งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5 th High Level Meeting on Environment and Health in Southeast and East Asia Countries 14 July 2010 ผู้แทนประเทศไทย อธิบดีกรมอนามัย และ อธิบดีกรมควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5 th High Level Meeting on Environment and Health in Southeast and East Asia Countries 14 July 2010 ผู้แทนประเทศไทย อธิบดีกรมอนามัย และ อธิบดีกรมควบคุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 5 th High Level Meeting on Environment and Health in Southeast and East Asia Countries 14 July 2010 ผู้แทนประเทศไทย อธิบดีกรมอนามัย และ อธิบดีกรมควบคุม มลพิษ

2 เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประเทศสมาชิก 14 ประเทศ

3 เนการาบูรไนดารุสซา ลาม เนการาบูรไนดารุสซา ลาม ราชอาณาจักร กัมพูชา ราชอาณาจักร กัมพูชา สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว สหภาพพม่า สหภาพพม่า สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยม เวียตนาม สาธารณรัฐสังคมนิยม เวียตนาม ราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาชน จีน สาธารณรัฐประชาชน จีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐ มองโกเลีย สาธารณรัฐ มองโกเลีย

4 การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของ Regional Forum การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของ Regional Forum พิจารณาข้อเสนอฝ่ายเลขานุการการจัดตั้ง “ คณะทำงาน ” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของภาคีสมาชิก พิจารณาข้อเสนอฝ่ายเลขานุการการจัดตั้ง “ คณะทำงาน ” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของภาคีสมาชิก รายงานความก้าวหน้าของประเทศสมาชิก ในการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รายงานความก้าวหน้าของประเทศสมาชิก ในการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พิจารณาแผนปฏิบัติการของคณะทำงาน วิชาการทั้ง 7 คณะ พิจารณาแผนปฏิบัติการของคณะทำงาน วิชาการทั้ง 7 คณะ พิจารณาปฏิญญาเจจูว่าด้วยสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ พิจารณาปฏิญญาเจจูว่าด้วยสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 5 th High Level Meeting on Environment and Health in Southeast and East Asia Countries 14 July 2010

5 ผู้แทนประเทศไทย กรมอนามัยและกรมควบคุม มลพิษ สนทนากับผู้แทนองค์การอนามัยโลก เตรียมข้อมูล

6 การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ครั้งที่ 2

7 รัฐมนตรี ประเทศสมาชิก นำเสนอ Regional Work plan TWG4 พิธีเปิดการประชุมระดับ รัฐมนตรี หารือ

8

9 ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ของประเทศสมาชิก ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ของประเทศสมาชิก ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแผน ดำเนินงานระยะที่ 2 ปี 2010-2013 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแผน ดำเนินงานระยะที่ 2 ปี 2010-2013 ที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มคณะทำงาน วิชาการ คณะที่ 7 เรื่อง HIA ที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มคณะทำงาน วิชาการ คณะที่ 7 เรื่อง HIA ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ “ ปฏิญญาเจ จู ” ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ “ ปฏิญญาเจ จู ” การประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 3 ในปี 2013 ณ ประเทศมาเลเซีย การประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 3 ในปี 2013 ณ ประเทศมาเลเซีย สรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้าน สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ครั้งที่ 2

10 ผลที่ได้รับจากการประชุม จากความสำเร็จการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ถือเป็น ความก้าวหน้าที่หลายประเทศให้ความสนใจ จากความสำเร็จการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ถือเป็น ความก้าวหน้าที่หลายประเทศให้ความสนใจ ในที่ประชุมให้ความสนใจในเรื่อง “ โลก ร้อน ” ประเทศไทยมีการดำเนินงานอย่าง เป็นรูปธรรมที่นำเสนอต่อที่ประชุม ในที่ประชุมให้ความสนใจในเรื่อง “ โลก ร้อน ” ประเทศไทยมีการดำเนินงานอย่าง เป็นรูปธรรมที่นำเสนอต่อที่ประชุม ที่ประชุมให้ความสำคัญกับเรื่อง HIA สำหรับประเทศไทยได้พัฒนารูปแบบและมี ความก้าวหน้า สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ ที่ประชุมให้ความสำคัญกับเรื่อง HIA สำหรับประเทศไทยได้พัฒนารูปแบบและมี ความก้าวหน้า สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ เนื่องการดำเนินงานในเวทีภูมิภาค ยังมี ปัญหาและอุปสรรค ที่ประชุมได้จัดตั้ง คณะทำงานขึ้นเพื่อพิจารณาแนวทางการ ดำเนินงาน คณะทำงานดังกล่าวประเทศ ไทยได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคณะทำงาน เนื่องการดำเนินงานในเวทีภูมิภาค ยังมี ปัญหาและอุปสรรค ที่ประชุมได้จัดตั้ง คณะทำงานขึ้นเพื่อพิจารณาแนวทางการ ดำเนินงาน คณะทำงานดังกล่าวประเทศ ไทยได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคณะทำงาน

11


ดาวน์โหลด ppt 5 th High Level Meeting on Environment and Health in Southeast and East Asia Countries 14 July 2010 ผู้แทนประเทศไทย อธิบดีกรมอนามัย และ อธิบดีกรมควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google