งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีการให้คำปรึกษาเชิงจิต วิเคราะห์ Psychoanalysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีการให้คำปรึกษาเชิงจิต วิเคราะห์ Psychoanalysis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีการให้คำปรึกษาเชิงจิต วิเคราะห์ Psychoanalysis

2 หลักการของทฤษฎีจิต วิเคราะห์ 1. การเข้าใจถึงส่วนลึกของจิตใจ และพลังที่อยู่ภายในตัวของมนุษย์ แต่ละคน 2. การเข้าใจพฤติกรรมต่างๆของ บุคคลที่เป็นผลมาจากการถูกบง การด้วยจิตใต้สำนึก (Unconcious)

3 3. พัฒนาการในช่วงวัยเด็กตอนต้น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในวัยผู้ใหญ่ 4. คนพยายามหาทางลดความวิตก กังวลโดยการสร้างกลไกแห่งการ ป้องกันทางจิต

4 ความวิตกกังวล มี 3 ชนิด คือ 1. Reality Anxiety กังวลและกลัวอันตราย ที่จะเกิดขึ้น จากสิ่งภายนอก ( ความวิตกกังวลต่อสิ่ง ที่เป็นจริง ) 2. Neurotic Anxiety กลัวตาม สัญชาตญาณซึ่งอยู่ นอกเหนือการ ควบคุม ( ความวิตกกังวลแบบ โรคประสาท ) 3. Moral Anxiety ความกังวลจาก ความรู้สำนึกของ ตัวเอง รู้สึกผิดเมื่อ ได้ทำสิ่งที่ขัดกับ หลักคุณธรรมของ ตัวเอง ( ความวิตกกังวลเชิง ศีลธรรม )

5 5. วิธีการที่จิตวิเคราะห์ใช้ ได้แก่ Free Associations Method Transference The analysis of dream

6 การทำงานของจิตแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1. จิตไร้สำนึก ( Unconscious Mind ) 2. จิตสำนึก ( Conscious Mind ) 3. จิตก่อนสำนึก ( Preconscious Mind )

7

8 ทฤษฎีพัฒนาการทางเพศของ Freud

9 ทฤษฎีนี้จะมีการกล่าวถึง ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างพัฒนาการทางเพศ (sexual development) กับ บุคลิกภาพ (personality)

10 Freud's concept of the personality

11 ขั้นการใช้ปาก (Oral Stage) ขั้นการใช้ทวารหนัก (Anal Stage or Anal Period) ขั้นอวัยวะเพศ (Phallic Stage or Phallic Period) ขั้นแฝงเร้น (Latency Stage or Latency Period) ขั้นเริ่มวัยรุ่น (Genital Stage) ฟรอยด์กล่าวถึง ขั้นพัฒนาการทาง เพศ 5 ขั้น

12 เป็นระยะที่ทารกมีความสุข ความพอใจโดยการใช้ปากกับ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ดูดกลืน กัด แทะ ขั้นการใช้ปาก (Oral Stage) อายุแรกคลอดจนถึง ประมาณ 1 ½ ขวบ

13 เด็กจะมีความสุขความพอใจในการ ขับถ่ายและสามารถบังคับควบคุม อวัยวะการขับถ่ายของตนได้ ขั้นการใช้ทวารหนัก (Anal Stage or Anal Period) อายุ 1½ - 3 ขวบ

14 เด็กจะรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างเพศ ทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงจะสนใจ อวัยวะเพศของตนเอง ระยะนี้เด็กจะมีความสุข พึงพอใจจาก การได้เล่นและได้จับต้องอวัยวะเพศ ของตนเอง เด็กผู้หญิงจะรักพ่อ มากกว่าแม่ เด็กผู้ชายจะรักแม่มากกว่าพ่อ ขั้นอวัยวะเพศ (Phallic Stage or Phallic Period) อายุ 3 – 6 ขวบ

15 ทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงจะเกิด ความรู้สึกต่อบิดามารดาที่เป็นเพศ ตรงข้ามมากยิ่งขึ้น ขั้นแฝงเร้น (Latency Stage or Latency Period) อายุ 6 – 12 ปี

16 เด็กเข้าสู่วัยแรกรุ่น มีวุฒิภาวะทางเพศ (puberty of sexuality) เด็กผู้หญิงจะมีประจำเดือน เด็กผู้ชายจะมี การหลั่งน้ำอสุจิ ทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง จะรู้สึกสนใจเพศตรงกันข้าม ขั้นเริ่มวัยรุ่น (Genital Stage) อายุ 13 ปีเป็นต้น ไป

17 กลวิธานแห่งการปรับตัว 1. การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ( rationalization ) 2. การปฏิเสธ (Denial) 3. โยนความผิดไปให้ ผู้อื่น (Projection) 4. การเก็บกด ( Repression ) 5. การเลียนแบบ (Identification) 6. การแสดงออกที่ตรงข้ามความรู้สึก ( Reaction – formation )

18 7. การชดเชย ( Compensation ) 8. การทดแทน (Substitution) 9. การแสดงออกผิดที่ (Displacement) 10. การทดเทิด (Sublimation) 11. การกลับกลาย ( regression ) 12. การติดอยู่กับที่ (Fixation)

19 ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของ มนุษย์ คนเรามีความเป็นมนุษย์และ สัตว์ผสมอยู่

20

21 สภาพความไม่สบายใจ ของ Cl เกิดความขัดแย้งระหว่าง Id Ego และ Superego เกิดความคับข้องใจและวิตก กังวล

22 จุดมุ่งหมายในการให้ คำปรึกษา 1. ศึกษาสิ่งที่อยู่ในจิตไร้สำนึกที่ ส่งผลต่อบุคลิกภาพ 2. หาทางที่จะสร้างบุคลิกภาพขึ้น ใหม่

23 เทคนิคในการให้คำปรึกษา ให้ Cl พูดระบายความรู้สึก โดย พูดถึงเรื่องราวชีวิตในอดีต เพื่อที่จะได้ศึกษาพัฒนาการในวัย ต่างๆ การใช้แบบทดสอบ การซักประวัติเพื่อศึกษาพัฒนาการ การแปลความหมาย

24 การใช้แบบทดสอบในทฤษฎีจิต วิเคราะห์ แบบทดสอบวัด IQ แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบทดสอบ

25 ซักถาม - อภิปราย


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีการให้คำปรึกษาเชิงจิต วิเคราะห์ Psychoanalysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google