งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Afriad afraid (ə'freid) adj. กลัว, เกรง Credit Photo by

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Afriad afraid (ə'freid) adj. กลัว, เกรง Credit Photo by"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Afriad afraid (ə'freid) adj. กลัว, เกรง Credit Photo by http://mahapawnchurch.files.wordpress.com/2011/07/106285688.jpg http://mahapawnchurch.files.wordpress.com/2011/07/106285688.jpg

3 Angry angry ('æŋgri:) adj. โกรธ, ฉุนเฉียว, อักเสบ Credit Photo by http://freecoppy.com/wp-content/uploads/2012/01/freecoppy-02.jpg http://freecoppy.com/wp-content/uploads/2012/01/freecoppy-02.jpg

4 Cartoon cartoon (kɔr'tu:n) {cartooned, cartooning, cartoons} n. การ์ตูน, ภาพการ์ตูน vt. แสดงภาพการ์ตูน

5 Deorate Decorate ('dekə:,eit) vt. ตกแต่ง ประดับ Decoration การตกแต่ง Decorative เกี่ยวกับการตกแต่ง

6 Could Mix ('miks) vi.vt ผสม ประกัน Mixed adj. ปะปนกัน ที่คละกัน Mixer n. เครื่องผสม ผู้ผสม Mix

7 Seal ('si:l) n. แมวน้ำ Sealing-wax n. ครั่งปิดกระดาษ Seal

8 Skirt Skirt ('skə:t) n. กระโปรง Skit ( สคิท ) เรื่องล้อเลียนเสียดสี

9 Thermal Thermal ('θə:məl) adj. ที่ใช่ความร้อน

10 Unifrom Unifrom ('yu:nə,fɔ:rm) n. เครื่องแบบ Adj เป็นแบบ เดียวกันหมด ที่ เหมือนกัน

11 blue blue('blu:) adj. สีฟ้า, เศร้า

12 The End


ดาวน์โหลด ppt Afriad afraid (ə'freid) adj. กลัว, เกรง Credit Photo by

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google