งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์สันติ อภัย ราช อาจารย์ ๓ ระดับ ๙ นิติศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์ คนดีเมืองกำแพงเพชร ผู้ทำประโยชน์ให้กับสังคม กำแพงเพชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์สันติ อภัย ราช อาจารย์ ๓ ระดับ ๙ นิติศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์ คนดีเมืองกำแพงเพชร ผู้ทำประโยชน์ให้กับสังคม กำแพงเพชร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์สันติ อภัย ราช อาจารย์ ๓ ระดับ ๙ นิติศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์ คนดีเมืองกำแพงเพชร ผู้ทำประโยชน์ให้กับสังคม กำแพงเพชร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด กำแพงเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิสภาองค์กร ชุมชนตำบลจังหวัด กำแพงเพชร

2 ขบวนองค์กรชุมชน ตำบล สามารถจัดการทรัพยากร และแก้ไขปัญหาของ ตนเองได้

3 สภาองค์กรชุมชน ตำบลคืออะไร คือ เวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อกำหนด แนวทางในการพัฒนา ชุมชนของคนในชุมชน ท้องถิ่น โดยคนในชุมชนท้องถิ่น และเพื่อคนในชุมชน ท้องถิ่น

4 จุดมุ่งหมายของสภาองค์กร ชุมชนตำบล คืออะไร  ๑ คือกระบวนการ เสริมสร้างองค์กรชุมชน ให้เข้มแข็ง มี สถานภาพที่ชัดเจน พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ สถาบันต่างๆในท้องถิ่น

5 จุดมุ่งหมายของสภาองค์กร ชุมชนตำบล คืออะไร  ๒ จัดตั้งสภาองค์กรชุมชน ตำบล ตามความพร้อมของ ท้องถิ่น ตามธรรมชาติและ สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมภูมิปัญญาของ ชุมชน และความเห็นพ้อง ต้องกัน ของผู้เกี่ยวข้อง

6 จุดมุ่งหมายของสภาองค์กร ชุมชนตำบล คืออะไร ๓ ภารกิจหน้าที่ของสภา องค์กรชุมชนตำบล เน้น การดำเนินการตาม ภาระหน้าที่ ด้านการ พัฒนาและการจัด กระบวนการเรียนรู้ที่ ชุมชนสามารถดำเนินการ ได้ตามรัฐธรรมนูญ และ ไม่มีอำนาจทางกฎหมาย

7 จุดมุ่งหมายของสภาองค์กร ชุมชนตำบล คืออะไร  ๔ สภาองค์กรชุมชนตำบล เน้น การสร้างประชาธิปไตย แบบปรึกษาหารือ และ การเมืองสมานฉันท์ ความ ร่วมมือผนึกกำลัง กับสถาบัน ต่างๆ ในท้องถิ่น

8 จุดมุ่งหมายของสภาองค์กร ชุมชนตำบล คืออะไร  ๕ให้ความสำคัญกับ สภาองค์กรชุมชนตำบล ในระดับพื้นที่ และ ส่งเสริมการเชื่อมโยง สภาองค์กรชุมชน ใน ระดับจังหวัดและ ระดับชาติ

9 มีสภาองค์กรชุมชนตำบลแล้วเกิด ประโยชน์ อย่างไร ๑ เป็นเวทีกลาง ในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ หาทางแก้ปัญหาและ สร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อชุมชน ท้องถิ่นร่วมกัน

10 จุดมุ่งหมายของสภาองค์กร ชุมชนตำบล คืออะไร ๒ ทำให้เกิดความร่วมมือ ลดปัญหาความขัดแย้ง การแบ่งฝ่ายในชุมชน ตัดสินใจจากข้อมูลและ เหตุผล และความเห็น พ้องต้องกันของคนส่วน ใหญ่

11 ๓เปลี่ยนทิศทางจาก การรอคอยให้คนอื่นมา ทำให้ เป็นคนในชุมชน เป็นผู้ริเริ่ม ยึดเอา ชุมชนตำบลเป็น ศูนย์กลาง ร่วมมือกับ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

12 จุดมุ่งหมายของสภาองค์กร ชุมชนตำบล คืออะไร ๔ ประชาธิปไตยใน ชุมชนเข้มแข็ง เพราะมี กระบวนการ ประชาธิปไตยแบบ ปรึกษาหารือ กลุ่มคน เข้ามาทำงานร่วมกัน ผ่านระบบตัวแทนน้อย ที่สุด

13 ภารกิจหน้าที่ของสภาองค์กรชุมชน ซ้ำซ้อนกับหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นหรือไม่ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาองค์กรชุมชนตำบลมี หน้าที่ ให้ข้อมูล เสนอปัญหา เสนอความต้องการ ตลอดจน แนวทางการพัฒนา แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นไป พิจารณา เกื้อหนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น

14 สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็น หน่วยงานราชการหรือไม่ ไม่เป็นหน่วยงาน ราชการ แต่เป็นการ รวมตัวกัน และวาง ระบบการบริหารจัดการ กันเองของคนในชุมชน โดยมีหน่วยงานของรัฐ เข้าไปสนับสนุน

15 สภาองค์กรชุมชนจะก่อให้เกิดความ ขัดแย้งและแตกแยกในพื้นที่หรือไม่ มีกระบวนการเน้นความร่วมมือของ ทุกฝ่าย มิได้ซ้ำซ้อนหรือขัดแย้ง กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็น การใช้กลไกแห่งปัญญามิใช่ อำนาจและผลประโยชน์ เป็นการ ทำงานแบบจิตอาสา ทำให้ความ แตกแยกที่เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้ง ให้ลดลง

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์สันติ อภัย ราช อาจารย์ ๓ ระดับ ๙ นิติศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์ คนดีเมืองกำแพงเพชร ผู้ทำประโยชน์ให้กับสังคม กำแพงเพชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google