งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระแห่งชาติด้านการเกษตร (National Agenda) 2 วาระแห่งชาติด้านการเกษตร ที่สำคัญ คือ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร แก้ปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระแห่งชาติด้านการเกษตร (National Agenda) 2 วาระแห่งชาติด้านการเกษตร ที่สำคัญ คือ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร แก้ปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระแห่งชาติด้านการเกษตร (National Agenda) 2 วาระแห่งชาติด้านการเกษตร ที่สำคัญ คือ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร แก้ปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ของ เกษตรกร

2 ปรัชญาหลัก : พื้นฐานของแนวคิดแนวปฏิบัติ ของการพัฒนา แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางลดพึ่งพาภายนอก เพิ่มพึ่งพาตนเอง แนวทางสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน แนวทางพัฒนาการเกษตรและชนบทเป็นฐานเศรษฐกิจหลัก

3 องค์ประกอบของการพัฒนาการเกษตร ปัจจัยทางกายภาพ (Physical Resources) เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ (Human Resources) โครงสร้างองค์กรภาครัฐ (Structure of Organization) ทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ (Government Officer) ระบบสนับสนุนการพัฒนา (Supporting Systems)

4 ศักยภาพของยุทธศาสตร์การเกษตร ยุทธศาสตร์ คือ แนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ เกษตรอย่างชาญฉลาด เชื่อมโยงจากวาระแห่งชาติสู่แผนปฏิบัติการในพื้นที่ ดำเนินงานบนพื้นฐานแนวคิด CEO และบูรณาการ การปฏิรูปการเกษตรเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบ ราชการไทย

5 เป้าหมายยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2551 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สาขาการเกษตรมี มูลค่า 1,000,000 ล้านบาท สินค้าเกษตรและอาหารได้มาตรฐานสากล เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น 1.35 ล้านราย เกษตรกรพ้นความยากจน โดยมีรายได้ขั้นต่ำ 120,000 บาท/ ครัวเรือน/ปี

6 การเชื่อมโยงวาระแห่งชาติและ ยุทธศาสตร์กระทรวง วาระ แห่งชาติ วาระที่ 1 วาระที่ 1 การพัฒนาขีด ความสามารถใน การแข่งขันของ ประเทศ วาระที่ 2 วาระที่ 2 การแก้ไขปัญหา ยากจนและการ กระจายรายได้ ยุทธศาสตร์ กระทรวง ยุทธ 1 : การเพิ่ม ผลิตภาพ ยุทธ 2 : การสร้าง มูลค่าเพิ่ม ยุทธ 3 : การนำ สินค้าเกษตร และอาหาร สู่ครัวโลก ยุทธ 4 : การทำให้ เกษตรกรกินดี ยุทธ 5 : การเพิ่ม ประสิทธิภาพ ระบบการ บริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ กลุ่ม ประเด็นที่ 1 : การ เสริมสร้างขีด ความสามารถ การแข่งขัน อุตสาหกรรม ไก่เนื้อ ประเด็นที่ 2 : การ ปรับเปลี่ยน อาชีพเพาะปลูก ที่ไม่เหมาะสม ไปยังอาชีพที่มี ศักยภาพและมี มูลค่าเพิ่มที่สูง กว่า ยุทธศาสตร์ จังหวัด ยุทธ 1 : การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การผลิต ยุทธ 2 : การสร้าง โอกาสและ กระจาย รายได้

7 การพัฒนาการเกษตร องค์ประกอบที่สำคัญ ปัญหา แนวทางแก้ไข 1. ปัจจัยทางกายภาพ ดินเสื่อมโทรม การปรับปรุงบำรุงดินพัฒนาแหล่งน้ำ ขาดแหล่งน้ำ สาธารณะขุดสระน้ำในไร่นา 2. เกษตรกร ขาดทักษะการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มทักษะ และขาดการ วางแผน การประกอบอาชีพและการตลาด ในการแข่งขัน 3. โครงสร้างองค์กรภาครัฐ มีความซับซ้อน กระจายอำนาจการปฏิบัติลงสู่พื้นที่ และสร้างความมีเอกภาพในการทำงาน 4. ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ต่างคนต่างทำขาดความ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เป็น กลมกลืนในการ ทำงาน หนึ่งเดียวกับเกษตรกร มองปัญหา ร่วมกับเกษตรกร เกษตรกรเป็นของตนเอง 5. ระบบสนับสนุน ขาดแหล่งข้อมูลและ บูรณาการข้อมูลในกระทรวงเกษตร การเข้าถึงแหล่ง เงินทุน และกระทรวงที่เกี่ยวข้องจัดทำแผน เยี่ยมเกษตรกรรายครัวเรือน จัดหา แหล่งเงินทุนในระบบภาคการเกษตร

8 โครงการบูรณาการส่งเสริมอาชีพเกษตรใน พื้นที่ดอนจังหวัดชัยนาท ขั้นตอนการจัดทำ โครงการ  นำเสนอและผ่านความเห็นชอบ กบจ. เมื่อ 11 พย.47  อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติ ตามขั้นตอน  ไม่มีปัญหาช่องว่างระหว่างการ นำยุทธศาสตร์ ไปปฏิบัติในหน้าที่

9 มูลค่า โครงการ  งบประมาณปกติจากส่วน ราชการ 2,070,100 บาท  งบประมาณจาก อบต. 1,600,000 บาท  งบ CEO. 1,100,000 บาท 4,770,110 บาท

10 ผลค่าตอบแทน  มีแหล่งน้ำสำหรับพัฒนาพื้นที่ การเกษตร 3,000 ไร่  เกษตรกร 125 ครัวเรือน มีรายได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 พ้นจากเกณฑ์ความยากจน  เกษตรกรมีทักษะในอาชีพและ การตลาด  มีการบูรณาการทำงานร่วมกันโดย ยึดเกษตรกร เป็นศูนย์กลาง ผลค่าตอบแทน  งบประมาณ  พื้นที่

11 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการ สร้างโอกาส หลักการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ เกษตรกรที่มีอาชีพจับปลาในเขต หวงห้ามเปลี่ยนอาชีพเป็นผู้ให้บริการด้านการ ท่องเที่ยว ตัวชี้วัด  เกษตรกรจำนวน 54 ราย มีรายได้ไม่น้อย กว่า 30,000 บาท / คน / ปี  เป็นจุดสาธิตการเรียนรู้ให้เกษตรกรที่จด ทะเบียนคนจนจำนวน 500 ราย  เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท / ปี  เพิ่มจำนวนสัตว์น้ำธรรมชาติในแม่น้ำ

12 กิจกรรมที่ ดำเนินการ  การปรับปรุงภูมิทัศน์  การส่งเสริมการปลูกพืชผักที่ปลอดสารพิษ สถานที่ ดำเนินการ หมู่ 5 ต. ตลุก อ. สรรพยา จ. ชัยนาท งบประมาณ รวม 507,100 บาท  งบปกติของส่วนราชการ 94,500 บาท  งบ CEO. 412,600 บาท

13 หน่วยงานที่ รับผิดชอบ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สนง. ทางหลวงชนบท  สวท. ชัยนาท  ศูนย์การท่องเที่ยวฯ  สนง. สาธารณสุขจังหวัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตลุก

14 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย จากสารพิษ ปี 2548 หลักการ ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยจาก สารพิษและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพดีสู่เกษตรกร ตัวชี้วัด  ร้อยละ 60 % ของเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ สามารถปฏิบัติตาม ระบบ GAP  ร้อยละ 20 % ของผลผลิตใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพดี  ต้นทุนการผลิตต่อไร่ลดลง 10 %

15 พื้นที่ ดำเนินการ  ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนในพื้นที่ 6 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ  สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท มโนรมย์ และสรรคบุรี งบประมาณ ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงานที่เข้าร่วม โครงการ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ 12 หน่วยงาน  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด  สหกรณ์การเกษตร


ดาวน์โหลด ppt วาระแห่งชาติด้านการเกษตร (National Agenda) 2 วาระแห่งชาติด้านการเกษตร ที่สำคัญ คือ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร แก้ปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google