งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Rich man and Lazarus Luke 16:19- 31 คนหนึ่งนุ่งและ ลาซารัส ลูกา 16:19- 31.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Rich man and Lazarus Luke 16:19- 31 คนหนึ่งนุ่งและ ลาซารัส ลูกา 16:19- 31."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 The Rich man and Lazarus Luke 16:19- 31 คนหนึ่งนุ่งและ ลาซารัส ลูกา 16:19- 31

3 19 “There was a rich man who was clothed in purple and fine linen and who feasted sumptuously every day. 19 “ ยังมีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่ง ห่มผ้าสีม่วงและผ้าป่านเนื้อ ดี รับประทานอาหารอย่าง ประณีตทุกวันๆ

4 20 And at his gate was laid a poor man named Lazarus, covered with sores, 20 และมีคนขอทานคนหนึ่ง ชื่อลาซารัส เป็นแผล ทั้งตัว นอนอยู่ที่ประตูรั้ว บ้านของเศรษฐี

5 21 who desired to be fed with what fell from the rich man's table. Moreover, even the dogs came and licked his sores. 21 และเขาใคร่จะกินเศษ อาหารที่ตกจากโต๊ะของ เศรษฐีนั้น แม้สุนัขก็มา เลียแผลของเขา

6 22 The poor man died and was carried by the angels to Abraham's side. The rich man also died and was buried, 22 อยู่มาคนขอทานนั้นตาย และเหล่าทูตสวรรค์ได้นำ เขาไปไว้ที่อกของอับราฮัม ฝ่ายเศรษฐีนั้นก็ตายด้วย และเขาก็ฝังไว้

7 23 and in Hades, being in torment, he lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. 23 แล้วเมื่ออยู่ในแดนมรณา เป็นทุกข์ทรมานยิ่งนัก เศรษฐีนั้นจึงแหงนดูเห็นอับ ราฮัมอยู่แต่ไกล และ ลาซารัสอยู่ที่อกของท่าน

8 24 And he called out, ‘Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus to dip the end of his finger in water and cool my tongue, for I am in anguish in this flame.’

9 24 เศรษฐีจึงร้องว่า ' อับ ราฮัมบิดาเจ้าข้า ขอเอ็นดู ข้าพเจ้าเถิด ขอใช้ ลาซารัสมา เพื่อจะเอา ปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้น ของข้าพเจ้าให้เย็น ด้วย ว่าข้าพเจ้าตรำทุกข์ทรมาน อยู่ในเปลวไฟนี้ '

10 25 But Abraham said, ‘Child, remember that you in your lifetime received your good things, and Lazarus in like manner bad things; but now he is comforted here, and you are in anguish.

11 25 แต่อับราฮัมตอบว่า ' ลูก เอ๋ย เจ้าจงระลึกว่าเมื่อ เจ้ายังมีชีวิตอยู่ เจ้าได้ ของดีสำหรับตัว และ ลาซารัสได้ของเลว แต่ เดี๋ยวนี้เขาได้รับความ เล้าโลม แต่เจ้าได้รับ ความแสนระทม

12 26 And besides all this, between us and you a great chasm has been fixed, in order that those who would pass from here to you may not be able, and none may cross from there to us.’

13 26 นอกจากนั้น ระหว่าง พวกเรากับพวกเจ้ามีเหว ใหญ่ตั้งขวางอยู่ เพื่อว่า ถ้าผู้ใดปรารถนาจะข้ามไป จากที่นี่ถึงเจ้าก็ไม่ได้ หรือถ้าจะข้ามจากที่นั่น มาถึงเราก็ไม่ได้ '

14 27 And he said, ‘Then I beg you, father, to send him to my father's house— 27 เศรษฐีนั้นจึงว่า ' บิดา เจ้าข้าถ้าอย่างนั้นขอท่าน ใช้ลาซารัสไปยังบ้านบิดา ของข้าพเจ้า

15 28 for I have five brothers—so that he may warn them, lest they also come into this place of torment.’ 28 เพราะว่าข้าพเจ้ามีพี่น้อง ห้าคน ให้ลาซารัสเป็น พยานแก่เขา เพื่อมิให้เขา มาถึงที่ทรมานนี้ '

16 29 But Abraham said, ‘They have Moses and the Prophets; let them hear them.’ 29 แต่อับราฮัมตอบเขาว่า ' เขามีโมเสสและพวกผู้เผย พระวจนะนั้นแล้ว ให้เขา ฟังคนเหล่านั้นเถิด '

17 30 And he said, ‘No, father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent.’ 30 เศรษฐีนั้นจึงว่า ' มิได้ อับราฮัมบิดาเจ้าข้า แต่ถ้า คนหนึ่งจากหมู่คนตายไป หาเขา เขาคงจะกลับใจ เสียใหม่ '

18 31 He said to him, ‘If they do not hear Moses and the Prophets, neither will they be convinced if someone should rise from the dead.’”

19 31 อับราฮัมจึงตอบเขาว่า ' ถ้าเขาไม่ฟังโมเสสและ พวกผู้เผยพระวจนะ แม้ คนหนึ่งจะเป็นขึ้นมาจาก ความตาย เขาก็จะยังไม่ เชื่อ ' ”

20 John ​ 11:25-26 25 Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live,

21 ยอห์น ​ 11:25-26 25 พระ เยซูตรัสกับเธอว่า “ เรา เป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็น ขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่วางใจ ในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขา ตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก

22 26 and everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this?” 26 และทุกคนที่มีชีวิตและ วางใจในเราจะไม่ตายเลย เจ้าเชื่ออย่างนี้ไหม ”

23 Ephesians เอเฟซัส​ 2:1, 4-5 1 And you were dead in the trespasses and sins 1 ท่านตายแล้วโดยการ ละเมิด และการบาป

24 4 But God, being rich in mercy, because of the great love with which he loved us, 4 แต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยม ด้วยพระกรุณา เพราะเหตุ ความรักอันใหญ่หลวง ซึ่ง พระองค์ทรงรักเรานั้น

25 5 even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ—by grace you have been saved 5 ถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไป แล้วในการบาป พระองค์ ยังทรงกระทำให้เรามีชีวิต อยู่กับพระคริสต์ ( ซึ่งท่าน ทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดย พระคุณ )

26 Genesis ปฐมกาล 3:19 19 By the sweat of your face you shall eat bread, till you return to the ground, for out of it you were taken; for you are dust, and to dust you shall return.”

27 19 เจ้าจะต้องหากินด้วย เหงื่ออาบหน้าจนเจ้ากลับ เป็นดินไป เพราะเราสร้างเจ้ามาจาก ดิน เจ้าเป็นผงคลีดิน และจะต้องกลับเป็นผงคลี ดินดังเดิม ”

28 Revelation วิวรณ์​ 20:10-15 10 and the devil who had deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur where the beast and the false prophet were, and they will be tormented day and night forever and ever.

29 10 ส่วนพญามารที่ล่อลวง เขาเหล่านั้นก็ถูกโยนลงไป ในบึงไฟและกำมะถัน ที่ สัตว์ร้ายและคนที่ปลอมตัว เป็นผู้เผยพระวจนะตกอยู่ ในนั้น และมันต้องทน ทุกข์ทรมานทั้งกลางวัน และกลางคืนตลอดไปเป็น นิตย์

30 11 Then I saw a great white throne and him who was seated on it. From his presence earth and sky fled away, and no place was found for them.

31 11 ข้าพเจ้าได้เห็นพระที่นั่ง ใหญ่สีขาวและเห็นท่านผู้ ประทับบนพระที่นั่งนั้น เมื่อพระองค์ทรงปรากฏ แผ่นดินโลกและท้องฟ้าก็ หายไป และไม่มีที่อยู่ สำหรับแผ่นดินโลกและ ท้อง ฟ้าเลย

32 12 And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged by what was written in the books, according to what they had done.

33 12 ข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ ตายแล้ว ทั้งผู้ใหญ่และ ผู้น้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่งนั้น และหนังสือต่างๆก็เปิดออก หนังสืออีกเล่มหนึ่งก็เปิดออก ด้วย คือหนังสือชีวิต และผู้ ที่ตายไปแล้วทั้งหมด ก็ถูก พิพากษาตามข้อความที่จารึก ไว้ในหนังสือเหล่านั้น และ ตามที่เขาได้กระทำ

34 13 And the sea gave up the dead who were in it, Death and Hades gave up the dead who were in them, and they were judged, each one of them, according to what they had done.

35 13 ทะเลก็ส่งคืนคน ทั้งหลายที่ตายในทะเล ความตายและแดนมรณาก็ ส่งคืนคนทั้งหลายที่อยู่ใน แดนนั้น และคนทั้งหลาย ก็ถูกพิพากษาตามการ กระทำของตนหมดทุกคน

36 14 Then Death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. 14 แล้วความตาย และ แดนมรณาก็ถูกผลักทิ้งลง ไปในบึงไฟ บึงไฟนี่แหละ เป็นความตายครั้งที่สอง

37 15 And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. 15 และถ้าผู้ใดที่ไม่มีชื่อจด ไว้ในหนังสือชีวิต ผู้นั้นก็ ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ

38 II Corinthians 2 ​โครินธ์​ 5:8 Yes, we are of good courage, and we would rather be away from the body and at home with the Lord. 8 เรามีความมั่นใจ และเรา ปรารถนาจะอยู่กับองค์พระ ผู้เป็นเจ้ามากกว่าอยู่ใน ร่างกายนี้

39 Matthew มัทธิว​ 25:41 41 “Then he will say to those on his left, ‘Depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels.

40 41 พระองค์จะตรัสกับบรรดา ผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ ของพระองค์ว่า ' ท่าน ทั้งหลายผู้ต้องแช่งสาปจง ถอยไปจากเรา เข้าไปอยู่ ในไฟซึ่งไหม้อยู่เป็นนิตย์ ซึ่งเตรียมไว้สำหรับมารร้าย และสมุนของมันนั้น


ดาวน์โหลด ppt The Rich man and Lazarus Luke 16:19- 31 คนหนึ่งนุ่งและ ลาซารัส ลูกา 16:19- 31.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google