งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสริมสร้างและพัฒนา บุคลากรกระทรวง สาธารณสุขทุกระดับ ในหน่วยงานระดับจังหวัด สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสริมสร้างและพัฒนา บุคลากรกระทรวง สาธารณสุขทุกระดับ ในหน่วยงานระดับจังหวัด สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสริมสร้างและพัฒนา บุคลากรกระทรวง สาธารณสุขทุกระดับ ในหน่วยงานระดับจังหวัด สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิด

2 หน่วยงานระดับจังหวัด สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด / รพ. ศูนย์ / รพ. ทั่วไป ) เป้าหมาย

3 หน่วยงานมีแผนและดำเนินการ เสริมสร้าง พัฒนา บุคลากรทุก ระดับในหน่วยงานระดับจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการ กระทำผิด มาตรการ ดำเนินงานใน พื้นที่

4 การประเมิน เกณฑ์การประเมินรายละเอียด / หลักฐานการ ประเมิน หน่วยงานประชุม ชี้แจงและแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการ ๑. มีรายงานการ ประชุมชี้แจงการ ดำเนินการ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ระดับ ๑

5 การประเมิน เกณฑ์การประเมินรายละเอียด / หลักฐานการประเมิน หน่วยงานจัดทำแผน เสริมสร้างและพัฒนา บุคลากรของหน่วยงาน ทุกระดับในหน่วยงาน ระดับจังหวัด สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ ป้องกันการกระทำผิด มีแผนเสริมสร้างและ พัฒนา บุคลากรของ หน่วยงานทุกระดับใน หน่วยงานระดับจังหวัด สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ ป้องกันการกระทำผิด ระดับ ๒

6 การประเมิน เกณฑ์การประเมินรายละเอียด / หลักฐานการประเมิน หน่วยงานดำเนินการตาม แผนเสริมสร้างและพัฒนา บุคลากรของหน่วยงาน ทุกระดับในหน่วยงาน ระดับจังหวัด สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ ป้องกันการกระทำผิด เอกสาร / หลักฐานการ ดำเนินการตามแผน เสริมสร้างและพัฒนา บุคลากรของหน่วยงาน ทุกระดับในหน่วยงาน ระดับจังหวัด สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ ป้องกันการกระทำผิด ระดับ ๓

7 การประเมิน เกณฑ์การประเมินรายละเอียด / หลักฐานการประเมิน ร้อยละ ๖๐ ของบุคลากร ของหน่วยงานทุกระดับ ในหน่วยงานระดับ จังหวัด สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุขได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนา ให้ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกัน การกระทำผิด เอกสาร / หลักฐาน เกี่ยวกับการพัฒนา บุคลากร เช่น โครงการ รายชื่อการประชุม เอกสารแผ่นพับ ภาพถ่ายกิจกรรม ฯลฯ ระดับ ๔

8 การประเมิน เกณฑ์การประเมินรายละเอียด / หลักฐานการประเมิน ร้อยละ ๗๐ ของบุคลากรของ หน่วยงานทุกระดับในหน่วยงาน ระดับจังหวัด สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับ การเสริมสร้างและพัฒนา ให้มี วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ ป้องกันการกระทำผิด และ หน่วยงานจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินการตามแผนเสริมสร้าง และพัฒนา บุคลากรของ หน่วยงานทุกระดับในหน่วยงาน ระดับจังหวัด สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มี วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ ป้องกันการกระทำผิด ๑. เอกสาร / หลักฐานเกี่ยวกับการ พัฒนาบุคลากร เช่น โครงการ รายชื่อการประชุม เอกสารแผ่น พับ ภาพถ่ายกิจกรรม ฯลฯ ๒. รายงานสรุปผลการดำเนินการ ตามแผนเสริมสร้างและพัฒนา บุคลากรของหน่วยงานทุกระดับ ในหน่วยงานระดับจังหวัด สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำ ผิด ระดับ ๕

9 บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุก ระดับ ในหน่วยงานระดับจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขได้รับการเสริมสร้าง และพัฒนา ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิด ผลลัพธ์ที่ ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt เสริมสร้างและพัฒนา บุคลากรกระทรวง สาธารณสุขทุกระดับ ในหน่วยงานระดับจังหวัด สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google