งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างทะเบียนคุม (กยศ.106)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างทะเบียนคุม (กยศ.106)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างทะเบียนคุม (กยศ.106)

2 ตัวอย่างใบนำส่ง

3 4. การจัดทำและการส่งเอกสารสัญญาเงินกู้
6. ข้อควรระวังในการจัดทำสัญญาและส่งสัญญา 1. คู่สัญญาลงนามไม่ครบถ้วน 2. ห้ามใช้ตรายางประทับแทนการลงนามในช่อง ผู้ให้กู้ยืม 3. คู่สัญญา (ผู้กู้,ผู้ให้กู้,ผู้ค้ำประกัน) จะลงนามเป็น พยานอีกไม่ได้

4 4. การจัดทำและการส่งเอกสารสัญญาเงินกู้
6. ข้อควรระวังในการจัดทำสัญญาและส่งสัญญา 4. ใช้แบบพิมพ์สัญญากู้ที่เป็นของปีการศึกษา ปัจจุบัน 5. ตรวจสอบรายชื่อทะเบียนคุม (กยศ.106) ให้ตรงกับสัญญา 6. แนบทะเบียนคุม (กยศ.106) และใบนำส่งทุกชุด

5 4. การจัดทำและการส่งเอกสารสัญญาเงินกู้
6. ข้อควรระวังในการจัดทำสัญญาและส่งสัญญา 7. ใบนำส่งและทะเบียนคุม (กยศ.106) ชุดละ ไม่เกิน 50 สัญญา 8. ไม่ควรส่งสัญญาซ้ำ 9. เอกสารแนบขอให้ถ่ายเอกสารให้ชัดเจน อ่านง่าย 10. ให้ควบคุมวงเงินที่ได้รับการจัดสรร


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างทะเบียนคุม (กยศ.106)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google