งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการและแก้ไข ปัญหาจากภัยพิบัติ ภัยจากเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของหน่วยงาน (Human error) ภัยจาก Software 1. แนะนำเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน ให้มีความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการและแก้ไข ปัญหาจากภัยพิบัติ ภัยจากเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของหน่วยงาน (Human error) ภัยจาก Software 1. แนะนำเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน ให้มีความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการและแก้ไข ปัญหาจากภัยพิบัติ ภัยจากเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของหน่วยงาน (Human error) ภัยจาก Software 1. แนะนำเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้าน Hardware และ Software เบื้องต้น เพื่อลดความเสี่ยง ด้าน human error ให้น้อย ที่สุด และใช้ Hardware และ Software ได้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ ความเสี่ยงที่เกิดจาก human error ลดน้อยลง 2. ให้เจ้าหน้าที่บุคลากรซึ่งมี ความรู้ความชำนาญ ทำ หน้าที่ดูแล ให้คำปรึกษา ตรวจสอบและบำรุงรักษา ระบบเครือข่าย ไมโครคอมพิวเตอร์ทั้ง ทางด้าน hardware และ software 1. ติดตั้ง Firewall ที่เครื่อง ให้บริการ (server) ซึ่งทำ หน้าที่เป็นซอฟต์แวร์ Antivirus ดักจับไวรัสที่ เข้ามาในระบบเครือข่าย ว่ามีไวรัสชนิดใดเข้ามา ทำความเสียหายกับ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ของกรม ทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่ง 2. แนะนำวิธีการป้องกันและ การกำจัดภัยที่จะเกิดจาก Software ดังกล่าว ให้ เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาและ สามารถปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ในเบื้องต้นได้

2 ภัยจากไฟไหม้หรือระบบไฟฟ้าขัดข้อง การปฏิบัติผู้รับผิดชอบ 1. ตัดการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายโดยเร็ว แล้ว ปิดอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่าย ตามลำดับความสำคัญของการให้บริการ นายณัฐสิทธิ์ เชื้อคำจันทร์ 2. ถ้าไฟฟ้าดับ / ไฟฟ้าตกให้ปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายโดย พิจารณาตามลำดับความสำคัญของการ ให้บริการ, ระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับ และ ประสิทธิภาพของเครื่องสำรองไฟฟ้า นายณัฐสิทธิ์ เชื้อคำจันทร์ 3. ตัดระบบจ่ายไฟ ในกรณีไฟไหม้ ให้ใช้ น้ำยาดับเพลิงฉีดควบคุมเพลิงโดยเร็ว นายณัฐสิทธิ์ เชื้อคำจันทร์ 4. รีบขนย้ายเครื่องไปไว้ในที่ปลอดภัยนายณัฐสิทธิ์ เชื้อคำจันทร์ นางสาวทองเพียร สมยา 5. ในกรณีที่อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์เสีย ให้รีบหา อุปกรณ์สำรอง นำอุปกรณ์มาเปลี่ยนโดยเร็ว ที่สุด นายณัฐสิทธิ์ เชื้อคำจันทร์ 6. ผู้ดูแลระบบ ต้องรีบแจ้งให้ผู้อำนวยการศูนย์ สารสนเทศฯทราบโดยเร็ว นายณัฐสิทธิ์ เชื้อคำจันทร์

3 การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น กรณี คอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องใช้งานไม่ได้ 1. แผ่น boot disk 2. แผ่นติดตั้งระบบปฏิบัติการ / ระบบเครือข่าย / แผ่นติดตั้งระบบงานที่สำคัญ 3. แผ่นสำรองข้อมูลและระบบงานที่สำคัญซึ่งเก็บ ไว้ใน External harddisk 4. แผ่นโปรแกรม Antivirus/Spyware 5. แผ่น driver อุปกรณ์ต่างๆ 6. ระบบสำรองไฟฉุกเฉิน 7.harddisk สำรอง


ดาวน์โหลด ppt การจัดการและแก้ไข ปัญหาจากภัยพิบัติ ภัยจากเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของหน่วยงาน (Human error) ภัยจาก Software 1. แนะนำเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน ให้มีความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google