งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ แหล่ง ทรัพยากรการเรียนรู้ หมายถึง ศูนย์รวมของวิชาความรู้ ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ บุคคลสิ่งประดิษฐ์ วัตถุ อาคาร สถานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ แหล่ง ทรัพยากรการเรียนรู้ หมายถึง ศูนย์รวมของวิชาความรู้ ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ บุคคลสิ่งประดิษฐ์ วัตถุ อาคาร สถานที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมายของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ แหล่ง ทรัพยากรการเรียนรู้ หมายถึง ศูนย์รวมของวิชาความรู้ ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ บุคคลสิ่งประดิษฐ์ วัตถุ อาคาร สถานที่ ซึ่งมีอยู่กระจัดกระจาย ทั้งชุมชนเมือง และชุมชนชนบท อันเป็นขุมทรัพย์แห่งปัญญาที่แทรก ซึมอยู่ในวิถีชีวิตของมนุษย์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ค้นพบ ได้อย่างไม่รู้จบ ความหมายของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ ที่มา : http://prezi.com/tho8lguqbzay

3 1. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทบุคคล 2. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภท ทรัพยากรธรรมชาติ 3. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อ 3.1 สื่อทางด้านกายภาพ 3.2 สื่อทางด้านวิธีการ 3.2.1 สื่อท้องถิ่น 3.2.2 สื่อกิจกรรม 4. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและ อาคารสถานที่ ประเภทของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้

4 ตัวอย่างแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อ

5 ประโยชน์ของแหล่งการเรียนรู้ 1. ทําให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ความสามารถของตนเองในการเรียนรู้ อย่างเต็มที่ 2. ผู้เรียนมีโอกาสตัดสินใจในการเลือกเรียนตามช่องทางที่เหมาะ กับความสามารถของตนเอง 3. ทําให้กระบวนการเรียนรู้ง่ายขึ้น 4. ผู้เรียนมีอิสระในการเลือก 5. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ 6. ทําให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 7. ลดเวลาในการเรียนรู้และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้มากกว่าเดิม ในเวลาเท่ากัน 8. ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทั้งในแนวกว้างและแนวลึก 9. ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักเสาะหาแหล่งการเรียนรู้ 10. ฝึกให้ผู้เรียน คิดเป็นและสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้

6 แหล่งการเรียนรู้ไอซีที

7 เครือข่ายการเรียนรู้ หมายถึง ขอบเขตแห่ง ความสัมพันธ์ของกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีลักษณะประสาน ติดต่อสัมพันธ์ เชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรม ระหว่างคนกับคน คนกับ กลุ่ม และกลุ่มกับกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายเทคโนโลยี ซึ่งใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นเครื่องมือหลักในการสัมพันธ์ และเชื่อมโยงคนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็นเครือข่ายที่มี บทบาทสูงในภาคสังคมเมือง ธุรกิจ และ สถาบันการศึกษา ความหมายของเครือข่ายการเรียนรู้ ที่มา : http://prezi.com/tho8lguqbzay

8 1. สามารถเข้าถึงได้กว้างขวาง ง่าย สะดวก 2. เป็นการเรียนแบบร่วมกันและทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม 3. สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ 4. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน 5. จัดให้เครือข่ายการเรียนรู้เป็นเสมือน ชุมชนของการเรียนรู้แบบออนไลน์ คุณลักษณะพิเศษของเครือข่ายการเรียนรู้ คุณลักษณะพิเศษของเครือข่ายการเรียนรู้

9 1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) 2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) 3. ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมที่ใช้เป็นช่องทางใน การเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในเครือข่ายการ เรียนรู้ในประเทศไทย องค์ประกอบด้านโทรคมนาคมกับ เครือข่ายการเรียนรู้ องค์ประกอบด้านโทรคมนาคมกับ เครือข่ายการเรียนรู้

10 องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ 5 ด้านคือ 1. Authentic learning การเรียนรู้ที่แท้จริงอยู่ในโลกจริง หรือชีวิตจริง 2. Mental Model Building การเรียนรู้ในระดับสร้าง กระบวนทัศน์อาจมองอีกมุมหนึ่งว่า เป็น authentic learning แนวหนึ่ง คือ การอบรมบ่มนิสัย หรือการปลูกฝังความเชื่อ 3. Internal Motivation การเรียนรู้ที่แท้จริงขับดันด้วย ฉันทะ 4. Multiple Intelligence มนุษย์เรามีพหุปัญญา (Multiple Intelligence) และเด็กแต่ละคนมีความ ถนัดหรือ ปัญญาที่ติดตัวมาแต่กำเนิดต่างกัน 5. Social Learning การเรียนรู้เป็นกิจกรรมทางสังคม หากยึดหลักการนี้ ก็จะสามารถออกแบบ กระบวนการทางสังคม เพื่อให้ศิษย์เรียนสนุก

11


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ แหล่ง ทรัพยากรการเรียนรู้ หมายถึง ศูนย์รวมของวิชาความรู้ ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ บุคคลสิ่งประดิษฐ์ วัตถุ อาคาร สถานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google