งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

4

5 การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน
การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกาย และใจ มีความสัมพันธ์ทางสังคม และอยู่ในสภาพแวดล้อม ที่น่าอยู่ การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข

6 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ

7

8 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ในการอยู่ ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างสันติและเกื้อกูล

9 3. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน

10 การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ และ คุณค่าของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และความ เป็นไทย
การสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม และการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม

11 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

12 การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบ นิเวศน์
การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพ ชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

13 5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ

14 การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ให้ เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิตในสังคมไทย เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ให้สามารถเข้าร่วมในการ บริหารจัดการประเทศ สร้างภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เน้นการบริการแทน การกำกับ ควบคุม และทำงานร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา การกระจายอำนาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น และ ชุมชนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

15 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ (ต่อ)
ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง สุจริต และมี ธรรมาภิบาล การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบและขั้นตอน กระบวนการ เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมเพื่อสร้าง ความสมดุลในการจัดสรรประโยชน์จากการพัฒนา การรักษาและเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการ บริหารจัดการประเทศสู่ดุลยภาพและความยั่งยืน

16 แนวคิดในการการพัฒนาประเทศ

17

18

19 3 ห่วง 2 เงื่อนไขคืออะไร ? ห่วง 1. ความพอประมาณ ห่วง 2. ความมีเหตุผล ห่วง 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว

20 2 เงื่อนไข คืออะไร ? 1.เงื่อนไข ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่าง ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน 2. เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม

21

22 ผู้จัดทำ นางสาวกวินธิดา ศิลพร นางสาวกฤติยาณี จ้อยสุ่ม นางสาววรวีร์ สาริบุตร นางสาวอารีรัตน์ สุริวงษ์


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google