งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้า พระราชหฤทัยในความเป็นไปของ เมืองไทยและคนไทยอย่างลึกซึ้งและ กว้างไกล ได้ทรงวางรากฐานในการ พัฒนาชนบท และช่วยเหลือประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้า พระราชหฤทัยในความเป็นไปของ เมืองไทยและคนไทยอย่างลึกซึ้งและ กว้างไกล ได้ทรงวางรากฐานในการ พัฒนาชนบท และช่วยเหลือประชาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้า พระราชหฤทัยในความเป็นไปของ เมืองไทยและคนไทยอย่างลึกซึ้งและ กว้างไกล ได้ทรงวางรากฐานในการ พัฒนาชนบท และช่วยเหลือประชาชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้มีความ " พออยู่ พอกิน " และมีความอิสระที่จะอยู่ได้โดย ไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีและ ความเปลี่ยนแปลงของกระแส โลกาภิวัฒน์ ทรงวิเคราะห์ว่าหาก ประชาชนพึ่งตนเองได้แล้วก็จะมีส่วน ช่วยเหลือเสริมสร้างประเทศชาติโดย

4 ในการสร้างถนน สร้างชลประทานให้ ประชาชนใช้นั้น จะต้องช่วยประชาชน ในทางบุคคลหรือพัฒนาให้บุคคลมีความรู้ และอนามัยแข็งแรง ด้วยการให้การศึกษา และการรักษาอนามัย เพื่อให้ประชาชนใน ท้องที่สามารถทำการเกษตรได้ และค้าขาย ได้ …"

5 ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจอย่าง รุนแรงขึ้นนี้จึงทำให้เกิดความเข้าใจได้ ชัดเจนในแนวพระราชดำริของ " เศรษฐกิจ พอเพียง " ซึ่งได้ทรงคิดและตระหนักมาช้า นาน เพราะหากเราไม่ไปพี่งพา ยึดติดอยู่กับ กระแสจากภายนอกมากเกินไป จนได้ ครอบงำความคิดในลักษณะดั้งเดิมแบบ ไทยๆไปหมด มีแต่ความ "

6 ทะเยอทะยานบนรากฐานที่ไม่มั่นคงเหมือน ลักษณะฟองสบู่ วิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้อาจ ไม่เกิดขึ้น หรือไม่หนักหนาสาหัสจนเกิด ความเดือดร้อนกันถ้วนทั่วเช่นนี้ ดังนั้น " เศรษฐกิจพอเพียง

7 จัดทำโดย นายสุรเชษฐ์ ปานอินทร์ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ป.ว.ช.1 กลุ่มที่1 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี


ดาวน์โหลด ppt พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้า พระราชหฤทัยในความเป็นไปของ เมืองไทยและคนไทยอย่างลึกซึ้งและ กว้างไกล ได้ทรงวางรากฐานในการ พัฒนาชนบท และช่วยเหลือประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google