งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิเคราะห์Psychoanalysis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิเคราะห์Psychoanalysis"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิเคราะห์Psychoanalysis

2 หลักการของทฤษฎีจิตวิเคราะห์
1. การเข้าใจถึงส่วนลึกของจิตใจและพลังที่อยู่ภายในตัวของมนุษย์แต่ละคน 2. การเข้าใจพฤติกรรมต่างๆของบุคคลที่เป็นผลมาจากการถูกบงการด้วยจิตใต้สำนึก (Unconcious)

3 3. พัฒนาการในช่วงวัยเด็กตอนต้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในวัยผู้ใหญ่
4. คนพยายามหาทางลดความวิตกกังวลโดยการสร้างกลไกแห่งการป้องกันทางจิต

4 ความวิตกกังวล มี 3 ชนิด คือ
ความวิตกกังวล มี 3 ชนิด คือ 1. Reality Anxiety กังวลและกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้น จากสิ่งภายนอก (ความวิตกกังวลต่อสิ่งที่เป็นจริง) 2. Neurotic Anxiety กลัวตามสัญชาตญาณซึ่งอยู่ นอกเหนือการควบคุม (ความวิตกกังวลแบบโรคประสาท) 3. Moral Anxiety ความกังวลจากความรู้สำนึกของ ตัวเอง รู้สึกผิดเมื่อได้ทำสิ่งที่ขัดกับ หลักคุณธรรมของตัวเอง (ความวิตกกังวลเชิงศีลธรรม)

5 5. วิธีการที่จิตวิเคราะห์ใช้ ได้แก่
Free Associations Method Transference The analysis of dream

6 การทำงานของจิตแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
การทำงานของจิตแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1. จิตไร้สำนึก ( Unconscious Mind ) 2. จิตสำนึก ( Conscious Mind ) 3. จิตก่อนสำนึก ( Preconscious Mind ) 

7

8 ทฤษฎีพัฒนาการทางเพศของ Freud

9 ทฤษฎีนี้จะมีการกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างพัฒนาการทางเพศ (sexual development) กับบุคลิกภาพ (personality)

10 Freud's concept of the personality

11 ขั้นพัฒนาการทางเพศ 5 ขั้น
ฟรอยด์กล่าวถึง ขั้นพัฒนาการทางเพศ 5 ขั้น ขั้นการใช้ปาก (Oral Stage) ขั้นการใช้ทวารหนัก (Anal Stage or Anal Period) ขั้นอวัยวะเพศ (Phallic Stage or Phallic Period) ขั้นแฝงเร้น (Latency Stage or Latency Period) ขั้นเริ่มวัยรุ่น (Genital Stage)

12 ขั้นการใช้ปาก (Oral Stage) อายุแรกคลอดจนถึงประมาณ 1 ½ ขวบ
เป็นระยะที่ทารกมีความสุข ความพอใจโดยการใช้ปากกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ดูดกลืน กัด แทะ

13 ขั้นการใช้ทวารหนัก (Anal Stage or Anal Period) อายุ 1½ - 3 ขวบ
เด็กจะมีความสุขความพอใจในการขับถ่ายและสามารถบังคับควบคุมอวัยวะการขับถ่ายของตนได้

14 ขั้นอวัยวะเพศ (Phallic Stage or Phallic Period) อายุ 3 – 6 ขวบ
เด็กจะรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างเพศ ทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงจะสนใจอวัยวะเพศของตนเอง ระยะนี้เด็กจะมีความสุข พึงพอใจจากการได้เล่นและได้จับต้องอวัยวะเพศของตนเอง เด็กผู้หญิงจะรักพ่อ มากกว่าแม่ เด็กผู้ชายจะรักแม่มากกว่าพ่อ

15 ขั้นแฝงเร้น (Latency Stage or Latency Period) อายุ 6 – 12 ปี
ทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงจะเกิดความรู้สึกต่อบิดามารดาที่เป็นเพศตรงข้ามมากยิ่งขึ้น

16 ขั้นเริ่มวัยรุ่น (Genital Stage) อายุ 13 ปีเป็นต้นไป
เด็กเข้าสู่วัยแรกรุ่น มีวุฒิภาวะทางเพศ (puberty of sexuality) เด็กผู้หญิงจะมีประจำเดือน เด็กผู้ชายจะมี การหลั่งน้ำอสุจิ ทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง จะรู้สึกสนใจเพศตรงกันข้าม

17 กลวิธานแห่งการปรับตัว
1. การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ( rationalization ) 2. การปฏิเสธ   (Denial)    3. โยนความผิดไปให้ผู้อื่น (Projection) 4. การเก็บกด ( Repression ) 5. การเลียนแบบ (Identification) 6.  การแสดงออกที่ตรงข้ามความรู้สึก  ( Reaction – formation )

18 7. การชดเชย ( Compensation )
8. การทดแทน (Substitution) 9. การแสดงออกผิดที่ (Displacement) 10. การทดเทิด (Sublimation) 11. การกลับกลาย ( regression )  12. การติดอยู่กับที่ (Fixation)    

19 ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์
คนเรามีความเป็นมนุษย์และสัตว์ผสมอยู่

20

21 สภาพความไม่สบายใจของ Cl
เกิดความขัดแย้งระหว่าง Id Ego และ Superego เกิดความคับข้องใจและวิตกกังวล

22 จุดมุ่งหมายในการให้คำปรึกษา
1. ศึกษาสิ่งที่อยู่ในจิตไร้สำนึกที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพ 2. หาทางที่จะสร้างบุคลิกภาพขึ้นใหม่

23 เทคนิคในการให้คำปรึกษา
ให้ Cl พูดระบายความรู้สึก โดยพูดถึงเรื่องราวชีวิตในอดีต เพื่อที่จะได้ศึกษาพัฒนาการในวัยต่างๆ การใช้แบบทดสอบ การซักประวัติเพื่อศึกษาพัฒนาการ การแปลความหมาย

24 การใช้แบบทดสอบในทฤษฎีจิตวิเคราะห์
แบบทดสอบวัด IQ แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบทดสอบ

25 ซักถาม - อภิปราย


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิเคราะห์Psychoanalysis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google