งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลการเรียนรู้ ความคิด สร้างสรรค์ และความเข้าใจคงทน ของนักศึกษา ปวช.3/4 แผนกวิชาการ ท่องเที่ยว ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ (Synetics Instruction.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลการเรียนรู้ ความคิด สร้างสรรค์ และความเข้าใจคงทน ของนักศึกษา ปวช.3/4 แผนกวิชาการ ท่องเที่ยว ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ (Synetics Instruction."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ความคิด สร้างสรรค์ และความเข้าใจคงทน ของนักศึกษา ปวช.3/4 แผนกวิชาการ ท่องเที่ยว ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ (Synetics Instruction Model) ในรายวิชาการโรงแรม รัตติกาล ก้อนแปง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

2 ปัญหาการ วิจัย กลวิธีการสอนแบบซินเนคติคส์ (Synectics) เป็นกลวิธีการสอนที่พัฒนามาจากพื้นฐานของ จิตวิทยาความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ผู้เรียน มี ความสามารถในการปฏิบัติภาระงาน / ชิ้นงาน ที่ แสดงความเข้าใจที่คงทนหรือเข้าใจที่ลึกซึ้งและ ยั่งยืนจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา (Enduring Understanding) ทำให้ผู้เรียนเกิด มุมมองใหม่ ๆ ในหัวข้อต่าง ๆ จนสามารถนำมา ประยุกต์ในการทำงานของตนได้ ผู้วิจัยในฐานะ อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการโรงแรม จึงมีความ สนใจที่พัฒนาผลการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจคงทนของนักศึกษาระดับ ปวช.3/4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ในอนาคตต่อไป

3 วัตถุประสงค์ การวิจัย 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชาการ โรงแรม ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/4 แผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยพณิชยการ เชียงใหม่ 2. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3/4 ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการ เรียนรู้แบบซินเนติคส์ 3. เพื่อศึกษาความเข้าใจที่คงทน ในรายวิชาการ โรงแรม ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/4 แผนกวิชาการท่องเที่ยว 4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาแผนกวิชาการ ท่องเที่ยว ระดับชั้น ปวช.3/4 ที่มีต่อ การจัดการเรียนรู้แบบซินเนติคส์ 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชาการ โรงแรม ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/4 แผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยพณิชยการ เชียงใหม่ 2. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3/4 ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการ เรียนรู้แบบซินเนติคส์ 3. เพื่อศึกษาความเข้าใจที่คงทน ในรายวิชาการ โรงแรม ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/4 แผนกวิชาการท่องเที่ยว 4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาแผนกวิชาการ ท่องเที่ยว ระดับชั้น ปวช.3/4 ที่มีต่อ การจัดการเรียนรู้แบบซินเนติคส์

4 วิธีดำเนินการ วิจัย ขั้นทดลอง ผู้วิจัยได้ดำเนินการสอนด้วยตนเองตาม แผนการจัดการเรียนรู้ แบบซินเนติคส์ ที่สร้างไว้ ขั้นทดลอง ผู้วิจัยได้ดำเนินการสอนด้วยตนเองตาม แผนการจัดการเรียนรู้ แบบซินเนติคส์ ที่สร้างไว้ ขั้นก่อนการทดลอง สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยทบทวนเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ให้กับ นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และแบบทดสอบ วัดความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียน ขั้นก่อนการทดลอง สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยทบทวนเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ให้กับ นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และแบบทดสอบ วัดความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียน

5 ขั้นหลังการทดลอง ภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการทดลอง ผู้วิจัยนำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของ นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ส่วนแบบประเมินความเข้าใจคงทน จะให้นักศึกษา ทำภาระงาน ชิ้นงาน ภายหลังเสร็จสิ้นการ ดำเนินการทดสอง เพื่อประเมินความเข้าใจที่ คงทน ทั้ง 6 ด้าน ขั้นหลังการทดลอง ภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการทดลอง ผู้วิจัยนำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของ นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ส่วนแบบประเมินความเข้าใจคงทน จะให้นักศึกษา ทำภาระงาน ชิ้นงาน ภายหลังเสร็จสิ้นการ ดำเนินการทดสอง เพื่อประเมินความเข้าใจที่ คงทน ทั้ง 6 ด้าน วิธีดำเนินการ วิจัย

6 การวิเคราะห์ ข้อมูล วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดย การจัดการเรียนรู้แบบซินเนติคส์ ใช้วิธีการวิเคราะห์เทียบกับเกณฑ์คือ ร้อยละ 70 โดย การทดลองแบบ The One-Shot Case Study วิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจคงทน ใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษา ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดย การจัดการเรียนรู้แบบซินเนติคส์ ใช้วิธีการวิเคราะห์เทียบกับเกณฑ์คือ ร้อยละ 70 โดย การทดลองแบบ The One-Shot Case Study วิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจคงทน ใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษา ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis)

7 สรุปผลการวิจัย ภายหลังจากการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการซินเนค ติคส์ นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ต่างจากก่อน เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ.05 โดย หลังเรียน นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า ก่อนเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการ โรงแรมภายหลังจากจัดการเรียนการสอนด้วย วิธีการซินเนคติคส์หลังเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อย ละ 81.51 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 1 1 2 2

8 นักศึกษามีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ แบบซินเนติคส์ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก นักศึกษามีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ แบบซินเนติคส์ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก นักศึกษามีความเข้าใจที่คงทนภายหลังจากการ จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ ซินเนคติคส์ก่อนและหลังเรียนแตกต่างกัน โดย ภายหลังเรียน นักศึกษามีความเข้าใจที่คงทนมาก ขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นักศึกษามีความเข้าใจที่คงทนภายหลังจากการ จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ ซินเนคติคส์ก่อนและหลังเรียนแตกต่างกัน โดย ภายหลังเรียน นักศึกษามีความเข้าใจที่คงทนมาก ขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 4 4 3 3 สรุปผลการวิจัย


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลการเรียนรู้ ความคิด สร้างสรรค์ และความเข้าใจคงทน ของนักศึกษา ปวช.3/4 แผนกวิชาการ ท่องเที่ยว ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ (Synetics Instruction.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google