งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรวมธุรกิจ. 1. การซื้อหุ้น 2. แลกหุ้น 3. การซื้อ สินทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรวมธุรกิจ. 1. การซื้อหุ้น 2. แลกหุ้น 3. การซื้อ สินทรัพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรวมธุรกิจ

2 1. การซื้อหุ้น 2. แลกหุ้น 3. การซื้อ สินทรัพย์

3 เดบิต PPE80 สูตรการผลิต 5 รายชื่อลูกค้า 3 สิทธิบัตร สัมปทาน 3 ตรายี่ห้อ 5 ค่าความนิยม 4 เครดิต เงินสด 100

4 เดบิต รถยนต์ 1,200,000 เครดิต เงินสด 1,200,000 เดบิต สร้อยคอทองคำ ( แท้ ) 50,000 เครดิต รถยนต์ 50,000

5 ประมาณการหนี้สิน ไปทำสัญญามีภาระ ผูกพันที่จะต้องปรับปรุง สภาพสินทรัพย์ที่เช่า มีการรับประกันหลังการ ขาย มีโครงการให้บำเหน็จ พนักงานหลังเกษียณ

6 งานระหว่างก่อสร้าง 20 เงินสด 20 อาคาร 20 งานระหว่างก่อสร้าง 20 อาคาร 3 ประมาณการหนี้สิน 3

7 ค่าใช้จ่ายปรับปรุงพื้นที่เกิด เปลี่ยนเป็น 5 บาท เดบิต ขาดทุนจากการปรับปรุง ประมาณการหนี้สิน 2 – เครดิต ประมาณการหนี้สิน 2

8 การตีราคาใหม่ 1. ใช้ Market Comparison = FV 2. Replacement Cost หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม ก่อน 3. Income Approach

9 การบัญชีกรณีตีราคา ใหม่ 1. วิธีต้นทุนเปลี่ยนแทนหัก ค่าเสื่อมสะสม เพิ่มต้นทุน สินทรัพย์และค่าเสื่อมสะสม ให้เป็นสัดส่วนกัน 2. วิธีมูลค่ายุติธรรม ตัดบัญชี ค่าเสื่อมสะสมออก และใช้ มูลค่าตามบัญชีมาตีเพิ่ม

10 1. วิธีต้นทุนเปลี่ยนแทนหักค่า เสื่อมสะสม สมมุติ เครื่องจักรซื้อมา 100 บาท วันที่ 1 มกราคม 2548 คิดค่าเสื่อมราคาเส้นตรง อายุ 5 ปี ต่อมา สิ้นปี 2549 ตีราคา ใหม่ ได้ที่ 90 บาท

11 หามูลค่าตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2549 ราคาทุน 100 ค่าเสื่อมราคาสะสม 40 Carrying Amount 60 40 : 100  2 : 5

12 เดบิต เครื่องจักร 50 เครดิต ส่วนเกินทุนฯ 30 เครดิต ค่าเสื่อมสะสม 20

13 ราคาทุน 150 ค่าเสื่อมราคาสะสม 60 Carrying Amount 90 40 : 100  2 : 5

14 2. วิธีมูลค่ายุติธรรม เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม 40 เครดิต เครื่องจักร 40 เดบิต เครื่องจักร 30 เครดิต ส่วนเกินทุนฯ 30

15 การคิดค่าเสื่อมส่วนที่ตีเพิ่ม เดบิต ค่าเสื่อมราคา 30 เครดิต ค่าเสื่อมสะสม 30 เดบิต ส่วนเกินทุน 10 เครดิต กำไรสะสม 10

16 วิธีอัตราคงที่ของมูลค่า คงเหลือที่ลดลง 100 คิด 20% สิ้นปีที่ 1 เหลือ 80 ค่า เสื่อมปีนี้ 20 สิ้นปีที่ 2 เหลือ 64 ค่า เสื่อมปีนี้ 16

17 วิธีอัตราคงที่ของมูลค่า คงเหลือที่ลดลง Diminishing Balance Method = 1- n 25.4% สิ้นปีที่ 1 เหลือ 80 ค่า เสื่อมปีนี้ 20 สิ้นปีที่ 2 เหลือ 64 ค่า เสื่อมปีนี้ 16

18 เดบิต สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า 120 ดอกเบี้ยรอตัด 20 เครดิต หนี้สินตามสัญญาเช่า 110 เงินสด 30

19 การด้อยค่า ฉบับนี้ใช้กับ บ. มหาชน เท่านั้น แต่เราควรรู้ไว้ตามหลัก ความระมัดระวังในแม่บท การบัญชี

20 การด้อยค่า ภาวะที่มูลค่าตาม บัญชี (Carrying Amount) สูงกว่ามูล ค่าที่คาดว่าจะได้รับ คืน (Recoverable Amount =RA)

21 Recoverable Amount มูลค่ายุติธรรมหัก ต้นทุนที่ทำให้ขายได้ Net Selling Price = NSP มูลค่าจากการใช้ Value in Use = VIU แล้วแต่ตัวใดจะสูงกว่า

22 หลักการหา RA Rational Management

23 เดบิต ขาดทุนจากการด้อย ค่า เครดิต ค่าเผื่อขาดทุนด้อย ค่า เดบิต ค่าเผื่อฯ เครดิต กำไรจากการกลับ ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

24 อาคารราคาทุน 200 คิดค่า เสื่อม 20 ปี ใช้งานมาแล้ว 5 ปี สิ้นปีเกิดด้อยค่าเหลือ มูลค่า 120 เดบิต ขาดทุนจากการด้อย ค่า 30 เครดิต ค่าเผื่อขาดทุนด้อย ค่า 30

25 สิ้นปีที่ 8 ทดสอบด้อยค่าได้ RA = 110 มูลค่าตามบัญชี 200 – 80 – 30 = 90 เดบิต ค่าเผื่อฯ 20 เครดิต กำไรจากการกลับ ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 20

26 สิ้นปีที่ 8 ทดสอบด้อยค่าได้ RA = 140 มูลค่าตามบัญชี 200 – 80 – 30 = 90 มูลค่าตามบัญชีปกติ 200 – 80 = 120 เดบิต ค่าเผื่อฯ 30 เครดิต กำไรจากการกลับ ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 30

27 VIU หาจากประมาณการกระแส เงินสดรับหักกระแสเงินสด จ่าย คิดลดกลับมาเป็นมูลค่า ปัจจุบัน วิธีดั้งเดิม วิธีกระแสเงินสดที่คาดการณ์

28 VIU วิธีดั้งเดิม ทำประมาณการกระแสเงิน สดรับหักกระแสเงินสดจ่าย คิดลดกลับมาเป็นมูลค่า ปัจจุบัน โดยทำแค่กรณีเดียว

29 VIU กระแสเงินสดที่ คาดการณ์ ทำประมาณการกระแสเงินสด รับหักกระแสเงินสดจ่าย คิดลด กลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดย ทำออกมาหลายกรณี แล้วนำ เรื่องความน่าจะเป็นเข้ามาช่วย ปานกลาง Base Case ดีที่สุด Best Case แย่ที่สุด Worse Case

30 VIU กระแสเงินสดที่ คาดการณ์ Base Case Base Case 10 0.6 6 Best Case 18 0.1 1.8 Worse Case 6 0.3 1.8 8.6+1

31 NSP และ VIU ไม่ได้กำหนดให้ผู้ประเมินต้อง เป็นคนหา การด้อยค่าเป็นการพิจารณา ไม่ให้สินทรัพย์แสดงมูลค่าสูง เกินไป เป็นกระบวน Write down

32 ซื้อสินทรัพย์มา 100 CGU 1 80 CGU 2 20 ค่าความนิยม 20 ค่าความนิยม CGU 1 16 ค่าความนิยม CGU 2 4

33 CGU 1 RA = 100 > CGU 1 = 96(80+16) ไม่เกิดการด้อย ค่า RA = 90 < CGU 1 = 96(80+16) เกิดการด้อยค่า RA = 70 < CGU 1 = 96(80+16) เกิดการด้อยค่า

34 CGU 1 RA = 75 < CGU 1 = 70(70+0) มีการกลับผล ขาดทุนจากการด้อยค่า RA = 95 < CGU 1 = 70(70+0) มีการกลับผล ขาดทุนจากการด้อยค่า


ดาวน์โหลด ppt การรวมธุรกิจ. 1. การซื้อหุ้น 2. แลกหุ้น 3. การซื้อ สินทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google