งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งาน สำนักงาน. จุดประสงค์การเรียนรู้ บอกลักษณะและการบริหารของงาน สำนักงานได้ สามารถจัดเก็บเอกสารสำนักงานได้อย่าง มีระบบ ระบุประโยชน์ของการจัดสภาพแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งาน สำนักงาน. จุดประสงค์การเรียนรู้ บอกลักษณะและการบริหารของงาน สำนักงานได้ สามารถจัดเก็บเอกสารสำนักงานได้อย่าง มีระบบ ระบุประโยชน์ของการจัดสภาพแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งาน สำนักงาน

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ บอกลักษณะและการบริหารของงาน สำนักงานได้ สามารถจัดเก็บเอกสารสำนักงานได้อย่าง มีระบบ ระบุประโยชน์ของการจัดสภาพแวดล้อม ในการทำงานได้ อธิบายความหมายของการตกแต่ง สำนักงานได้ ระบุคุณสมบัติของเครื่องตกแต่งสำนักงาน แต่ละประเภทได้ บอกหลักในการจัดวางและวิธีการเลือก ครุภัณฑ์สำนักงานได้

3 งานและลักษณะของ สำนักงาน งานสารบรรณ งานจดบันทึก ร่าง พิมพ์ เขียน การผลิต เอกสารขึ้นมาใช้ในการดำเนินงาน การรับ หนังสือเข้าออก การลงทะเบียน การโต้ตอบ จดหมาย ตลอดจนการทำสำเนาต่างๆ งานคำนวณ งานที่เกี่ยวกับความถูกต้องแม่นยำ เช่น รวบรวมสถิติต่างๆ การเก็บข้อมูล การ วิเคราะห์ข้อมูล บัญชี การคิดคำนวณ เงินเดือน เป็นต้น

4 งานติดต่อสื่อสาร งานที่ต้องติดต่อกับบุคคลหรือหน่วยงานทั้ง ภายในและภายนอกด้วยระบบสื่อสารชนิด ต่างๆ เช่น ติดต่อด้วยวาจา การใช้หนังสือ จดหมาย การติดต่อทางโทรศัพท์ โทรเลข โทรสาร เป็นต้น งานจัดเก็บเอกสาร เมื่อมีเอกสารเข้า เอกสารออก และมีการสร้างเอกสารขึ้นใช้ จำนวนมาก ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน จึง จำเป็นต้องมีการจัดประเภทและเก็บไว้อย่างมี ระบบเพื่อสะดวกในการค้นหาเพราะมักมีการ ใช้เอกสารอ้างอิงอยู่เสมอ งานและลักษณะของ สำนักงาน ( ต่อ )

5 ลักษณะของงานสำนักงาน งานอำนวยความสะดวก งานให้บริการ ปริมาณงานกำหนดไม่ได้ งานกระจายไปอยู่ในส่วนอื่นๆ บุคคลที่ทำงานให้สำนักงาน งานช่วยทำกำไรทางอ้อม

6 บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสำนักงาน - วางแผนเกี่ยวกับสำนักงานและเครื่องใช้ สำนักงาน - จัดองค์การของสำนักงาน คือแบ่ง สำนักงานออกเป็นฝ่ายหรือ แผนกต่างๆตามภารกิจหรือหน้าที่ที่ รับผิดชอบ - จัดระบบและวิธีปฏิบัติงานของสำนักงาน กำหนดนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนแนวปฏิบัติ ต่างๆ - ควบคุมดูแลบุคลากรในสำนักงาน เริ่ม ตั้งแต่สรรหาบุคคลมา ทำงาน ควบคุมให้ทำงาน ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน พัฒนา พนักงาน ให้บำเหน็จความชอบและ ลงโทษ

7 - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ติดต่อสื่อสารกับบุคคล หรือองค์การภายนอก - ควบคุมระบบต่างๆของสำนักงาน เช่น การจัดทำ งบประมาณ การควบคุม การใช้จ่าย การกำหนดแบบฟอร์มต่างๆ การ กำหนดมาตรฐานงาน เป็นต้น พนักงานในสำนักงาน พนักงานในสำนักงาน หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานใน สำนักงานซึ่งมีงานต่างๆต้องปฏิบัติหลายประการจะ มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับขนาดของสำนักงานเป็น สำคัญ บุคลากรในสำนักงาน บุคลากรในสำนักงาน ( ต่อ )

8 การจัดสภาพแวดล้อมใน สำนักงาน การใช้สีตกแต่งสำนักงาน การให้แสงสว่างในการทำงาน การใช้ผ้าม่าน ระบบเสียงในสำนักงาน ระบบการปรับอากาศในสำนักงาน

9 การตกแต่งสำนักงานและ เครื่องตกแต่งสำนักงาน การตกแต่งสำนักงาน การจัดหา จัดวางเครื่องใช้ต่างๆในสำนักงานให้ เป็นระเบียบและสวยงาม เช่น การปูพื้นห้อง การจัดโต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ม่าน การปลูก ไม้ประดับ เป็นต้น การตกแต่งสำนักงานเป็น สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของสำนักงาน ซึ่งมี ผลกระทบต่อการทำงานของบุคลากร การ ตกแต่งสามารถดัดแปลงได้ง่ายตามความพอใจ ของผู้ใช้ เครื่องตกแต่งที่เหมาะสมจะมีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมของบุคลากรทำให้ได้ใช้ประโยชน์ จากแรงงานมนุษย์ ทั้งยังช่วยลดเวลา ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามการตกแต่งต้องใช้ เวลานานและเป็นรายจ่ายที่สำคัญกิจการจึงควร เลือกเครื่องตกแต่งอย่างมีเหตุมีผล

10 การตกแต่งสำนักงาน (Office furniture) อาจต้องทำทั้งภายนอกและภายใน อาคาร เพราะจะเป็นสิ่งที่ชักชวนให้ผู้มา ติดต่อและพนักงานที่ทำงานใน สำนักงานเห็นแล้วเกิดความพึงพอใจ การตกแต่งสำนักงานและเครื่อง ตกแต่งสำนักงาน การตกแต่งสำนักงานและเครื่อง ตกแต่งสำนักงาน ( ต่อ )

11 ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์พื้นฐานของสำนักงานมี 4 ประเภท คือ โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องตกแต่งเบ็ดเตล็ด เช่น โต๊ะทั่วไป ตู้ ชั้น มู่ลี่ พรม ฉากกั้นห้อง เป็นต้น

12 การจัดวางครุภัณฑ์ สำนักงาน ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมาก ที่สุด โดยให้การไหลของงานเป็นไป โดยสะดวกและรวดเร็ว ประหยัดพื้นที่ห้องให้มากที่สุด ให้ความสะดวกสบายและความพอใจแก่ พนักงาน สร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อ ช่องทางเดินกว้างพอ สะดวกในการเดินไป มาติดต่อระหว่างกัน เตรียมการสำหรับการเปลี่ยนแปลงใน อนาคต

13 การเลือกครุภัณฑ์สำนักงาน ความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายใน การใช้ สามารถเข้ากันได้ดีกับขนาดของห้องและ เครื่องตกแต่งเดิมที่มีอยู่ สามารถปรับและดัดแปลงให้เหมาะกับผู้ใช้ได้ แข็งแรงทนทานใช้ได้นาน มีความสวยงามทำให้สำนักงานเด่น ชวนมอง รูปแบบสีสันไม่ล้าสมัย สามารถชี้บ่งตำแหน่งของผู้ใช้ได้ มีความปลอดภัย สะดวกในการดูแลรักษา และ เคลื่อนย้ายได้ง่าย ราคาอยู่ในระดับพอสมควร ไม่แพงเกินไปและ ใช้ได้คุ้มค่า


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งาน สำนักงาน. จุดประสงค์การเรียนรู้ บอกลักษณะและการบริหารของงาน สำนักงานได้ สามารถจัดเก็บเอกสารสำนักงานได้อย่าง มีระบบ ระบุประโยชน์ของการจัดสภาพแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google