งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปสาระสำคัญ MOU, MOA, LOA 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9-12 บรรยายโดย นายแพทย์ ภูษิต ประคองสาย BUREAU OF INTERNATIONAL HEALTH สรุปโดย ศิริธร ยิ่งเรงเริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปสาระสำคัญ MOU, MOA, LOA 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9-12 บรรยายโดย นายแพทย์ ภูษิต ประคองสาย BUREAU OF INTERNATIONAL HEALTH สรุปโดย ศิริธร ยิ่งเรงเริง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปสาระสำคัญ MOU, MOA, LOA 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9-12 บรรยายโดย นายแพทย์ ภูษิต ประคองสาย BUREAU OF INTERNATIONAL HEALTH สรุปโดย ศิริธร ยิ่งเรงเริง

2 บันทึกความเข้าใจ แสดง ความสมัครใจจะปฏิบัติตาม เงื่อนไขโดยไม่ถือว่าเป็นข้อ ผูกมัด MEMORANDUM OF UNDERSTANDING - MOU

3 บันทึกข้อตกลง เป็น สัญญาผูกมัดที่ระบุ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือ วิธีการให้ปฏิบัติตาม MEMORANDUM OF AGREEMENT – MOA

4 หนังสือข้อตกลง นิยม ทําเพื่อลดขั้นตอน ของ แบบแผนพิธีการต่างๆลง LETTER OF AGREEMENT - LOA

5 ขอบเขตความตกลง : ระดับ หน่วยงาน หน่วยงานที่เป็นผู้จัดทำความตกลง ต้องมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือ พระราชบัญญัติ รูปแบบการสร้างความร่วมมือ - การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ - การแลกเปลี่ยนการเยือนของ บุคลากร - ค่าใช้จ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณ ไม่มีภาระผูกพัน

6 ขอบเขตความตกลง : ระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดพันธกรณีใน ระดับประเทศ / รัฐบาลหรือไม่ ก่อให้เกิดผลผูกพันในแง่ งบประมาณ หรือไม่ ขอมติคณะรัฐมนตรี

7 เนื้อหาข้อตกลง 1. Organization ชื่อหน่วยงานที่ทำ ข้อตกลง 2. Identity of organization อัตลักษณ์ นโยบาย วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 3. Goals /value /outcomes จากการทำ ข้อตกลง 4. Operating principles รูปแบบการ ทำงาน ตัดสินใจร่วมกัน เช่น committee, chair

8 5. Contribution 6. Conflict resolution 7. Consultation Committee 8. Mortification/withdraw/termination 9. Period of MOU 10. Effective date and signature เนื้อหาข้อตกลง


ดาวน์โหลด ppt สรุปสาระสำคัญ MOU, MOA, LOA 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9-12 บรรยายโดย นายแพทย์ ภูษิต ประคองสาย BUREAU OF INTERNATIONAL HEALTH สรุปโดย ศิริธร ยิ่งเรงเริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google