งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาสมรรถนะหลักช่อง ทางเข้าออกประเทศ ตามข้อกำหนดกฎอนามัยระหว่าง ประเทศ พ. ศ.2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาสมรรถนะหลักช่อง ทางเข้าออกประเทศ ตามข้อกำหนดกฎอนามัยระหว่าง ประเทศ พ. ศ.2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาสมรรถนะหลักช่อง ทางเข้าออกประเทศ ตามข้อกำหนดกฎอนามัยระหว่าง ประเทศ พ. ศ.2548

2 เขตสุขภาพท่า อากาศ ยาน ท่าเรือพรมแดนรวม กรุงเทพ ( สรต.) 11-2 เขตสุขภาพที่ 1 ( สคร.10, สสจ. เชียงราย ) 21(1)3(1)6 เขตสุขภาพที่ 2 ( สคร.9) 3-25 เขตสุขภาพที่ 3 ไม่มีช่องทางเข้าออกประเทศเป้าหมาย เขตสุขภาพที่ 4 ไม่มีช่องทางเข้าออกประเทศเป้าหมาย เขตสุขภาพที่ 5 ( สคร.4) 1135 เขตสุขภาพที่ 6 ( สรต., สคร.3) เขตสุขภาพที่ 7 ไม่มีช่องทางเข้าออกประเทศเป้าหมาย เขตสุขภาพที่ 8 ( สคร.6, สคร.7) 1-78 เขตสุขภาพที่ 9 ( สคร.5) --11 เขตสุขภาพที่ 10 ( สคร.7) 1-45 เขตสุขภาพที่ 11 ( สคร.11, สสจ. สุ ราษฎร์ธานี ) 4(1)6(1)-10 เขตสุขภาพที่ 12 ( สคร.12, สสจ. สตูล ตรัง นราธิวาส ปัตตานี ) 24(3)8(2)14 รวม ( แห่ง ) หมายเหตุ : ตัวเลขใน () หมายถึง ด่านฯ สังกัดสสจ.

3 เป้าหมายการดำเนินงาน 5 ปี เป้าหมายหน่วยงานกิจกรรม ค่าเป้าหมาย ร้อยละของช่อง ทางเข้าออกประเทศ ที่มี กระบวนการพัฒนา สมรรถนะได้ตามเกณฑ์ ที่กำหนด - จำนวนด่านต้นแบบที่มี การดำเนินงานตาม IHR2005 ได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป้าหมาย 2557 = 51 แห่ง 2558 = 58 แห่ง คู่มือในการวัด - WHO-CCAT (%50-80) - ระดับสมรรถนะหลักด้าน ต่างๆ ของเกณฑ์การ ประเมิน IHR Core Capacity Monitoring Framework 4 ขั้น คือ <1 Fundamental 1 Inputs and processes 2 Outputs and outcomes 3 Additional achievement สรต. พัฒนา / เพิ่มขีด ความสามารถ จนท. / เครือข่าย ( อบรม / ประชุม / สัมมนา ) สนับสนุนการ ดำเนินงาน ภารกิจพื้นฐาน ( เฝ้าระวังโรค / สุขาภิบาล ยานพาหนะ / สวล. ) ติดตามและ ประเมินผล ผ่า น เก ณฑ์ 50 % ผ่า น เก ณฑ์ 70 % ด่าน ฯ ต้น แบ บ 3 แห่ง ผ่าน เกณ ฑ์ 80 % ด่าน ฯ ต้นแ บบ 6 แห่ง ผ่าน เกณ ฑ์ 90 % ด่าน ฯต้น แบบ ทุก เขต บริก าร สุขภ าพ ผ่าน เกณ ฑ์ 100 % - สคร. (3-7, 9-12) ( สสจ. เชียงราย, สุ ราษฎร์ธานี, ตรัง, สตูล, ปัตตานี, นราธิวาส ) พัฒนา / เพิ่มขีด ความสามารถ จนท. / เครือข่าย ( อบรม / ประชุม / สัมมนา ) สนับสนุนการ ดำเนินงาน ภารกิจพื้นฐาน ( เฝ้าระวังโรค / สุขาภิบาล ยานพาหนะ / สวล.) ติดตามและ ประเมินผล

4 โครงการ : พัฒนาสมรรถนะด่านช่องทางเข้าออก ประเทศและจังหวัดชายแดน เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน เป้าหมายการพัฒนา : ช่องทางเข้าออกประเทศทั่ว ประเทศ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักตามข้อกำหนด ของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ. ศ (67 แห่ง ) โครงการ : พัฒนาสมรรถนะด่านช่องทางเข้าออก ประเทศและจังหวัดชายแดน เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน เป้าหมายการพัฒนา : ช่องทางเข้าออกประเทศทั่ว ประเทศ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักตามข้อกำหนด ของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ. ศ (67 แห่ง ) แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ตัวชี้วัด : ร้อยละ 70 ของช่องทางเข้าออกประเทศที่มี กระบวนการพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางฯ ได้ตาม เกณฑ์ที่กำหนด ค่าเป้าหมาย : ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ กรมควบคุมโรค 58 แห่ง ตัวชี้วัด : ร้อยละ 70 ของช่องทางเข้าออกประเทศที่มี กระบวนการพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางฯ ได้ตาม เกณฑ์ที่กำหนด ค่าเป้าหมาย : ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ กรมควบคุมโรค 58 แห่ง

5 มาตรการ / กิจกรรมหลักที่สำคัญ ( ระดับ สคร.) มาตรการที่ 1 พัฒนาสมรรถนะหลักตามกฎอนามัยระหว่าง ประเทศ พ. ศ มาตรการที่ 2 พัฒนา คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศ มาตรการที่ 4 การสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคติดต่อระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน มาตรการที่ 3 ติดตามกำกับ และประเมินผลการพัฒนาช่อง ทางเข้าออกประเทศ

6 คณะทำงานพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ หน่วยงานที่อยู่ ในสังกัด กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นกับบริบทของแต่ละช่องทางฯ คณะทำงานพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ หน่วยงานที่อยู่ ในสังกัด กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นกับบริบทของแต่ละช่องทางฯ หน่วยงานภายในกระทรวง กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่อทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3-7,9-12 สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงราย, สุราษฎร์ธานี, สตูล, ตรัง, ปัตตานี, นราธิวาส หน่วยงานภายในกระทรวง กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่อทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3-7,9-12 สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงราย, สุราษฎร์ธานี, สตูล, ตรัง, ปัตตานี, นราธิวาส

7 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะหลัก ช่องทางฯ (1) 1. ส่วนกลางชี้แจงแนวทางการประเมินและเกณฑ์การ ประเมินให้แก่ทีมประเมินของ สคร. 2. สคร. จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินและแนว ทางการจัดทำแผนพัฒนาช่องทางเข้าออกระหว่าง ประเทศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 3. ช่องทางฯ ประเมินการพัฒนาสมรรถนะหลักช่อง ทางเข้าออกประเทศด้วยตนเอง (Self assessment) และส่งผลการประเมินให้หน่วยงานต้นสังกัด 4. ช่องทางฯ จัดทำแผนพัฒนาช่องทางเข้าออกระหว่าง ประเทศ ที่สอดคล้องกับผลการประเมินตนเอง (Self assessment)

8 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน (2) 5. สคร. ดำเนินการพัฒนาช่องทางเข้าออกระหว่าง ประเทศ และสนับสนุน การปฏิบัติงานของ ช่องทางตามแผนฯ 6. สคร. ติดตามและประเมินการพัฒนาสมรรถนะหลัก ช่องทางเข้าออกประเทศที่รับผิดชอบ (Internal audit) โดยใช้คู่มือการประเมินฯ 7. รายงานผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะเพื่อการ ปรับปรุงงานเสนอผู้บริหาร 8. จัดทำร่างแผนพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ ปีพ. ศ ที่สอดคล้องกับผลการประเมินฯ (Internal audit) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะหลัก ช่องทางฯ (2)

9 การติดตามและประเมิน คู่มือการประเมินสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออก ประเทศที่ประยุกต์จาก คู่มือการประเมินขององค์การอนามัยโลก (CCAT: Core Capacities Assessment Tools) การติดตามและประเมิน คู่มือการประเมินสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออก ประเทศที่ประยุกต์จาก คู่มือการประเมินขององค์การอนามัยโลก (CCAT: Core Capacities Assessment Tools)


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาสมรรถนะหลักช่อง ทางเข้าออกประเทศ ตามข้อกำหนดกฎอนามัยระหว่าง ประเทศ พ. ศ.2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google