งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการบริการ สารสนเทศ รูปแบบการบริการสารสนเทศจะสะท้อน ลักษณะเฉพาะ ของสถาบันบริการสารสนเทศ  ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ  ขอบเขตและวิธีการให้บริการ 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการบริการ สารสนเทศ รูปแบบการบริการสารสนเทศจะสะท้อน ลักษณะเฉพาะ ของสถาบันบริการสารสนเทศ  ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ  ขอบเขตและวิธีการให้บริการ "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการบริการ สารสนเทศ รูปแบบการบริการสารสนเทศจะสะท้อน ลักษณะเฉพาะ ของสถาบันบริการสารสนเทศ  ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ  ขอบเขตและวิธีการให้บริการ  การคิดค่าบริการ  ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ใช้  ระดับการใช้เทคโนโลยี

2 ปรัชญาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับในการ ให้บริการ ผู้ใช้สารนิเทศ Ranganathan’s Five Rule 1. หนังสือมีไว้ให้ใช้ 2. หนังสือเป็นของทุกคน 3. หนังสือทุกเล่มมีไว้ให้ทุกคนอ่าน 4. ประหยัดเวลาแก่ผู้อ่าน 5. ห้องสมุดเป็นองค์กรที่ต้องเติบโต

3 Michael Gorman ได้นำปรัชญา 5 ข้อ มาประยุกต์ ใช้กับสภาพห้องสมุดสมัยปัจจุบัน 1. ห้องสมุดให้บริการแก่มนุษยชาติ 2. ยอมรับความรู้ที่สื่อสารไว้ในทุก รูปแบบ 3. ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อ สนับสนุน การบริการ 4. ปกป้องเสรีภาพในการเข้าถึงความรู้ 5. รักษาอดีต สร้างอนาคต

4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สารนิเทศ ความหมาย สารนิเทศ (Information) ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ข้อมูล ตลอดจนความรู้ที่ ได้มีการบันทึกไว้ในรูปแบบ ต่าง ๆ โดยมีการจัดเก็บการ ประมวลผล การสืบค้นแก่ผู้ใช้อย่างมี ประสิทธิภาพ

5 การรวบรวม การตีความ การจัดกลุ่ม การวิเคราะห์ การ คำนวณ การอธิบายความ การ แปรผล การบันทึกในรูปแบบ ต่าง ๆ การวิเคราะห์ การทำความ เข้าใจ ความหยั่งรู้ การประยุกต์ใช้

6 ธรรมชาติของสารนิเทศ  สารนิเทศมีการเกิดขึ้น - สูญ สลาย  สารนิเทศมีทั้งที่ถูกต้อง - ไม่ ถูกต้อง  สารนิเทศมีคุณค่า - ไม่มีคุณค่า  สารนิเทศย่อมมีความไม่เป็น กลาง  สารนิเทศไม่ได้มีความสมบูรณ์ ในตัวเอง ต้องเสาะแสงหาจากหลาย แหล่ง

7 บทบาทและความสำคัญของ สารนิเทศ  การบริหาร  การพัฒนาประเทศ  การเมือง  การทหาร  การอุตสาหกรรม ธุรกิจ  วัฒนธรรม  การศึกษาและวิจัย

8 คุณสมบัติของสารนิเทศ  สามารถเข้าถึงได้ (Accessibility)  ความครบถ้วน (Completeness)  ความถูกต้องเที่ยงตรง (Accurancy)  ความเหมาะสม (Appropriateness)  ความทันเวลา (Timeliness)  ความชัดเจน (Clarity)  ความยืดหยุ่น (Flexibility)  ความสามารถในการพิสูจน์ได้ (Verfiability)  ความซ้ำซ้อน (Redundancy)

9 ปัจจัยที่ทำให้สารนิเทศมีคุณค่า คือ   เวลา  ความถูกต้อง  ความครบถ้วน  ความต่อเนื่อง

10 ความเปลี่ยนแปลง : ห้องสมุด  ห้องสมุดเป็น ศูนย์กลาง  ห้องสมุดใน ฐานะที่เป็น สถาบัน  สารนิเทศเป็น ศูนย์กลาง  ห้องสมุดในฐานะ ผู้จัดเตรียม สารนิเทศให้ (Information Provider)

11 ความเปลี่ยนแปลง : ห้องสมุด  การใช้ เทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้งานใน ห้องสมุดเป็น ระบบอัตโนมัติ  การใช้ ประโยชน์จาก เทคโนโลยีเพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการ เข้าถึง สารนิเทศ และ ส่งสารนิเทศ โดยไม่จำกัดแต่ เพียงภายใน ห้องสมุดเท่านั้น

12 ความเปลี่ยนแปลง : ห้องสมุด  ข่ายงาน ห้องสมุดเพื่อ จัดหา สารนิเทศ  ข่ายงานที่ กว้างขวาง เพื่อ จัดเตรียม สารนิเทศทุก รูปแบบ ไว้บริการ

13 ลักษณะของห้องสมุด การครอบครอง และเน้นการเข้าถึง  เน้นการใช้ ทรัพยากร ประเภทสิ่งพิมพ์ ตามแบบเดิม ซึ่งจัดเก็บไว้ใน ห้องสมุดและ สามารถ ตรวจสอบจาก ตัวเล่มได้  เน้นการเข้าถึง ทรัพยากรที่เป็น ข่ายงาน และ สามารถ ตรวจสอบได้ ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์

14 ลักษณะของห้องสมุดที่เน้น การครอบครอง และเน้นการเข้าถึง  คุณค่าขึ้นอยู่กับ จำนวนของ ทรัพยากร  คุณค่าอยู่ที่การ จัดหาสารนิเทศ และสามารถ จัดส่ง สารนิเทศ

15 ลักษณะของห้องสมุดที่เน้น การครอบครอง และเน้นการเข้าถึง  การพัฒนา ทรัพยากรใช้ วิธีการ Just in case ซึ่งขึ้นอยู่กับ เป้าหมายของการ จัดหา โดยมุ่ง เฉพาะรูปลักษณะ ทางกายภาพของ ทรัพยากร ซึ่งเป็น รูปแบบของหอ จดหมายเหตุ  การพัฒนา ทรัพยากร ใช้วิธี Just in time โดยขึ้นอยู่กับ ความเชื่อมั่นได้ใน การจัดส่งเอกสาร ที่สะดวกและ รวดเร็ว

16 บริการ --- SERVICES  S=Sensitive to Customer’s  E=Enthusiansm  R=Reliability  ผู้ให้บริการต้องมี ความไวต่อความ ต้องการของ ผู้ใช้ ช่าง สังเกตุ  มีความ กระตือรือร้นใน การทำงาน และ ให้ ความช่วยเหลือ ผู้ใช้  มีความน่าเชื่อถือ

17 บริการ --- SERVICES  V=Vigorous, Value  I=Information, Impression  C=Courtesy, Correctly  E=Empathy  S=Smile, Sincerity  มีความเข้มแข้งและเห็น คุณค่า ในการให้บริการ  เป็นผู้ให้ข่าวสารและทำให้ ผู้รับบริการเกิดความ ประทับใจ  มีมิตรไมตรีและให้บริการ ด้วย ความถูกต้อง  มีความเห็นอกเห็นใจผู้ใช้  ยิ้มแย้ม แจ่มใส และมี ความจริงใจ ต่อผู้ใช้บริการ


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการบริการ สารสนเทศ รูปแบบการบริการสารสนเทศจะสะท้อน ลักษณะเฉพาะ ของสถาบันบริการสารสนเทศ  ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ  ขอบเขตและวิธีการให้บริการ 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google