งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มที่รายการ 1 ผล การ พิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อ เอกชนรวมทั้ง ความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว ( คำสั่ง อนุมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มที่รายการ 1 ผล การ พิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อ เอกชนรวมทั้ง ความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว ( คำสั่ง อนุมัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มที่รายการ 1 ผล การ พิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อ เอกชนรวมทั้ง ความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว ( คำสั่ง อนุมัติ / อนุญาต รายงานการประชุม ) 2 นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 2.1 นโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงสาธารณสุข 2.2 นโยบายผู้บริหารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2.3 นโยบายของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 3 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ 3.1 แผนงาน ( แผนพัฒนา / แผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติการ ) 3.2 โครงการ ( กิจกรรม / แผนงาน ) 3.3 งบประมาณ ( งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ. 2552 ) 4 คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึง สิทธิหน้าที่ของเอกชน 5 สิ่งพิมพ์ที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจำนวน พอสมควรแล้ว มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 6 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือ สัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ 7 มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมติคณะรัฐมนตรี รายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือ ข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณา 8 ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด 8.1 ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา 8.2 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ( สขร.1) เรื่องเพิ่มเติม 9 เอกสารผลงานวิชาการ ( อวช.) 10 สื่อสิ่งพิมพ์ / สื่อโสตของหน่วยงาน ดัชนีข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 9

2

3


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มที่รายการ 1 ผล การ พิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อ เอกชนรวมทั้ง ความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว ( คำสั่ง อนุมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google