งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสริมสร้างและพัฒนา บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสริมสร้างและพัฒนา บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสริมสร้างและพัฒนา บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ
ในหน่วยงานระดับจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิด

2 เป้าหมาย หน่วยงานระดับจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป)

3 มาตรการดำเนินงานในพื้นที่
หน่วยงานมีแผนและดำเนินการเสริมสร้าง พัฒนา บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานระดับจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิด

4 รายละเอียด/หลักฐานการประเมิน
ระดับ ๑ เกณฑ์การประเมิน รายละเอียด/หลักฐานการประเมิน หน่วยงานประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ๑. มีรายงานการประชุมชี้แจงการดำเนินการ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

5 รายละเอียด/หลักฐานการประเมิน
ระดับ ๒ เกณฑ์การประเมิน รายละเอียด/หลักฐานการประเมิน หน่วยงานจัดทำแผนเสริมสร้างและพัฒนา บุคลากรของหน่วยงานทุกระดับในหน่วยงานระดับจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิด มีแผนเสริมสร้างและพัฒนา บุคลากรของหน่วยงานทุกระดับในหน่วยงานระดับจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิด

6 รายละเอียด/หลักฐานการประเมิน
ระดับ ๓ เกณฑ์การประเมิน รายละเอียด/หลักฐานการประเมิน หน่วยงานดำเนินการตามแผนเสริมสร้างและพัฒนา บุคลากรของหน่วยงานทุกระดับในหน่วยงานระดับจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิด เอกสาร/หลักฐานการดำเนินการตามแผนเสริมสร้างและพัฒนา บุคลากรของหน่วยงานทุกระดับในหน่วยงานระดับจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิด

7 รายละเอียด/หลักฐานการประเมิน
ระดับ ๔ เกณฑ์การประเมิน รายละเอียด/หลักฐานการประเมิน ร้อยละ ๖๐ ของบุคลากรของหน่วยงานทุกระดับในหน่วยงานระดับจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิด เอกสาร/หลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เช่น โครงการ รายชื่อการประชุม เอกสารแผ่นพับ ภาพถ่ายกิจกรรม ฯลฯ

8 รายละเอียด/หลักฐานการประเมิน
ระดับ ๕ เกณฑ์การประเมิน รายละเอียด/หลักฐานการประเมิน ร้อยละ ๗๐ ของบุคลากรของหน่วยงานทุกระดับในหน่วยงานระดับจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิด และหน่วยงานจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนเสริมสร้างและพัฒนา บุคลากรของหน่วยงานทุกระดับในหน่วยงานระดับจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิด ๑. เอกสาร/หลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เช่น โครงการ รายชื่อการประชุม เอกสารแผ่นพับ ภาพถ่ายกิจกรรม ฯลฯ ๒. รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนเสริมสร้างและพัฒนา บุคลากรของหน่วยงานทุกระดับในหน่วยงานระดับจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิด

9 ผลลัพธ์ที่ต้องการ บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ
ในหน่วยงานระดับจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิด


ดาวน์โหลด ppt เสริมสร้างและพัฒนา บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google