งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการ กำลังสอง โดยใช้โปรแกรมฝึก ทักษะแยกตัว ประกอบพหุนามกำลังสอง ในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 โดย นายสมชาย เอี่ยมสอาด เทคโนโลยีภาคตะวันออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการ กำลังสอง โดยใช้โปรแกรมฝึก ทักษะแยกตัว ประกอบพหุนามกำลังสอง ในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 โดย นายสมชาย เอี่ยมสอาด เทคโนโลยีภาคตะวันออก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการ กำลังสอง โดยใช้โปรแกรมฝึก ทักษะแยกตัว ประกอบพหุนามกำลังสอง ในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 โดย นายสมชาย เอี่ยมสอาด เทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อี. เทค )

2 วัตถุประสงค์ของ การวิจัย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการกำลังสอง โดยใช้โปรแกรมฝึกทักษะแยกตัว ประกอบพหุนามกำลังสอง

3 กรอบแนวคิด ในการวิจัย โปรแกรมฝึกทักษะแยกตัว ประกอบพหุนามกำลังสอง ตัวแปร ต้น ตัวแปร ตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการกำลังสอง สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อย ละ 60

4 ประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้ง นี้ ได้แก่ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา พณิชยการ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อี. เทค ) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา พณิชยการ ชั้นปีที่ 1 ห้อง B.1/4 จำนวน 47 คน ที่เรียนวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อี. เทค ) โดยการสุ่มแบบเจาะจง

5 ลักษณะ เครื่องมือที่ใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้ 1. โปรแกรมฝึกทักษะแยกตัว ประกอบพหุนามกำลังสอง โปรแกรมโดย อ. พงศักดิ์ วุฒิสันต์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนจันทร์หุ่น บำเพ็ญ 2. แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง สมการกำลังสอง ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ 1

6 สรุป ผลการวิจั ย จากข้อมูลที่ได้ภายหลังการ ใช้โปรแกรมฝึกทักษะแยกตัว ประกอบพหุนามกำลังสอง เรื่อง สมการกำลังสอง ในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนร้อยละ 73.40 สูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 60

7 ผลกระทบที่เกิดขึ้น ข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยทำให้ ครูผู้สอนรู้ถึงปัญหาการเรียนซึ่ง ผู้เรียนยังค่อนข้างอ่อนในเรื่องการ คำนวณทำให้ครูผู้สอนสามารถ จัดการเรียนการสอนที่ผสมผสาน เกี่ยวกับสื่อเคลื่อนไหวหรือสื่อที่ สามารถฝึกให้ผู้เรียนโต้ตอบระหว่าง เรียนซึ่งสอดคล้องกับความต้องการ ของนักศึกษาได้

8 ข้อเสนอแนะการวิจัย 1. การใช้โปรแกรมฝึกทักษะแยกตัว ประกอบ อาจไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นกับ นักเรียนบางคน ซึ่งครูผู้สอนควรหาทางแก้ไข ปัญหาหรือพยายามหาทางให้ผู้เรียนกลุ่มนี้มี ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 2. โปรแกรมฝึกทักษะแยกตัวประกอบ สามารถส่งเสริมและลดช่องว่างในการ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนได้ ซึ่งควร นำไปพัฒนาหรือสร้างรูปแบบที่เหมาะสมใน การเรียนการสอน


ดาวน์โหลด ppt ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการ กำลังสอง โดยใช้โปรแกรมฝึก ทักษะแยกตัว ประกอบพหุนามกำลังสอง ในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 โดย นายสมชาย เอี่ยมสอาด เทคโนโลยีภาคตะวันออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google