งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไม่มีช่องทางเข้าออกประเทศเป้าหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไม่มีช่องทางเข้าออกประเทศเป้าหมาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ ตามข้อกำหนดกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548

2 ไม่มีช่องทางเข้าออกประเทศเป้าหมาย
เป้าหมายรายเขตสุขภาพ เขตสุขภาพ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ พรมแดน รวม กรุงเทพ (สรต.) 1 - 2 เขตสุขภาพที่ 1 (สคร.10,สสจ.เชียงราย) 1(1) 3(1) 6 เขตสุขภาพที่ 2 (สคร.9) 3 5 เขตสุขภาพที่ 3 ไม่มีช่องทางเข้าออกประเทศเป้าหมาย เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 5 (สคร.4) เขตสุขภาพที่ 6 (สรต.,สคร.3) 4 11 เขตสุขภาพที่ 7 เขตสุขภาพที่ 8 (สคร.6,สคร.7) 7 8 เขตสุขภาพที่ 9 (สคร.5) เขตสุขภาพที่ 10 (สคร.7) เขตสุขภาพที่ 11 (สคร.11, สสจ.สุราษฎร์ธานี) 4(1) 6(1) 10 เขตสุขภาพที่ 12 (สคร.12, สสจ.สตูล ตรัง นราธิวาส ปัตตานี) 4(3) 8(2) 14 รวม (แห่ง) 17 18 32 67 หมายเหตุ:ตัวเลขใน () หมายถึง ด่านฯ สังกัดสสจ.

3 เป้าหมายการดำเนินงาน 5 ปี
หน่วยงาน กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 57 58 59 60 61 ร้อยละของช่องทางเข้าออกประเทศ ที่มีกระบวนการพัฒนาสมรรถนะได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวนด่านต้นแบบที่มีการดำเนินงานตาม IHR2005 ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 2557 = 51 แห่ง 2558 = 58 แห่ง คู่มือในการวัด - WHO-CCAT (%50-80) ระดับสมรรถนะหลักด้านต่างๆ ของเกณฑ์การประเมิน IHR Core Capacity Monitoring Framework 4 ขั้น คือ <1 Fundamental 1 Inputs and processes 2 Outputs and outcomes 3 Additional achievement สรต. พัฒนา/เพิ่มขีดความสามารถ จนท. /เครือข่าย (อบรม/ประชุม/สัมมนา) สนับสนุนการดำเนินงาน ภารกิจพื้นฐาน (เฝ้าระวังโรค/สุขาภิบาลยานพาหนะ/สวล. ) ติดตามและประเมินผล ผ่านเกณฑ์50% ผ่านเกณฑ์70% ด่านฯต้น แบบ 3 แห่ง ผ่านเกณฑ์80% ด่านฯต้นแบบ 6 แห่ง ผ่านเกณฑ์90% แบบ ทุกเขตบริการสุขภาพ ผ่านเกณฑ์100% - สคร. (3-7, 9-12) (สสจ. เชียงราย, สุราษฎร์ธานี, ตรัง, สตูล, ปัตตานี,นราธิวาส) ภารกิจพื้นฐาน (เฝ้าระวังโรค/สุขาภิบาลยานพาหนะ/สวล.)

4 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2558
โครงการ : พัฒนาสมรรถนะด่านช่องทางเข้าออกประเทศและจังหวัดชายแดน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป้าหมายการพัฒนา: ช่องทางเข้าออกประเทศทั่วประเทศ ได้รับการพัฒนา สมรรถนะหลักตามข้อกำหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ (67 แห่ง) ตัวชี้วัด : ร้อยละ 70 ของช่องทางเข้าออกประเทศที่มีกระบวนการพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางฯ ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ค่าเป้าหมาย : ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมควบคุมโรค 58 แห่ง

5 มาตรการ/กิจกรรมหลักที่สำคัญ (ระดับ สคร.)
มาตรการที่ 1 พัฒนาสมรรถนะหลักตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 มาตรการที่ 2 พัฒนา คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศ มาตรการที่ 3 ติดตามกำกับ และประเมินผลการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ มาตรการที่ 4 การสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคติดต่อระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

6 หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน พัฒนาสมรรถนะหลัก ช่องทางเข้าออกประเทศ
หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน พัฒนาสมรรถนะหลัก ช่องทางเข้าออกประเทศ (Point of Entry ; POE) หน่วยงานภายในกระทรวง กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่อทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3-7,9-12 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข . สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, สุราษฎร์ธานี, สตูล, ตรัง, ปัตตานี, นราธิวาส คณะทำงานพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ หน่วยงานที่อยู่ในสังกัด กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นกับบริบทของแต่ละช่องทางฯ

7 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางฯ(1)
ส่วนกลางชี้แจงแนวทางการประเมินและเกณฑ์การประเมินให้แก่ทีมประเมิน ของ สคร. สคร. จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ช่องทางฯ ประเมินการพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศด้วย ตนเอง (Self assessment) และส่งผลการประเมินให้หน่วยงานต้นสังกัด ช่องทางฯ จัดทำแผนพัฒนาช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ที่สอดคล้องกับ ผลการประเมินตนเอง (Self assessment)

8 ขั้นตอนการดำเนินงาน (2)
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางฯ(2) ขั้นตอนการดำเนินงาน (2) สคร. ดำเนินการพัฒนาช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ และสนับสนุน การปฏิบัติงานของช่องทางตามแผนฯ สคร. ติดตามและประเมินการพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ ที่รับผิดชอบ (Internal audit) โดยใช้คู่มือการประเมินฯ รายงานผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงานเสนอ ผู้บริหาร จัดทำร่างแผนพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ ปีพ.ศ ที่สอดคล้องกับ ผลการประเมินฯ (Internal audit)

9 การติดตามและประเมิน คู่มือการประเมินสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศที่ประยุกต์จาก คู่มือการประเมินขององค์การอนามัยโลก (CCAT: Core Capacities Assessment Tools)


ดาวน์โหลด ppt ไม่มีช่องทางเข้าออกประเทศเป้าหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google