งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลภูมิสารสนเทศสถิติ(GIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลภูมิสารสนเทศสถิติ(GIS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลภูมิสารสนเทศสถิติ(GIS)
ของ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร)

2 เศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
GPP รวมของทุกจังหวัดในกลุ่ม ปี GPP ปี 2554 GPP(ล้านบาท) อัตราการขยายตัวของ GPP (%) 89,053 83,824 77,645 72.2% 71.6% 73.2% GPP ล้านบาท <50,001 50,001 – 100,000 100,001 – 300,000 300,001 – 700,000 >700,000 27.8% 28.4% 26.8% ปี ปี ปี ปี สัดส่วน GPP ภาคการเกษตร สัดส่วน GPP นอกภาคการเกษตร อัตราการขยายตัวของ GPP 5 จังหวัดที่มี GPP สูงสุดของประเทศ ลำดับ จังหวัด GPP (ล้านบาท) 1 กรุงเทพมหานคร 3,331,225 2 ระยอง 751,066 3 ชลบุรี 635,605 4 สมุทรปราการ 603,423 5 สมุทรสาคร 315,381 : 50 สกลนคร 40,710 59 นครพนม 29,611 72 มุกดาหาร 18,732 ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ ปี 2554 สกลนคร นครพนม มุกดาหาร GPP (ล้านบาท) 40,710 29,611 18,732 อัตราการขยายตัว GPP ในปี (%) 2.9 4.3 18.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท) 35,094 39,224 54,170 GPP ภาคการเกษตร (%) 22.5 31.0 29.7 GPP นอกภาคการเกษตร (%) 77.5 69.0 70.3 ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3 มูลค่าการค้าชายแดนไทย – ลาวรวม จ.นครพนม และมุกดาหาร
เศรษฐกิจ การค้าชายแดนไทย - ลาว มูลค่าการค้าชายแดนไทย – ลาวรวม จ.นครพนม และมุกดาหาร มูลค่านำเข้า - ส่งออก(ล้านบาท) มูลค่าการค้ารวม(ล้านบาท) มูลค่าการค้าชายแดนไทย – ลาวจังหวัดนครพนม ปี มูลค่าการค้ารวม(ล้านบาท) มูลค่านำเข้า - ส่งออก(ล้านบาท) มูลค่าการค้า มูลค่านำเข้า มูลค่าส่งออก ปี มูลค่าการค้าชายแดนไทย – ลาวจังหวัดมุกดาหาร มูลค่านำเข้า - ส่งออก(ล้านบาท) มูลค่าการค้ารวม(ล้านบาท) มูลค่านำเข้า มูลค่าการค้า มูลค่าส่งออก ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ ปี 2554 สกลนคร นครพนม มุกดาหาร มูลค่าการค้าไทย - ลาว(ล้านบาท) N/A 5,341 27,593 - นำเข้า(ล้านบาท) 2,423 17,927 - ส่งออก(ล้านบาท) 2,918 9,665 ดุลการค้าไทย - ลาว 495 -8,262 อัตราการขยายตัวของการค้าไทย – ลาว(%) 23.5 123.7 ปี ที่มา : ด่านศุลกากร นครพนม/ มุกดาหาร

4 ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
การลงทุนและโลจิสติกส์ ของจ.มุกดาหาร มูลค่าอุตสาหกรรมการลงทุนเพื่อการส่งออก และจำนวนรถบรรทุก/รถขนสินค้า ปี ล้านบาท คัน มูลค่าอุตสาหกรรมการลงทุนเพื่อการส่งออก ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ มุกดาหาร ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 รถบรรทุกจดทะเบียนสะสม(คัน) 2,669 2,851 2,987 รถยนต์ที่เข้าออกของนักท่องเที่ยว(คัน) 161,598 208,552 225,341 รถโดยสารที่จดทะเบียนสะสม (คัน) 338 346 327

5 เกษตรกรรมของจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
จำนวนครัวเรือนเกษตร ปี2546 และ 2556 จำนวนครัวเรือนเกษตรที่ปลูกยางพารา ปี2546 และ 2556 ครัวเรือน ครัวเรือน เนื้อที่ปลูกยางพารา ปี2546 และ 2556 เกษตรกรรม สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ครัวเรือนเกษตร 178,601 99,607 53,601 สัดส่วนครัวเรือนเกษตรต่อครัวเรือนทั้งสิ้น (%) 77.3 68.0 80.0 % การเพิ่มของครัวเรือนเกษตร ในช่วง 10 ปี (ปี 46-56) 21.9 2.0 10.5 ครัวเรือนที่ปลูกยางพารา (ครัวเรือน) 26,786 22,735 20,450 % การเพิ่มของครัวเรือนที่ปลูกยางพารา 1258.3 1087.2 1097.3 เนื้อที่ปลูกยางพารา (ไร่) 322,910 243,995 182,041 ครัวเรือนเกษตรที่เลื้ยงปศุสัตว์ (ครัวเรือน) 51,264 25,476 16,975 จำนวนวัวที่เลื้ยง (ตัว) 109,925 51,595 35,842 จำนวนควายที่เลื้ยง (ตัว) 41,761 36,166 12,424 จำนวนหมูที่เลี้ยง (ตัว) 54,985 57,553 25,357 พันไร่

6 ประชากร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
ลักษณะประชากร จังหวัดยโสธร และมุกดาหาร ความหนาแน่นของประชากร ปี 2553 ข้อมูลประชากร ปี 2553 นครพนม มุกดาหาร สกลนคร จำนวนประชากร ปี 2553(คน)1/ 583,726 357,339 932,315 - สัดส่วนเด็ก(%) 25.2 23.4 23.3 - สัดส่วนคนทำงาน(%) 61.7 64.1 64.4 - สัดส่วนผู้สูงอายุ(%) 13.1 12.5 12.3 อัตราการเพิ่มของประชากรเฉลี่ยต่อปีช่วงปี (%) 1/ -1.67 1.38 -1.09 อัตราส่วนการเป็นภาระ ปี 2553(%)1/ 62.0 56.0 55.0 พีระมิดประชากร ปี 25531/ จังหวัดสูงสุด 5 อันดับแรก นครพนม มุกดาหาร สกลนคร ลำดับ จังหวัด ความหนาแน่น 1 กรุงเทพ 5,259 คน/ตร.กม. 2 นนทบุรี 2,143 คน/ตร.กม. 3 สมุทรปราการ 1,821 คน/ตร.กม. 4 สมุทรสาคร 1,015 คน/ตร.กม. 5 ภูเก็ต 9,667 คน/ตร.กม. : 43 นครพนม 115 คน/ตร.กม. 46 สกลนคร 97 คน/ตร.กม. 55 มุกดาหาร 82 คน/ตร.กม. อายุ อายุ อายุ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 0 - 4 80 + 0 - 4 80 + 0 - 4 80 + ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ที่มา : 1/ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553

7 จังหวัดที่มี หนี้สินต่อรายได้ สูงสุดของประเทศ หนี้สินต่อรายได้(เท่า)
เศรษฐกิจครัวเรือนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 หนี้สินต่อรายได้ จังหวัดที่มี หนี้สินต่อรายได้ สูงสุดของประเทศ ลำดับ จังหวัด หนี้สินต่อรายได้(เท่า) 1 จ.สุรินทร์ 10.74 2 จ.ยโสธร 9.85 3 จ.มุกดาหาร 9.58 4 จ.ลำพูน 9.47 5 จ.บุรีรัมย์ 9.35 : 9 จ.สกลนคร 9.05 42 จ.นครพนม 5.43 ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจครัวเรือน ปี 54 สกลนคร นครพนม มุกดาหาร รายได้เฉลี่ย (บาท/ครัวเรือน/เดือน) 15,326 14,053 19,048 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/ครัวเรือน/เดือน) 12,337 12,049 15,637 หนี้สินเฉลี่ย (บาท/ครัวเรือน) 206,679 149,732 313,856 หนี้สินต่อรายได้ (เท่า) 13.5 10.7 16.5 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

8 จังหวัดที่มี สัดส่วนคนจน ด้านรายจ่าย สูงสุด
ความยากจนและการกระจายรายได้ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 สัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย (%) จังหวัดที่มี สัดส่วนคนจน ด้านรายจ่าย สูงสุด ลำดับ จังหวัด สัดส่วนคนจน ด้านรายจ่าย(%) 1 แม่ฮ่องสอน 60.29 2 ตาก 43.53 3 ศรีสะเกษ 35.94 4 บุรีรัมย์ 33.69 5 ปัตตานี 33.49 : 8 นครพนม 32.30 15 สกลนคร 24.24 46 มุกดาหาร 9.97 ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจครัวเรือน ปี 54 จ.สกลนคร จ.นครพนม จ.มุกดาหาร สัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย (%) 24.24 32.30 9.97 เส้นความยากจน (บาท/คน/เดือน) 2,248 2,133 2,188 รายได้เฉลี่ย (บาท/คน/เดือน) 4,771 4,297 5,311 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/เดือน) 3,841 3,684 4,360 สัมประสิทธิ์ของความเหลื่อมล้ำของรายได้ 0.41 0.34 0.36 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

9 ...ขอบคุณ...


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลภูมิสารสนเทศสถิติ(GIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google