งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นายศรัณยู ตรียะโชติ KKU นายธีรวัฒน์ ทองประมูล KMITL Position System เสนอ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย Thai Embedded System Association (TESA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นายศรัณยู ตรียะโชติ KKU นายธีรวัฒน์ ทองประมูล KMITL Position System เสนอ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย Thai Embedded System Association (TESA)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นายศรัณยู ตรียะโชติ KKU นายธีรวัฒน์ ทองประมูล KMITL Position System เสนอ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย Thai Embedded System Association (TESA)

2 Position System  อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 2 เครื่อง

3 Position System  ขั้นตอนการทดลอง 1. เซตค่าคอมพิวเตอร์ทั้ง 2 เครื่อง ให้เชื่อมต่อกันแบบ Peer To Peer

4 Position System  ขั้นตอนการทดลอง 1. เซตค่าคอมพิวเตอร์ทั้ง 2 เครื่อง ให้เชื่อมต่อกันแบบ Peer To Peer

5 Position System  ขั้นตอนการทดลอง 2. ทดสอบการ Ping ข้อมูลถึงกัน โดยใช้คำสั่ง ping

6 Position System  ขั้นตอนการทดลอง 3. วัดระยะทาง 500 เซนติเมตร โดยแบ่งเป็นช่วง ช่วงละ 10 เซนติเมตร

7 Position System  ขั้นตอนการทดลอง 4. ทำการ Ping ข้อมูลในแต่ละช่วง โดยครั้งแรกใช้จำนวนแพ็คเกตเท่ากับ 32 byte เพื่อดูเวลาที่ใช้ในการรับส่งข้อมูล และบันทึกผลที่ได้

8 Position System  ขั้นตอนการทดลอง 5. ทำการเปลี่ยนจำนวนแพ็คเกตที่ใช้ในการส่งให้เป็น 320, 3200, byte โดยใช้คำสั่ง ping – l แล้วทำการ Ping ข้อมูลในแต่ละช่วง และบันทึกผลที่ได้

9 Position System  ผลการทดลอง การ Ping ข้อมูลจำนวน 32 byte ระยะทาง ( ซ. ม.) เวลาการรับ - ส่ง ข้อมูล (ms) เวลาน้อย ที่สุด (ms) เวลาที่มาก ที่สุด (ms) เวลาเฉลี่ย (ms) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่

10 Position System ระยะทาง ( ซ. ม.) เวลาการรับ - ส่ง ข้อมูล (ms) เวลาน้อยที่สุด (ms) เวลาที่มากที่สุด (ms) เวลาเฉลี่ย (ms) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่

11 Position System ระยะทาง ( ซ. ม.) เวลาการรับ - ส่ง ข้อมูล (ms) เวลาน้อย ที่สุด (ms) เวลาที่มาก ที่สุด (ms) เวลาเฉลี่ย (ms) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่

12 Position System  ผลการทดลอง การ Ping ข้อมูลจำนวน 320 byte ระยะทาง ( ซ. ม.) เวลาการรับ - ส่ง ข้อมูล (ms) เวลาน้อย ที่สุด (ms) เวลาที่มาก ที่สุด (ms) เวลาเฉลี่ย (ms) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่

13 Position System ระยะทาง ( ซ. ม.) เวลาการรับ - ส่ง ข้อมูล (ms) เวลาน้อยที่สุด (ms) เวลาที่มากที่สุด (ms) เวลาเฉลี่ย (ms) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่

14 Position System ระยะทาง ( ซ. ม.) เวลาการรับ - ส่ง ข้อมูล (ms) เวลาน้อยที่สุด (ms) เวลาที่มาก ที่สุด (ms) เวลาเฉลี่ย (ms) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่

15 Position System  ผลการทดลอง การ Ping ข้อมูลจำนวน 3200 byte ระยะทาง ( ซ. ม.) เวลาการรับ - ส่ง ข้อมูล (ms) เวลาน้อย ที่สุด (ms) เวลาที่มาก ที่สุด (ms) เวลาเฉลี่ย (ms) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่

16 Position System ระยะทาง ( ซ. ม.) เวลาการรับ - ส่ง ข้อมูล (ms) เวลาน้อยที่สุด (ms) เวลาที่มากที่สุด (ms) เวลาเฉลี่ย (ms) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่

17 Position System ระยะทาง ( ซ. ม.) เวลาการรับ - ส่ง ข้อมูล (ms) เวลาน้อยที่สุด (ms) เวลาที่มากที่สุด (ms) เวลาเฉลี่ย (ms) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่

18 Position System  ผลการทดลอง การ Ping ข้อมูลจำนวน byte ระยะทาง ( ซ. ม.) เวลาการรับ - ส่ง ข้อมูล (ms) เวลาน้อย ที่สุด (ms) เวลาที่มาก ที่สุด (ms) เวลาเฉลี่ย (ms) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่

19 Position System ระยะทาง ( ซ. ม.) เวลาการรับ - ส่ง ข้อมูล (ms) เวลาน้อยที่สุด (ms) เวลาที่มากที่สุด (ms) เวลาเฉลี่ย (ms) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่

20 Position System ระยะทาง ( ซ. ม.) เวลาการรับ - ส่ง ข้อมูล (ms) เวลาน้อยที่สุด (ms) เวลาที่มากที่สุด (ms) เวลาเฉลี่ย (ms) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่

21 Position System  สรุปผลการทดลอง จากการทดลอง Ping ข้อมูลของเครื่อง คอมพิวเตอร์ 2 เครื่องแบบ Peer To Peer เพื่อ ดูเวลาที่ใช้ในการส่งข้อมูลตามระยะทางที่ได้ กำหนดไว้ พบว่าเวลาของการรับ - ส่งข้อมูลที่ได้ นั้นไม่คงที่ จึงไม่สามารถที่จะนำมาใช้ในการระบุ ระยะทางของวัตถุ ซึ่งอาจมีสาเหตุเนื่องจาก

22 Position System  ความถี่ที่ใช้ในการ Ping เท่ากับ 2.4 GHz ซึ่งเป็น ความถี่ที่ใช้ทั่วไปในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  บริเวณที่ใช้ในการทำการทดลอง มีสัญญาณของ Wireless Lan อยู่มากมาย ทำให้อาจถูกรบกวนได้  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทดลองทั้ง 2 เครื่อง มี ความเร็วในการรับส่งข้อมูลไม่เท่ากัน  ขณะที่มีการส่ง – รับข้อมูลนั้น Network อาจจะมีความ คับคั่งของข้อมูลมาก ทำให้เวลาที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลมี ความไม่แน่นอน


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นายศรัณยู ตรียะโชติ KKU นายธีรวัฒน์ ทองประมูล KMITL Position System เสนอ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย Thai Embedded System Association (TESA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google