งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์สันติ อภัยราช อาจารย์ ๓ ระดับ ๙ นิติศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์สันติ อภัยราช อาจารย์ ๓ ระดับ ๙ นิติศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์สันติ อภัยราช อาจารย์ ๓ ระดับ ๙ นิติศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คนดีเมืองกำแพงเพชร ผู้ทำประโยชน์ให้กับสังคมกำแพงเพชร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดกำแพงเพชร

2 ขบวนองค์กรชุมชนตำบล สามารถจัดการทรัพยากร และแก้ไขปัญหาของตนเองได้

3 สภาองค์กรชุมชนตำบลคืออะไร
คือ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชนท้องถิ่น โดยคนในชุมชนท้องถิ่น และเพื่อคนในชุมชนท้องถิ่น

4 จุดมุ่งหมายของสภาองค์กรชุมชนตำบล คืออะไร
๑ คือกระบวนการเสริมสร้างองค์กรชุมชน ให้เข้มแข็ง มีสถานภาพที่ชัดเจน พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ สถาบันต่างๆในท้องถิ่น

5 จุดมุ่งหมายของสภาองค์กรชุมชนตำบล คืออะไร
๒ จัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ตามความพร้อมของท้องถิ่น ตามธรรมชาติและสอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชน และความเห็นพ้องต้องกัน ของผู้เกี่ยวข้อง

6 จุดมุ่งหมายของสภาองค์กรชุมชนตำบล คืออะไร
๓ ภารกิจหน้าที่ของสภาองค์กรชุมชนตำบล เน้นการดำเนินการตามภาระหน้าที่ ด้านการพัฒนาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ชุมชนสามารถดำเนินการได้ตามรัฐธรรมนูญ และไม่มีอำนาจทางกฎหมาย

7 จุดมุ่งหมายของสภาองค์กรชุมชนตำบล คืออะไร
๔ สภาองค์กรชุมชนตำบลเน้น การสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ และการเมืองสมานฉันท์ ความร่วมมือผนึกกำลัง กับสถาบันต่างๆ ในท้องถิ่น

8 จุดมุ่งหมายของสภาองค์กรชุมชนตำบล คืออะไร
๕ให้ความสำคัญกับสภาองค์กรชุมชนตำบล ในระดับพื้นที่ และส่งเสริมการเชื่อมโยง สภาองค์กรชุมชน ในระดับจังหวัดและระดับชาติ

9 มีสภาองค์กรชุมชนตำบลแล้วเกิดประโยชน์ อย่างไร
๑ เป็นเวทีกลาง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาทางแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน

10 จุดมุ่งหมายของสภาองค์กรชุมชนตำบล คืออะไร
๒ ทำให้เกิดความร่วมมือ ลดปัญหาความขัดแย้ง การแบ่งฝ่ายในชุมชนตัดสินใจจากข้อมูลและเหตุผล และความเห็นพ้องต้องกันของคนส่วนใหญ่

11 จุดมุ่งหมายของสภาองค์กรชุมชนตำบล คืออะไร
๓เปลี่ยนทิศทางจากการรอคอยให้คนอื่นมาทำให้ เป็นคนในชุมชนเป็นผู้ริเริ่ม ยึดเอาชุมชนตำบลเป็นศูนย์กลาง ร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

12 จุดมุ่งหมายของสภาองค์กรชุมชนตำบล คืออะไร
๔ ประชาธิปไตยในชุมชนเข้มแข็ง เพราะมีกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ กลุ่มคนเข้ามาทำงานร่วมกัน ผ่านระบบตัวแทนน้อยที่สุด

13 กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภารกิจหน้าที่ของสภาองค์กรชุมชนซ้ำซ้อนกับหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาองค์กรชุมชนตำบลมีหน้าที่ ให้ข้อมูล เสนอปัญหา เสนอความต้องการ ตลอดจนแนวทางการพัฒนา แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพิจารณา เกื้อหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น

14 สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นหน่วยงานราชการหรือไม่
ไม่เป็นหน่วยงานราชการ แต่เป็นการรวมตัวกัน และวางระบบการบริหารจัดการกันเองของคนในชุมชน โดยมีหน่วยงานของรัฐเข้าไปสนับสนุน

15 สภาองค์กรชุมชนจะก่อให้เกิดความขัดแย้งและแตกแยกในพื้นที่หรือไม่
มีกระบวนการเน้นความร่วมมือของทุกฝ่าย มิได้ซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นการใช้กลไกแห่งปัญญามิใช่อำนาจและผลประโยชน์ เป็นการทำงานแบบจิตอาสา ทำให้ความแตกแยกที่เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งให้ลดลง

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์สันติ อภัยราช อาจารย์ ๓ ระดับ ๙ นิติศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google