งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปสาระสำคัญ MOU, MOA, LOA 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9-12

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปสาระสำคัญ MOU, MOA, LOA 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9-12"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปสาระสำคัญ MOU, MOA, LOA 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9-12
บรรยายโดย นายแพทย์ ภูษิต ประคองสาย Bureau of International Health สรุปโดย ศิริธร ยิ่งเรงเริง

2 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING - MOU
บันทึกความเข้าใจ แสดงความสมัครใจจะ ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยไม่ถือว่าเป็นข้อผูกมัด

3 Memorandum of Agreement – MOA
บันทึกข้อตกลง เป็นสัญญาผูกมัด ที่ระบุหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการ ให้ปฏิบัติตาม

4 Letter of Agreement - LOA
หนังสือข้อตกลง นิยมทําเพื่อลด ขั้นตอน ของแบบแผนพิธีการต่างๆลง

5 ขอบเขตความตกลง: ระดับหน่วยงาน
หน่วยงานที่เป็นผู้จัดทำความตกลงต้องมีอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติ รูปแบบการสร้างความร่วมมือ - การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ - การแลกเปลี่ยนการเยือนของบุคลากร - ค่าใช้จ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณ ไม่มีภาระผูกพัน

6 ขอบเขตความตกลง: ระหว่างประเทศ
ก่อให้เกิดพันธกรณีในระดับประเทศ/รัฐบาล หรือไม่ ก่อให้เกิดผลผูกพันในแง่งบประมาณ หรือไม่ ขอมติคณะรัฐมนตรี

7 เนื้อหาข้อตกลง Organization ชื่อหน่วยงานที่ทำข้อตกลง
Identity of organization อัตลักษณ์ นโยบาย วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน Goals /value /outcomes จากการทำข้อตกลง Operating principles รูปแบบการทำงาน ตัดสินใจร่วมกัน เช่น committee, chair

8 เนื้อหาข้อตกลง 5. Contribution 6. Conflict resolution 7. Consultation Committee 8. Mortification/withdraw/termination 9. Period of MOU 10. Effective date and signature


ดาวน์โหลด ppt สรุปสาระสำคัญ MOU, MOA, LOA 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9-12

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google