งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำหรับนักบริหารระดับต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำหรับนักบริหารระดับต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำหรับนักบริหารระดับต้น
ระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย สำหรับนักบริหารระดับต้น

2 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
โดย ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔

3 นักบริหารระดับต้น ความแม่นยำในกฎระเบียบ หลักการบริหารตน – คน - งาน
การมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ความแม่นยำในกฎระเบียบ หลักการบริหารตน – คน - งาน

4 งานในกำกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
งานของฝ่ายนิติการ งานของฝ่ายกิจการพิเศษ งานรักษาความปลอดภัย งานจิปาถะ

5 งานรักษาความปลอดภัย มีคณะกรรมการควบคุมดูแลรักษา ความปลอดภัยในบริเวณมหาวิทยาลัย มีคณะทำงาน หรือบุคคลดูแลอาคาร พื้นที่เฉพาะ

6 จัดหาการทำสัญญาพัสดุ
อธิการบดีอนุมัติให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างเห็นชอบแล้ว มีเอกสารประกอบรายการครบถ้วน

7 การลงนามสัญญา หัวหน้าฝ่ายนิติการเสนออนุมัติต่อ อธิการบดี
หัวหน้าฝ่ายนิติการเสนออนุมัติต่อ อธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีลงนามสัญญา เอกสารต้นฉบับ/คู่สัญญา

8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการส่งเสริมการกีฬาของมจร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการส่งเสริมการกีฬาของมจร ส่งเสริมการออกกำลังกาย มีคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬาของ มจร จำนวน ๑๙ รูป/คน มีงบประมาณอุดหนุนเป็นรายปี มีกองทุนส่งเสริมการกีฬา

9 ข่าวฝาก พัฒนาตนในระดับบัณฑิตศึกษาให้ตรงกับสายงาน
พธ.ด.(การจัดการเชิงพุทธ พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) - ภาวะผู้นำเชิงพุทธ - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ - การปกครองท้องถิ่น

10 จบการบรรยาย ท่านถาม – เราตอบ


ดาวน์โหลด ppt สำหรับนักบริหารระดับต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google