งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดและทิศทางการ พัฒนาประเทศ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดและทิศทางการ พัฒนาประเทศ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดและทิศทางการ พัฒนาประเทศ

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพคนและสังคมไทยสู่ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการ เรียนรู้

4

5  การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน  การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มี สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มี ความสัมพันธ์ทางสังคม และอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่  การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันใน สังคมได้อย่างสันติสุข

6 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้ เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ

7

8  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน  การสร้างความมั่นคงของ เศรษฐกิจชุมชน  การเสริมสร้างศักยภาพของ ชุมชน ในการอยู่ร่วมกันกับ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเกื้อกูล

9 3. ยุทธศาสตร์การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและ ยั่งยืน

10  การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่ม ผลิตภาพ และคุณค่าของสินค้าและ บริการบนฐานความรู้และความเป็น ไทย  การสร้างภูมิคุ้มกันของระบบ เศรษฐกิจ  การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็น ธรรม และการกระจายผลประโยชน์ จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม

11 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพและ การสร้างความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

12  การรักษาฐานทรัพยากรและความ สมดุลของระบบนิเวศน์  การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิต และการ พัฒนาที่ยั่งยืน  การพัฒนาคุณค่าความ หลากหลายทางชีวภาพ และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น

13 5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ประเทศ

14  การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ให้เป็นส่วนหนึ่ง ของวิถีการดำเนินชีวิตในสังคมไทย  เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ให้ สามารถเข้าร่วมในการบริหารจัดการประเทศ  สร้างภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิ บาล เน้นการบริการแทนการกำกับ ควบคุม และ ทำงานร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา  การกระจายอำนาจการบริหารจัดการประเทศสู่ ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

15 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการประเทศ ( ต่อ )  ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความ เข้มแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล  การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบและ ขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้าง ความสมดุลในการจัดสรรประโยชน์จาก การพัฒนา  การรักษาและเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสู่ ดุลยภาพและความยั่งยืน

16 แนวคิดในการการพัฒนา ประเทศ

17

18

19 3 ห่วง 2 เงื่อนไขคือ อะไร ? ห่วง 1. ความพอประมาณ ห่วง 2. ความมีเหตุผล ห่วง 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว

20 2 เงื่อนไข คืออะไร ? 1. เงื่อนไข ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ที่ เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน 2. เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบด้วย มี ความตระหนักในคุณธรรม

21

22 ผู้จัดทำ นางสาวกวินธิดา ศิลพร 551121705 นางสาวกฤติยาณี จ้อยสุ่ม 551121724 นางสาววรวีร์ สาริบุตร 551121726 นางสาวอารีรัตน์ สุริวงษ์ 551121741


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดและทิศทางการ พัฒนาประเทศ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google