งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. ปี 2558. 2 เป้าหมาย จปฐ. ปี 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. ปี 2558. 2 เป้าหมาย จปฐ. ปี 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. ปี 2558

2 2 เป้าหมาย จปฐ. ปี 2558

3 พื้นที่เป้าหมาย ในการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. ทุกครัวเรือนในเขตชนบท (อบต. และเทศบาลตำบลที่ยกฐานะจาก อบต.) ระยะเวลาในการจัดเก็บ ในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน และตำบล ในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน และตำบล ธันวาคม – 31 มกราคม 2558

4 จัดเก็บและบันทึกประมวลผล ทุกครัวเรือนเสร็จแล้ว ต้องนำเสนอในที่ประชุมระดับตำบล การจัดส่งข้อมูล จปฐ. ทุกระดับ ต้องส่งแบบคำรับรองข้อมูล จปฐ. ด้วย ระดับตำบล แบบคำรับรองฯ หมายเลข 1 ระดับอำเภอ แบบคำรับรองฯ หมายเลข 2 ระดับจังหวัด แบบคำรับรองฯ หมายเลข 3

5 แนวทางการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 1. เตรียมการและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ( ต. ค. – ธ. ค. 57) 1.1 จัดทำ ปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานบริหารการ จัดเก็บข้อมูลฯ และคณะทำงานติดตามฯ ทุกระดับ ( จังหวัด / อำเภอ / ตำบล / หมู่บ้าน ) 1.1 จัดทำ ปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานบริหารการ จัดเก็บข้อมูลฯ และคณะทำงานติดตามฯ ทุกระดับ ( จังหวัด / อำเภอ / ตำบล / หมู่บ้าน ) ปี 2558 จังหวัดให้แต่งตั้งคณะทำงานบริหาร การจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับหมู่บ้าน ประกอบด้วย ปี 2558 จังหวัดให้แต่งตั้งคณะทำงานบริหาร การจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับหมู่บ้าน ประกอบด้วย ๑. ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน ( กม.) หัวหน้าคณะทำงาน ๒. ประธาน กพสม. หรือ ผู้แทน คณะทำงาน ๓. ผู้แทน คณะกรรมการ กทบ. หรือผู้แทนกลุ่มออมทรัพย์ฯ คณะทำงาน ๔. ผู้แทน สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน คณะทำงาน ๕. ผู้แทนอาสาพัฒนาชุมชน ( อช.) คณะทำงานและเลขานุการ

6 แนวทางการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. โดยมีหน้าที่ ดังนี้ ๑ ) สำรวจและจัดทำทะเบียนครัวเรือน ทั้งหมดในหมู่บ้าน แล้วจำแนกเป็นครัวเรือนที่อาศัย อยู่จริงในรอบปีที่ผ่านมา ๒ ) บริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. ๒ค ในระดับหมู่บ้าน ตามที่คณะทำงาน บริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับตำบล มอบหมาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เสร็จทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด ๓ ) พิจารณาเสนอรายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ( ผู้จัดเก็บ ๑ คนรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลฯ จำนวน ๒๐ ครัวเรือน ) เพื่อให้อำเภอจัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง ๔ ) นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ของ หมู่บ้านทุกตัวชี้วัด ต่อเวทีประชาคมหมู่บ้าน / ชุมชน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ๕ ) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7 แนวทางการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 1.2 แต่งตั้งผู้จัดเก็บฯ / ผู้บันทึกข้อมูลฯ 1.3 คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ทุกระดับ ประชุมเตรียมการ วางแผนการ บริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และจัดทำแผนปฏิบัติ การฯ ทุกระดับ 1.4 ประชุมชี้แจงผู้จัดเก็บข้อมูลฯ / คัดเลือก หัวหน้าทีมฯ และจัดทำแผน การจัดเก็บข้อมูล ฯ ของผู้จัดเก็บฯ 1.5 ฝึกอบรมโปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูล จปฐ. ให้ผู้บันทึกฯ และจัดทำแผนการบันทึก ข้อมูลฯ ของผู้บันทึกฯ

8 2. จัดเก็บ / บันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ( ธ. ค. 2557 – ก. พ. 2558) 2.1 เริ่มจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เดือน ธันวาคม 2557 2.1 เริ่มจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เดือน ธันวาคม 2557 1) จัด D-Day การจัดเก็บข้อมูลฯ ในช่วง สัปดาห์รณรงค์การจัดเก็บข้อมูลฯ ( ๓ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ) 2) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือน ให้ แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ 3) หัวหน้าทีมผู้จัดเก็บ จปฐ. ของหมู่บ้าน รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดส่งให้พัฒนากร / ผู้ บันทึกข้อมูล

9 2.2 บันทึกประมวลผล และนำเสนอ ระดับตำบล 1) ผู้บันทึกฯ บันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ทุกครัวเรือน และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 1) ผู้บันทึกฯ บันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ทุกครัวเรือน และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 2) พัฒนากร และผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. นำเสนอผลข้อมูล จปฐ. ต่อที่ประชุมระดับตำบล เพื่อรับทราบและร่วมตรวจสอบ / ปรับปรุง / แก้ไข / ยืนยันผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. นำไปใช้ ประโยชน์และสำเนาข้อมูลทั้งหมด ส่งให้อำเภอ พร้อมคำรับรองข้อมูล จปฐ. หมายเลข 1 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 2) พัฒนากร และผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. นำเสนอผลข้อมูล จปฐ. ต่อที่ประชุมระดับตำบล เพื่อรับทราบและร่วมตรวจสอบ / ปรับปรุง / แก้ไข / ยืนยันผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. นำไปใช้ ประโยชน์และสำเนาข้อมูลทั้งหมด ส่งให้อำเภอ พร้อมคำรับรองข้อมูล จปฐ. หมายเลข 1 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 3) พัฒนากร และผู้นำ อช. นำผลข้อมูลกรอง ลงในโปสเตอร์สรุปผล จปฐ. ระดับหมู่บ้าน เพื่อ นำไปติดไว้ที่หมู่บ้าน / ชุมชน 3) พัฒนากร และผู้นำ อช. นำผลข้อมูลกรอง ลงในโปสเตอร์สรุปผล จปฐ. ระดับหมู่บ้าน เพื่อ นำไปติดไว้ที่หมู่บ้าน / ชุมชน

10 3. ติดตาม ตรวจสอบ และประมวลผลข้อมูล 3.1 อำเภอ ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และประมวลผลข้อมูล จปฐ. เป็นภาพรวม ของอำเภอ แล้วสำเนาข้อมูลทั้งหมดส่งให้จังหวัด และคำรับรองฯ หมายเลข 2 ภายใน 28 ก. พ. 2558 3.1 อำเภอ ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และประมวลผลข้อมูล จปฐ. เป็นภาพรวม ของอำเภอ แล้วสำเนาข้อมูลทั้งหมดส่งให้จังหวัด และคำรับรองฯ หมายเลข 2 ภายใน 28 ก. พ. 2558 3.2 จังหวัด ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และประมวลผลข้อมูล จปฐ. เป็นภาพรวม ของจังหวัด แล้วสำเนาข้อมูลทั้งหมดส่งให้กรมฯ และคำรับรองฯ หมายเลข 3 ภายใน 15 มี. ค. 2558 3.2 จังหวัด ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และประมวลผลข้อมูล จปฐ. เป็นภาพรวม ของจังหวัด แล้วสำเนาข้อมูลทั้งหมดส่งให้กรมฯ และคำรับรองฯ หมายเลข 3 ภายใน 15 มี. ค. 2558 4. รายงานผลความก้าวหน้าในการจัดเก็บ และการบันทึกข้อมูลฯ รายงานแบบ Online Real Time ได้ตลอดทุก วัน / เวลา ผ่านทางเว็บไซต์ สพจ. พิษณุโลก http://phitsanulok.cdd.go.th รายงานแบบ Online Real Time ได้ตลอดทุก วัน / เวลา ผ่านทางเว็บไซต์ สพจ. พิษณุโลก http://phitsanulok.cdd.go.th

11 งบประมาณที่กรมฯ สนับสนุน จังหวัด / อำเภอ 1) ค่าจัดเก็บข้อมูลฯ ( เล่มละ 10 บาท ) 2) ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูลฯ ( เล่มละ 6 บาท ) 3) ค่าประชุมชี้แจงผู้จัดเก็บฯ (1 คน : 20 คร.) 4) ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ( ตำบลละ 1 คน ) 5) งบฯ ติดตามนิเทศ จปฐ. ระดับ จังหวัด 6) งบฯ ติดตามนิเทศ จปฐ. ระดับ อำเภอ 7) ประชุมคณะทำงานบริหารจัดเก็บ ฯระดับจังหวัด 8) นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตฯระดับตำบล 9) นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตฯระดับจังหวัด 10) ส่งเสริมประสิทธิภาพจัดเก็บและ ใช้ประโยชน์ของ อปท.

12 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 1) อำเภอคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลฯ ดีเด่น 1 คน 2) อำเภอคัดเลือกผู้บันทึกข้อมูลฯ ดีเด่น 1 คน 3) อำเภอคัดเลือก อปท. ดีเด่น 1 แห่ง 4) จังหวัดคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลฯ ดีเด่น 1-3 คน 5) จังหวัดคัดเลือกผู้บันทึกข้อมูลฯ ดีเด่น 1-3 คน 6) จังหวัดคัดเลือก อปท. ดีเด่น 1 แห่ง 7) มอบโล่รางวัล แก่ อปท. ดีเด่น ระดับจังหวัด 8) มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ จัดเก็บฯ ดีเด่น ระดับจังหวัด

13 13 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพิษณุโลก สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt การบริหารการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. ปี 2558. 2 เป้าหมาย จปฐ. ปี 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google