งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ทางการค้า ศูนย์กลางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวครบวงจร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ทางการค้า ศูนย์กลางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวครบวงจร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์ทางการค้า ศูนย์กลางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวครบวงจร

2 วิสัยทัศน์ทางการค้า ศูนย์กลางการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวครบวงจร 7. ลดต้นทุนด้าน Logistics ทางการค้า 4.สร้างเอกลักษณ์ด้าน การท่องเที่ยว 8. ส่งเสริมการใช้พลังงานทด แทนเพื่อลดต้นทุนผู้ประกอบการ 5. ประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยว 9. ส่งเสริมธุรกิจการขนส่งทาง อากาศ ทางน้ำ และทางบก เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยวครบวงจร ส่งเสริมและพัฒนาระบบ Logistics ทางการค้า กรอบยุทธศาสตร์การค้า จังหวัดสงขลา 3.เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล 1.Rubber city 2.แปรรูปผลิตภัณฑ์ภาค การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ 10.ส่งเสริมระบบ IT เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจ 11. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ 12. สนับสนุนการรวมกลุ่มภาคธุรกิจ เพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ 13. เชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร/เกษตร แปรรูปไป ต่างประเทศ 6. Entertainment Complex

3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 2. ส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยวครบวงจร 3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ Logistics ทางการค้า 4. พัฒนาขีดความสามารถ ผู้ประกอบการ 5. เพิ่มมูลค่าการค้าระหว่าง ประเทศ

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 - เพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตรและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป้าประสงค์ (1) Rubber City (2) แปรรูปผลิตภัณฑ์ภาค การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า (3) เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล

5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 - ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวครบวงจร เป้าประสงค์ (1) สร้างเอกลักษณ์ด้านการ ท่องเที่ยว (2) ประชาสัมพันธ์ด้านการ ท่องเที่ยว (3) Entertainment Complex

6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 - ส่งเสริม และพัฒนาระบบ Logistics ทาง การค้า เป้าประสงค์ (1) ลดต้นทุนด้าน Logistics ทาง การค้า (2) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดต้นทุน ผู้ประกอบการ (3) ส่งเสริมธุรกิจการขนส่งทาง อากาศ ทางน้ำ และทางบก

7 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 - พัฒนาขีด ความสามารถผู้ประกอบการ เป้าประสงค์ (1) ส่งเสริมระบบ IT เพื่อสนับสนุน ภาคธุรกิจ (2) สร้างความเข้มแข็งให้ ผู้ประกอบการ (3) สนับสนุนการรวมกลุ่มภาค ธุรกิจ

8 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 - เพิ่มมูลค่า การค้าระหว่างประเทศ เป้าประสงค์ (1) เชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร / เกษตรแปรรูปไป ต่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ทางการค้า ศูนย์กลางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวครบวงจร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google