งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาสมรรถนะหลักช่อง ทางเข้าออกประเทศ ตามข้อกำหนดกฎอนามัยระหว่าง ประเทศ พ. ศ.2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาสมรรถนะหลักช่อง ทางเข้าออกประเทศ ตามข้อกำหนดกฎอนามัยระหว่าง ประเทศ พ. ศ.2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาสมรรถนะหลักช่อง ทางเข้าออกประเทศ ตามข้อกำหนดกฎอนามัยระหว่าง ประเทศ พ. ศ.2548

2 เขตสุขภาพท่า อากาศ ยาน ท่าเรือพรมแดนรวม กรุงเทพ ( สรต.) 11-2 เขตสุขภาพที่ 1 ( สคร.10, สสจ. เชียงราย ) 21(1)3(1)6 เขตสุขภาพที่ 2 ( สคร.9) 3-25 เขตสุขภาพที่ 3 ไม่มีช่องทางเข้าออกประเทศเป้าหมาย เขตสุขภาพที่ 4 ไม่มีช่องทางเข้าออกประเทศเป้าหมาย เขตสุขภาพที่ 5 ( สคร.4) 1135 เขตสุขภาพที่ 6 ( สรต., สคร.3) 25411 เขตสุขภาพที่ 7 ไม่มีช่องทางเข้าออกประเทศเป้าหมาย เขตสุขภาพที่ 8 ( สคร.6, สคร.7) 1-78 เขตสุขภาพที่ 9 ( สคร.5) --11 เขตสุขภาพที่ 10 ( สคร.7) 1-45 เขตสุขภาพที่ 11 ( สคร.11, สสจ. สุ ราษฎร์ธานี ) 4(1)6(1)-10 เขตสุขภาพที่ 12 ( สคร.12, สสจ. สตูล ตรัง นราธิวาส ปัตตานี ) 24(3)8(2)14 รวม ( แห่ง ) 17183267 หมายเหตุ : ตัวเลขใน () หมายถึง ด่านฯ สังกัดสสจ.

3 เป้าหมายการดำเนินงาน 5 ปี เป้าหมายหน่วยงานกิจกรรม ค่าเป้าหมาย 5758596061 - ร้อยละของช่อง ทางเข้าออกประเทศ ที่มี กระบวนการพัฒนา สมรรถนะได้ตามเกณฑ์ ที่กำหนด - จำนวนด่านต้นแบบที่มี การดำเนินงานตาม IHR2005 ได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป้าหมาย 2557 = 51 แห่ง 2558 = 58 แห่ง คู่มือในการวัด - WHO-CCAT (%50-80) - ระดับสมรรถนะหลักด้าน ต่างๆ ของเกณฑ์การ ประเมิน IHR Core Capacity Monitoring Framework 4 ขั้น คือ <1 Fundamental 1 Inputs and processes 2 Outputs and outcomes 3 Additional achievement สรต. พัฒนา / เพิ่มขีด ความสามารถ จนท. / เครือข่าย ( อบรม / ประชุม / สัมมนา ) สนับสนุนการ ดำเนินงาน ภารกิจพื้นฐาน ( เฝ้าระวังโรค / สุขาภิบาล ยานพาหนะ / สวล. ) ติดตามและ ประเมินผล ผ่า น เก ณฑ์ 50 % ผ่า น เก ณฑ์ 70 % ด่าน ฯ ต้น แบ บ 3 แห่ง ผ่าน เกณ ฑ์ 80 % ด่าน ฯ ต้นแ บบ 6 แห่ง ผ่าน เกณ ฑ์ 90 % ด่าน ฯต้น แบบ ทุก เขต บริก าร สุขภ าพ ผ่าน เกณ ฑ์ 100 % - สคร. (3-7, 9-12) ( สสจ. เชียงราย, สุ ราษฎร์ธานี, ตรัง, สตูล, ปัตตานี, นราธิวาส ) พัฒนา / เพิ่มขีด ความสามารถ จนท. / เครือข่าย ( อบรม / ประชุม / สัมมนา ) สนับสนุนการ ดำเนินงาน ภารกิจพื้นฐาน ( เฝ้าระวังโรค / สุขาภิบาล ยานพาหนะ / สวล.) ติดตามและ ประเมินผล

4 โครงการ : พัฒนาสมรรถนะด่านช่องทางเข้าออก ประเทศและจังหวัดชายแดน เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน เป้าหมายการพัฒนา : ช่องทางเข้าออกประเทศทั่ว ประเทศ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักตามข้อกำหนด ของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ. ศ. 2548 (67 แห่ง ) โครงการ : พัฒนาสมรรถนะด่านช่องทางเข้าออก ประเทศและจังหวัดชายแดน เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน เป้าหมายการพัฒนา : ช่องทางเข้าออกประเทศทั่ว ประเทศ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักตามข้อกำหนด ของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ. ศ. 2548 (67 แห่ง ) แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ตัวชี้วัด : ร้อยละ 70 ของช่องทางเข้าออกประเทศที่มี กระบวนการพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางฯ ได้ตาม เกณฑ์ที่กำหนด ค่าเป้าหมาย : ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ กรมควบคุมโรค 58 แห่ง ตัวชี้วัด : ร้อยละ 70 ของช่องทางเข้าออกประเทศที่มี กระบวนการพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางฯ ได้ตาม เกณฑ์ที่กำหนด ค่าเป้าหมาย : ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ กรมควบคุมโรค 58 แห่ง

5 มาตรการ / กิจกรรมหลักที่สำคัญ ( ระดับ สคร.) มาตรการที่ 1 พัฒนาสมรรถนะหลักตามกฎอนามัยระหว่าง ประเทศ พ. ศ. 2548 มาตรการที่ 2 พัฒนา คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศ มาตรการที่ 4 การสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคติดต่อระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน มาตรการที่ 3 ติดตามกำกับ และประเมินผลการพัฒนาช่อง ทางเข้าออกประเทศ

6 คณะทำงานพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ หน่วยงานที่อยู่ ในสังกัด กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นกับบริบทของแต่ละช่องทางฯ คณะทำงานพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ หน่วยงานที่อยู่ ในสังกัด กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นกับบริบทของแต่ละช่องทางฯ หน่วยงานภายในกระทรวง กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่อทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3-7,9-12 สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงราย, สุราษฎร์ธานี, สตูล, ตรัง, ปัตตานี, นราธิวาส หน่วยงานภายในกระทรวง กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่อทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3-7,9-12 สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงราย, สุราษฎร์ธานี, สตูล, ตรัง, ปัตตานี, นราธิวาส

7 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะหลัก ช่องทางฯ (1) 1. ส่วนกลางชี้แจงแนวทางการประเมินและเกณฑ์การ ประเมินให้แก่ทีมประเมินของ สคร. 2. สคร. จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินและแนว ทางการจัดทำแผนพัฒนาช่องทางเข้าออกระหว่าง ประเทศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 3. ช่องทางฯ ประเมินการพัฒนาสมรรถนะหลักช่อง ทางเข้าออกประเทศด้วยตนเอง (Self assessment) และส่งผลการประเมินให้หน่วยงานต้นสังกัด 4. ช่องทางฯ จัดทำแผนพัฒนาช่องทางเข้าออกระหว่าง ประเทศ ที่สอดคล้องกับผลการประเมินตนเอง (Self assessment)

8 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน (2) 5. สคร. ดำเนินการพัฒนาช่องทางเข้าออกระหว่าง ประเทศ และสนับสนุน การปฏิบัติงานของ ช่องทางตามแผนฯ 6. สคร. ติดตามและประเมินการพัฒนาสมรรถนะหลัก ช่องทางเข้าออกประเทศที่รับผิดชอบ (Internal audit) โดยใช้คู่มือการประเมินฯ 7. รายงานผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะเพื่อการ ปรับปรุงงานเสนอผู้บริหาร 8. จัดทำร่างแผนพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ ปีพ. ศ. 2559 ที่สอดคล้องกับผลการประเมินฯ (Internal audit) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะหลัก ช่องทางฯ (2)

9 การติดตามและประเมิน คู่มือการประเมินสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออก ประเทศที่ประยุกต์จาก คู่มือการประเมินขององค์การอนามัยโลก (CCAT: Core Capacities Assessment Tools) การติดตามและประเมิน คู่มือการประเมินสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออก ประเทศที่ประยุกต์จาก คู่มือการประเมินขององค์การอนามัยโลก (CCAT: Core Capacities Assessment Tools)


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาสมรรถนะหลักช่อง ทางเข้าออกประเทศ ตามข้อกำหนดกฎอนามัยระหว่าง ประเทศ พ. ศ.2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google