งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานตามนโยบายทีมหมอครอบครัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานตามนโยบายทีมหมอครอบครัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานตามนโยบายทีมหมอครอบครัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

2 การดำเนินงานตามนโยบายทีมหมอครอบครัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
การดำเนินงานตามนโยบายทีมหมอครอบครัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

3 ผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE
พื้นที่ดำเนินการ จำนวนสมาชิก (คน) ร้อยละ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน สถานศึกษา 65,176 20,707 31.77 สถานประกอบการ - 598 ชุมชนภูมิภาค 21,752 2,948 13.55 ทั่วไป 1,553 รวม 86,928 23,806 29.68

4 จำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE จำแนกตาม Setting
ประเภท ทั้งหมด จำนวน ชมรม จำนวนศูนย์เพื่อนใจ หมายเหตุ สถานศึกษา 224 103 4 4 / 4 สถานประกอบการ 212 3 1 1 / - ชุมชน 279 149

5 ผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในปี 2558
ดีเด่นระดับภาค 2. การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีฯ (TO BE NUMBER ONE IDOL) * ตัวแทน 1 ใน 6 TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาค

6 โครงการรากฟันเทียม และฟันเทียมพระราชทาน
เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ โรงพยาบาล ฟันเทียม รากฟันเทียม เป้าหมาย (ราย) ขึ้นทะเบียน (ราย) ผลงาน (ราย) สตูล 55 292 61 11 9 3 ควนโดน 15 20 ควนกาหลง 175 14 2 ท่าแพ 10 70 5 1 ละงู 30 50 6 4 ทุ่งหว้า 23 มะนัง 40 รวม 150 795 168 31

7 การควบคุมโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ
จำนวน(ราย) ทั้งหมด อุจจาระส่งตรวจ โรงเรียน ร้อยละ -ตชด.ยูงทอง -ตชด.ส้านแดง -บ้านเกาะยาว -ราชประชานุเคราะห์ รวม

8 ผลการดำเนินงาน อัตราร้อยละของการตรวจอุจจาระพบโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียน

9 ผลการดำเนินงาน อัตราร้อยละของโรคหนอนพยาธิที่ตรวจพบในเด็กนักเรียนแยกตามโรงเรียน ร้อยละ

10 สรุปผลการรณรงค์ dT จังหวัดสตูล จำแนกรายอำเภอ
ร้อยละ อำเภอ อำเภอ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ เมือง 350 210 60 ละงู 450 175 38.89 หมายเหตุ ต่างด้าว


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานตามนโยบายทีมหมอครอบครัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google