งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย และการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕ คปสอ. ป่าติ้ว จ. ยโสธร นายอิสระ ยาวะโนภาส สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย และการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕ คปสอ. ป่าติ้ว จ. ยโสธร นายอิสระ ยาวะโนภาส สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย และการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕ คปสอ. ป่าติ้ว จ. ยโสธร นายอิสระ ยาวะโนภาส สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

2 วิสัยทัศน์สาธารณสุข จังหวัดยโสธร เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบ สุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วน เพื่อ สุขภาพที่ดีของ ประชาชน

3 พันธกิจ สาธารณสุข จังหวัดยโสธร ๑. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ๓. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและความ เชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงาน ๔. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาระบบสุขภาพ ๕. พัฒนาวิชาการและส่งเสริมนวัตกรรม สุขภาพ

4 เป้าประสงค์หลัก สาธารณสุข จังหวัดยโสธร ๑. ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพตาม มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี ๒. ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ๓. บุคลากรมีสมรรถนะและความ เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ๔. ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ในการพัฒนาระบบสุขภาพ ๕. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีขีด ความสามารถในการ พัฒนาวิชาการและส่งเสริมนวัตกรรม สุขภาพอย่างต่อเนื่อง

5 ประเด็นยุทธศาสตร์ สาธารณสุข จังหวัดยโสธร ๑. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มี คุณภาพ ตามมาตรฐาน ๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ๓. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน และภาคีเครือข่ายในการพัฒนา ระบบสุขภาพ

6 ค่านิยมองค์กร ๑. ตรงต่อเวลา (Punctuality ; P) ๒. ความรับผิดชอบ (Accountability ; A) ๓. มีวินัย (Discipline ; D) ๔. ซื่อสัตย์ (Integrity ; I) ๕. ทำงานเป็นทีม (Teamwork ; T) PADI T

7 วิสัยทัศน์ คปสอ. ป่าติ้ว เป็นเครือข่ายสุขภาพที่ เป็นเลิศ ในการจัดการระบบ สุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน เพื่อ สุขภาพที่ดีของ ประชาชน

8 นโยบายการบริหารงานกระทรวง สาธารณสุข โดย รมต. กระทรวงสาธารณสุข นาย วิทยา บูรณศิริ และ รมช. กระทรวงสาธารณสุข นาย ต่อพงษ์ ไชยสาส์น ๑. พัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและ โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระ บรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ๒. เพิ่มคุณภาพระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้ ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึง เป็นธรรม สร้างระบบบริหารจัดการที่มีเอกภาพ ๓. เร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมาย เพื่อ ลดอัตราป่วย ตายและผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจ หลอดเลือด สมอง และมะเร็ง

9 นโยบายการบริหารงานกระทรวง สาธารณสุข ( ต่อ ) ๔. เร่งรัดดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตลอดจนอาหารปลอดภัย ๕. เตรียมความพร้อม พัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย การจัดการที่มีประสิทธิผล ทันการณ์ เมื่อเกิดภัยพิบัติ โรคระบาด และภัยสุขภาพ ๖. จัดให้มีการดูแลกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ กลุ่ม เด็ก กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ รวมถึง กลุ่มเป้าหมายเฉพาะอื่น เช่น แรงงานข้ามชาตึ 7 ๗. สร้างแรงจูงใจและพัฒนาขีดความสามารถของ อาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนโดยสนับสนุนอุปกรณ์ พื้นฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับ มอบหมาย

10 นโยบายการบริหารงานกระทรวง สาธารณสุข ( ต่อ ) ๘. สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ โดยปรับระบบค่าตอบแทนให้เหมาะสมและ ความก้าวหน้าในวิชาชีพที่เป็นธรรม สร้างกลไก พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและ ผู้รับบริการ ๙. เพิ่มการลงทุนในระบบบริการทุกระดับ ทั้งด้าน โครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น มุ่งเน้นการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งในเขตเมือง และเขตชนบท ๑๐. ส่งเสริมการใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือกในระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ ๑๑. ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub and Wellness) และระบบโลจิสติกส์ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับบริการสุขภาพโดยรวม ของคนไทย

11 นโยบายการบริหารงานกระทรวง สาธารณสุข ( ต่อ ) ๑๒. สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการจัดบริการสุขภาพ ๑๓. พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพให้มีคุณภาพและ บริการข้อมูลสุขภาพ สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ต่างๆ ๑๔. พัฒนา ผลักดันและการบังคับใช้กฎหมายให้เอื้อ ประโยชน์ต่อการสนับสนุนการดำเนินงาน ด้าน สาธารณสุข ๑๕. จัดตั้งศูนย์บำบัด ฟื้นฟู ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ควบคุม ป้องกันการใช้สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพ ติดและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของสารเสพติด ชนิดใหม่ ๑๖. จัดให้มีการสื่อสารสาธารณะ ด้านสุขภาพเพื่อให้ ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

12 นโยบายงานเน้นหนัก ของ สสอ. ป่าติ้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

13 นโยบายการบริหาร ก. สาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์ สสจ. ยส งานนโยบาย ระดับพื้นที่ แผนปฏิบัติ ราชการประจำปี ๒๕๕๕


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย และการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕ คปสอ. ป่าติ้ว จ. ยโสธร นายอิสระ ยาวะโนภาส สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google