งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย : กาญจนา เลิศรุ่งรัศมี สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน ครู Website: การวิจัยสถาบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย : กาญจนา เลิศรุ่งรัศมี สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน ครู Website: การวิจัยสถาบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย : กาญจนา เลิศรุ่งรัศมี สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน ครู Website: http://www.mbk.ac.th การวิจัยสถาบัน

2 ปัญหาการวิจัย 1. ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ มีการ โยกย้ายที่อยู่ปัจจุบัน ที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์บ่อยครั้ง 2. ขาดความร่วมมือจากสถาน ประกอบการในการให้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา 3. เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ของหน่วยงาน ต้นสังกัด ( สช.) 4. คุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษาที่ สถานประกอบการ ต้องการอย่างไร

3 วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจที่มี ต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมุมมอง ของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จ การศึกษาที่มีงานทำ วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ปีการศึกษา 2555

4 ตารางผังสรุปสำคัญ

5 ตารางที่ 1 ด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ

6 ตารางผังสรุปสำคัญ ตารางที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อ การทำงานของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถาน ประกอบการ

7 สรุปผลการวิจัย ตารางที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถาน ประกอบการ

8 สรุปผลการวิจัย ระดับความพึงพอใจที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษาตามมุมมอง ของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จ การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู ประจำปีการศึกษา 2555 ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก )

9 สรุปผลการวิจัย

10 “ เรียนเด่น กีฬาดี มีมารยาท พัฒนา ชาติและตนเอง ”


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย : กาญจนา เลิศรุ่งรัศมี สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน ครู Website: การวิจัยสถาบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google