งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนวีธีการบันทึกบัญชีครบวงจร ในทางการค้า ลำดับขั้นไว้เป็นวงจร หมุนเวียนจนครบวงจรรอบปีทางบัญชีดังนี้ รายการค้า สมุดจดรายการขั้นต้น บัญชีแยกประเภท งบทดลอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนวีธีการบันทึกบัญชีครบวงจร ในทางการค้า ลำดับขั้นไว้เป็นวงจร หมุนเวียนจนครบวงจรรอบปีทางบัญชีดังนี้ รายการค้า สมุดจดรายการขั้นต้น บัญชีแยกประเภท งบทดลอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ขั้นตอนวีธีการบันทึกบัญชีครบวงจร ในทางการค้า ลำดับขั้นไว้เป็นวงจร หมุนเวียนจนครบวงจรรอบปีทางบัญชีดังนี้ รายการค้า สมุดจดรายการขั้นต้น บัญชีแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุงและปิดบัญชี กระดาษทำการ งบกำไรขาดทุนและ งบแสดงฐานะการเงิน ขั้นตอนวีธีการบันทึกบัญชีครบวงจร ในทางการค้า ลำดับขั้นไว้เป็นวงจร หมุนเวียนจนครบวงจรรอบปีทางบัญชีดังนี้ รายการค้า สมุดจดรายการขั้นต้น บัญชีแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุงและปิดบัญชี กระดาษทำการ งบกำไรขาดทุนและ งบแสดงฐานะการเงิน

3 1. เมื่อรายการค้าเกิดขึ้น ใช้เอกสารเป็น หลักฐาน แล้วนำมาวิเคราะห์รายการค้า 2. เมื่อวิเคราะห์รายการค้าได้ให้นำไป บันทึกในสมุดรายวันทั่วไป 3. ผ่านจากสมุดรายวันทั่วไปยังบัญชีแยก ประเภท เพื่อรวบรวมรายการค้าไว้เป็น หมวดหมู่ 4. จัดทำงบทดลอง 5. ทำรายการปรับปรุงและปิดบัญชี 6. ทำงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะ การเงินและงบกำไรขาดทุน 1. เมื่อรายการค้าเกิดขึ้น ใช้เอกสารเป็น หลักฐาน แล้วนำมาวิเคราะห์รายการค้า 2. เมื่อวิเคราะห์รายการค้าได้ให้นำไป บันทึกในสมุดรายวันทั่วไป 3. ผ่านจากสมุดรายวันทั่วไปยังบัญชีแยก ประเภท เพื่อรวบรวมรายการค้าไว้เป็น หมวดหมู่ 4. จัดทำงบทดลอง 5. ทำรายการปรับปรุงและปิดบัญชี 6. ทำงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะ การเงินและงบกำไรขาดทุน

4 ชนิดของสมุดรายวัน 1. สมุดรายวันเฉพาะ (Special Journal) เป็นสมุดที่ใช้สำหรับบันทึก รายการค้า โดย แบ่งออกเป็น 1.1 สมุดรายวันซื้อ 1.2 สมุดรายวันส่งคืนสินค้า 1.3 สมุดรายวันขาย 1.4 สมุดรายวันรับคืนสินค้า 1.5 สมุดรายวันรับเงิน 1.6 สมุดรายวันจ่ายเงิน 2. สมุดรายวันทั่วไป (General Journal) เป็นสมุดรายวันที่ใช้บันทึกรายการขั้นต้นได้ทุก รายการ

5 1. การบันทึกรายการค้าจะบันทึกเรียง ตามลำดับวันที่ก่อนหลังจะทำให้ตรวจสอบ ข้อผิดพลาดได้ง่าย 2. การบันทึกรายการค้าจะใช้หลักบัญชีคู่ (Double Entry System) จำนวนเงินบัญชี ด้านเดบิตและเครดิตจะเท่ากันเสมอ 3. เป็นประโยชน์ของสมุดรายวันเฉพาะ จะ ช่วยลดการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท ลดน้อยลง 4. แยกการทำบัญชีของพนักงานผู้บันทึก รายการได้หลายคน กรณีเป็นสมุดรายวัน เฉพาะป้องกันการทุจริตได้ 1. การบันทึกรายการค้าจะบันทึกเรียง ตามลำดับวันที่ก่อนหลังจะทำให้ตรวจสอบ ข้อผิดพลาดได้ง่าย 2. การบันทึกรายการค้าจะใช้หลักบัญชีคู่ (Double Entry System) จำนวนเงินบัญชี ด้านเดบิตและเครดิตจะเท่ากันเสมอ 3. เป็นประโยชน์ของสมุดรายวันเฉพาะ จะ ช่วยลดการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท ลดน้อยลง 4. แยกการทำบัญชีของพนักงานผู้บันทึก รายการได้หลายคน กรณีเป็นสมุดรายวัน เฉพาะป้องกันการทุจริตได้

6 1 2 3 67 4 5 8 4

7 1. เขียนคำว่าสมุดรายวันทั่วไป 2. เขียนคำว่า “ หน้า....” ของสมุด ตามลำดับ 3. ช่อง วัน เดือน ปี 4. บันทึกชื่อบัญชีที่เดบิตและเครดิต 5. ช่องเลขที่บัญชีที่แบ่งเป็นหมวดบัญชี ไว้ เพื่ออ้างอิงในบัญชีแยกประเภท 6. ใส่จำนวนเงินของบัญชีที่เดบิต 7. ใส่จำนวนเงินของบัญชีที่เครดิต 8. เขียนคำอธิบายรายการและขีดเส้นใต้

8 ขั้นที่ 1 เขียนคำว่า สมุดรายวันทั่วไป และเขียน หน้าของสมุดรายวันทั่วไป ขั้นที่ 2 เขียน พ. ศ.... เดือน.... วันที่.... ขั้นที่ 3 เขียนชื่อบัญชีที่เดบิตและเครดิตให้ชิด เส้นซ้าย พร้อมลงจำนวนเงิน ขั้นที่ 4 เขียนบัญชีที่เครดิตให้เยื้องไปทางขวา ประมาณ 1 นิ้ว พร้อมลงจำนวนเงิน ขั้นที่ 5 เขียนคำอธิบายรายการ ขั้นที่ 6 ขีดเส้นคั่นรายการ

9 รายการเปิดบัญชี (Opening Entries) เป็นรายการแรกของการบันทึกบัญชีในสมุด รายวันทั่วไปจะบันทึกบัญชีเมื่อมีการลงทุน ครั้งแรกและเริ่มรอบระยะบัญชีใหม่ ( งวด บัญชีใหม่ ) ดังนี้ 1. การนำสินทรัพย์เพียงชนิดเดียวมา ลงทุน ตัวอย่าง วันที่ 1 กันยายน 2549 นายเลิศ นำเงินสดมาลงทุน 10,000 บาท

10

11 2. การนำสินทรัพย์หลายชนิดมาลงทุน เป็น การบันทึกรายการที่มีบัญชีเดบิตหรือบัญชี เครดิตมากกว่า 1 บัญชี ตัวอย่าง วันที่ 1 กันยายน 2549 นายเลิศนำ สินทรัพย์ต่อไปนี้มาลงทุน เงินสด 10,000 บาท เงินฝากธนาคาร 5,000 บาท อาคาร 200,000 บาท

12

13 3. การนำสินทรัพย์และหนี้มินมาลงทุน นอกจากจะนำเงินสด สินทรัพย์อื่นมา ลงทุนและมีการรับโอนหนี้สินมาด้วย โดยบันทึกรายการเงินสด สินทรัพย์ อื่นๆ ให้หมดก่อนแล้วจึงนำ บัญชีลูกหนี้และทุนเป็นลำดับสุดท้าย ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2549 นายเลิศเปิดกิจการโดยการนำเงินสด 10,000 บาท เงินฝากธนาคาร 5,000 บาท อาคาร 200,000 บาท และรับโอน เจ้าหนี้การค้า 50,000 บาท

14


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนวีธีการบันทึกบัญชีครบวงจร ในทางการค้า ลำดับขั้นไว้เป็นวงจร หมุนเวียนจนครบวงจรรอบปีทางบัญชีดังนี้ รายการค้า สมุดจดรายการขั้นต้น บัญชีแยกประเภท งบทดลอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google