งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประชุมประจำเดือน ข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม หัวหน้า หน่วยงานในสังกัด กรมปศุ สัตว์ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๗ วัน จันทร์ ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประชุมประจำเดือน ข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม หัวหน้า หน่วยงานในสังกัด กรมปศุ สัตว์ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๗ วัน จันทร์ ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประชุมประจำเดือน ข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม หัวหน้า หน่วยงานในสังกัด กรมปศุ สัตว์ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๗ วัน จันทร์ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓. ๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม

2 2 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

3 3 ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓. ๓๐ น.

4 4 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจาการประชุม ครั้งที่แล้ว

5 โดย... นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่าย บริหาร ทั่วไป ฝ่าย บริหาร ทั่วไป

6  สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้น ต่อเนื่องมาหลายปี ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์ในพื้นที่ดังกล่าว ต้องปฏิบัติงาน ท่ามกลางความเสี่ยงภัย สำนักงาน ปศุสัตว์เขต ๙ จึงได้จัดทำโครงการนี้ ขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ ผู้ปฏิบัติงาน จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมบริจาคเงินเข้าโครงการตาม อัธยาศัย เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา ให้แก่บุตร ธิดาของผู้ปฏิบัติงาน โดย โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา เลขที่ ๙๐๑๓๓๒๙๖๐๘ ชื่อบัญชี นางสาวโศภิษฐ์ ธัญลักษณา กุลและนางอรพินท์ เทพรินทร์

7  ด้วยนายไฉน รวยรื่น ตำแหน่งสัตว แพทย์อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ตากใบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นราธิวาส เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ด้วยโรคติดเชื้อ ใน กระแสโลหิต ทำให้ครอบครัวประสบ ความเดือดร้อนอย่างยิ่ง จึงขอความ อนุเคราะห์ร่วมทำบุญตามเห็นสมควร โดยโอนเงินในนาม นายยืนยง สมานสุข หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี ๙๐๕๐๗๙๓๕๔๑ สาขานราธิวาส

8 ขอบคุณ ครับ ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt 1 การประชุมประจำเดือน ข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม หัวหน้า หน่วยงานในสังกัด กรมปศุ สัตว์ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๗ วัน จันทร์ ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google