทั้งหมด ส่งให้อำเภอ พร้อมคำรับรองข้อมูล จปฐ. หมายเลข 1 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ) พัฒนากร และผู้นำ อช. นำผลข้อมูลกรอง ลงในโปสเตอร์สรุปผล จปฐ. ระดับหมู่บ้าน เพื่อ นำไปติดไว้ที่หมู่บ้าน / ชุมชน 3) พัฒนากร และผู้นำ อช. นำผลข้อมูลกรอง ลงในโปสเตอร์สรุปผล จปฐ. ระดับหมู่บ้าน เพื่อ นำไปติดไว้ที่หมู่บ้าน / ชุมชน

10 3. ติดตาม ตรวจสอบ และประมวลผลข้อมูล 3.1 อำเภอ ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และประมวลผลข้อมูล จปฐ. เป็นภาพรวม ของอำเภอ แล้วสำเนาข้อมูลทั้งหมดส่งให้จังหวัด และคำรับรองฯ หมายเลข 2 ภายใน 28 ก. พ อำเภอ ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และประมวลผลข้อมูล จปฐ. เป็นภาพรวม ของอำเภอ แล้วสำเนาข้อมูลทั้งหมดส่งให้จังหวัด และคำรับรองฯ หมายเลข 2 ภายใน 28 ก. พ จังหวัด ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และประมวลผลข้อมูล จปฐ. เป็นภาพรวม ของจังหวัด แล้วสำเนาข้อมูลทั้งหมดส่งให้กรมฯ และคำรับรองฯ หมายเลข 3 ภายใน 15 มี. ค จังหวัด ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และประมวลผลข้อมูล จปฐ. เป็นภาพรวม ของจังหวัด แล้วสำเนาข้อมูลทั้งหมดส่งให้กรมฯ และคำรับรองฯ หมายเลข 3 ภายใน 15 มี. ค รายงานผลความก้าวหน้าในการจัดเก็บ และการบันทึกข้อมูลฯ รายงานแบบ Online Real Time ได้ตลอดทุก วัน / เวลา ผ่านทางเว็บไซต์ สพจ. พิษณุโลก รายงานแบบ Online Real Time ได้ตลอดทุก วัน / เวลา ผ่านทางเว็บไซต์ สพจ. พิษณุโลก

11 งบประมาณที่กรมฯ สนับสนุน จังหวัด / อำเภอ 1) ค่าจัดเก็บข้อมูลฯ ( เล่มละ 10 บาท ) 2) ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูลฯ ( เล่มละ 6 บาท ) 3) ค่าประชุมชี้แจงผู้จัดเก็บฯ (1 คน : 20 คร.) 4) ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ( ตำบลละ 1 คน ) 5) งบฯ ติดตามนิเทศ จปฐ. ระดับ จังหวัด 6) งบฯ ติดตามนิเทศ จปฐ. ระดับ อำเภอ 7) ประชุมคณะทำงานบริหารจัดเก็บ ฯระดับจังหวัด 8) นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตฯระดับตำบล 9) นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตฯระดับจังหวัด 10) ส่งเสริมประสิทธิภาพจัดเก็บและ ใช้ประโยชน์ของ อปท.

12 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 1) อำเภอคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลฯ ดีเด่น 1 คน 2) อำเภอคัดเลือกผู้บันทึกข้อมูลฯ ดีเด่น 1 คน 3) อำเภอคัดเลือก อปท. ดีเด่น 1 แห่ง 4) จังหวัดคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลฯ ดีเด่น 1-3 คน 5) จังหวัดคัดเลือกผู้บันทึกข้อมูลฯ ดีเด่น 1-3 คน 6) จังหวัดคัดเลือก อปท. ดีเด่น 1 แห่ง 7) มอบโล่รางวัล แก่ อปท. ดีเด่น ระดับจังหวัด 8) มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ จัดเก็บฯ ดีเด่น ระดับจังหวัด

13 13 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพิษณุโลก สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt การบริหารการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. ปี 2558. 2 เป้าหมาย จปฐ. ปี 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google