งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานตามนโยบายทีมหมอครอบครัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานตามนโยบายทีมหมอครอบครัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานตามนโยบายทีมหมอครอบครัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

2 การดำเนินงานตามนโยบายทีมหมอครอบครัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

3 ผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE พื้นที่ดำเนินการ จำนวนสมาชิก ( คน ) ร้อยละ เป้าหมาย ผลการ ดำเนินงา น สถานศึกษา 65,17620, สถาน ประกอบการ ชุมชนภูมิภาค 21,7522, ทั่วไป -1,553- รวม 86,92823,

4 จำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE จำแนกตาม Setting ประเภท ทั้งหม ด จำนว น ชมรม จำนวน ศูนย์ เพื่อน ใจ หมาย เหตุ สถานศึกษา / 4 สถาน ประกอบการ / - ชุมชน / -

5 ผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในปี การประกวดจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค * จังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับภาค * ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน สถานศึกษาระดับมัธยม ดีเด่นระดับภาค 2. การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีฯ (TO BE NUMBER ONE IDOL) * ตัวแทน 1 ใน 6 TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาค

6 โรงพยาบา ล ฟันเทียมรากฟันเทียม เป้าหมาย ( ราย ) ขึ้นทะเบียน ( ราย ) ผลงาน ( ราย ) เป้าหมาย ( ราย ) ขึ้นทะเบียน ( ราย ) ผลงาน ( ราย ) สตูล ควนโดน ควน กาหลง ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง รวม

7

8

9 ร้อยละ

10 สรุปผลการรณรงค์ dT จังหวัดสตูล จำแนกรายอำเภอ ร้อยละ อำเภอ หมายเหตุ ต่างด้าว อำเภอเป้าหมายผลการดำเนินงานร้อยละ เมือง ละงู


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานตามนโยบายทีมหมอครอบครัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google