งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 ผลการตรวจสอบสภาพถนนที่อยู่ ระหว่างค้ำประกันสัญญา (20 เมษายน 2556) ผลการตรวจสอบสภาพถนนที่อยู่ ระหว่างค้ำประกันสัญญา (20 เมษายน 2556) โครงการที่ชำรุดคิดเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 ผลการตรวจสอบสภาพถนนที่อยู่ ระหว่างค้ำประกันสัญญา (20 เมษายน 2556) ผลการตรวจสอบสภาพถนนที่อยู่ ระหว่างค้ำประกันสัญญา (20 เมษายน 2556) โครงการที่ชำรุดคิดเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 ผลการตรวจสอบสภาพถนนที่อยู่ ระหว่างค้ำประกันสัญญา (20 เมษายน 2556) ผลการตรวจสอบสภาพถนนที่อยู่ ระหว่างค้ำประกันสัญญา (20 เมษายน 2556) โครงการที่ชำรุดคิดเป็น 2 % ของจำนวน สายทางทั้งหมดที่ตรวจสอบเดือนนี้

3 ผลการตรวจสภาพสายทางที่อยู่ระหว่างค้ำ ประกันสัญญาเดือนนี้ 3 สายทางที่ชำรุด 2%2% 98 % สายทาง ที่ปกติ

4 จำนวนทั้งหมด 16 สายทาง 1 ยังไม่ได้เข้า ซ่อมแซม และอยู่ ระหว่างตัด สิทธิ์ อยู่ระหว่าง ซ่อมแซม ยังไม่ได้เข้า ซ่อมแซม ผลการดำเนินการซ่อมสาย ทางที่ชำรุดเสียหาย 4 6 8

5 ความ เสียหายหนัก 5 ความ เสียหายเบา ภาพรวมจำนวนสายทางแยกตาม ประเภทความเสียหาย (%) 23 %

6 จำนวนสายทางที่ได้รับความเสียหายแยก ตามหน่วยดำเนินการ 6 จำนวนโครงการทั้งหมดที่ ตรวจสอบในรอบเดือนนี้ เสียหาย หนัก เสียหาย เบา ไม่ ชำรุด

7 เดื อน สำนักทางหลวง ชนบทที่ 1- 18 123456789 10101 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 ก. พ.56 มี. ค.56 เม. ย.5 6 หมายเหตุ ปกติ ชำรุ ด 7 สทช. ที่รายงานว่าไม่มีความ ชำรุดเสียหาย

8 8 สทช. ที่ 1 สาย อย.3029 แยก ทล.347- บ. กลึง อ. บางประอิน จ. พระนครศรีอยุธยา

9 9 สทช. ที่ 2 สาย แยก ทช. สบ.4005– บ. สวนมะเดื่อ อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี

10 10 สทช. ที่ 3 สายลานกวาง – มาบ กะหลุก อ. บ้านค่าย จ. ระยอง

11 11 สทช. ที่ 4 ถนนสาย บ. รถฝาง ต. หินกอง อ. เมือง จ. ราชบุรี

12 สทช. ที่ 5 สายแยก ทช. นม.3037- บ. ไทรออ อ. หนองหงส์ จ. บุรีรัมย์ 12

13 13 สทช. ที่ 8 สายบ. คลองทราย ใหม่ ม.5 อ. สากเหล็ก จ. พิจิตร

14 14 สทช. ที่ 9 สายแยก ทล.113- บ. ปากตก อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์

15 สทช. ที่ 11 ถนนสาย บ. จังหูน - บ. หนอง หนอน อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช 15

16 16 ถนนสายแยก ทล. 416 - บ้านคลองกรวด ต. ควนโพธิ์ อ. เมือง จ. สตูล

17 17 สทช. ที่ 14 สายแยก ทล.340- วัดลำ พระยา อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี

18 สทช. ที่ 16 สาย นพ.2009 แยก ทล.22 บ. ปลาปาก จ. นครพนม 18

19 ที่ชำรุดเสียหายในเดือน มีนาคม 2556 รายงานผลการดำเนินการ ซ่อมแซมสายทาง เรื่อง สืบเนื่อง  19

20 ก่อนซ่อม ระหว่าง ซ่อม หลังซ่อม รอยแตก ตามยาว ช่วง กม. ที่ 4+030+700 20 ซ่อมแล้ว เสร็จ ( ไม่มีภาพ ระหว่างซ่อม ) สทช. ที่ 2 สาย บ. ดงดินแดง – บ. หนองร่าเริง อ. หนองม่วง จ. ลพบุรี

21 ยังไม่เข้า ดำเนินการ แจ้งซ่อม ครั้งที่ 1 ก่อนซ่อมระหว่าง ซ่อม หลังซ่อม ยุบตัวเป็นแอ่ง ช่วง กม. ที่ 1+830 21 สทช. ที่ 4 สาย บ. ทุ่งมะสัง ม.4 ต. เขาชะงุ้ม อ. โพธาราม จ. ราชบุรี

22 ยังไม่เข้า ดำเนินการ แจ้งซ่อม ครั้งที่ 1 ก่อนซ่อม ระหว่าง ซ่อม หลังซ่อม หลุมบ่อ ช่วง กม. ที่ 0+400 22 สทช. ที่ 5 สาย บ. ทรัพย์ตะเคียน - บ. อุดม ทรัพย์พัฒนา อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา

23 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ซ่อม ( ไม่มีภาพ ) ก่อนซ่อมระหว่าง ซ่อม หลังซ่อม รอยแตกหนังจระเข้ ช่วง กม. ที่ 13+200 23 สทช. ที่ 8 ทชจ. ตาก สาย ตก.3002 สาย แยก ทล.105- บ. วังแก้ว จ. ตาก

24 ซ่อมแล้ว เสร็จ ( ไม่มีภาพ ระหว่าง ซ่อม ) ก่อนซ่อมระหว่าง ซ่อม หลังซ่อม ผิวหลุดร่อน ช่วง กม. ที่ 7+850 24 สทช. ที่ 10 สาย บ. เปียงหลวง – สถานี สาธิตและถ่ายทอด การเกษตรป่าไม้สิ่งแวดล้อมตาม พระราชดำริ อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ สทช. ที่ 10 สาย บ. เปียงหลวง – สถานี สาธิตและถ่ายทอด การเกษตรป่าไม้สิ่งแวดล้อมตาม พระราชดำริ อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่

25 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ซ่อม ( ไม่มีภาพ ) ก่อนซ่อม ระหว่าง ซ่อม หลัง ซ่อม หลุมบ่อ ช่วง กม. ที่ 0+450 25 สทช. ที่ 12 สายบ้านโรง ม.3– ม.5 อ. กระแสสินธุ์ จ. สงขลา

26 ซ่อม แล้ว เสร็จ ( ไม่มีภาพ ระหว่าง ซ่อม ) ก่อนซ่อมระหว่าง ซ่อม หลังซ่อม ยุบตัวเป็นแอ่ง ช่วง กม. ที่ 0+520 26 สทช. ที่ 13 สายกระบกเตี้ย ม.5– ม.1 อ. สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา

27 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ซ่อม ( ไม่มีภาพ ) ก่อนซ่อม ระหว่างซ่อม หลังซ่อม ไหล่ทางบริเวณปาก ท่อทรุดตัว ช่วง กม. ที่ 2+200 27 สทช. ที่ 14 สายแยก ทล.333- บ. ดอนยอ อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี

28 ยังไม่เข้า ดำเนินการ แจ้งซ่อม ครั้งที่ 2 ( และตัดสิทธิ์ เสนอราคา ) ก่อนซ่อมระหว่าง ซ่อม หลัง ซ่อม รอยแตกหนังจระเข้ ช่วง กม. ที่ 3+000 28

29 ซ่อม แล้ว เสร็จ ( ไม่มีภาพ ระหว่าง ซ่อม ) ก่อนซ่อมระหว่าง ซ่อม หลังซ่อม ยุบตัวเป็นแอ่ง ช่วง กม. ที่ 5+700 29

30 สท ช. 8 ชำรุ ด ( สาย ทาง ) ยังไม่เข้า ดำเนินการ ( สายทาง ) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ( สายทาง ) ซ่อมแซม แล้วเสร็จ ( สายทาง ) ตัดสิทธิ์ เสนอราคา ( สายทาง ) 22--2- 321-1- 49-9-- 511--- 82-2-- 101--1- 12211-- 131-- 1 - 141-1-- 151---1 161--1- รวม 2331361 สถานภาพสายทางที่ได้รับรายงานความ เสียหายเดือนมีนาคม ณ วันที่ 20 เมษายน 2556 สถานภาพสายทางที่ได้รับรายงานความ เสียหายเดือนมีนาคม ณ วันที่ 20 เมษายน 2556 30

31 การ ซ่อ ม สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 - 18 123456789 10101 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 ก่อ น ระห ว่าง หลั ง ไม่ส่ง ภาพ 31 สทช. ที่ไม่ส่งภาพการซ่อม สทช. ที่ไม่ส่งภาพการซ่อม ( เดือนมีนาคม 2556) สทช. ที่ไม่ส่งภาพการซ่อม สทช. ที่ไม่ส่งภาพการซ่อม ( เดือนมีนาคม 2556) ไม่ ชำรุด ส่ง ภาพ หมาย เหตุ

32 32 กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้างทาง


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 ผลการตรวจสอบสภาพถนนที่อยู่ ระหว่างค้ำประกันสัญญา (20 เมษายน 2556) ผลการตรวจสอบสภาพถนนที่อยู่ ระหว่างค้ำประกันสัญญา (20 เมษายน 2556) โครงการที่ชำรุดคิดเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google