งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎกระทรวง กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบ กิจการโรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขต ท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา พ. ศ. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎกระทรวง กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบ กิจการโรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขต ท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา พ. ศ. 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎกระทรวง กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบ กิจการโรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขต ท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา พ. ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 ธันวาคม 2552

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ. ศ.2535 ในระหว่าง ปี พ. ศ.2553 ถึงปี พ. ศ.2557 แก่ผู้ประกอบ กิจการโรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัด ยะลา ดังต่อไปนี้ 1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน ใบแทนใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตที่เรียกเก็บใน วันที่ออกใบอนุญาตหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน ใบแทน ใบอนุญาตหรือยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต แล้วแต่กรณี 2. ค่าธรรมเนียมรายปีที่เรียกเก็บตามกำหนดเวลาที่ต้อง ชำระ

3 สรุปสาระสำคัญ *** เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับนี้ เนื่องจากเป็นการสมควรยกเว้น ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติ โรงงาน พ. ศ ระหว่างปี พ. ศ ถึงปี พ. ศ ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่ง โรงงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ทั้งนี้ เพื่อให้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม การสร้างงานสร้างอาชีพในเขตท้องที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ทั้งสามจังหวัดดังกล่าว ซึ่ง ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานและรายได้ให้แก่ ราษฎรในท้องถิ่นอันเป็นการแก้ไขปัญหาความ ยากจนและปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นให้หมดไปอย่าง ต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎกระทรวง กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบ กิจการโรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขต ท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา พ. ศ. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google