งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย สำหรับนักบริหารระดับต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย สำหรับนักบริหารระดับต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย สำหรับนักบริหารระดับต้น

2 โดย ผศ. ดร. สุรพล สุ ยะพรหม รองอธิการบดีฝ่าย กิจการทั่วไป ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔

3 การมีโอกาสได้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ ความแม่นยำในกฎระเบียบ หลักการบริหารตน – คน - งาน นักบริหาร ระดับต้น

4 งานในกำกับรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป งานของฝ่ายนิติการ งานของฝ่ายกิจการพิเศษ งานรักษาความปลอดภัย งานจิปาถะ

5 งานรักษาความ ปลอดภัย - มีคณะกรรมการ ควบคุมดูแลรักษา ความปลอดภัยใน บริเวณมหาวิทยาลัย - มีคณะทำงาน หรือ บุคคลดูแลอาคาร พื้นที่เฉพาะ

6 จัดหาการทำ สัญญาพัสดุ ๑)อธิการบดีอนุมัติให้มีการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒)คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา ๓)คณะกรรมการจัดซื้อ / จัดจ้าง เห็นชอบแล้ว ๔)มีเอกสารประกอบรายการ ครบถ้วน

7 การลงนามสัญญา  หัวหน้าฝ่ายนิติการเสนอ อนุมัติต่อ อธิการบดี  ผู้แทนอธิการบดีลงนาม สัญญา  เอกสารต้นฉบับ / คู่สัญญา

8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการส่งเสริมการกีฬาของมจร  ส่งเสริมการออกกำลังกาย  มีคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬา ของ มจร จำนวน ๑๙ รูป / คน  มีงบประมาณอุดหนุนเป็นรายปี  มีกองทุนส่งเสริมการกีฬา

9 ข่าวฝาก  พัฒนาตนในระดับบัณฑิตศึกษาให้ ตรงกับสายงาน  พธ. ด.( การจัดการเชิงพุทธ  พธ. ด.( รัฐประศาสนศาสตร์ ) - ภาวะผู้นำเชิงพุทธ - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ - การปกครองท้องถิ่น

10 จบการ บรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย สำหรับนักบริหารระดับต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google