งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัว พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัว พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัว พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 มีนาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. กำหนดบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้  2. รูปถ่ายที่ติดบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ใช้รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือ แว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งตนสังกัดขนาด 2.5 x 3.0 เซนติเมตร โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงาน เจ้าหน้าที่  3. แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในบัตร แต่ต้อง ไม่เกิน 6 ปีนับแต่วันออกบัตร

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัว พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google