งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำรายวิชา การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี. รหัสวิชา 225241 ชื่อวิชา Design and Analysis of Algorithm หน่วยกิต 3 (2-2-5) ภาคเรียน 2 ปี 2556 เริ่ม 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำรายวิชา การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี. รหัสวิชา 225241 ชื่อวิชา Design and Analysis of Algorithm หน่วยกิต 3 (2-2-5) ภาคเรียน 2 ปี 2556 เริ่ม 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำรายวิชา การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

2 รหัสวิชา ชื่อวิชา Design and Analysis of Algorithm หน่วยกิต 3 (2-2-5) ภาคเรียน 2 ปี 2556 เริ่ม 4 พฤศจิกายน 56 – 18 กุมภาพันธ์

3 วัน / เวลา / ห้อง จันทร์ / – 15.00/ ICT1419 อังคาร / 8.00 – 10.00/ ICT1419 เพื่อ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 55 คน 3

4 ผู้สอน ธรรมรัตน์ ธรรมา (THAMMARAT THAMMA)  ใช้ส่งงาน ถ้าสั่ง ให้ส่งทางอีเมล์ 4

5 d= design-and-analysis-of- algorithm 5

6 https://plus.google.com/ / 6

7 7

8 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี การ วิเคราะห์ความซับซ้อน ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ การแบ่งแยกและเอาชนะ การเขียนโปรแกรม แบบพลวัต ขั้นตอนวิธีเชิงกราฟ ปัญหาเอ็นพี บริบูรณ์ Design and analysis of algorithms, complexity analysis, greedy algorithms, divide and conquer, dynamic programming, graph algorithms, NP- complete problems 8

9 คุณธรรม จริยธรรม ที่นิสิตต้องมี อิทธิบาท ๔ ( ฉันทะ, วิริยะ, จิตตะ, วิมังสา ) หิริโอตัปปะ 9

10 วิธีการสอน เน้นบรรยาย แบบนิสิตมีส่วนร่วม แบบฝึกหัดในห้อง การบ้าน คาดหวังให้ออกมาในรู้แบบ PBL (Project Based Learning) 10

11 วิธีการประเมินผล สอบทฤษฎี 70% แบบฝึกหัด งาน การบ้าน 20% ไม่ตรงเวลา ช้า ลอกกัน = ไม่รับส่ง ให้ 0 ไปเลย เข้าเรียน การมีส่วนร่วม 10% 11

12 12


ดาวน์โหลด ppt แนะนำรายวิชา การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี. รหัสวิชา 225241 ชื่อวิชา Design and Analysis of Algorithm หน่วยกิต 3 (2-2-5) ภาคเรียน 2 ปี 2556 เริ่ม 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google