งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 โดย สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 โดย สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 โดย สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี

2 ประเภทของเงินอุดหนุนของ อปท. 1. เงินอุดหนุนทั่วไป 2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ( กำหนดวัตถุประสงค์ ) 2.1. งบดำเนินงาน 2.2. งบลงทุน การเบิกจ่ายเงินจาก สถจ. อด. 1. แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในภาพรวม น. สถจ. อด. ที่ อด 0037.5/265 ลว. 9 มค. 55 * งบลงทุน * งบดำเนินงาน

3 งบลงทุน การเบิกจ่าย * หนี้ถึงกำหนดชำระ / หรือใกล้ถึงกำหนด ชำระ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย * สำเนาสัญญาซื้อ / จ้าง * สำเนาใบแจ้งหนี้ / ส่งมอบงาน * สำเนาเอกสารการตรวจรับทรัพย์สิน / ตรวจรับงาน

4 * สำเนาเอกสารอื่น ๆ วิธีการเบิกจ่าย * สถจ. อด. ดำเนินการขอเบิกจ่ายเงินจาก สนง. คลัง จว. ตามระบบ GFMIS ภายใน 3 วันทำการ กรณีไม่มีเหตุทักท้วง * การเบิกจ่ายเงินงบลงทุน สถจ. อด. จะหักภาษี / ค่าปรับ ไว้ ณ ที่จ่าย โดยวิธีเบิกหักผลักส่งเป็นราย ได้แผ่นดิน * กรณีคู่สัญญาส่งมอบทรัพย์สิน / งาน เกินกำหนด เกิดค่าปรับ อปท. ระบุค่าปรับใน น. ขอเบิก

5 * หาก อปท. ดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จ และขอเบิกจ่ายเงินจากจังหวัด ไม่ทันภายในสิ้นงบประมาณนั้น ให้ขอกัน เงินไว้เบิกเหลื่อมปี และหาก เบิกจ่ายไม่ทันเดือนมีนาคมปีถัดไป ให้ รายงานขอขยายเวลาต่อ สถจ. อด. * ขอความร่วมมือ อปท. จัดทำหนังสือ รายงานขอเบิกผ่านอำเภอ กรณี ทต./ อบต. เพื่อช่วยตรวจสอบ

6 งบดำเนินงาน * อปท. รายงานขอเบิกเงินจาก สถจ. อด. เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระหรือ ใกล้ถึงกำหนดชำระ ในแต่ละคราวที่ เกิดค่าใช้จ่าย เป็นรายเดือน / รายครั้ง ตามประเภทที่แจ้งซักซ้อมแต่ ละประเภท * อปท. ทำ น. รายงานขอเบิกเงินกับ สถจ. อด. โดยตรง ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน แล้วสำเนา น. ให้ อำเภอทราบ กรณี ทต./ อบต. การเก็บหลักฐาน / เอกสาร เพื่อการตรวจสอบ * อปท. เก็บรักษาเอกสาร การใช้ จ่ายเงินอุดหนุน เพื่อให้หน่วยงานที่ มีหน้าที่ตรวจสอบ ตรวจสอบต่อไป

7 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงบดำเนินงาน 1. เงินเดือนข้าราชการ / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ถ่ายโอน / ครูถ่ายโอน 2. ค่าจ้างชั่วคราว ลูกจ้างถ่ายโอน 3. สิทธิประโยชน์ / สวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้างประจำถ่ายโอน 4. สวัสดิการ ครู ภารโรง ครูบำนาญ สังกัด อบจ./ เทศบาล 5. เบี้ยหวัด บำนาญ เงินทดแทน ช่วยพิเศษ ครู / ภารโรง สังกัด อบจ./ เทศบาล 6. ค่าตอบแทน ผดด./ ประกันสังคม 7. เงินเดือนครูผู้ดูแลแด / สวัสดิการ

8 ข้าราชการถ่ายโอน / ลูกจ้าง ถ่ายโอน * น. ที่ อด 0037.5/265 ลว. 9 มกราคม 2555 ศูนย์เด็กฯ * ที่ อด 0037.5/4328 ลว. 27 มีนาคม 2555 * ที่ อด 0037.5/1996 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2555 * ที่ อด 0037.5/265 ลว. 9 มกราคม 2555

9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด * น. ด่วนที่สุด ที่ อด 0037.5/552 ลงวันที่ 20 เมษายน 2555 * น. ด่วนที่สุด ที่ อด 0037.5/3935 ลว. 21 มีนาคม 2555 * น. ด่วนที่สุด ที่ อด 0037.5/372 ลว. 14 มีนาคม 2555 กรณีเงินเหลือจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ * งบดำเนินงาน เป็นรายได้แผ่นดิน * งบลงทุน ประสงค์ใช้จ่ายขออนุมัติ ผวจ. ภายในปี เกินปีงบประมาณ ขอสำนัก งบประมาณ ไม่ประสงค์ขอใช้สิ้นปีตกเป็นรายได้ แผ่นดิน

10 เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นรายได้ อปท. เกิน ปีงบประมาณนั้น โอนเป็นเงินสะสม ************************* www.udonthanilocal.go.th

11

12


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 โดย สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google