งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรวมธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรวมธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรวมธุรกิจ

2 1. การซื้อหุ้น 2. แลกหุ้น 3. การซื้อสินทรัพย์

3 เดบิต PPE 80 สูตรการผลิต 5 เครดิต เงินสด 100 รายชื่อลูกค้า 3
สูตรการผลิต 5 รายชื่อลูกค้า 3 สิทธิบัตร สัมปทาน 3 ตรายี่ห้อ 5 ค่าความนิยม 4 เครดิต เงินสด

4 เดบิต รถยนต์ 1,200,000 เครดิต เงินสด 1,200,000 เดบิต สร้อยคอทองคำ(แท้) 50,000 เครดิต รถยนต์ 50,000

5 ประมาณการหนี้สิน ไปทำสัญญามีภาระผูกพันที่จะต้องปรับปรุงสภาพสินทรัพย์ที่เช่า มีการรับประกันหลังการขาย มีโครงการให้บำเหน็จพนักงานหลังเกษียณ

6 งานระหว่างก่อสร้าง 20 เงินสด อาคาร 20 งานระหว่างก่อสร้าง 20 อาคาร 3 ประมาณการหนี้สิน 3

7 ค่าใช้จ่ายปรับปรุงพื้นที่เกิดเปลี่ยนเป็น 5 บาท
เดบิต ขาดทุนจากการปรับปรุงประมาณการหนี้สิน 2 เครดิต ประมาณการหนี้สิน 2

8 การตีราคาใหม่ 1. ใช้ Market Comparison = FV
2. Replacement Cost หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมก่อน 3. Income Approach

9 การบัญชีกรณีตีราคาใหม่
1. วิธีต้นทุนเปลี่ยนแทนหักค่าเสื่อมสะสม เพิ่มต้นทุนสินทรัพย์และค่าเสื่อมสะสมให้เป็นสัดส่วนกัน 2. วิธีมูลค่ายุติธรรม ตัดบัญชีค่าเสื่อมสะสมออก และใช้มูลค่าตามบัญชีมาตีเพิ่ม

10 1. วิธีต้นทุนเปลี่ยนแทนหักค่าเสื่อมสะสม
สมมุติ เครื่องจักรซื้อมา 100 บาท วันที่ 1 มกราคม 2548 คิดค่าเสื่อมราคาเส้นตรง อายุ 5 ปี ต่อมา สิ้นปี 2549 ตีราคาใหม่ ได้ที่ 90 บาท

11 หามูลค่าตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2549
ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม 40 Carrying Amount 60 40 : 100  2 : 5

12 เดบิต เครื่องจักร 50 เครดิต ส่วนเกินทุนฯ 30 เครดิต ค่าเสื่อมสะสม 20

13 ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม 60 Carrying Amount 90 40 : 100  2 : 5

14 2. วิธีมูลค่ายุติธรรม เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม 40 เครดิต เครื่องจักร 40
เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม 40 เครดิต เครื่องจักร 40 เดบิต เครื่องจักร 30 เครดิต ส่วนเกินทุนฯ 30

15 การคิดค่าเสื่อมส่วนที่ตีเพิ่ม
เดบิต ค่าเสื่อมราคา 30 เครดิต ค่าเสื่อมสะสม 30 เดบิต ส่วนเกินทุน 10 เครดิต กำไรสะสม 10

16 วิธีอัตราคงที่ของมูลค่าคงเหลือที่ลดลง
100 คิด 20% สิ้นปีที่ 1 เหลือ 80 ค่าเสื่อมปีนี้ 20 สิ้นปีที่ 2 เหลือ 64 ค่าเสื่อมปีนี้ 16

17 วิธีอัตราคงที่ของมูลค่าคงเหลือที่ลดลง
Diminishing Balance Method = 1- n 25.4% สิ้นปีที่ 1 เหลือ 80 ค่าเสื่อมปีนี้ 20 สิ้นปีที่ 2 เหลือ 64 ค่าเสื่อมปีนี้ 16

18 เดบิต สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า 120
ดอกเบี้ยรอตัด เครดิต หนี้สินตามสัญญาเช่า 110 เงินสด

19 การด้อยค่า ฉบับนี้ใช้กับ บ.มหาชน เท่านั้น
แต่เราควรรู้ไว้ตามหลักความระมัดระวังในแม่บทการบัญชี

20 การด้อยค่า ภาวะที่มูลค่าตามบัญชี(Carrying Amount) สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน(Recoverable Amount =RA)

21 Recoverable Amount มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนที่ทำให้ขายได้ Net Selling Price = NSP มูลค่าจากการใช้ Value in Use = VIU แล้วแต่ตัวใดจะสูงกว่า

22 หลักการหา RA Rational Management

23 เดบิต ขาดทุนจากการด้อยค่า
เครดิต ค่าเผื่อขาดทุนด้อยค่า เดบิต ค่าเผื่อฯ เครดิต กำไรจากการกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่า

24 อาคารราคาทุน 200 คิดค่าเสื่อม 20 ปี ใช้งานมาแล้ว 5 ปี สิ้นปีเกิดด้อยค่าเหลือมูลค่า 120
เดบิต ขาดทุนจากการด้อยค่า 30 เครดิต ค่าเผื่อขาดทุนด้อยค่า 30

25 สิ้นปีที่ 8 ทดสอบด้อยค่าได้ RA = 110
มูลค่าตามบัญชี 200 – 80 – 30 = 90 เดบิต ค่าเผื่อฯ เครดิต กำไรจากการกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่า

26 สิ้นปีที่ 8 ทดสอบด้อยค่าได้ RA = 140
มูลค่าตามบัญชี 200 – 80 – 30 = 90 มูลค่าตามบัญชีปกติ 200 – 80 = 120 เดบิต ค่าเผื่อฯ เครดิต กำไรจากการกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่า

27 วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์
VIU หาจากประมาณการกระแสเงินสดรับหักกระแสเงินสดจ่าย คิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน วิธีดั้งเดิม วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์

28 VIU วิธีดั้งเดิม ทำประมาณการกระแสเงินสดรับหักกระแสเงินสดจ่าย คิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยทำแค่กรณีเดียว

29 VIU กระแสเงินสดที่คาดการณ์
ทำประมาณการกระแสเงินสดรับหักกระแสเงินสดจ่าย คิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยทำออกมาหลายกรณี แล้วนำเรื่องความน่าจะเป็นเข้ามาช่วย ปานกลาง Base Case ดีที่สุด Best Case แย่ที่สุด Worse Case

30 VIU กระแสเงินสดที่คาดการณ์
Base Case Base Case Best Case Worse Case 8.6+1

31 NSP และ VIU ไม่ได้กำหนดให้ผู้ประเมินต้องเป็นคนหา การด้อยค่าเป็นการพิจารณาไม่ให้สินทรัพย์แสดงมูลค่าสูงเกินไป เป็นกระบวน Write down

32 ซื้อสินทรัพย์มา 100 CGU CGU ค่าความนิยม ค่าความนิยมCGU ค่าความนิยม CGU

33 CGU 1 RA = 100 > CGU 1 = 96(80+16) ไม่เกิดการด้อยค่า RA = 90 < CGU 1 = 96(80+16) เกิดการด้อยค่า RA = 70 < CGU 1 = 96(80+16) เกิดการด้อยค่า

34 CGU 1 RA = 75 < CGU 1 = 70(70+0) มีการกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่า RA = 95 < CGU 1 = 70(70+0) มีการกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่า


ดาวน์โหลด ppt การรวมธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google