งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Principles of Environmental Law หลักการของกฎหมายสิ่งแวดล้อม 13 Principles of Environmental Law.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Principles of Environmental Law หลักการของกฎหมายสิ่งแวดล้อม 13 Principles of Environmental Law."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Principles of Environmental Law หลักการของกฎหมายสิ่งแวดล้อม 13 Principles of Environmental Law

2 2 วิวัฒนาการของกฎหมายที่ใช้ในการ จัดการสิ่งแวดล้อม (ทบทวน) อิทธิพลของหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมสากล เริ่มจากการไม่มีกฎหมายที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยตรง ใช้หลักกฎหมายละเมิดและหลักกฎหมายเรื่องเดือดร้อน รำคาญ (nuisance)เข้ามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาเรื่องภาระการพิสูจน์/ความสัมพันธ์ระหว่างการ กระทำและผล สร้างหลักกฎหมายเรื่องความรับผิดเด็ดขาดของ ผู้ประกอบการ สร้างกฎหมายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การคุ้มครอง สวัสดิภาพอนามัยและกฎหมายในการแก้ปัญหามลพิษ (ใน ยุคทศวรรษที่ 60)

3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งแวดล้อม สภาพสิ่งแวดล้อม – มลพิษ สภาพสิ่งแวดล้อม – มลพิษ การจัดการทรัพยากร  การจัดการพื้นที่ คุ้มครอง เช่น การจัดการพื้นที่ป่า และ การจัดการ พื้นทีลุ่มน้ำ การจัดการทรัพยากร  การจัดการพื้นที่ คุ้มครอง เช่น การจัดการพื้นที่ป่า และ การจัดการ พื้นทีลุ่มน้ำ การจัดการเมือง  ผังเมือง ควบคุมการใช้ที่ดิน การจัดการเมือง  ผังเมือง ควบคุมการใช้ที่ดิน สุขภาพอนามัย  วัตถุอันตราย, อาหารและยา, การใช้สารเคมี สุขภาพอนามัย  วัตถุอันตราย, อาหารและยา, การใช้สารเคมี 33 Principles of Environmental Law

4 4 โครงสร้างของระบบกฎหมาย มีกฎหมายมากมาย/กระจัดกระจาย กฎหมายว่าด้วยการจัดการทรัพยากร – ที่ดิน, น้ำ กฎหมายกำหนดการจัดการทรัพยสิน - ที่ดิน กฎหมายละเมิดและความรับผิดของผู้ประกอบการ กฎหมายเกี่ยวกับการผลิตในระบบพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม – โรงงาน ขนส่ง การค้า ผังเมือง กฎหมายป่าไม้ – อุทยาน, การให้สัมปทานป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์สัตว์ป่าสัตว์น้ำ พันธุ์พืช กฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

5 3 Principles of Environmental Law 5 การจัดการทรัพยากรและระบบ การผลิตในสังคม Exclusion กีดกันได้ Non-exclusion ไม่สามารถกีดกันได้ Rival แย่งกันบริโภค Private goods: food, cars, clothes Common goods (Common-pool resources): fish in the river/sea, trees in the forest, underground water Non-rival ไม่กระทบการบริโภคของ ผู้อื่น (โดยทั่วไป/ในระดับ หนึ่ง) Toll goods or Club goods: parks, movies, music, telephone, cable TV Public goods: air quality, national defense, broadcasting, ecosystem

6 จากตารางข้างต้น ทรัพยากรธรรมชาติ ถือเป็น สินค้าประเภทใดในสังคม? จากตารางข้างต้น ทรัพยากรธรรมชาติ ถือเป็น สินค้าประเภทใดในสังคม? ที่ดิน? ที่ดิน? แหล่งน้ำ? แหล่งน้ำ? อากาศ? อากาศ? สัตว์ป่า สัตว์น้ำ? สัตว์ป่า สัตว์น้ำ? ต้นไม้? ต้นไม้? ป่าไม้? ป่าไม้? ระบบนิเวศน์? ระบบนิเวศน์? ปัญหาโศกนาฎกรรมกับของสาธารณะ Tragedy of the Commons ปัญหาโศกนาฎกรรมกับของสาธารณะ Tragedy of the Commons Externalities & free riders Externalities & free riders 63 Principles of Environmental Law

7 โศกนาฏกรรมของ ของสาธารณะ Maximum benefit? Maximum benefit? Jeremy Bentham “The greatest good for the greatest number” Jeremy Bentham “The greatest good for the greatest number” มนุษย์ต่างกอบโกย เพื่อประโยชน์สูงสุดของตนเอง มนุษย์ต่างกอบโกย เพื่อประโยชน์สูงสุดของตนเอง การทำกำไรสูงสุดของผู้ประกอบการ การทำกำไรสูงสุดของผู้ประกอบการ การดูแลของส่วนรวม เป็นภาระของทุกคนในสังคม การดูแลของส่วนรวม เป็นภาระของทุกคนในสังคม การผลักภาระของต้นทุนการผลิตให้แก่สังคม โดยที่ ตัวเองไม่ได้ร่วมในการดูแล บำรุงรักษาต้นทุน/ของ ส่วนรวมนั้น เช่น น้ำ อากาศ ที่ดินและทรัพยากร การผลักภาระของต้นทุนการผลิตให้แก่สังคม โดยที่ ตัวเองไม่ได้ร่วมในการดูแล บำรุงรักษาต้นทุน/ของ ส่วนรวมนั้น เช่น น้ำ อากาศ ที่ดินและทรัพยากร เสรีภาพในการเจริญพันธุ์ของมนุษย์ ก่อปัญหา ประชากรล้นโลก และยังเป็นประชากรที่โลภมากอีก! เสรีภาพในการเจริญพันธุ์ของมนุษย์ ก่อปัญหา ประชากรล้นโลก และยังเป็นประชากรที่โลภมากอีก! 73 Principles of Environmental Law

8 การจัดการของส่วนรวม การโต้แย้งว่าคนเห็นแก่ตัว กับผู้ที่มีส่วนร่วมในการ จัดการทรัพยากร การโต้แย้งว่าคนเห็นแก่ตัว กับผู้ที่มีส่วนร่วมในการ จัดการทรัพยากร แนวคิดว่าทรัพยากรธรรมชาติ ต้องมีการจัดการ แนวคิดว่าทรัพยากรธรรมชาติ ต้องมีการจัดการ การกำหนดว่าต้องมีการคำนวณต้นทุนที่แท้จริงของ การผลิต การกำหนดว่าต้องมีการคำนวณต้นทุนที่แท้จริงของ การผลิต การร่วมรับผิดชอบของผู้ใช้ จะจัดการกับ free rider การร่วมรับผิดชอบของผู้ใช้ จะจัดการกับ free rider เราจะจัดการกับ “คนกินแรงเพื่อน” อย่างไร? เราจะจัดการกับ “คนกินแรงเพื่อน” อย่างไร? ไม่มีใครที่รู้แล้วจะฆ่าห่านทองคำของตัวเอง เพื่อเอา ไข่ในท้องหรอก! ไม่มีใครที่รู้แล้วจะฆ่าห่านทองคำของตัวเอง เพื่อเอา ไข่ในท้องหรอก! วิธีการในการจัดการควรเป็นอย่างไร? ใครควรมี อำนาจในการจัดการ? วิธีการในการจัดการควรเป็นอย่างไร? ใครควรมี อำนาจในการจัดการ? 83 Principles of Environmental Law

9 สรุป - ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ควรมีการจัดการ สรุป - ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ควรมีการจัดการ ปัญหาคือ ใครมีอำนาจในการจัดการนี้? และจะจัดการ อย่างไร? ปัญหาคือ ใครมีอำนาจในการจัดการนี้? และจะจัดการ อย่างไร? การจัดระบบโควต้า ใบอนุญาตเรือประมง การห้ามจับ สัตว์ในฤดูวางไข่ การอนุญาตให้เฉพาะคนในชุมชนใน การใช้ประโยชน์ การกำหนดการปล่อยของเสีย การจัดระบบโควต้า ใบอนุญาตเรือประมง การห้ามจับ สัตว์ในฤดูวางไข่ การอนุญาตให้เฉพาะคนในชุมชนใน การใช้ประโยชน์ การกำหนดการปล่อยของเสีย ตัวอย่าง การนิรโทษกรรมเรือประมงอวนลาก! ตัวอย่าง การนิรโทษกรรมเรือประมงอวนลาก! การนำมาตรการทางเศรษฐกิจเข้ามาเป็นเครื่องมือใน การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (หรือมาตรการกีดกันทาง การค้า) เช่น เรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเลกับการส่งออก กุ้งไทย มาตรฐานของอาหารส่งออกไปยุโรป การขึ้น บัญชีประเทศที่ละเมิดCITES การนำมาตรการทางเศรษฐกิจเข้ามาเป็นเครื่องมือใน การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (หรือมาตรการกีดกันทาง การค้า) เช่น เรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเลกับการส่งออก กุ้งไทย มาตรฐานของอาหารส่งออกไปยุโรป การขึ้น บัญชีประเทศที่ละเมิดCITES การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยต้องคำนึงถึงเรื่อง เศรษฐกิจของคนในชุมชนเข้ามาเป็นข้อพิจารณา การ ใช้ประโยชน์ในทรัพยากรเชิงอนุรักษ์ เช่น ecotourism การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยต้องคำนึงถึงเรื่อง เศรษฐกิจของคนในชุมชนเข้ามาเป็นข้อพิจารณา การ ใช้ประโยชน์ในทรัพยากรเชิงอนุรักษ์ เช่น ecotourism 93 Principles of Environmental Law

10 กฎหมายในการจัดการ สิ่งแวดล้อม อย่างกว้าง กฎหมายในการจัดการทรัพยกร กฎหมายในการจัดการทรัพยกร กฎหมายในการจัดการผลิต เช่น พรบ.โรงงาน กฎหมายในการจัดการผลิต เช่น พรบ.โรงงาน กฎหมายในการจัดการพื้นที่ เช่น พรบ.ผังเมือง กฎหมายในการจัดการพื้นที่ เช่น พรบ.ผังเมือง กฎหมายในการจัดการพลังงาน เช่น พรบ.รักษาอนุรักษ์ พลังงาน กฎหมายในการจัดการพลังงาน เช่น พรบ.รักษาอนุรักษ์ พลังงาน กฎหมายในการคุ้มครองสุขภาพ เช่น พรบ.สาธารณสุข พรบ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พรบ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พรบ.อาหาร และยา กฎหมายในการคุ้มครองสุขภาพ เช่น พรบ.สาธารณสุข พรบ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พรบ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พรบ.อาหาร และยา กฎหมายในการจัดการเฉพาะ เช่น พรบ.วัตถุอันตราย กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการของเสียมีพิษ การใช้สารเคมี กฎหมายในการจัดการเฉพาะ เช่น พรบ.วัตถุอันตราย กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการของเสียมีพิษ การใช้สารเคมี กฎหมายกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 103 Principles of Environmental Law

11 จากการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมสู่ กฎหมายภายใน Silent Spring by Rachel Carson (September 1962)  DDT ban (1972) Silent Spring by Rachel Carson (September 1962)  DDT ban (1972) Cuyahoga River  Clean Water Act 1969 Cuyahoga River  Clean Water Act 1969 Santa Barbara Oil Spill 1969 by Union Oil (10 วัน รั่วถึง 100,000 barrels)  National Environmental Policy Act (NAPA)  President’s Council on Environmental Quality (CEQ)  Environmental Assessments  กำหนดบทบาทเฉพาะในฝ่าย บริหาร Santa Barbara Oil Spill 1969 by Union Oil (10 วัน รั่วถึง 100,000 barrels)  National Environmental Policy Act (NAPA)  President’s Council on Environmental Quality (CEQ)  Environmental Assessments  กำหนดบทบาทเฉพาะในฝ่าย บริหาร 113 Principles of Environmental Law

12 กฎหมายเพื่อคุ้มครอง สิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกรณีกฎหมายภายใน เช่น การเรีมต้นจากสหรัฐอเมริกามี กฎหมายว่าด้วย นโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 1969, กฎหมายว่าด้วย คุณภาพอากาศ 1970, กฎหมายว่าด้วยคุณภาพน้ำ 1972 และกฎหมายว่าด้วยสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ 1973 การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกรณีกฎหมายภายใน เช่น การเรีมต้นจากสหรัฐอเมริกามี กฎหมายว่าด้วย นโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 1969, กฎหมายว่าด้วย คุณภาพอากาศ 1970, กฎหมายว่าด้วยคุณภาพน้ำ 1972 และกฎหมายว่าด้วยสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ 1973 การผ่านกฎหมายจากรัฐสภา ทั้งพรรคฝ่ายค้านและ ฝ่ายรัฐบาล การผ่านกฎหมายจากรัฐสภา ทั้งพรรคฝ่ายค้านและ ฝ่ายรัฐบาล การหาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา การหาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา สิทธิในการพัฒนาของประเทศโลกที่สาม สิทธิในการพัฒนาของประเทศโลกที่สาม การพิสูจน์ถึงวิกฤตสิ่งแวดล้อม – Technocentric vs. Anthropocentric vs. Ecocentric ! การพิสูจน์ถึงวิกฤตสิ่งแวดล้อม – Technocentric vs. Anthropocentric vs. Ecocentric ! 123 Principles of Environmental Law

13 กฎหมายเพื่อคุ้มครอง สิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกรณีกฎหมาย ภายใน เช่น การเรีมต้นจากสหรัฐอเมริกามี กฎหมายว่าด้วยนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 1969, กฎหมายว่าด้วยคุณภาพอากาศ 1970, กฎหมายว่าด้วยคุณภาพน้ำ 1972 และกฎหมาย ว่าด้วยสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ 1973 การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกรณีกฎหมาย ภายใน เช่น การเรีมต้นจากสหรัฐอเมริกามี กฎหมายว่าด้วยนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 1969, กฎหมายว่าด้วยคุณภาพอากาศ 1970, กฎหมายว่าด้วยคุณภาพน้ำ 1972 และกฎหมาย ว่าด้วยสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ 1973 133 Principles of Environmental Law

14 วิกฤตสิ่งแวดล้อมที่นำมาสู่การ วางหลักกฎหมาย การได้รับผลจากมลพิษอย่างร้ายแรง เช่น โรคมิ นามาตะ จาการได้รับสารปรอทจากการบริโภค ปลาทะเล 1908 – 1955 การได้รับค่าชดเชย การได้รับผลจากมลพิษอย่างร้ายแรง เช่น โรคมิ นามาตะ จาการได้รับสารปรอทจากการบริโภค ปลาทะเล 1908 – 1955 การได้รับค่าชดเชย โรคอิไต อิไต จากการที่คนงานเชื่อมโลหะ ได้รับ แคดเมียม โรคอิไต อิไต จากการที่คนงานเชื่อมโลหะ ได้รับ แคดเมียม ทำให้ญี่ปุ่นซื่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้รับ ผลกระทบจากพิษของอุตสาหกรรม ทำให้ญี่ปุ่นซื่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้รับ ผลกระทบจากพิษของอุตสาหกรรม การปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว 1975 การปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว 1975 เขียนโดย มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ เขียนโดย มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ http://olddreamz.com/bookshelf/onestraw/onestraw.html โรงงานนิวเคลียรที่เชอร์โนบิล 1986 โรงงานนิวเคลียรที่เชอร์โนบิล 1986 143 Principles of Environmental Law

15 จากการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมสู่ กฎหมายภายใน กฎหมายสิ่งแวดล้อมได้รับการสนับสนุนจาก รัฐสภา (ทั้งสองฝ่าย - รัฐบาลและฝ่ายค้าน) กฎหมายสิ่งแวดล้อมได้รับการสนับสนุนจาก รัฐสภา (ทั้งสองฝ่าย - รัฐบาลและฝ่ายค้าน) ต้นทุนของการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบ ต่อการพัฒนาและการลงทุน ต้นทุนของการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบ ต่อการพัฒนาและการลงทุน ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ภายในรัฐ จากธุรกิจการเมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ภายในรัฐ จากธุรกิจการเมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่มีพรมแดน ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่มีพรมแดน การใช้กฎหมายระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือช่วย การใช้กฎหมายระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือช่วย State & Non-State Actors State & Non-State Actors 153 Principles of Environmental Law

16 ความจำเป็นที่ต้องมีกฎหมายสิ่งแวดล้อม ในระดับระหว่างประเทศ 1 เมื่อรัฐไม่ได้เป็นผู้ปกป้องสิทธิทางสิ่งแวดล้อม ให้แก่ประชาชน จากมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง อาจส่งผลให้รัฐเอื้อ ประโยชน์ให้แก่กลุ่มธุรกิจที่มีอำนาจเหนือรัฐได้ จากมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง อาจส่งผลให้รัฐเอื้อ ประโยชน์ให้แก่กลุ่มธุรกิจที่มีอำนาจเหนือรัฐได้ 2 บางครั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาข้ามพรมแดน ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ภายในรัฐใดรัฐหนึ่ง ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ภายในรัฐใดรัฐหนึ่ง 163 Principles of Environmental Law

17 กรณีเขื่อน แม่น้ำโขง http://www.aseangreen hub.in.th/envinat- ac/th/natural- resourcesection/110- natural-resource-2 http://www.aseangreen hub.in.th/envinat- ac/th/natural- resourcesection/110- natural-resource-2 173 Principles of Environmental Law

18 เขื่อนไซยะบุรี http://www.terraper.org/mainpage/images/keysub/1307516117_th.pdf 183 Principles of Environmental Law

19 ปัญหาหมอกควัน http://infofile.pcd.go.th/air/Smoke_North.pdf?CFID=936908&CFTOKEN=40680568 http://infofile.pcd.go.th/air/Smoke_North.pdf?CFID=936908&CFTOKEN=40680568 193 Principles of Environmental Law

20 ปัญหาหมอกควันจากที่ต่างๆ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้น! ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้น! 203 Principles of Environmental Law

21 การแก้ปัญหาหมอกควัน การแก้ปัญหาแบบบ้านๆ การแก้ปัญหาแบบบ้านๆ 213 Principles of Environmental Law

22 การแก้ปัญหาหมอกควัน การแก้ปัญหาแบบปัจเจก การแก้ปัญหาแบบปัจเจก 223 Principles of Environmental Law

23 ปัญหาโลกร้อน http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=76823 http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=76823 233 Principles of Environmental Law

24 น้ำทะเลร้อนขึ้น d 243 Principles of Environmental Law

25 น้ำทะเลร้อนขึ้น 253 Principles of Environmental Law

26 น้ำทะเลร้อนขึ้น 263 Principles of Environmental Law

27 ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/climate-and-energy/impacts/ocean-circulation / 273 Principles of Environmental Law

28 ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/climate-and-energy/impacts/sea-level-rise/ 283 Principles of Environmental Law

29 กฎหมายเพื่อคุ้มครอง สิ่งแวดล้อมในระดับสากล การเคลื่อนไหวของกลุ่มนักอนุรักษ์ในระดับเหนือ รัฐ - กฎหมายระหว่างประเทศ การเคลื่อนไหวของกลุ่มนักอนุรักษ์ในระดับเหนือ รัฐ - กฎหมายระหว่างประเทศ United Nations Conference on the Human Environment 1972 United Nations Conference on the Human Environment 1972 World Commission on Environment and Development 1983 World Commission on Environment and Development 1983 United Nations Conference on Environment and Development 1992 United Nations Conference on Environment and Development 1992 World Summit on Sustainable Development 2002 World Summit on Sustainable Development 2002 293 Principles of Environmental Law

30 หลักการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ปฏิญญากรุงสตอกโฮล์มว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของ มนุษย์ 1972 ปฏิญญากรุงริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 1992 303 Principles of Environmental Law

31 หลักการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายระหว่างประเทศ หลักการว่าด้วยสิทธิอธิปไตยและความรับผิดชอบของ รัฐ รัฐมีสิทธิอธิปไตยตามกฎบัตรสหประชาชาติ และหลัก กฎหมายระหว่างประเทศที่จะใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรของตนเองตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (และการพัฒนา) ของตน และมีความรับผิดชอบที่จะ ประกันว่ากิจกรรมต่างๆภายในอำนาจหรือการควบคุม ของตนไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมของ รัฐอื่นหรือของบริเวณที่อยู่นอกขอบเขตอำนาจ แห่งชาติ (สต๊อกโฮม ข้อ21) รัฐมีสิทธิอธิปไตยตามกฎบัตรสหประชาชาติ และหลัก กฎหมายระหว่างประเทศที่จะใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรของตนเองตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (และการพัฒนา) ของตน และมีความรับผิดชอบที่จะ ประกันว่ากิจกรรมต่างๆภายในอำนาจหรือการควบคุม ของตนไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมของ รัฐอื่นหรือของบริเวณที่อยู่นอกขอบเขตอำนาจ แห่งชาติ (สต๊อกโฮม ข้อ21) 313 Principles of Environmental Law

32 หลักการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายระหว่างประเทศ หลักการว่าด้วยการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติของโลก รวมทั้ง อากาศ น้ำ แผ่นดิน พืชและสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ นิเวศตามธรรมชาติ จะต้องได้รับการปกป้อง เพื่อ ประโยชน์ของชนรุ่นนี้และชนรุ่นหลัง โดยการ วางแผนหรือการจัดการอย่างระมัดระวังตามความ เหมาะสม (ข้อ 2) ทรัพยากรธรรมชาติของโลก รวมทั้ง อากาศ น้ำ แผ่นดิน พืชและสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ นิเวศตามธรรมชาติ จะต้องได้รับการปกป้อง เพื่อ ประโยชน์ของชนรุ่นนี้และชนรุ่นหลัง โดยการ วางแผนหรือการจัดการอย่างระมัดระวังตามความ เหมาะสม (ข้อ 2) 323 Principles of Environmental Law

33 หลักการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายระหว่างประเทศ หลักการป้องกันภาวะมลพิษ เรียกร้องให้หยุดการปล่อยสารพิษ รวมถึงความ ร้อนสู่สิ่งแวดล้อมในปริมาณความเข้มข้นที่เกิน ขีดจำกัดของธรรมชาติจะรับได้ (ข้อ6) เรียกร้องให้หยุดการปล่อยสารพิษ รวมถึงความ ร้อนสู่สิ่งแวดล้อมในปริมาณความเข้มข้นที่เกิน ขีดจำกัดของธรรมชาติจะรับได้ (ข้อ6) หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน มีค่อยชัดเจนในปฏิญญากรุงสต๊อกโฮม เนื่องจาก เน้นที่บทบาทของรัฐในการจัดการ แต่มีใน ปฏิญญากรุงริโอ (ข้อ 10) ว่าจะสามารถจัดการได้ ดีหากสามารถให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีค่อยชัดเจนในปฏิญญากรุงสต๊อกโฮม เนื่องจาก เน้นที่บทบาทของรัฐในการจัดการ แต่มีใน ปฏิญญากรุงริโอ (ข้อ 10) ว่าจะสามารถจัดการได้ ดีหากสามารถให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 333 Principles of Environmental Law

34 หลักการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายระหว่างประเทศ หลักการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อลดภาวะการแข่งขันทางการค้า และความ ขัดแย้งทางการเมือง เพื่อลดภาวะการแข่งขันทางการค้า และความ ขัดแย้งทางการเมือง ให้มีการสนับสนุนความร่วมมือทางกด้านวิจัยและ พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลข่าวสาร(ข้อ20) ให้มีการสนับสนุนความร่วมมือทางกด้านวิจัยและ พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลข่าวสาร(ข้อ20) หลักการรับผิดและความชดใช้เยียวยา หลักการรับผิดและความชดใช้เยียวยา เมื่อเกิดความเสียหาย เมื่อเกิดความเสียหาย 343 Principles of Environmental Law

35 หลักการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายระหว่างประเทศ หลักการระงับข้อพิพาทอย่างสันติ โดยการเจรจา โดยการเจรจา การสอบสวน การสอบสวน การประนีประนอม การประนีประนอม การไกล่เกลี่ย การไกล่เกลี่ย อนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการ การระงับข้อพิพาททางศาล การระงับข้อพิพาททางศาล การใช้องค์กรและข้อตกลงในระดับภูมิภาค การใช้องค์กรและข้อตกลงในระดับภูมิภาค 353 Principles of Environmental Law

36 United Nations Conference on Environment and Development 1992 Agenda 21 Agenda 21 ส่วน 1 มิติด้านสังคมและเศรษฐกิจ ส่วน 1 มิติด้านสังคมและเศรษฐกิจ ส่วน 2 การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรเพื่อการ พัฒนา ส่วน 2 การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรเพื่อการ พัฒนา ส่วน 3 การสร้างความเข้มแข็งแก่บทบาทของกลุ่ม หลัก – เด็ก สตรี องค์กรเอกชน และองค์กร ท้องถิ่น ส่วน 3 การสร้างความเข้มแข็งแก่บทบาทของกลุ่ม หลัก – เด็ก สตรี องค์กรเอกชน และองค์กร ท้องถิ่น ส่วน 4 วิธีการในการบังคับใช้ – การศึกษา การ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และกลไกการเงิน ส่วน 4 วิธีการในการบังคับใช้ – การศึกษา การ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และกลไกการเงิน 363 Principles of Environmental Law

37 ที่มาของกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ ลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ ข้อถกเถียงในประเด็น “soft law” ข้อถกเถียงในประเด็น “soft law” การไม่มีสภาพบังคับที่ชัดเจน การไม่มีสภาพบังคับที่ชัดเจน ขั้นตอน และพันธกรณี ขั้นตอน และพันธกรณี การลงนามในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ (การเข้าเป็นภาคี) subject of law = State การลงนามในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ (การเข้าเป็นภาคี) subject of law = State การให้สัตยาบัน Ratification การให้สัตยาบัน Ratification การภาคยานุวัติ (การบัญญัติเป็นกฎหมายภายใน) subject of law = people การภาคยานุวัติ (การบัญญัติเป็นกฎหมายภายใน) subject of law = people การรายงานผลปฏิบัติการ 21: http://lib.mnre.go.th/lib/report/anuwat21.pdf 373 Principles of Environmental Law

38 ลักษณะการดำเนินงานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ระหว่างประเทศ ข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่รัฐต้องปฏิบัติตาม ข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่รัฐต้องปฏิบัติตาม Stockholm Declaration: http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=97&articleid=1503 Stockholm Declaration: http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=97&articleid=1503 Rio Declaration: http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163 Rio Declaration: http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163 รัฐกำหนดนโยบาย/ มีการจัดตั้งหน่วยงานดูแล รัฐกำหนดนโยบาย/ มีการจัดตั้งหน่วยงานดูแล รัฐออกกฎหมายภายใน รัฐออกกฎหมายภายใน ระดับประเทศเช่น รัฐธรรมนูญ กฎหมายสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศเช่น รัฐธรรมนูญ กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายท้องถิ่น เช่น ข้อบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ กฎหมายท้องถิ่น เช่น ข้อบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ 383 Principles of Environmental Law

39 หลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ หลักเหตุเดือนร้อนรำคาญ หลักเหตุเดือนร้อนรำคาญ หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาที่สมดุลคือการพัฒนาที่ตอบสนอง ความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต การพัฒนาที่สมดุลคือการพัฒนาที่ตอบสนอง ความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต สันติภาพ การพัฒนา และสิ่งแวดล้อม ต้องพึงพิง ซึ่งกันและกัน สันติภาพ การพัฒนา และสิ่งแวดล้อม ต้องพึงพิง ซึ่งกันและกัน การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ 393 Principles of Environmental Law

40 หลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ (ต่อ) หลักทรัพยสิทธิ (Property Rights) และสิทธิชุมชน หลักทรัพยสิทธิ (Property Rights) และสิทธิชุมชน สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน Rights to Know สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน Rights to Know สิทธิการมีส่วนร่วม (Public Participation) สิทธิการมีส่วนร่วม (Public Participation) ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle) ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle) ผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiary Pays Principle) ผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiary Pays Principle) หลักการระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle) หลักการระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle) แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ Directive Principles of State) แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ Directive Principles of State) 403 Principles of Environmental Law

41 รัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิ ในสิ่งแวดล้อม สิทธิในการมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม ม.66, 67 รวมถึงสิทธิในการฟ้อง หน่วยงานรัฐให้ดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธินี้ สิทธิในการมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม ม.66, 67 รวมถึงสิทธิในการฟ้อง หน่วยงานรัฐให้ดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธินี้ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารจากรัฐ ม.56,57 สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารจากรัฐ ม.56,57 สิทธิในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา ตัดสินใจ ม.58 สิทธิในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา ตัดสินใจ ม.58 สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และฟ้อง หน่วยงานรัฐ ม.59,60 สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และฟ้อง หน่วยงานรัฐ ม.59,60 สิทธิในการออกเสียงประชามติ สิทธิในการออกเสียงประชามติ 413 Principles of Environmental Law

42 มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชน ท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิ อนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและ มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล และยั่งยืน มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชน ท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิ อนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและ มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล และยั่งยืน 423 Principles of Environmental Law

43 มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการ อนุรักษ์ บำรุงรักษาและการได้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และใน การคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อ ให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิต ของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการ อนุรักษ์ บำรุงรักษาและการได้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และใน การคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อ ให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิต ของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความ คิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้ องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้าน สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้าน สุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความ คิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้ องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้าน สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้าน สุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติ บุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความ คุ้มครอง สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติ บุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความ คุ้มครอง 433 Principles of Environmental Law

44 มาตรา 56 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึง ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือ ข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความ ปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึง ได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูล ส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา 56 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึง ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือ ข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความ ปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึง ได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูล ส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 443 Principles of Environmental Law

45 มาตรา 57 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาต หรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมี ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับ ตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็น ของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการ พิจารณาในเรื่องดังกล่าว มาตรา 57 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาต หรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมี ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับ ตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็น ของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการ พิจารณาในเรื่องดังกล่าว การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ วัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผัง เมือง การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และ การออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญ ของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความ คิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการ การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ วัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผัง เมือง การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และ การออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญ ของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความ คิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการ 453 Principles of Environmental Law

46 มาตรา 58 บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมใน กระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการ ปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมี ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน มาตรา 58 บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมใน กระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการ ปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมี ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน 463 Principles of Environmental Law

47 มาตรา 59 บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้อง ทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลา อันรวดเร็ว มาตรา 59 บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้อง ทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลา อันรวดเร็ว มาตรา 60 บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องหน่วย ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้รับผิดเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการ กระทำของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ หน่วยงานนั้น มาตรา 60 บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องหน่วย ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้รับผิดเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการ กระทำของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ หน่วยงานนั้น 473 Principles of Environmental Law

48 มาตรา 61 สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับ ความคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง และ มีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความ เสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของ ผู้บริโภค มาตรา 61 สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับ ความคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง และ มีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความ เสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของ ผู้บริโภค ให้ มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระ จากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน ผู้บริโภค ทำหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการ พิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการ บังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการ กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภครวมทั้ง ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเลยการ กระทำ อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ให้รัฐ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการขององค์การ อิสระดังกล่าวด้วย ให้ มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระ จากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน ผู้บริโภค ทำหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการ พิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการ บังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการ กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภครวมทั้ง ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเลยการ กระทำ อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ให้รัฐ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการขององค์การ อิสระดังกล่าวด้วย 483 Principles of Environmental Law

49 49 World Database on Protected Areas (WDPA) International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) Nigel Dudley, ed., Guidelines for Applying Protected Area Management Categories (Gland, Switzerland: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 2008)

50 3 Principles of Environmental Law50 I) strict protection (including I(a) – strict nature reserve and I(b) – wilderness area) II) ecosystem conservation and protection (i.e. national parks) III) conservation of natural features (i.e. natural monuments) IV) conservation through active management (i.e. habitat/species management areas) V) landscape/seascape conservation and recreation VI) sustainable use of natural resources (i.e. managed resource protected areas)

51 3 Principles of Environmental Law51 ตามการจำแนกประเภทของพื้นที่คุ้มครองจากรายงาน ของประเทศที่ที่กรมอุทยานจัดทำขึ้นเพื่อรายงานต่อ International Centre for Environmental Management (ICEM) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า = I) strict protection เขตอุทยานแห่งชาติ = II) ecosystem conservation and protection พื้นที่สวนป่า = V) landscape/seascape conservation and recreation พื้นที่ลุ่มน้ำ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า = VI) sustainable use of natural resources ข้อสังเกต – เราอาจจัดให้การจัดการป่าชุมชนอยู่ ในประเภทการจัดการพื้นที่คุ้มครองแบบที่ 6 ได้

52 3 Principles of Environmental Law52 ข้อแนะนำในการจัดการ พื้นที่คุ้มครอง ขยายพื้นที่ ปรับปรุงการเชื่อมต่อ/เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่คุ้มครอง พัฒนา ปรับปรุงการจัดการพื้นที่คุ้มครอง พัฒนา ปรับปรุงประโยชน์ของพื้นที่คุ้มครองต่อชุมชน ท้องถิ่น จัดการผู้ใช้/ผู้เข้าชมพื้นที่คุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนา ปรับปรุงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานรัฐ นักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน ข้อสังเกตในการเสนอข้อแนะนำนี้ มีความเป็นไปได้ในการ แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับพื้นที่คุ้มครองได้มากน้อยเพียงใด?

53 พื้นที่ลุ่มน้ำ การกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำจำแนกตามมติ คณะรัฐมนตรี แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำที่ควรสงวนไว้เป็นพื้นที่ต้น น้ำลำธารโดยเฉพาะ เนื่องจากว่าอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้ง่ายและรุนแรง โดยมีการ แบ่งออกเป็น 2 ระดับชั้นย่อย คือ พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1A, ได้แก่ พื้นที่ต้นน้ำลำธารที่ยังมีสภาพป่าสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2525 สำหรับลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน ชี มูล และลุ่มน้ำภาคใต้ ปี พ.ศ. 2528 สำหรับลุ่มน้ำภาคตะวันออก และปี พ.ศ. 2531 สำหรับลุ่ม น้ำตะวันตก ภาคกลาง ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำภาคเหนือและ ตะวันออกเฉียงเหนือ และส่วนอื่นๆ (ลุ่มน้ำชายแดน) พื้นที่ลุ่มน้ำ ชั้นที่ 1B, เป็นพื้นที่ที่สภาพป่าส่วนใหญ่ได้ถูกทำลาย ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาหรือการใช้ที่ดินรูปแบบอื่นก่อน พ.ศ.2525 533 Principles of Environmental Law

54 พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 2 เป็นพื้นที่ที่มีค่าดัชนีชั้นคุณภาพ ลุ่มน้ำตามที่การศึกษาเพื่อจำแนกชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ของแต่ละลุ่มน้ำได้กำหนดไว้ พื้นที่ดังกล่าวเหมาะต่อ การเป็นต้นน้ำลำธารในระดับรองจากลุ่มน้ำชั้นที่ 1 สามารถนำพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ที่สำคัญ อย่างอื่นได้ เช่น การทำเหมืองแร่ เป็นต้น พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 3 เป็นพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ทั้งการทำไม้ เหมืองแร่ และการปลูกพืชกสิกรรม ประเภท ไม้ยืนต้น 543 Principles of Environmental Law

55 พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 4 โดยสภาพป่าของลุ่มน้ำชั้นนี้ได้ถูก บุกรุกแผ้วถางเป็นที่ใช้ประโยชน์ เพื่อกิจการพืชไร่เป็น ส่วนใหญ่ พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 5 พื้นที่นี้โดยทั่วไปเป็นที่ราบหรือที่ ลุ่มหรือเนินลาดเอียงเล็กน้อย และส่วนใหญ่ป่าไม้ได้ถูก แผ้วถางเพื่อประโยชน์ด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการ ทำนาและ กิจการอื่นไปแล้ว 553 Principles of Environmental Law

56 มาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ชั้นที่ 1A, มติคณะรัฐมนตรีกำหนดห้ามมิให้ มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นที่ป่าไม้เป็นรูปแบบอื่นอย่างเด็ดขาดทุก กรณี ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532 เรื่อง ขอผ่อนผันใช้พื้นที่ ลุ่มน้ำชั้นที่ 1A, เพื่อก่อสร้างทางเพื่อความมั่นคง คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติผ่อนผันให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ที่ 1A, ก่อสร้างทางเพื่อความมั่นคงในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 3 เส้นทาง โดยยกเว้นไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2519 เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ต่อไปจะไม่อนุมัติให้ส่วน ราชการหรือหน่วยงานใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1A, อีกไม่ว่ากรณีใด พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ชั้นที่ 1B, มติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ใน กรณีที่ต้องมีการก่อสร้างถนนผ่าน หรือการทำเหมืองแร่ หน่วยงาน รับผิดชอบจะต้องควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน และกรณีส่วน ราชการใดมีความจำเป็นที่ต้องใช้ที่ดินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้อง จัดทำรายงานการเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเสนอต่อ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป 563 Principles of Environmental Law

57 มาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ชั้นที่ 2 มติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ใช้ พื้นที่ในกิจกรรมป่าไม้ เหมืองแร่ แต่ต้องควบคุมวิธีการปฏิบัติใน การใช้ที่ดินอย่างเข้มงวดกวดขัน และการใช้ที่ดินเพื่อกิจกรรม ทางด้านการเกษตรกรรม ควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาด พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ชั้นที่ 3 มติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ใช้ พื้นที่ในกิจกรรมป่าไม้ เหมืองแร่ กสิกรรม หรือกิจการอื่น ๆ แต่ ต้องมีการควบคุมวิธีการปฏิบัติอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามหลัก อนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ชั้นที่ 4 มติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ใช้ พื้นที่ทุกกิจกรรม แต่หากใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม ต้องเป็น บริเวณที่มีความลาดชันไม่เกิน 28 เปอร์เซ็นต์ และต้องมีการ วางแผนใช้ที่ดินตามมาตรการการอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ชั้นที่ 5 มติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ใช้ พื้นที่ได้ทุกกิจกรรม 573 Principles of Environmental Law

58 การกำหนดสภาพป่าเสื่อมโทรม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2530 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน การกำหนดสภาพป่าเสื่อมโทรม และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2532 เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ กำหนดสภาพป่าเสื่อมโทรม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2530 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน การกำหนดสภาพป่าเสื่อมโทรม และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2532 เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ กำหนดสภาพป่าเสื่อมโทรม ป่าเสื่อมโทรม หมายความว่า ป่าที่มีสภาพเป็นป่าไม้ร้าง หรือทุ่งหญ้า หรือเป็น ป่าที่ไม่มีไม้มีค่าขึ้นอยู่เลย หรือมีไม้มีค่าลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่เป็นส่วนน้อย และป่านั้นยากที่จะฟื้นคืนดีตามธรรมชาติได้ ป่าเสื่อมโทรม หมายความว่า ป่าที่มีสภาพเป็นป่าไม้ร้าง หรือทุ่งหญ้า หรือเป็น ป่าที่ไม่มีไม้มีค่าขึ้นอยู่เลย หรือมีไม้มีค่าลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่เป็นส่วนน้อย และป่านั้นยากที่จะฟื้นคืนดีตามธรรมชาติได้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดสภาพป่าเสื่อมโทรมตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2530 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2532 คือ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดสภาพป่าเสื่อมโทรมตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2530 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2532 คือ เป็นป่าไม้ที่มีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่เป็นส่วนน้อย และป่านั้นยากที่ จะกลับฟื้นคืนดีได้ตามธรรมชาติ โดยมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบลำต้น ตรงที่สูง 130 เซนติเมตร ตั้งแต่ 50 – 100 เซนติเมตรขึ้นไป ขึ้นกระจายอยู่ ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ 8 ต้น หรือมีไม้ขนาดความเกิน 100 เซนติเมตรขึ้นไป ขึ้น กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ 2 ต้น เป็นป่าไม้ที่มีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่เป็นส่วนน้อย และป่านั้นยากที่ จะกลับฟื้นคืนดีได้ตามธรรมชาติ โดยมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบลำต้น ตรงที่สูง 130 เซนติเมตร ตั้งแต่ 50 – 100 เซนติเมตรขึ้นไป ขึ้นกระจายอยู่ ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ 8 ต้น หรือมีไม้ขนาดความเกิน 100 เซนติเมตรขึ้นไป ขึ้น กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ 2 ต้น ในกรณีที่ป่านั้นอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำลำธารชั้นที่ 1A, ชั้นที่ 1B, และชั้นที่ 2 แม้จะ มีต้นไม้น้อยเพียงใดก็ตาม ก็มิให้กำหนดเป็นป่าเสื่อมโทรม ในกรณีที่ป่านั้นอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำลำธารชั้นที่ 1A, ชั้นที่ 1B, และชั้นที่ 2 แม้จะ มีต้นไม้น้อยเพียงใดก็ตาม ก็มิให้กำหนดเป็นป่าเสื่อมโทรม จบ ☃ 583 Principles of Environmental Law


ดาวน์โหลด ppt Principles of Environmental Law หลักการของกฎหมายสิ่งแวดล้อม 13 Principles of Environmental Law.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google