งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลภูมิสารสนเทศ สถิติ (GIS) กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ( นครพนม สกลนคร มุกดาหาร ) ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลภูมิสารสนเทศ สถิติ (GIS) กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ( นครพนม สกลนคร มุกดาหาร ) ของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลภูมิสารสนเทศ สถิติ (GIS) กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ( นครพนม สกลนคร มุกดาหาร ) ของ

2 เศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ ปี 2554 สกลนครนครพนม มุกดาหา ร GPP ( ล้านบาท ) 40,71029,61118,732 อัตราการขยายตัว GPP ในปี 52 - 53 (%) 2.94.318.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน ( บาท ) 35,09439,22454,170 GPP ภาคการเกษตร (%) 22.531.029.7 GPP นอกภาคการเกษตร (%) 77.569.070.3 ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลำดับจังหวัด GPP ( ล้านบาท ) 1 กรุงเทพมหานคร 3,331,225 2 ระยอง 751,066 3 ชลบุรี 635,605 4 สมุทรปราการ 603,423 5 สมุทรสาคร 315,381 ::: 50 สกลนคร 40,710 59 นครพนม 29,611 72 มุกดาหาร 18,732 5 จังหวัดที่มี GPP สูงสุด ของประเทศ GPP ล้านบาท <50,0 01 50,001 – 100,000 100,001 – 300,000 300,001 – 700,000 >700,000 GPP รวมของทุกจังหวัดในกลุ่ม ปี 2552 - 2554 อัตราการขยายตัวของ GPP (%) GPP( ล้าน บาท ) 77,645 83,82 4 89,05 3 72.2 % 27.8 % 71.6 % 28.4 % 73.2 % 26.8 % ปี สัดส่วน GPP ภาค การเกษตร สัดส่วน GPP นอกภาค การเกษตร อัตราการขยายตัวของ GPP GPP ปี 2554 ปี

3 เศรษฐกิจ การค้าชายแดนไทย - ลาว ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ ปี 2554 สกลนครนครพนม มุกดาห าร มูลค่าการค้าไทย - ลาว ( ล้านบาท ) N/A5,34127,593 - นำเข้า ( ล้านบาท ) N/A2,42317,927 - ส่งออก ( ล้านบาท ) N/A2,9189,665 ดุลการค้าไทย - ลาว N/A495-8,262 อัตราการขยายตัวของการค้าไทย – ลาว (%) N/A23.5123.7 ที่มา : ด่านศุลกากร นครพนม / มุกดาหาร มูลค่าการค้าชายแดนไทย – ลาวจังหวัดมุกดาหาร ปี มูลค่าการค้าชายแดนไทย – ลาวรวม จ. นครพนม และ มุกดาหาร มูลค่านำเข้า - ส่งออก ( ล้านบาท ) มูลค่าการค้ารวม ( ล้านบาท ) ปี มูลค่านำเข้า - ส่งออก ( ล้าน บาท ) มูลค่าการค้ารวม ( ล้าน บาท ) มูลค่าการค้าชายแดนไทย – ลาวจังหวัดนครพนม ปี มูลค่า การค้า มูลค่า นำเข้า มูลค่า ส่งออก มูลค่านำเข้า - ส่งออก ( ล้าน บาท ) มูลค่าการค้ารวม ( ล้าน บาท ) มูลค่า นำเข้า มูลค่า การค้า มูลค่า ส่งออก

4 การลงทุนและโลจิสติกส์ ของจ. มุกดาหาร ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ มุกดาหาร ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 รถบรรทุกจดทะเบียนสะสม ( คัน ) 2,6692,8512,987 รถยนต์ที่เข้าออกของนักท่องเที่ยว ( คัน ) 161,598208,552225,341 รถโดยสารที่จดทะเบียนสะสม ( คัน ) 338346327 มูลค่าอุตสาหกรรมการลงทุนเพื่อการส่งออก และจำนวน รถบรรทุก / รถขนสินค้า ปี 2552 - 2554 คัน ล้านบาท มูลค่าอุตสาหกรรมการลงทุนเพื่อ การส่งออก

5 เกษตรกรรมของจังหวัดในกลุ่มภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เกษตรกรรมสกลนครนครพนมมุกดาหาร ครัวเรือนเกษตร 178,60199,60753,601 สัดส่วนครัวเรือนเกษตรต่อครัวเรือนทั้งสิ้น (%) 77.368.080.0 % การเพิ่มของครัวเรือนเกษตร ในช่วง 10 ปี ( ปี 46-56) 21.92.010.5 ครัวเรือนที่ปลูกยางพารา ( ครัวเรือน ) 26,786 22,735 20,450 % การเพิ่มของครัวเรือนที่ปลูกยางพารา 1258.31087.21097.3 เนื้อที่ปลูกยางพารา ( ไร่ ) 322,910 243,995 182,041 ครัวเรือนเกษตรที่เลื้ยงปศุสัตว์ ( ครัวเรือน ) 51,264 25,476 16,975 จำนวนวัวที่เลื้ยง ( ตัว ) 109,925 51,595 35,842 จำนวนควายที่เลื้ยง ( ตัว ) 41,761 36,166 12,424 จำนวนหมูที่เลี้ยง ( ตัว ) 54,985 57,553 25,357 จำนวนครัวเรือนเกษตร ปี 2546 และ 2556 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนเกษตรที่ปลูกยางพารา ปี 2546 และ 2556 เนื้อที่ปลูกยางพารา ปี 2546 และ 2556 ครัวเรือน พันไร่

6 ลำดับจังหวัด ความหนาแน่น 1 กรุงเทพ 5,259 คน / ตร. กม. 2 นนทบุรี 2,143 คน / ตร. กม. 3 สมุทรปราการ 1,821 คน / ตร. กม. 4 สมุทรสาคร 1,015 คน / ตร. กม. 5 ภูเก็ต 9,667 คน / ตร. กม. ::: 43 นครพนม 115 คน / ตร. กม. 46 สกลนคร 97 คน / ตร. กม. 55 มุกดาหาร 82 คน / ตร. กม. ที่มา : 1/ โครงการสำมะโนประชากรและ เคหะ พ. ศ.2553 ความหนาแน่นของประชากร ปี 2553 ลักษณะประชากร จังหวัดยโสธร และ มุกดาหาร มุกดาหารสกลนคร จังหวัดสูงสุด 5 อันดับแรก พีระมิดประชากร ปี 2553 1/ 0 - 4 15 - 19 80 + 30 - 34 45 - 49 60 - 64 0 - 4 15 - 19 80 + 30 - 34 45 - 49 60 - 64 อายุ ร้อยละ ชายหญิง ชายหญิง ประชากร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 นครพนม 0 - 4 15 - 19 80 + 30 - 34 45 - 49 60 - 64 อายุ ร้อยละ ชายหญิง ข้อมูลประชากร ปี 2553 นครพน ม มุกดาห าร สกลนคร จำนวนประชากร ปี 2553( คน ) 1/ 583,72 6 357,33 9 932,31 5 - สัดส่วนเด็ก (%) 25.223.423.3 - สัดส่วนคนทำงาน (%) 61.764.164.4 - สัดส่วนผู้สูงอายุ (%) 13.112.512.3 อัตราการเพิ่มของประชากรเฉลี่ยต่อปีช่วงปี 2543- 2553(%) 1/ -1.671.38-1.09 อัตราส่วนการเป็นภาระ ปี 2553(%) 1/ 62.056.055.0

7 เศรษฐกิจครัวเรือนของกลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ลำดับจังหวัด หนี้สินต่อรายได้ ( เท่า ) 1 จ. สุรินทร์ 10.74 2 จ. ยโสธร 9.85 3 จ. มุกดาหาร 9.58 4 จ. ลำพูน 9.47 5 จ. บุรีรัมย์ 9.35 ::: 9 จ. สกลนคร 9.05 42 จ. นครพนม 5.43 ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจครัวเรือน ปี 54 สกลนครนครพนมมุกดาหาร รายได้เฉลี่ย ( บาท / ครัวเรือน / เดือน ) 15,32614,05319,048 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ( บาท / ครัวเรือน / เดือน ) 12,33712,04915,637 หนี้สินเฉลี่ย ( บาท / ครัวเรือน ) 206,679149,732313,856 หนี้สินต่อรายได้ ( เท่า ) 13.510.716.5 จังหวัดที่มี หนี้สินต่อรายได้ สูงสุดของประเทศ หนี้สินต่อรายได้ ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

8 ความยากจนและการกระจายรายได้ของกลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลำดับจังหวัด สัดส่วนคนจน ด้านรายจ่าย (%) 1 แม่ฮ่องสอน 60.29 2 ตาก 43.53 3 ศรีสะเกษ 35.94 4 บุรีรัมย์ 33.69 5 ปัตตานี 33.49 ::: 8 นครพนม 32.30 15 สกลนคร 24.24 46 มุกดาหาร 9.97 ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจครัวเรือน ปี 54 จ. สกลนคร จ. นครพนม จ. มุกดาหาร สัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย (%) 24.2432.309.97 เส้นความยากจน ( บาท / คน / เดือน ) 2,2482,1332,188 รายได้เฉลี่ย ( บาท / คน / เดือน ) 4,7714,2975,311 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ( บาท / คน / เดือน ) 3,8413,6844,360 สัมประสิทธิ์ของความเหลื่อมล้ำของรายได้ 0.410.340.36 จังหวัดที่มี สัดส่วนคนจน ด้าน รายจ่าย สูงสุด สัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย (%)

9 ... ขอบคุณ...


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลภูมิสารสนเทศ สถิติ (GIS) กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ( นครพนม สกลนคร มุกดาหาร ) ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google