งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลกระทบด้านแรงงาน และมาตรการรองรับ การเปิดเขตการค้าเสรี สิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลกระทบด้านแรงงาน และมาตรการรองรับ การเปิดเขตการค้าเสรี สิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลกระทบด้านแรงงาน และมาตรการรองรับ การเปิดเขตการค้าเสรี สิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

2 สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ ภาคอุตสาหกรรม แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการ ผลกระทบต่อการจ้างงานในภาพรวม ปัญหาด้านแรงงานจากการเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน และมาตรการรองรับ ความคิดเห็น&ข้อเสนอแนะในการคุ้มครองแรงงาน ประเด็นนำเสนอ ผลกระทบด้านแรงงาน และมาตรการรองรับ การเปิดเขตการค้าเสรี

3 ตลาดเปิดกว้างขึ้น การส่งออกจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะ สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป สิ่งทอและเสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ต้นทุนทางการเงินลดลง การนำเข้าวัตถุดิบถูกลง กระทบต่ออุตสาหกรรมทารก (Infant industries)ที่ยังไม่ สามารถแข่งขันในเวทีโลกและต้องการให้รัฐบาลปกป้อง ภาค เศรษฐกิจ ให้ต้องเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ ต้องตื่นตัวต่อมาตรการการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษี NTB เรื่องของ มาตรฐาน 108 การเรียกร้องจากผู้บริโภค เรื่องการรับผิดชอบต่อสังคม สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ ภาคอุตสาหกรรม

4 เชิงรุก(Proactive)== ไม่รอให้เกิดปัญหาก่อน เสาะหานวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง มองหาช่องว่างทางการตลาด(NICHE MARKET) สร้างกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ ทำเฉพาะสิ่งที่เชี่ยวชาญ ส่งงานทำนอกองค์กร จ้างเหมาช่วง-แก้ปัญหาการไม่มี งานทำสม่ำเสมอ ลดต้นทุนการจ้างบุคลากรถาวร สร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ == สร้าง Brand ทำ สินค้าที่มีความพิเศษแตกต่างจากคู่แข่ง ทักษะที่หลากลายของบุคลากร == จ่ายค่าตอบแทนตาม ผลงาน แนวทางการปรับตัวเพื่อ ความอยู่รอดของธุรกิจ

5 แนวทางการดำเนินงานของภาคธุรกิจที่เปลี่ยนไป ท้องถิ่นหรือระดับชาติท้องถิ่นหรือระดับชาติ ระดับโลกระดับโลก ส่งของครั้งละมากๆส่งของครั้งละมากๆ ส่งตามจำนวนที่สั่ง แนวคิดJITส่งตามจำนวนที่สั่ง แนวคิดJIT ซื้อของราคาต่ำสุดซื้อของราคาต่ำสุด ดึงผู้ขายสินค้ามาเป็นหุ้นส่วนดึงผู้ขายสินค้ามาเป็นหุ้นส่วน การวิจัย&พัฒนาผลิตภัณฑ์การวิจัย&พัฒนาผลิตภัณฑ์ ใช้เวลานาน ใช้เวลานาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ปีต่อปีพัฒนาผลิตภัณฑ์ปีต่อปี สินค้ารูปแบบเดียวกันหมดสินค้ารูปแบบเดียวกันหมด ตรงความต้องการเฉพาะตรงความต้องการเฉพาะ ของกลุ่มลูกค้า ของกลุ่มลูกค้า แบ่งงานตามความเชี่ยวชาญแบ่งงานตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้เลือกงานตามความถนัด ให้เลือกงานตามความถนัด การผลิตที่ง่าย ไม่ซับซ้อน

6 แรงงาน ท้องถิ่น ค่าตอบแทนตาม ระบบอาวุโส ผู้บริหารตัดสินใจ บริษัทใหญ่ - มั่นคงสูง การปรับตัวของผู้ประกอบการ หลักการ ผลกำไรสูงสุด คุณภาพ คุณภาพมาทีหลัง กระบวนการ บริหารแบบเดิมๆ ทำธุรกิจครบวงจร โครงสร้าง แบบราชการ องค์กร จ้างงาน ถาวร จ้างงานยืดหยุ่น มีกำหนด,ชั่วคราว เหมาช่วง แรงงาน ที่หลากหลาย ลูกค้า การพัฒนา ที่ต่อเนื่อง REENGINEERING กระจายอำนาจ มอบอำนาจ การตัดสินใจใน ขอบเขต ที่กำหนด บริษัทใหญ่ ลดคน จ้างเท่าที่จำเป็น แทนด้วยเทคโนฯ OUTSOURCE ทำเฉพาะ สิ่งที่เชี่ยวชาญ Joint venture Networking โครงสร้าง แบนราบ ยืดหยุ่น SMALL & SMART ค่าตอบแทน ตามผลงาน ให้มีส่วนร่วมใน การตัดสินใจ สิทธิและความ ถูกต้อง

7 การจ้างงานไม่ถาวรมากขึ้น ชั่วโมงทำงานที่ยืดหยุ่นการจ้างงานไม่ถาวรมากขึ้น ชั่วโมงทำงานที่ยืดหยุ่น การปรับลดขนาดองค์กร ต้องการคนทำงานน้อยลงการปรับลดขนาดองค์กร ต้องการคนทำงานน้อยลง ทำงานจากบ้าน (เก่ง IT/ มีควมสามารถเฉพาะทาง)ทำงานจากบ้าน (เก่ง IT/ มีควมสามารถเฉพาะทาง) จ่ายค่าตอบแทนตามผลงานจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานวุฒิการศึกษาไม่สำคัญเท่าสมรรถนะในงาน การจ้างแรงงานที่หลากหลายการจ้างแรงงานที่หลากหลาย Outsourcing / Subcontract/ รับงานทำที่บ้านOutsourcing / Subcontract/ รับงานทำที่บ้าน ให้ถือหุ้นของบริษัทด้วยให้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

8 8 ภาคเกษตร/ แรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ แรงงานข้ามชาติ รับงานไปทำที่บ้าน ผู้พิการ แรงงานหญิง แรงงานเด็ก การจ้างงานเยาวชน ตลาดแรงงานในระบบ

9 พนักงานที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์การ พนักงานที่มี-ความสามารถเฉพาะ VS ทักษะหลากหลาย พนักงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ vs ทำงานเป็นทีม การจ้างงานชั่วคราว ชั่วโมงทำงานที่ยืดหยุ่น มีความสามารถเชิงการบริหาร/จัดการ มีความใฝ่รู้พัฒนาเพิ่มพูนทักษะตนเองให้เหมาะกับงาน พนักงานที่ –เก่งคน, เก่งสื่อสาร, เก่งงาน IT

10 วัฒนธรรมองค์การ ที่คาดว่า จะต้องเปลี่ยนไป

11 การพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง หากไม่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหากไม่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน.....ต้องมีทักษะที่หลากหลาย การมุ่งเน้นการทำสิ่งที่ตนมีการมุ่งเน้นการทำสิ่งที่ตนมีความถนัดเป็นพิเศษ การผันตนเองเป็นผู้ประกอบการการผันตนเองเป็นผู้ประกอบการ

12 สมองไหล การเคลื่อนย้ายของแรงงาน จากประเทศที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจต่ำ ไปประเทศที่โอกาสทางเศรษฐกิจสูงกว่า การเคลื่อนย้ายของเงิน ทุนแค่ปลายนิ้วสัมผัส ย้ายฐานการผลิต ไปยังแหล่งที่จูงใจและ ให้ประโยชน์สูงสุด

13 ความคิดเห็น & ข้อเสนอแนะ ในการคุ้มครองแรงงาน เพื่อรองรับ การเปิดการค้าเสรี

14 งานที่มีคุณค่า DECENT WORK การแรงงานสัมพันธ์ที่ดี การหารือร่วม ของทุกภาคส่วน ระบบประกันและการ คุ้มครองทางสังคม โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค เทคโน ฯ แผนพัฒนาการศึกษาที่ สอดคล้องกับตลาดแรงงาน แผนพัฒนาศักยภาพ ทักษะฝีมือของแรงงาน ไทยทุกระดับอย่างต่อเนื่อง สิทธิแรงงาน มาตรฐานแรงงานสากล ส่งเสริม R&D มีเทคโนฯ ของตนเอง สร้างแบรนด์ ส่งเสริมแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ให้เป็นรากฐานของสังคม

15 15 การคุ้มครองแรงงาน ในอนาคตที่มีการแข่งขันสูง มาตรฐานการจ้างงาน, ความมั่นคงในงาน กระแสโลกภิวัตน์กระบวนการทางการค้าที่ ซับซ้อน การเปิดการค้าเสรี ผลกระทบ จากเศรษฐกิจ“โลก”ต่อเศรษฐกิจ “เรา” การห้ามใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี การเลื่อนตำแหน่งให้กับหญิงและชายที่ สามารถทำงานบรรลุอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียมกัน โดยยึดถือความเป็นอิสระ เท่าเทียมความมั่นคง และ ให้ความสำคัญ กับเรื่องศักดิ์ศรีที่ของความเป็นมนุษย์ นโยบายเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค, ตลาดแรงงาน และ นโยบายการจ้างงาน นโยบายการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน การพัฒนาทักษะยกระดับ /ความสามารถ มาตรการเฝ้าระวัง & เตือน ภัยคุกคามต่อการมีงานทำ สร้างความตระหนัก

16 16 สำรวจข้อมูลด้านแรงงาน Labour forces Participation rate วัตถุประสงค์ Dimension Focussed มิติด้าน เศรษฐกิจ มิติด้านสังคม นโยบายการจ้างงาน แบบเป็นมิตร โอกาสในการอบรมและพัฒนา แรงงานสัมพันธ์ที่ดี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำงาน กลุ่มเป้าหมาย เศรษฐกิจในและนอกระบบ แรงงานเด็ก เยาวชน หญิง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ แรงงานข้ามชาติ ทำงานไม่เต็มเวลา เหมาช่วง ผู้ ว่างงาน นโยบายตลาดแรงงาน ตามภาคอุตสาหกรรม การเสริมสร้างศักยภาพให้ไตรภาคี เชื่อมโยงการศึกษากับตลาดแรงงาน ความต้องการแรงงาน D & S ปชส. แนวโน้มการจ้างงานในอนาคต โครงข่ายการคุ้มครอง ทางสังคม งานที่มีคุณค่า ฐานข้อมูล /ประเมิน ศักยภาพของแรงงานไทย ณ ปัจจุบัน ที่แข่งขันใน ตลาดโลกได้ การเสริมสร้างศักยภาพและ การพัฒนาทักษะแรงงานให้ สอดรับความต้องการธุรกิจ การบริหารจัดการแรงงาน ค่าจ้างแรงงาน สวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงาน

17 17 บทบาทที่เท่าเทียมกันของชาย-หญิง HIV/AIDS คนพิการ PwDs แรงงานข้ามชาติ MIGRANT แรงงานเด็ก CHILD LABOUR โครงข่ายการคุ้มครอง ทางสังคม SOCIAL SECURITY SAFETY NET อาชีวอนามัย OSH ผู้สูงอายุ ADULT/RETIREE รับงานไปทำที่บ้าน HOME WORKERS

18 มรท. 8001-2546 มาตรฐานแรงงานไทยว่าด้วย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย 1.ข้อกำหนดทั่วไปเป็นลายลักษณ์อักษร 2.มีระบบการจัดการ 3.ไม่ใช้แรงงานบังคับ 4.ค่าตอบแทนการทำงาน 5.ชั่วโมงการทำงาน 6.ไม่เลือกปฏิบัติ 7.วินัย/การลงโทษ 8.ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก 9.การใช้แรงงานหญิง 10.เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง 11.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 12.สวัสดิการห้องน้ำ น้ำดื่ม ที่รับประทานอาหาร สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

19 19 การทำฐานข้อมูล แรงงานไทย ในปัจจุบัน ข้อมูลจำนวนแรงงาน การเข้าสู่และการออก จากตลาดแรงงาน การทำฐานข้อมูล ทักษะแรงงานไทย ทักษะฝีมือของแรงงาน จำแนกตามระดับทักษะ รายได้ รายอุตสาหกรรม การเตรียมความพร้อม ด้านทักษะฝีมือ เพื่อการแข่งขัน ในเวทีโลก แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการ สวัสดิภาพ อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยในการ ทำงาน ประกันสังคม SOCIAL SAFETY NET

20 หลักการที่สำคัญ การหารือร่วม องค์การลูกจ้าง รัฐบาล & กระทรวง แรงงาน ผู้มีส่วนได้เสีย ในสังคม องค์การนายจ้าง ตอบสนองต่อตลาด การแข่งขัน ความอยู่รอดขององค์การ นโยบายแห่งรัฐ ความมั่นคงทาง เศรษฐกิจและสังคม การมีงานทำ คุณภาพชีวิต การทำงาน เพื่อตนเอง เพื่อสังคมโดยรวม


ดาวน์โหลด ppt ผลกระทบด้านแรงงาน และมาตรการรองรับ การเปิดเขตการค้าเสรี สิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google