งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการเร่งรัดติดตามการ ดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการใช้จ่ายเงินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการเร่งรัดติดตามการ ดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการใช้จ่ายเงินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการเร่งรัดติดตามการ ดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการใช้จ่ายเงินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 2555

2 สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552- 30 กันยายน 2553 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงานงบประมาณ การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ งบประจำ 2,986.76 2,974.6099.59 งบลงทุน1,130.14949.7084.03 ภาพรวม4,116.903,924.3195.32

3 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบลงทุน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552- 30 กันยายน 2553 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงานงบประมาณ การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ ส่วนราชการ221.59149.0567.27 อปท.908.55800.6588.12 ภาพรวม1,130.14949.7084.03

4  งบลงทุน ร้อยละ 84.03 ลำดับที่ 55 ของประเทศ

5

6 เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2 ร้อยละ 99.72  เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2 ร้อยละ 99.72 โครงการชลประทานร้อยละ 97.33  โครงการชลประทานร้อยละ 97.33  สำนักงานจังหวัด ร้อยละ 43.11  ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยละ 15.92

7 เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ร้อยละ 99.07  เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ร้อยละ 99.07 สถานีพัฒนาที่ดิน ร้อยละ 92.07  สถานีพัฒนาที่ดิน ร้อยละ 92.07 สำนักงานทางหลวงชนบท ร้อยละ 87.37  สำนักงานทางหลวงชนบท ร้อยละ 87.37 กรมจังหวัด ( งบจังหวัด ) ร้อยละ 85.69  กรมจังหวัด ( งบจังหวัด ) ร้อยละ 85.69 สำนักงานบำรุงทาง ร้อยละ 69.47  สำนักงานบำรุงทาง ร้อยละ 69.47

8

9 หน่วย : ล้านบาท ลำดับที่หน่วยงาน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ รวม 1,556.121,320.0184.82 1 สำนักงานทางหลวงชนบท 122.75 100 2 เขตพื้นที่การศึกษา นภ เขต 1 121.52 100 3 เขตพื้นที่การศึกษา นภ. เขต 2 73.11 100 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 3.36 100 5 นิคมสร้างตนเองโนนสัง 2.20 100

10 หน่วย : ล้านบาท ลำดับที่หน่วยงาน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 2.00 100 7 สำนักงานคลังจังหวัด 1.09 100 8 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 0.51 100 9 สำนักงานเกษตรจังหวัด 0.49 100 10 กรมจังหวัด 154.49148.0795.85

11 หน่วย : ล้านบาท ลำดับที่หน่วยงาน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ 11 สำนักงานบำรุงทาง 305.62276.6390.51 12 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด 291.22263.3390.42 13 สนง. กศน. นภ 8.415.4965.24 14 โครงการชลประทาน 462.69296.5664.10 15 ตำรวจภูธรจังหวัด 6.662.9043.55


ดาวน์โหลด ppt มาตรการเร่งรัดติดตามการ ดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการใช้จ่ายเงินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google