งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่.......... รายได้จาการจำหน่าย OTOP เพิ่มขึ้นเป็น ๑ แสนล้าน ( ทั้งประเทศ ) ในปี ๒๕๕๘ ตัวชี้วัดที่.......... ร้อยละของหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่.......... รายได้จาการจำหน่าย OTOP เพิ่มขึ้นเป็น ๑ แสนล้าน ( ทั้งประเทศ ) ในปี ๒๕๕๘ ตัวชี้วัดที่.......... ร้อยละของหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่.......... รายได้จาการจำหน่าย OTOP เพิ่มขึ้นเป็น ๑ แสนล้าน ( ทั้งประเทศ ) ในปี ๒๕๕๘ ตัวชี้วัดที่.......... ร้อยละของหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มีความสุขมวลรวมของ ชุมชนตามเกณฑ์ที่กำหนด มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน และ ขยายผลสู่หมู่บ้านอื่น ตัวชี้วัดที่.......... ร้อยละของครัวเรือน ยากจนเป้าหมายที่มี รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ ตัวชี้วัดที่.......... จำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัว สู่การพัฒนา ( กลุ่ม D) ได้รับการพัฒนาและ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อำเภอวังทองอำเภอวังทอง อำเภอวังทองอำเภอวังทอง

2 ตัวชี้วัดที่.......... ร้อยละสะสมของ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ การผลิตที่ได้รับการ ส่งเสริมธรรมาภิบาล อำเภอวังทอง

3 - ตัวชี้วัดที่ 1.1 จำนวนครัวเรือน ยากจน ( ทั้งประเทศ ) - ตัวชี้วัดที่ 1.2 จำนวน ผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัว สู่การพัฒนา ( กลุ่ม D) ได้รับ การพัฒนา และยกระดับ คุณภาพ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ - ตัวชี้วัดที่ 1.3 จำนวนหมู่บ้าน เศรษฐกิจ พอเพียง ต้นแบบ ที่มีการ บูรณาการ กิจกรรมการ พัฒนาเพื่อให้มี ความสุข มวลรวม - ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของกลุ่ม ออมทรัพย์เพื่อ การผลิตที่ ได้รับการ ส่งเสริมธรร มาภิบาล อำเภอ.................

4 - ตัวชี้วัดที่ 1.5 รายได้จากการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพิ่มขึ้นเป็น 92,000 ล้านบาทในปีพ. ศ.2557 - ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับ ความสำเร็จ ของการบรรลุ เป้าหมายการ ดำเนินงาน แผนปฏิบัติ ราชการ แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2557 - ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละสะสม ของการ เบิกจ่าย งบประมาณ ตามแผนการ ใช้จ่าย งบประมาณ ของกรม - ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 ระดับ ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน กองทุนพัฒนา บทบาทสตรี

5 ตัวชี้วัดที่.......... รายได้จาการจำหน่าย OTOP เพิ่มขึ้นเป็น ๑ แสนล้าน ( ทั้งประเทศ ) ในปี ๒๕๕๘ ตัวชี้วัดที่.......... ร้อยละของหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มีความสุขมวลรวมของ ชุมชนตามเกณฑ์ที่กำหนด มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน และ ขยายผลสู่หมู่บ้านอื่น ตัวชี้วัดที่.......... ร้อยละของครัวเรือน ยากจนเป้าหมายที่มี รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ ตัวชี้วัดที่.......... จำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัว สู่การพัฒนา ( กลุ่ม D) ได้รับการพัฒนาและ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์

6 ตัวชี้วัดที่.......... รายได้จาการจำหน่าย OTOP เพิ่มขึ้นเป็น ๑ แสนล้าน ( ทั้งประเทศ ) ในปี ๒๕๕๘ ตัวชี้วัดที่.......... ร้อยละของหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มีความสุขมวลรวมของ ชุมชนตามเกณฑ์ที่กำหนด มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน และ ขยายผลสู่หมู่บ้านอื่น ตัวชี้วัดที่.......... ร้อยละของครัวเรือน ยากจนเป้าหมายที่มี รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ ตัวชี้วัดที่.......... จำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัว สู่การพัฒนา ( กลุ่ม D) ได้รับการพัฒนาและ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์

7 ตัวชี้วัดที่.......... ร้อยละสะสมของ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ การผลิตที่ได้รับการ ส่งเสริมธรรมาภิบาล อำเภอ.................

8 - คณะ อนุ กรรมกา ร สนับสนุ นฯ ระดับ จังหวัด - การเพิ่มทุนฯ - ระยะที่ 2 - เครือข่าย กทบ. ระดับจังหวัด


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่.......... รายได้จาการจำหน่าย OTOP เพิ่มขึ้นเป็น ๑ แสนล้าน ( ทั้งประเทศ ) ในปี ๒๕๕๘ ตัวชี้วัดที่.......... ร้อยละของหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google