งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลภูมิสารสนเทศ สถิติ (GIS) กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ( นครพนม สกลนคร มุกดาหาร ) ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลภูมิสารสนเทศ สถิติ (GIS) กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ( นครพนม สกลนคร มุกดาหาร ) ของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลภูมิสารสนเทศ สถิติ (GIS) กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ( นครพนม สกลนคร มุกดาหาร ) ของ

2 เศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ ปี 2554 สกลนครนครพนม มุกดาหา ร GPP ( ล้านบาท ) 40,71029,61118,732 อัตราการขยายตัว GPP ในปี (%) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน ( บาท ) 35,09439,22454,170 GPP ภาคการเกษตร (%) GPP นอกภาคการเกษตร (%) ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลำดับจังหวัด GPP ( ล้านบาท ) 1 กรุงเทพมหานคร 3,331,225 2 ระยอง 751,066 3 ชลบุรี 635,605 4 สมุทรปราการ 603,423 5 สมุทรสาคร 315,381 ::: 50 สกลนคร 40, นครพนม 29, มุกดาหาร 18,732 5 จังหวัดที่มี GPP สูงสุด ของประเทศ GPP ล้านบาท <50, ,001 – 100, ,001 – 300, ,001 – 700,000 >700,000 GPP รวมของทุกจังหวัดในกลุ่ม ปี อัตราการขยายตัวของ GPP (%) GPP( ล้าน บาท ) 77,645 83, , % 27.8 % 71.6 % 28.4 % 73.2 % 26.8 % ปี สัดส่วน GPP ภาค การเกษตร สัดส่วน GPP นอกภาค การเกษตร อัตราการขยายตัวของ GPP GPP ปี 2554 ปี

3 เศรษฐกิจ การค้าชายแดนไทย - ลาว ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ ปี 2554 สกลนครนครพนม มุกดาห าร มูลค่าการค้าไทย - ลาว ( ล้านบาท ) N/A5,34127,593 - นำเข้า ( ล้านบาท ) N/A2,42317,927 - ส่งออก ( ล้านบาท ) N/A2,9189,665 ดุลการค้าไทย - ลาว N/A495-8,262 อัตราการขยายตัวของการค้าไทย – ลาว (%) N/A ที่มา : ด่านศุลกากร นครพนม / มุกดาหาร มูลค่าการค้าชายแดนไทย – ลาวจังหวัดมุกดาหาร ปี มูลค่าการค้าชายแดนไทย – ลาวรวม จ. นครพนม และ มุกดาหาร มูลค่านำเข้า - ส่งออก ( ล้านบาท ) มูลค่าการค้ารวม ( ล้านบาท ) ปี มูลค่านำเข้า - ส่งออก ( ล้าน บาท ) มูลค่าการค้ารวม ( ล้าน บาท ) มูลค่าการค้าชายแดนไทย – ลาวจังหวัดนครพนม ปี มูลค่า การค้า มูลค่า นำเข้า มูลค่า ส่งออก มูลค่านำเข้า - ส่งออก ( ล้าน บาท ) มูลค่าการค้ารวม ( ล้าน บาท ) มูลค่า นำเข้า มูลค่า การค้า มูลค่า ส่งออก

4 การลงทุนและโลจิสติกส์ ของจ. มุกดาหาร ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ มุกดาหาร ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 รถบรรทุกจดทะเบียนสะสม ( คัน ) 2,6692,8512,987 รถยนต์ที่เข้าออกของนักท่องเที่ยว ( คัน ) 161,598208,552225,341 รถโดยสารที่จดทะเบียนสะสม ( คัน ) มูลค่าอุตสาหกรรมการลงทุนเพื่อการส่งออก และจำนวน รถบรรทุก / รถขนสินค้า ปี คัน ล้านบาท มูลค่าอุตสาหกรรมการลงทุนเพื่อ การส่งออก

5 เกษตรกรรมของจังหวัดในกลุ่มภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เกษตรกรรมสกลนครนครพนมมุกดาหาร ครัวเรือนเกษตร 178,60199,60753,601 สัดส่วนครัวเรือนเกษตรต่อครัวเรือนทั้งสิ้น (%) % การเพิ่มของครัวเรือนเกษตร ในช่วง 10 ปี ( ปี 46-56) ครัวเรือนที่ปลูกยางพารา ( ครัวเรือน ) 26,786 22,735 20,450 % การเพิ่มของครัวเรือนที่ปลูกยางพารา เนื้อที่ปลูกยางพารา ( ไร่ ) 322, , ,041 ครัวเรือนเกษตรที่เลื้ยงปศุสัตว์ ( ครัวเรือน ) 51,264 25,476 16,975 จำนวนวัวที่เลื้ยง ( ตัว ) 109,925 51,595 35,842 จำนวนควายที่เลื้ยง ( ตัว ) 41,761 36,166 12,424 จำนวนหมูที่เลี้ยง ( ตัว ) 54,985 57,553 25,357 จำนวนครัวเรือนเกษตร ปี 2546 และ 2556 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนเกษตรที่ปลูกยางพารา ปี 2546 และ 2556 เนื้อที่ปลูกยางพารา ปี 2546 และ 2556 ครัวเรือน พันไร่

6 ลำดับจังหวัด ความหนาแน่น 1 กรุงเทพ 5,259 คน / ตร. กม. 2 นนทบุรี 2,143 คน / ตร. กม. 3 สมุทรปราการ 1,821 คน / ตร. กม. 4 สมุทรสาคร 1,015 คน / ตร. กม. 5 ภูเก็ต 9,667 คน / ตร. กม. ::: 43 นครพนม 115 คน / ตร. กม. 46 สกลนคร 97 คน / ตร. กม. 55 มุกดาหาร 82 คน / ตร. กม. ที่มา : 1/ โครงการสำมะโนประชากรและ เคหะ พ. ศ.2553 ความหนาแน่นของประชากร ปี 2553 ลักษณะประชากร จังหวัดยโสธร และ มุกดาหาร มุกดาหารสกลนคร จังหวัดสูงสุด 5 อันดับแรก พีระมิดประชากร ปี / อายุ ร้อยละ ชายหญิง ชายหญิง ประชากร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 นครพนม อายุ ร้อยละ ชายหญิง ข้อมูลประชากร ปี 2553 นครพน ม มุกดาห าร สกลนคร จำนวนประชากร ปี 2553( คน ) 1/ 583, , , สัดส่วนเด็ก (%) สัดส่วนคนทำงาน (%) สัดส่วนผู้สูงอายุ (%) อัตราการเพิ่มของประชากรเฉลี่ยต่อปีช่วงปี (%) 1/ อัตราส่วนการเป็นภาระ ปี 2553(%) 1/

7 เศรษฐกิจครัวเรือนของกลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ลำดับจังหวัด หนี้สินต่อรายได้ ( เท่า ) 1 จ. สุรินทร์ จ. ยโสธร จ. มุกดาหาร จ. ลำพูน จ. บุรีรัมย์ 9.35 ::: 9 จ. สกลนคร จ. นครพนม 5.43 ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจครัวเรือน ปี 54 สกลนครนครพนมมุกดาหาร รายได้เฉลี่ย ( บาท / ครัวเรือน / เดือน ) 15,32614,05319,048 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ( บาท / ครัวเรือน / เดือน ) 12,33712,04915,637 หนี้สินเฉลี่ย ( บาท / ครัวเรือน ) 206,679149,732313,856 หนี้สินต่อรายได้ ( เท่า ) จังหวัดที่มี หนี้สินต่อรายได้ สูงสุดของประเทศ หนี้สินต่อรายได้ ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

8 ความยากจนและการกระจายรายได้ของกลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลำดับจังหวัด สัดส่วนคนจน ด้านรายจ่าย (%) 1 แม่ฮ่องสอน ตาก ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ปัตตานี ::: 8 นครพนม สกลนคร มุกดาหาร 9.97 ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจครัวเรือน ปี 54 จ. สกลนคร จ. นครพนม จ. มุกดาหาร สัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย (%) เส้นความยากจน ( บาท / คน / เดือน ) 2,2482,1332,188 รายได้เฉลี่ย ( บาท / คน / เดือน ) 4,7714,2975,311 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ( บาท / คน / เดือน ) 3,8413,6844,360 สัมประสิทธิ์ของความเหลื่อมล้ำของรายได้ จังหวัดที่มี สัดส่วนคนจน ด้าน รายจ่าย สูงสุด สัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย (%)

9 ... ขอบคุณ...


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลภูมิสารสนเทศ สถิติ (GIS) กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ( นครพนม สกลนคร มุกดาหาร ) ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google