งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนทาง วินัย เรื่อง กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง รองศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนทาง วินัย เรื่อง กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง รองศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนทาง วินัย เรื่อง กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง รองศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง 1) หลักความชอบด้วยกฎหมายของการ กระทำ ทางปกครอง (1) เปรียบเทียบหลักการพื้นฐานใน กฎหมาย กฎหมายเอกชนและกฎหมายปกครอง (2) เนื้อหาของหลักความชอบด้วย กฎหมาย ของการกระทำทางปกครอง

3 2) หลักการพื้นฐานสำหรับการกระทำทาง ปกครอง (1) หลักความพอสมควรแก่เหตุ (2) หลักความชัดเจนแน่นอนและคาดหมาย ได้ในการกระทำทางปกครอง (3) หลักการห้ามเลือกปฏิบัติโดยอำเ ภอใจ (4) หลักการคุ้มครองความเชื่อถือและ ไว้วางใจ (5) หลักการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

4 3) ข้อความคิดว่าด้วยดุลพินิจของฝ่ายปกครอง (1) การใช้กฎหมายของฝ่ายปกครองและการ ควบ คุมตรวจสอบการใช้กฎหมายของฝ่าย ปกครอง (2) ความหมายของ “ ดุลพินิจของฝ่าย ปกครอง ” (3) ดุลพินิจที่ผิดพลาด

5 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง ความหมาย ความหมาย : เป็นกฎหมายกำหนดกฎเกณฑ์ ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะการออก คำสั่งทางปกครองและขั้นตอนการปฏิบัติภาย หลังจากที่ได้ออกคำสั่งทางปกครองแล้ว ความสำคัญ ความสำคัญ : เป็นกฎหมายหลักที่กำหนด ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานขององค์กร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เพื่อให้การปฏิบัติ ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบ ระเบียบ

6 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง ( ต่อ ) ขอบเขตการใช้บังคับ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครองเป็น “ กฎหมายกลาง ” เพื่อ สร้างมาตรฐานสำหรับการใช้อำนาจใน ฝ่ายปกครอง กรณีที่มิใช่การใช้อำนาจทางปกครอง จะไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายนี้ ( มาตรา 4)

7 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง ( ต่อ ) ผู้มีอำนาจพิจารณาเรื่องทางปกครอง ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับการ แต่งตั้งหรือมอบอำนาจให้พิจารณา เรื่องทางปกครอง เว้นแต่กรณีที่รัฐ มอบหมายให้เอกชนใช้อำนาจทาง ปกครองแทนในบางเรื่อง เช่นนี้ย่อมถือ ว่าเอกชนเป็นเจ้าหน้าที่เช่นกัน

8 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง ( ต่อ ) ผู้มีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องทาง ปกครอง ( คู่กรณี ) หมายถึง เอกชนที่เกี่ยวข้องในกระบวน พิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง ได้แก่ ผู้ยื่นคำขอ ผู้คัดค้านคำขอ ผู้อยู่ใน บังคับของคำสั่งทางปกครอง หรือผู้ที่ อาจถูกกระทบกระเทือนจากผลของ คำสั่งทางปกครอง

9 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง ( ต่อ ) คำสั่งทางปกครอง : ผลผลิตของกระบวนวิธี พิจารณาเรื่องทางปกครอง ความหมาย ต้องเป็นมาตรการอันเกิดจากการใช้อำนาจรัฐ ต้องกระทำโดยเจ้าหน้าที่ ต้องเป็นการกำหนดกฎเกณฑ์อันมุ่งต่อผล ในทางกฎหมาย ต้องเป็นการกระทำที่เกิดผลเฉพาะกรณี ต้องมีผลบังคับโดยตรงออกไปภายนอกฝ่าย ปกครอง

10 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง ( ต่อ ) ผลของคำสั่งทางปกครอง การสิ้นผลของคำสั่งทางปกครอง คำสั่งทางปกครองมีผลใช้ยันบุคคล ตั้งแต่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป และ ย่อมมีผลตราบเท่าที่คำสั่งนั้นยังไม่ สิ้นผลโดยการลบล้าง โดยเงื่อนเวลา หรือโดยเหตุอื่น เพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบ ยกเลิกคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วย กฎหมาย

11 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง ( ต่อ ) การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ในกรณีที่กฎหมายเฉพาะกำหนด ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการอุทธรณ์ ไว้อย่างไร บุคคลผู้รับคำสั่งทาง ปกครองก็จะต้องปฏิบัติตามที่กฎหมาย เฉพาะนั้นกำหนดไว้ หากไม่มีกฎหมาย เฉพาะ จึงจะต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครองซึ่งเป็นกฎหมายกลาง การอุทธรณ์คำสั่งไม่มีผลเป็นการทุเลา การบังคับตามคำสั่ง เว้นแต่เจ้าหน้าที่ ผู้ทำคำสั่งจะพิจารณาทุเลาการบังคับ ให้

12 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง ( ต่อ ) การขอให้พิจารณาใหม่ คำสั่งทางปกครองที่ล่วงเลยระยะเวลา อุทธรณ์ ย่อมมีผลบังคับผูกพันให้ผู้รับ คำสั่งต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้น จะมา อุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือ จะนำคดีไปฟ้องศาลปกครองไม่ได้ อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติวิธี ปฏิบัติราชการทางปกครอง ก็ได้เปิด ช่องทางให้คู่กรณีขอให้พิจารณาเรื่อง ทางปกครองใหม่ได้ ( มาตรา 54)


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนทาง วินัย เรื่อง กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง รองศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google