งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการเขียน โครงการ. ความหมายของ โครงการ โครงการ หมายถึง การวางแผนดำเนินงาน หรือกิจกรรมล่วงหน้า โดยมีการกำหนด วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงานอย่าง ชัดเจน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการเขียน โครงการ. ความหมายของ โครงการ โครงการ หมายถึง การวางแผนดำเนินงาน หรือกิจกรรมล่วงหน้า โดยมีการกำหนด วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงานอย่าง ชัดเจน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการเขียน โครงการ

2 ความหมายของ โครงการ โครงการ หมายถึง การวางแผนดำเนินงาน หรือกิจกรรมล่วงหน้า โดยมีการกำหนด วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงานอย่าง ชัดเจน กำหนดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ โครงการ คือ การวางแผนล่วงหน้าที่จัดทำ ขึ้นอย่างมีระบบประกอบด้วยกิจกรรมย่อย หลายกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการ ดำเนินงาน และคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทน อย่างคุ้มค่า

3 ความสำคัญของ โครงการ -เป็นการวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน -สามารถตอบสนองนโยบายของหน่วยงาน ได้ -เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน และใช้ใน การติดตามผลงาน -ทำให้ทราบวัตถุประสงค์ของงานที่ชัดเจน และตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้ง่ายขึ้น -ช่วยให้ประหยัดทรัพยากร เพราะมีการ วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

4 ลักษณะของโครงการ ที่ดี -สามารถแก้ปัญหา หรือพัฒนาหน่วยงาน ได้ -มีรายละเอียด วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ชัดเจน สามารถดำเนินงานได้จริง -มีระยะเวลาดำเนินงานที่แน่นอน ระบุวัน เริ่มต้นและวันสิ้นสุดโครงการ -มีรายละเอียดของโครงการเกี่ยวเนื่อง สัมพันธ์กัน -มีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการอย่าง ชัดเจน สามารถติดตามประเมินผลได้

5 องค์ประกอบของ โครงการ -สามารถแก้ปัญหา หรือพัฒนาหน่วยงาน ได้ -มีรายละเอียด วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ชัดเจน สามารถดำเนินงานได้จริง -มีระยะเวลาดำเนินงานที่แน่นอน ระบุวัน เริ่มต้นและวันสิ้นสุดโครงการ -มีรายละเอียดของโครงการเกี่ยวเนื่อง สัมพันธ์กัน -มีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการอย่าง ชัดเจน สามารถติดตามประเมินผลได้

6 การวางแผนเขียน โครงการ โครงการอะไร  ชื่อโครงการ ใครทำ  ผู้รับผิดชอบโครงการ ทำเมื่อไร สิ้นสุดเมื่อไร  ระยะเวลาดำเนินงาน ทำไมจึงทำโครงการนี้  หลักการและเหตุผล หรือความเป็นมา ทำเพื่ออะไร  วัตถุประสงค์ ทำแล้วได้อะไร มีคุณภาพและปริมาณเท่าใด  เป้าหมาย ทำที่ไหน  สถานที่

7 การวางแผนเขียน โครงการ ทำอย่างไร  วิธีดำเนินงาน ใช้ทรัพยากรอะไร เท่าใด ได้จากไหน  งบประมาณ เมื่อโครงการสำเร็จ ได้อะไรบ้าง  ผลที่ คาดว่าจะได้รับ ขณะทำมีปัญหาอะไรบ้าง  ปัญหาและ อุปสรรค ทำอย่างไรจะรู้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์  การประเมินผล

8 โครงการ (Project) = แผนงาน ที่ ประกอบไปด้วยกิจกรรม เพื่อไปสู่ เป้าหมายที่ต้องการ โครงการ (Project) = ต้องมี วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน มี จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด โครงการ (Project) = ต้อง สามารถวัดผลและประเมินผลได้ อย่างเป็นรูปธรรม การจัดทำโครงการ

9 1. ชื่อโครงการ 2. หลักการและเหตุผล – พรรณนา หาเหตุผล ว่าทำไมจึงต้องจัด โครงการนี้ 3. วัตถุประสงค์ – บอกว่า จัด โครงการนี้ไปเพื่ออะไร 4. เป้าหมาย 5. วิธีการดำเนินงาน – เขียนเป็น ขั้นตอน อาจเขียนลงเป็นตารางก็ ได้ โครงสร้างของการเขียนโครงการ

10 6. ผู้รับผิดชอบ 7. งบประมาณ 8. สถานที่ดำเนินการ 9. ระยะเวลาในการดำเนินการ – เริ่มวันไหน สิ้นสุดวันไหน โครงสร้างของการเขียนโครงการ

11 10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ – จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 11. วิธีการประเมินผลโครงการ – จะสอดคล้องกับ เป้าหมาย โครงสร้างของการเขียนโครงการ

12 ขั้นที่ 2 หลักการและเหตุผล เขียนเหตุผลว่าทำไมต้องจัดโครงการนี้ (15 นาที) ย่อหน้าแรก ย่อหน้าสอง พูดถึงสภาพโดยรวมกว้างๆ เช่น นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ นโยบายมหาวิทยาลัย นโยบายคณะ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เราจะทำ เจาะประเด็นมาที่เหตุผลของเราว่า เราจัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อตอบสนองนโยบาย / แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากย่อหน้า ข้างบน

13 ขั้นที่ 3 วัตถุประสงค์ เขียนวัตถุประสงค์ว่าจัดโครงการนี้ไปเพื่อ..... (10 นาที) - นิยมให้มีประมาณ 3-5 ข้อ - มักขึ้นต้นด้วยคำว่า “ เพื่อ...” เช่น - เพื่อแก้ปัญหา........ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่อง..... ควรเขียนให้เป็นรูปธรรม อย่าเขียน เป็นนามธรรม ( เช่น เพื่อให้มีความสุข ความเจริญ เป็นต้น )

14 ขั้นที่ 4 เป้าหมาย เป้าหมายที่วัดได้ของโครงการนี้..... (5 นาที) มี 2 ด้าน คือ 1. เชิงปริมาณ = เป็นการนับ เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลไม่ น้อยกว่า... เรื่อง 2. เชิงคุณภาพ = เป็นการวัด การ เปรียบเทียบหรือการสอบ เช่น ผู้ใช้สามารถค้นหา ข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น ผู้ใช้มีความพึงพอใจ ในการใช้ฐานข้อมูลอยู่ใน ระดับดี ควรตั้งเป้าหมายให้ครบทั้ง 2 ด้าน

15 ขั้นที่ 5 วิธีการดำเนินการ ขั้นตอนและกำหนดเวลาที่จะดำเนินการ (5 นาที) - กำหนดขั้นตอนจะดำเนินการ เช่น ลำดั บ กิจกรรม มิถุนาย น กรกฎาคม 1 วิเคราะห์ความ เป็นไปได้ 2 วิเคราะห์ปัญหา ของระบบ

16 ขั้นที่ 6 ผู้รับผิดชอบโครงการ ระบุผู้รับผิดชอบโครงการ (1 นาที) ขั้นที่ 7 งบประมาณ ระบุจำนวนเงินที่ต้องใช้ (3 นาที) ขั้นที่ 8 สถานที่ดำเนินการ ระบุสถานที่ที่จะจัดกิจกรรม (1 นาที) ขั้นที่ 9 ระยะเวลาดำเนินการ ระบุช่วงเวลาที่จะจัด (1 นาที)

17 ขั้นที่ 10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ คาดหวังว่า จัดแล้วจะได้ผลลัพธ์อย่างไร..... (10 นาที) - สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ - จะไม่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “ เพื่อ...” จะไปสอดคล้องกับขั้นตอนถัดไป ด้วย

18 ขั้นที่ 11 การประเมินผล วัดผลอย่างไร ว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จ..... (15 นาที) - สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่า จะได้รับ - ถ้าวัตถุประสงค์ระบุว่า “ มี........ เพิ่มขึ้น ” > - ถ้าวัดความรู้สึก เช่น ความพึงพอใจ, ทัศนคติที่ดี > - แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัด โครงการ - แบบสอบถามเพื่อวัดทัศนคติ ควรมีเอกสารในการประเมินผลให้เห็นเชิง ประจักษ์


ดาวน์โหลด ppt หลักการเขียน โครงการ. ความหมายของ โครงการ โครงการ หมายถึง การวางแผนดำเนินงาน หรือกิจกรรมล่วงหน้า โดยมีการกำหนด วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงานอย่าง ชัดเจน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google