งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555
แนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

2 ประเภทของเงินอุดหนุนของ อปท.
1.เงินอุดหนุนทั่วไป 2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(กำหนดวัตถุประสงค์) 2.1.งบดำเนินงาน 2.2.งบลงทุน การเบิกจ่ายเงินจาก สถจ.อด. 1.แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในภาพรวม น.สถจ.อด.ที่ อด /265 ลว. 9 มค. 55 *งบลงทุน *งบดำเนินงาน

3 งบลงทุน การเบิกจ่าย *หนี้ถึงกำหนดชำระ/หรือใกล้ถึงกำหนด ชำระ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย *สำเนาสัญญาซื้อ/จ้าง *สำเนาใบแจ้งหนี้/ส่งมอบงาน *สำเนาเอกสารการตรวจรับทรัพย์สิน/ ตรวจรับงาน

4 *สำเนาเอกสารอื่น ๆ วิธีการเบิกจ่าย *สถจ.อด. ดำเนินการขอเบิกจ่ายเงินจาก สนง.คลัง จว. ตามระบบ GFMIS ภายใน 3 วันทำการ กรณีไม่มีเหตุทักท้วง *การเบิกจ่ายเงินงบลงทุน สถจ.อด.จะหักภาษี/ค่าปรับ ไว้ ณ ที่จ่าย โดยวิธีเบิกหักผลักส่งเป็นราย ได้แผ่นดิน *กรณีคู่สัญญาส่งมอบทรัพย์สิน /งาน เกินกำหนด เกิดค่าปรับ อปท.ระบุค่าปรับใน น.ขอเบิก

5 *หาก อปท.ดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จ และขอเบิกจ่ายเงินจากจังหวัด
ไม่ทันภายในสิ้นงบประมาณนั้น ให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และหาก เบิกจ่ายไม่ทันเดือนมีนาคมปีถัดไป ให้รายงานขอขยายเวลาต่อ สถจ.อด. *ขอความร่วมมือ อปท.จัดทำหนังสือรายงานขอเบิกผ่านอำเภอ กรณี ทต./ อบต. เพื่อช่วยตรวจสอบ

6 งบดำเนินงาน *อปท.รายงานขอเบิกเงินจาก สถจ.อด. เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระหรือ ใกล้ถึงกำหนดชำระ ในแต่ละคราวที่เกิดค่าใช้จ่าย เป็นรายเดือน/ รายครั้ง ตามประเภทที่แจ้งซักซ้อมแต่ละประเภท *อปท. ทำ น.รายงานขอเบิกเงินกับ สถจ.อด.โดยตรง ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน แล้วสำเนา น. ให้อำเภอทราบ กรณี ทต./อบต. การเก็บหลักฐาน/เอกสาร เพื่อการตรวจสอบ *อปท.เก็บรักษาเอกสาร การใช้จ่ายเงินอุดหนุน เพื่อให้หน่วยงานที่ มีหน้าที่ตรวจสอบ ตรวจสอบต่อไป

7 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงบดำเนินงาน
1.เงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำถ่ายโอน /ครูถ่ายโอน 2.ค่าจ้างชั่วคราว ลูกจ้างถ่ายโอน 3.สิทธิประโยชน์/สวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้างประจำถ่ายโอน 4.สวัสดิการ ครู ภารโรง ครูบำนาญ สังกัด อบจ./เทศบาล 5.เบี้ยหวัด บำนาญ เงินทดแทน ช่วยพิเศษ ครู/ภารโรง สังกัด อบจ./เทศบาล 6.ค่าตอบแทน ผดด./ประกันสังคม 7.เงินเดือนครูผู้ดูแลแด/สวัสดิการ

8 ข้าราชการถ่ายโอน/ลูกจ้าง ถ่ายโอน
*น. ที่ อด /265 ลว. 9 มกราคม 2555 ศูนย์เด็กฯ *ที่ อด /4328 ลว. 27 มีนาคม 2555 *ที่ อด /1996 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2555 *ที่ อด /265 ลว. 9 มกราคม 2555

9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
*น.ด่วนที่สุด ที่ อด /552 ลงวันที่ 20 เมษายน 2555 *น.ด่วนที่สุด ที่ อด /3935 ลว. 21 มีนาคม 2555 *น.ด่วนที่สุด ที่ อด /372 ลว. 14 มีนาคม 2555 กรณีเงินเหลือจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ *งบดำเนินงาน เป็นรายได้แผ่นดิน *งบลงทุน ประสงค์ใช้จ่ายขออนุมัติ ผวจ.ภายในปี เกินปีงบประมาณ ขอสำนักงบประมาณ ไม่ประสงค์ขอใช้สิ้นปีตกเป็นรายได้แผ่นดิน

10 เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นรายได้ อปท. เกินปีงบประมาณนั้น โอนเป็นเงินสะสม
*************************

11

12


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google