งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการกำลังสอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการกำลังสอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการกำลังสอง
โดยใช้โปรแกรมฝึก ทักษะแยกตัวประกอบพหุนามกำลังสอง ในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 โดย นายสมชาย เอี่ยมสอาด เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการกำลังสอง โดยใช้โปรแกรมฝึกทักษะแยกตัวประกอบพหุนามกำลังสอง

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการกำลังสอง สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 60 โปรแกรมฝึกทักษะแยกตัวประกอบพหุนามกำลังสอง

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพณิชยการ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค )   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพณิชยการ ชั้นปีที่ 1 ห้อง B.1/4 จำนวน 47 คน ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค ) โดยการสุ่มแบบเจาะจง  

5 ลักษณะเครื่องมือที่ใช้
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้ 1. โปรแกรมฝึกทักษะแยกตัวประกอบพหุนามกำลังสอง โปรแกรมโดย อ.พงศักดิ์ วุฒิสันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 2. แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง สมการกำลังสอง ในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

6 สรุปผลการวิจัย จากข้อมูลที่ได้ภายหลังการใช้โปรแกรมฝึกทักษะแยกตัวประกอบพหุนามกำลังสอง เรื่อง สมการกำลังสอง ในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 60

7 ผลกระทบที่เกิดขึ้น ข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยทำให้ครูผู้สอนรู้ถึงปัญหาการเรียนซึ่งผู้เรียนยังค่อนข้างอ่อนในเรื่องการคำนวณทำให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานเกี่ยวกับสื่อเคลื่อนไหวหรือสื่อที่สามารถฝึกให้ผู้เรียนโต้ตอบระหว่างเรียนซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาได้

8 ข้อเสนอแนะการวิจัย 1. การใช้โปรแกรมฝึกทักษะแยกตัวประกอบ อาจไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นกับนักเรียนบางคน ซึ่งครูผู้สอนควรหาทางแก้ไขปัญหาหรือพยายามหาทางให้ผู้เรียนกลุ่มนี้มีผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 2. โปรแกรมฝึกทักษะแยกตัวประกอบ สามารถส่งเสริมและลดช่องว่างในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนได้ ซึ่งควรนำไปพัฒนาหรือสร้างรูปแบบที่เหมาะสมในการเรียนการสอน


ดาวน์โหลด ppt ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการกำลังสอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google